Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr II/14/02

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą,
z dnia 09 grudnia 2002 rokuw sprawie : przyjęcia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnegoNa podstawie art. 6 ust. 9 Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 )


uchwala się, co następuje :

§ 1

Określa się wzór formularza niezbędnego do wymiaru i poboru podatku leśnego dla osób prawnych o treści w)g załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz dla osób fizycznych w)g załącznika Nr 2.

§ 2

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą
od 01 stycznia 2003 roku.


1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację...................................... Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/14/02 Rady miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

na 2. Rok ................
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682).Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej..Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.Miejsce składania: Burmistrz Miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy, ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności ( zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. własność q 2. współwłasność
6. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**
7. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki**
8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**
B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat
12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu/Nr lokalu
15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta
C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
18. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. deklaracja roczna q 2. korekta deklaracji rocznej
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH
Wyszczególnienie Powierzchnia w hektarach fizycznych Stawka podatku(0,220 m3 drewna X cena drewna)w zł, gr Podatek w zł, gr(rubr. 2x rubr.3)
1 2 3 4
1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostałe (nie wymienione w w. 1 i 2)
4. Razem (w.1 - 3)
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
19. Imię 20. Nazwisko
21. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 22. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego
24. Identyfikator przyjmującego formularz 25. Podpis przyjmującego formularz

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację .................................... Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/14/02 Rady Miejskiej z dnia 09 grudnia 2002 roku

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

na 2. Rok................
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682).Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.Miejsce składania: Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Urząd Miasta i Gminy, ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego informację ( zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. własność q 2. współwłasność

6. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
7. Imię ojca, imię matki
8. Numer PESEL
B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat
12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu/Nr lokalu
15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta
C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
18. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. Informacja na dany rok q 2. korekta informacji na dany rok
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH
Wyszczególnienie Powierzchnia w hektarach fizycznych
1 2
1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostałe (nie wymienione w w. 1 i 2)
4. Razem (w.1 - 3)
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
19. Imię 20. Nazwisko
21. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 22. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego
24. Identyfikator przyjmującego formularz 25. Podpis przyjmującego formularz


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 09:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2267
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 09:11

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5183657
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony