Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

I.  Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą prowadzony jest przez pracownika zatrudnionego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą,  tel. 54 253 05 00, fax: 54 253 05 10, e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl, .

II. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
8.  Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
9.  Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

III. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej strony.

 

drukuj (REJESTR INSTYTUCJI KULTURY)

 • autor informacji: Marek Cieślak
  data wytworzenia: 2017-06-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-26 11:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-26 11:02

Rejestr Instytucji Kultury

 • autor informacji: Marek Cieślak
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-26 10:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-26 10:43

ELEKTRONICZNY REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1/07

03.12.2007

Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą

-

Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 2,

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą;

Uchwała Nr X/71/07 Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2007 roku.

-

Uchwała Nr X/71/07 Rady miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą”.

Uchwała Nr X/71/07 Rady miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą”.

2/07

03.12.2007

Dobrzyński Dom Kultury Żak

-

Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 2,

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą;

Uchwała Nr X/70/07 Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2007 roku.

-

Uchwała Nr X/70/07 Rady miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury - „Dobrzyński Dom Kultury ŻAK”.

Uchwała Nr X/70/07 Rady miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury - „Dobrzyński Dom Kultury ŻAK”.

 

drukuj (ELEKTRONICZNY REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ)

 • autor informacji: Marek Cieślak
  data wytworzenia: 2017-06-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-26 11:05

ELEKTRONICZNA KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

Numer wpisu do rejestru: 1/07

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1/07

03.12.2007

Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą

Zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury głównie poprzez zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych.

Prowadzenie działalności bibliotecznej, bibliograficznej, informacyjnej, wystawienniczej i usługowej, w szczególności:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych w siedzibie biblioteki, wypożyczanie materiałów bibliotecznych do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • -prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacji książki i czytelnictwa oraz nowych technologii informacyjnych- Internetu,
 • -współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

Biblioteka Publiczna,
ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą;

Uchwała Nr X/71/07 Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2007 roku.

-

340389227

 

Grzegorz Ryczkowski

 

Dział II - Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

Statut przyjęty uchwałą Nr X/71/07 Rady miejskiej z dnia 12 listopada 2007 r.

 

Dyrektor :
Zbigniew Koprowski

 

 

 

 

     

Grzegorz Ryczkowski

2

 

24.09.2009r.

 

p.o. Dyrektora:
Paweł Szymański

     

Ryszard Bartoszewski

3

01.04.2010r.

 

p.o. Dyrektora:
Renata Chęcka

 

 

 

Ryszard Bartoszewski

4

01.07.2010r.

 

p.o. Dyrektora:

Katarzyna Lejmanowicz

 

 

 

Ryszard Bartoszewski

5

01.01.2012r.

 

Dyrektor:
Katarzyna Lejmanowicz

 

 

 

Ryszard Bartoszewski

6

01.03.2015r.

 

 

Dorota Zielńska - upoważnienie do wykonywania wszystkich czynności związanych

z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji w trakcie nieobecności dyrektora

 

 

Marzena Niekraś

7

01.01.2017r.

 

p.o. Dyrektora:
Katarzyna Lejmanowicz

 

 

 

Marzena Niekraś

 

 

Dział III - Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

Dnia 31.03.2009r. złożono sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2008r.

Bez obciążenia

 

Grażyna Habasińska

2

 

Dnia 31.03.2010r. złożono sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2009r.

Bez obciążenia

 

Grażyna Habasińska

3

 

Dnia 15.02.2011r. złożono sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2010r.,

zatwierdzono  Uchwałą Nr VIII/56/ 2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisła  z dnia 15 czerwca 2011 roku.

Bez obciążenia

 

Grażyna Habasińska

4

 

Dnia 21.03.2012r. złożono sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2011r., zatwierdzono Uchwałą Nr XXVI/153/13 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 maja 2013roku.

 

 

Bez obciążenia

 

Grażyna Habasińska

5

 

Dnia 21.03.2013r. złożono sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012, który zatwierdzono Uchwałą Nr XXVI/153/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 maja 2013 roku.

 

Bez obciążenia

 

Grażyna Habasińska

6

 

Dnia 18.03.2014r. złożono sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013r., zatwierdzono Uchwałą Nr XXXIX/212/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 czerwca 2014r.

Bez obciążenia

 

Grażyna Habasińska

7

 

Dnia 30.03.2015r. złożono bilans na dzień 31.12.2014r., zatwierdzono Zarządzeniem Nr F.0050.39.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 czerwca 2016 roku .

Bez obciążenia

 

Marzena Niekraś

8

 

Dnia 22.03.2016r. złożono bilans na dzień 31.12.2015 r., zatwierdzony

Zarządzeniem Nr F.0050.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 maja 2017 roku.

Bez obciążenia

 

Marzena Niekraś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

-

-

-

-

-

 

 

drukuj (ELEKTRONICZNA KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ)

 • autor informacji: Ryszard Machnowski
  data wytworzenia: 2017-06-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-26 11:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 909
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-06-26 11:02

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4499005
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 13:46

Stopka strony