Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                    Uchwała Nr X/72/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 listopada 2007 r.

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy               Dobrzyń nad Wisłą.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. tj.:
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
z 2003r. Nr 80 poz. 717; z późn. zm. tj.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. 45 poz. 319
i nr 225 poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127 poz. 880).

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń n/Wisłą przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą Nr XXVI/153/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku.

§ 2

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą obejmuje cały obszar miasta i gminy
w granicach administracyjnych.

§ 3

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą uwzględnia się uwarunkowania stosownie do art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


 
§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr IX/63/07 z dnia 19 września 2007 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

                               

                                        Uzasadnienie

W myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z późn. zm), Rada Miejska podejmuje uchwałę o przystąpieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w celu określenia polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem niezbędnym do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą posiada Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XXVI/153/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku.

Przed przystąpieniem do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą niezbędne jest przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w celu jego aktualizacji.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 15:03
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-03-18 15:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1858
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-18 15:04

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160674
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony