Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR 64/01 ZARZĄDU MIASTA I GMINY DOBRZYŃ N. WISŁĄ
Z DNIA 20 LISTOPADA 2001 R.


w sprawie: ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola samorządowego, szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum w mieście i gminie Dobrzyń n. Wisłą

Na podstawie Art. 5 c pkt 2, Art. 36 a ust. 5 i 5a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się regulamin konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola samorządowego, szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, zwanych dalej „szkołą” w mieście i gminie Dobrzyń n. Wisłą o treści określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół.

§3

Uch wała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 64/01
Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 20 listopada 2001 r.


REGULAMIN
KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY
W MIEŚCIE I GMINIE DOBRZYŃ N. WISŁĄ.


I. KOMISJA KONKURSOWA.

1. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły ogłasza Zarząd Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

2. Do przeprowadzenia konkursu powołuje się Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, w skład, której wchodzą.

- trzech przedstawicieli Zarządu Miasta I Gminy (w tym przewodniczący komisji konkursowej),

- dwóch przedstawicieli Kuratorium Oświaty,

- jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

- jeden przedstawiciel rodziców,

- po jednym przedstawicielu oświatowych zakładowych (międzyzakładowych)

organizacji związkowych (jeżeli dany związek działa w szkole, tzn. co najmniej jeden pracownik oświaty będący członkiem danego związku jest zatrudniony w tej szkole), przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole, której konkurs dotyczy.

3. W szkołach nowo zakładanych skład komisji określa Zarząd Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą w uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty.

4. Prace komisji prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy nie mniej niż 50 % składu komisji a łączna liczba przedstawicieli Zarządu Miasta i Gminy i Kuratorium Oświaty nie jest mniejsza. Niż liczba pozostałych członków komisji.

5. Konkurs odbywa się dwuetapowo.

- w pierwszym etapie członkowie komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydata I podejmują decyzję, co do dopuszczenia do drugiego etapu konkursu,

- w drugim etapie komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

6. Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół, który przewodniczący komisji przekazuje do Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

7. Członków komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy z całokształtu przebiegu konkursu.

II. GŁOSOWANIE.

1. Głosowanie jest tajne.

2. Głos jest ważny, gdy na karcie do głosowania podkreślone jest tylko jedno nazwisko.

3. Jeżeli w konkursie uczestniczy jeden kandydat to głosem „za” jest podkreślenie jego nazwiska, a głosem „przeciw” jest przekreślenie jego nazwiska na karcie do głosowania.

4. Konkurs jest rozstrzygnięty wówczas, gdy kandydat uzyska bezwzględną większość głosów (50 % + 1).

5. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, do drugiej tury głosowania przechodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, dotyczy to również osób, które uzyskały po 50 % głosów (ilość kandydatów do drugiej tury głosowania określa komisja).

6. Jeżeli w drugiej turze głosowania dwaj kandydaci uzyskają po 50 % głosów, o wyborze kandydata do powierzenia stanowiska dyrektora szkoły decyduje Zarząd Miasta I Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

7. W przypadku, kiedy w drodze konkursu nie wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (poza sytuacją określoną w pkt II ppkt 6) Zarząd Miasta I Gminy powierza to stanowisko wybranemu kandydatowi, w myśl art. 36 a ust. 4 Ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)

III WYMAGANE KWALIFIKACJE I WARUNKI KANDYDOWANIA.

1. Do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły dopuszcza się tych kandydatów, którzy spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 1999 r. Nr 14, poz. 126 ze zm.).

2. Dopuszcza się możliwość uczestniczenia w konkursach na stanowisko dyrektora w więcej niż jednej szkole.

3. Do udziału w konkursie nie mogą być dopuszczeni dotychczasowi dyrektorzy szkół, którzy w okresie ostatnich dwóch lat zostali odwołani ze stanowiska w związku z nieprawidłową realizacją zadań związanych z kierowaniem szkołą za wyjątkiem sytuacji, gdy dyrektor został odwołany ze stanowiska z naruszeniem prawa, tzn. sąd uznał prawomocnym wyrokiem, że odwołanie było bezprawne.

IV. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU.

1. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać.

— pisemne zgłoszenie kandydata wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora.

— kwestionariusz osobowy z fotografią poświadczony przez pracodawcę,

— odpis dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydata, staż pracy,

— aktualną ocenę pracy,

— aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

2. Zgłoszenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Zespole Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

3. O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni. Termin konkursu nie będzie wcześniejszy niż 7 dni i późniejszy niż I miesiąc od terminu składania zgłoszeń.

V. UWAGI KOŃCOWE.

1. Zarząd Miasta I Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą wyznacza swych przedstawicieli spośród członków Rady Miejskiej, Zarządu Miasta i Gminy, pracowników Urzędu Miasta I Gminy, Zespołu Obsługi Szkół.

2. Przedstawicieli Kuratorium Oświaty wyznacza Kurator Oświaty.

3. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej wyznaczani są zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej.

4. Przedstawiciele rodziców wyznaczani są zgodnie z decyzją rodziców.

5. Przedstawiciele organizacji związkowych wyznaczani są według zasad przyjętych przez organizacje związkowe.

6. Kandydatów na członków komisji konkursowej ustala się na podstawie:

- imiennego upoważnienia wydanego przez Kuratora Oświaty,

- imienne go upoważnienia wydanego przez przewodniczącego delegującej
organizacji związkowej,

- wyciągu z protokółu posiedzenia Rady Pedagogicznej,

- wyciągu z protokółu zebrania rodziców.
Przewodniczący komisji przed przystąpieniem do prac sprawdza tożsamość członków komisji.

7. Komisja ma obowiązek dopuścić do konkursu kandydata spełniającego wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie. Kandydat, którego komisja nie dopuściła do konkursu, może wnieść sprzeciw do organu ogłaszającego konkurs, w terminie 3 dni od daty decyzji komisji. O zamiarze zgłoszenia sprzeciwu kandydat zobowiązany jest powiadomić komisję przed przystąpieniem komisji do następnego etapu konkursu. Następny etap konkursu może w takim przypadku odbyć się nie wcześniej niż po rozpatrzeniu sprzeciwu.
Decyzja organu rozpatrującego sprzeciw jest ostateczna.

8. Zarząd Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą powierza stanowisko dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata umotywowanego zastrzeżenia chyba, że po jego rozstrzygnięciu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata, albo zaistniały inne przypadki uniemożliwiające powierzenie kandydatowi stanowiska dyrektora.

9. Obsługę techniczną, prace organizacyjne spełnia Zespół Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

10.Powyższy regulamin został uzgodniony z przedstawicielami ponadzakładowych organizacji związkowych działających na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą w dniu 31 października 2001 roku.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-10 08:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1413
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-10 08:55

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3048864
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony