Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ORGANY SZKOŁY

Organami szkoły są:

Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski,
Samorząd Uczniowski, Rada Szkoły.

I. Dyrektora szkoły, powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą w trybie i na warunkach określonych w odpowiednich przepisach.

1. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności dyrektora szkoły:

- kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

- sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

- przewodniczy Radzie Pedagogicznej oraz realizuje jej uchwały podjęte w ramach jej kompetencji,

- dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

- jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników szkoły,

- decyduje w szczególności w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,

c) wnioskowania w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,

d) zatwierdzenia odbycia stażu przez nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego,

- współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z Radą Pedagogiczną, Komitetem Rodzicielskim, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi oraz organem prowadzącym,

- może w drodze decyzji skreślić ucznia będącego poza obowiązkiem szkolnym z listy uczniów, skreślenie takie następuje na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,

- kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

- na wniosek dyrektora szkoły zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną w uzasadnionych przypadkach uczeń objęty obowiązkiem szkolnym może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły,

- opracowuje arkusz organizacyjny szkoły,

- dokonuje oceny pracy nauczycieli,

- stwarza warunki umożliwiające nauczycielom zdobycie stopni awansu zawodowego,

- ma prawo używania pieczęci osobowej z tytułem dyrektora oraz pieczęci nagłówkowej szkoły,

- rozstrzyga sprawy sporne i konflikty pomiędzy organami szkoły.

II. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowywania i opieki. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

1. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zaświadcza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością szkoły.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

- uchwalanie programów działających w szkole, w tym programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły,

- zatwierdzanie planu pracy szkoły,

- zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji,

- zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę,

- ustalanie planu WDN,

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

- uchwalanie statutu szkoły i obowiązujących w szkole regulaminów oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

- podejmowanie uchwał dotyczących przeniesienia ucznia do klasy równoległej, skreślenia ucznia z listy uczniów.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

- organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych,

- projekt planu finansowego w szkoły,

- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

- kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

- propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- szkolny zestaw programów nauczania i szkolny plan nauczania.

4. Rada Pedagogiczna zgodnie z własnym regulaminem może występować z wnioskami do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły.

5. Na prośbę Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz organu prowadzącego opiniuje pracę dyrektora szkoły .

6. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Pedagogicznej zawiera Regulamin Rady Pedagogicznej.

III. Komitet Rodzicielski stanowi reprezentację rodziców uczniów. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Kompetencje Komitetu Rodzicielskiego:

- współuczestniczy w tworzeniu statutu szkoły,

- opiniuje plan pracy szkoły, plan rozwoju szkoły, programy działające w szkole w tym program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły,

- opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny plan nauczania,

- może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi działalności wychowawczo – opiekuńczej szkoły,

- współpracuje z Samorządem Szkolnym i innymi organizacjami działającymi w szkole,

- opiniuje pracę nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego,

- działa na rzecz poprawy bazy szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Komitet Rodzicielski może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady działalności i wyboru Komitetu Rodzicielskiego określa Regulamin Komitetu Rodzicielskiego.

IV. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowi szkoły. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów.

Samorząd Uczniowski w szczególności ma prawo do:

- zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

- organizacji życia szkolnego,

- redagowania i wydawania gazety szkolnej,

- organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

- wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu,

- prawidłowej organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

Samorząd Uczniowski opiniuje:

- program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny szkoły,

- może opiniować pracę ocenianych nauczycieli.

Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

- oceniania, klasyfikowania i promowania,

- form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów,

- przedstawiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków i opinii w zakresie praw uczniów z uwzględnieniem prawa odwołania się od nałożonych na uczniów kar regulaminowych.

Samorząd Uczniowski opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej. Szczegółowy zakres kompetencji zawiera Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

V. Rada Szkoły.

1. Na wniosek, dwóch spośród następujących podmiotów:

- Rady Pedagogicznej,

- Komitetu Rodzicielskiego,

- Samorządu Uczniowskiego,

dyrektor szkoły organizuje powstanie Rady Szkoły.

W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:

- nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

- rodzice wybrani przez ogół rodziców,

- uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

Rada powinna liczyć co najmniej sześć osób. W skład Rady Szkoły mogą wchodzić inne osoby niż reprezentujące nauczycieli, rodziców i uczniów. Kadencja rady trwa trzy lata. Można corocznie dokonać zmiany jednej trzeciej składu rady. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział dyrektor, ale jedynie z głosem doradczym. Rada Szkoły bierze czynny udział w rozwiązywaniu problemów funkcjonowania szkoły. Może podejmować działania o charakterze opiniodawczo-doradczym. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek lub innych źródeł.

2. Rady Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

- uchwalanie statut szkoły,

- przedstawia wnioski doraźnych opiniuje projekt planu finansowego szkoły,

- może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole,

- opiniuje plan pracy szkoły, projekt innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,

- z własnej inicjatywy ocenia sytuację szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego lub do wojewódzkiej rady oświatowej np. : w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.


3. Na wniosek, dwóch spośród następujących podmiotów:

- Dyrektora szkoły,

- Rady Pedagogicznej,

- Komitetu Rodzicielskiego,

- Samorządu Uczniowskiego,

może nastąpić rozwiązanie Rady Szkoły.

Rozwiązanie Rady Szkoły może nastąpić w każdym czasie. W posiedzeniu biorą udział przedstawiciele ( w równej liczbie ) następujących podmiotów:

- Dyrektor szkoły,

- Rady Pedagogicznej,

- Komitetu Rodzicielskiego,

- Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczącym posiedzenia jest przedstawiciel podmiotu wnioskującego rozwiązanie Rady Szkoły. Posiedzenie jest protokołowane. Rada Szkoły zostaje rozwiązana w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Szkoły.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-19 11:28
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-19 12:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2796
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-19 12:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5205852
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony