Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXIX/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 27 września 2013 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie trzynastej trzydzieści. Miejsce obrad sala Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 2.

Otwierając obrady dwudziestej dziewiątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnymi. W obradach uczestniczyło: 13 radnych, 20 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy.

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu).

 

do punktu 2

 

Pani Grażyna Habasińska poinformowała o przeprowadzonych wyborach uzupełniających na radnego w okręgu nr 8. Na radnego został wybrany Pan Jerzy Wasiołek zam. Szpiegowo.

Następnie Pani Elżbieta Habasińska – Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenie o wyborze Pana Jerzego Wasiołka radnego.

Pani Grażyna Habasińska – odczytała treść roty ślubowania dla radnego, po czym Pan Jerzy Wasiołek odpowiedział „ślubuję”.

 

do punktu 3

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad, po czy powitał wszystkich uczestników.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych, że w biurze rady wyłożone były protokóły z XXVII i XXVIII Sesji Rady Miejskiej i zapytał czy są uwagi. Zastrzeżeń nie wniesiono w związku, z czym zarządził glosowanie.

Protokół XXVII – wyniki głosowania:

Za – 12,

Przeciw – 0,

Wstrz. – 1.

Protokół XXVIII – wyniki glosowania:

Za – 11,

Przeciw – 0,

Wstrz – 2.

Protokóły zostały przyjęte.

Następnie odczytał proponowany porządek obrad i spytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian nie wprowadzono.

 

do punktu 4

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił Pan Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza.

Pytań brak.

Informacja w załączeniu do niniejszego protokółu.

 

do punktu 5

 

Odpowiedzi na złożone wnioski na dwudziestej siódmej sesji udzielił Pan Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG Dobrzyń nad Wisłą.

Następnie Przewodniczący zapytał czy są pytania do udzielonych odpowiedzi.

Ewa Tomczyk – radna. Czy zakład wodociągów będzie wymieniał kolektory wody, czy była już taka rozmowa?

Burmistrz MiG – będziemy chcieli się na tym skupić, to są ogromne jednak koszty.

Wanda Hetflajsz – radna. Uważam, że sprzedawca powinien zadbać o dobra, jakość wody, ponieważ my za to płacimy.

Jadwiga Ziółkowska – sołtys sołectwa Lenie Wielkie zapytała, dlaczego nie otrzymała odpowiedzi na złożony wniosek.

Burmistrz MiG – szczerze mówiąc to potraktowałem ten wniosek, jako formę żartobliwą stąd też jest brak odpowiedzi.

/ treść odpowiedzi w załączeniu do protokółu /.

 

 

 

do punktu 6

 

Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik odczytała uchwałę Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół
we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

/ pełna treść opinii w załączeniu do protokółu /

Kazimierz Janecki – radny. Najbardziej niepokojące są zaległości i na to trzeba zwrócić uwagę. Ogólnie można powiedzieć, że realizacja budżetu gminy za
I półrocze przebiegła prawidłowo. Chciałem zapytać jak przebiega ściągalność za śmieci. Czy wygląda to podobnie jak z innymi należnościami?

Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik. Jest to ok. 60%, będziemy musieli dołożyć ok. 55.000 zł. Nie wystarczy nam na pokrycie wydatków dochodami. Pierwszy kwartał jest dla nas bardzo trudny. Robimy, co w naszej mocy. Ustawa mówi wprost, ze dochody muszą pokrywać wydatki. Reasumując w tym roku poniesiemy koszty, czyli większe wydatki niż dochody, a w przyszłym roku będziemy musieli podnieść opłaty za śmieci.

Jerzy Wasiołek – radny. Jak sobie radzą inne gminy mając niższe opłaty, jak to się dzieje, ze był ogłoszony przetarg i nie wystarcza?

Ewa Tomczyk – radna. Jaka jest procedura administracyjna, aby pozostali złożyli deklaracje?

Burmistrz MiG – kolejność jest taka: upomnienie, decyzja, komornik. Czas przewidywany to ok. roku.

 

do punktu 7

 

Informację o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Pani Krystyna Pawłowska – Kierownik.

Wydatki budżetowe na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej wraz z dotacją z budżetu państwa w 2012 roku wynosiły 2.665.164,03 zł w tym dotacja 2.136.026 zł.

Środki finansowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku wydatkowano na:

- zasiłki stałe – 89 osób

- zasiłki okresowe – 568 rodzin,

- składkę zdrowotną – 64 zasiłkobiorcy,

- zasiłki specjalne celowe – 18 osób,

- zasiłki celowe – 336 rodzin,

- odpłatność gminy za pobyt w DPS – 5 osób,

- dożywianie w szkołach – 421 dzieci.

Ogółem w roku 2012 z pomocy społecznej skorzystało 736 rodzin i osób samotnie gospodarujących, w tym 479 rodzin na wsi, liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy wynosi 1826.

Ogółem w roku 2012 MGOPS otrzymał 9192 kg artykułów żywnościowych
i 2340 l mleka i oleju.

W ośrodku pomocy społecznej zatrudnionych jest 9 pracowników w tym:

- kierownik,

- 4 pracowników socjalnych terenowych,

- pracownik socjalny, który zajmuje się realizacja świadczeń,

- pracownik socjalny odpowiedzialny za realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- główny księgowy,

- asystent rodziny.

Uczestnicy Projektu objęci byli następującymi formami wsparcia:

- trening kompetencji społecznych – 42 osoby,

- warsztaty z doradcą zawodowym – 42 osoby

- warsztaty kreowania własnego wizerunku – 8 osób.

Uczestnicy Projektu ukończyli następujące kursy i zdobyli uprawnienia do wykonywania następujących zawodów:

- przedstawiciel handlowy z prawem jazdy – 12 osób,

- prawo jazdy kat. C – 2 osoby,

- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 6 osób,

- spawacz – 2 osoby,

- podstawy księgowości z obsługa sekretariatu – 2 osoby,

- fryzjer – 1 osoba,

- język niemiecki – 1 osoba,

- rękodzieło artystyczne – 1 osoba,

- florystyka i bukieciarstwo – 2 osoby,

- kosmetyczka – 1 osoba,

- pracownik ochrony – 1 osoba,

- magazynier – 1 osoba,

- podjecie nauki w policealnym studium farmaceutycznym – 1 osoba,

- pomoc kuchenna – 1 osoba.

Przedmiotem działalności ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia
w warunkach odpowiadających godności człowieka.

/ pełna treść informacji w załączeniu do protokółu/

Następnie Przewodniczący poprosił o pytania.

Ewa Tomczyk – radna. Czy jest dotacja do DPS?

Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS. Utrzymanie w DPS to ok. 2.500 zł, jeżeli ma zasiłek stały to 70% jest pobierane z tego świadczenia, pozostała część finansujemy ze środków własnych gminy. Takie decyzje wydawane są sporadycznie, ponieważ gmina nie ma środków pieniężnych.

Jerzy Wasiołek – radny. Czy są informacje od osób, które zostały przeszkolone
czy podjęły pracę?

Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS. Tak mamy takie 3 osoby.

Jerzy Wasiołek – radny. To pytanie było w kierunku takim, jakie są późniejsze efekty. Po cóż wydawać pieniądze jak rynek pracy nie ma nic do zaoferowania.

Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS. My otrzymujemy środki na takie uzupełnianie kwalifikacji. Myślę, że to też jest dobry cel, ponieważ Ci ludzie czują się dowartościowani. Trzeba z takich środków korzystać. Te dotacje są bardzo skrupulatnie rozliczane.

Wioletta Suska – radna.  Osoby przebywające w DPS to osoby samotne, czy ma Pani dane również o innych osobach w podobnej sytuacji?

Krystyna Pawłowska – kierownik MGOPS. Tak oczywiście mamy takie informacje. Jeżeli mam uprawo cniony wyrok sadu o umieszczenie w DPS to muszę to wykonać.

 

 do punktu 8 p-pkt „a”

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 omówiła Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zmiana nazewnictwa trzech inwestycji:

 1.  „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Płomiany – Skaszewo” na „Przebudowę drogi gminnej Lenie Wielkie – Płomiany, polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej”. Zmiana nazwy zadania konieczna jest, ponieważ na mapach geodezyjnych nie występuje nazwa obrębu geodezyjnego Skaszewo tylko Lenie Wielkie, w związku
  z tym w projekcie budowlanym należało posłużyć się tą nazwą.
 2. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Kisielewie” na „Przebudowę drogi gminnej w Kisielewie, polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej”.
 3. „ Budowa chodnika przy ulicy Robotniczej” na „Przebudowę ulicy Robotniczej w Dobrzyniu nad Wisłą”. Zmiana nazwy jest konieczna, ponieważ pas drogowy zostanie przebudowany z wygospodarowaniem terenu pod chodnik i parking.

Zmniejszenie 21.000,00 zł – inwestycji „Przebudowę drogi gminnej Lenie Wielkie – Płomiany, polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej” (pozostaje 679.000,00 zł), z przeznaczeniem na:

 1. Kosiarkę traktorek z koszem dla Dobrzyńskiego Centrum Sportu
  i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą – 10.000,00 zł.
 2. Zakup pieca C.O. dla OSP w Dobrzyniu nad Wisłą – 10.000,00 zł.
 3. Wykonanie 10 kart zabytków – 1.000,00 zł

852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie 1.000,00 zł – Środki ze Związku Miast Nadwiślańskich na dofinansowanie rejsu po Wiśle dla dzieci z najuboższych rodzin.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiana zadania inwestycyjnego „Zakup kosiarki – miniciągnik” na zadanie inwestycyjne „Zakup kosiarki traktorek” – 7.000,00 zł oraz zakup kosiarki listwowej – 3.000,00 zł, nie z inwestycji, ale ze środków bieżących.

Wanda Hetflajsz – radna. Dlaczego robi się taki „misz masz” w tym naszym budżecie?

Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik. Decyzje są podejmowane stopniowo. Zabezpieczone kwoty nie zawsze są wykorzystane w 100% i pozostają
w budżecie.

Wanda Hetflajsz – radna. Dwa dojazdy do OSP tj. Krojczyn i Michałkowo.
Z tego, co wiem to Michałkowo jest terenem prywatnym. Czy jest to działanie zgodne z prawem?

Burmistrz MiG - Kwestia przekazania pieniędzy na założenie polbruku jest zgodna z prawem, to jest z celów operacyjnych.

Następnie przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 13

 

 

Za – 10,

Przeciw – 0,

Wstrz.- 3.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 8 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 13.

Wyniki głosowania:

Za – 11,

Przeciw – 0,

Wstrz. – 2.

Uchwała została podjęta.

.

do punktu 8 – p-pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie zbycia działki oznaczonej nr geodezyjnym 1140/1 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą, stanowiącej mienie komunalne gminy omówił Burmistrz MiG.

Działka Nr 1140/1 położona w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Słowackiego stanowi drogę wewnętrzną, która od wielu lat nie jest użytkowana, stała się tym samym dla Gminy zbędną.

W dniu 21.03.2012r. Pan Andrzej Piekarski zam. ul. Słowackiego 11a wystąpił z wnioskiem o wykup części działki nr 1140. Po rozpatrzeniu w dniu 10.10.2012r. Komisja Rolnictwa wstępnie zaakceptowała możliwość sprzedaży części w/w działki na rzecz Pana Piekarskiego. Działka Nr 1140 została podzielona na dwie części, z których jedna przylega do nieruchomości wnioskującego i poprawia zagospodarowanie jego działki.

Z uwagi na położenie i ukształtowanie gruntu, działka może być zbyta bez przetargu, na rzecz wnioskującego, na poprawę zagospodarowania jego nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy w miesiącu lipcu 2013r. przygotował operat szacunkowy gruntu – oszacowana wartość rynkowa prawa własności działki – 1.711,00zł.

Biorąc powyższe pod uwagę wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej jest uzasadnione.

Pytań brak.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził glosowanie:

Wyniki głosowania.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 13.

Za- 13,

Przeciw – 0,

Wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

 do punktu 9

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił radnych o zgłoszenie kandydatur do uzupełnienia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej oraz komisji
w związku z rezygnacją mandatu radnego.

Komisja Rewizyjna – kandydatury:

Pan Paweł Bielicki – wyraził zgodę,

Pan Jerzy Wasiołek – wyraził zgodę.

Wyniki głosowania:

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 13

Pan Paweł Bielicki – za 8 głosów

Pan Jerzy Wasiołek – za – 4 głosy.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłoszenie kandydatur do uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

Zgłoszony został Pan Jerzy Wasiołek – wyraził zgodę.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zgłoszony został jeden kandydat - Pan Jerzy Wasiołek – wyraził zgodę.

 

do punktu 10

 

Został złożone wnioski w sprawie:

Wioletta Suska - radna

- załatania dziur na drodze w kierunku Ruszkowa.

Wiesław Jaworski – radny

- zabudowy wiaty przystankowej dla dzieci / przy dawnej mleczarni /

Wanda Hetflajsz – radna

- zabudowy przystanku dla dzieci przy drodze nr 1710 w Krojczynie.

Kazimierz Janecki – radny

- oznakowania przejścia dla pieszych na wys. Kościoła w Dobrzyniu nad Wisłą.

Krzysztof Sulkowski – sołtys sołectwa Mokowo

- zmiany czasu oświetlenia ulicznego / lampy powinny palić się do rana /,

- ustawienia koszy na śmieci przy przystanku autobusowym w Mokowie
 / na wysokości strażnicy OSP/.

Jadwiga Ziółkowska – sołtys sołectwa Lenie Wielkie

- zabudowy wiaty przystankowej na drodze rozjazdu na Michałkowo.

 

do punktu 11

 

Mieszkanki miejscowości Lenie Wielkie zwróciły się z prośba o wyremontowanie drogi tzw. nadwiślańskiej. Motywowały to tym, że do drogi głównej mają ok. 3km. Została już ta droga nawieziona tłuczniem, ale pozostał jeszcze odcinek ok. 300m nienasypany. Utrudnia to bardzo przemieszczanie się po tej drodze szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym. Na złożone pismo w tej sprawie do tut., urzędu nie otrzymałyśmy odpowiedzi.

Jadwiga Ziółkowska – sołtys sołectwa Lenie Wielkie zapytała czy mogą liczyć na dosypanie tłucznia w najbardziej newralgicznych miejscach drogi?

Burmistrz odpowiedział, że ta sprawą zajmie się Komisja Rolnictwa.

 

do punktu 12

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady dwudziestej dziewiątej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej dziewiątej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Renata Kwiatkowska                                            Henryk Domeradzki                

 

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-04-16 08:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 879
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 08:49

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5222905
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony