Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XIII/77/11

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

I w uchwale Nr V/23/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lutego 2011 roku

- w zarządzeniu Nr 1/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 marca 2011 roku

- w zarządzeniu Nr 2/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 marca 2011 roku

- w uchwale Nr VI/37/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2011 roku

- w zarządzeniu nr 10/11 burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2011 roku

- w uchwale nr VII/42/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.14.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 maja 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.16.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 maja 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.17.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 czerwca 2011 roku

- w uchwale nr VIII/53/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.18.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 czerwca 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.22.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.24.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 sierpnia 2011 roku

- w uchwale nr IX/58/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 sierpnia 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.26.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.28.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 01 września 2011 roku

- w uchwale nr X/61/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 września 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.30.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 września 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.33.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.38.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 07 października 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.39.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20  października 2011 roku

- w uchwale nr XI/62/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 październik 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.40.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 02  listopada 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.44.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14  listopada 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.48.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24  listopada 2011 roku

- w uchwale nr XII/70/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.51.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30  listopada 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.52.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia

5 grudnia 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.53.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia

19 grudnia 2011 roku

§ 2

1.      Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 25.890.346,00 zł, zastępuje się kwotą 25.906.280,00 zł

-  dochody bieżące w kwocie 24.436.699,00 zł

-  dochody majątkowe w kwocie  1.469.581,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.934.368,00 zł .

 

 

§ 3

1.      Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 25.890.346,00 zł, zastępuje się kwotą 25.517.110,00 zł

2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)       wydatki bieżące w wysokości 24.119.951,00 zł, w tym na: 

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                           11.477.591,00 zł,

b)      dotacje                                                                                        527.150,00 zł,

c)      wydatki na obsługę długu                                                        357.120,00 zł,

2)      wydatki majątkowe w 2011 r. w wysokości-załącznik nr 3                      1.397.159,00 zł.

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.934.368,00 zł .

 

§ 4

Nadwyżka  budżetowa w wysokości 389.170,00 zł przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych zobowiązań

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 1.196.400,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 721.400,00 zł

- wolne środki – 475.000,00 zł

Rozchody budżetu w wysokości 1.585.570,00 zł

- Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 771.058,00 zł

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 814.512,00 zł

Przychody i rozchody określa załącznik nr 4.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.221.400,00 zł , w tym na:

a)      Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

b)      Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek)  w kwocie 721.400,00  

§ 7

Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

1)      Na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodległych zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi;

2)      Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty w roku następnym – 1.221.400,00 zł .

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

1)      Zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.221.400,00 zł , w tym na:

a)      Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

b)      Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 721.400,00 zł

§ 9

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

Uzasadnienie

 

Zmniejszenie wydatków o 389.170,00 zł :

1.      Zmniejszenie wydatków rzeczowych w DCSiT – 16.896,00 zł

2.      Zmniejszenie wydatków rzeczowych w MGOPS – 108.127,00 zł

3.      Zmniejszenie wydatków w Zespole Obsługi Szkół – 46.000,00 zł

4.      Zmniejszenie dotacji dla Dobrzyńskiego Klubu Żak – 14.914,00 zł

5.      Zmniejszenie dla Biblioteki Publicznej – 36.468,00 zł

6.      Zmniejszenie inwestycji „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego – 1.196,00 zł

7.      Zmniejszenie inwestycji „Przebudowa bram wjazdowych i zjazdów z terenu Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą” – 4.552,00 zł

8.      Zmniejszenie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej 171004 C Chudzewo – Kamienica w m. Lenie Wielkie – 81.017,00 zł

9.      „Zakup urządzeń do pielęgnacji boisk piłkarskich w gminie (aeracja, wertykulacja) – 40.000,00 zł

10.  Zmniejszenie inwestycji „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Grochowalsk” – 40.000,00 zł

 

Dz. 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Zwiększenie – 15.934,00 zł – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Torunia z przeznaczeniem na utylizację azbestu na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-29 10:32
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-29 10:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1495
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-26 08:23

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159554
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony