Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXXI/191/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 marca 2010 roku


 

w sprawie: zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”


 


 

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 i ust.10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858
ze zm.)

 


 

uchwala się, co następuje:


 

§ 1


 

Zatwierdza na okres od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą
oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”, w następujących wysokościach netto:

 1. Grupa 1 – odbiorcy gospodarstw domowych:

  1. cena za dostarczoną wodę - 1,80 zł/m3,

  2. stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł

  3. cena za odprowadzone ścieki – 2,98 zł/m3

 2. Grupa 2 – odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą i podmioty inne niż gospodarstwa domowe, nie prowadzące działalności gospodarczej:

  1. cena za dostarczoną wodę – 2,20zł/m3,

  2. stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł,

  3. cena za odprowadzone ścieki – 3,28 zł/m3

Do wyżej wymienionych cen oraz stawki opłaty abonamentowej będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 

§ 2


 

Traci moc Uchwała Nr XXII/155/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 marca 2009 r.


 

§ 3


 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą


§ 4


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”


 

Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Sportowa 3, przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą na okres od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w ramach obowiązku wynikającego z art.24 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków dokonał oceny celowości ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.


 

W trakcie postępowania sprawdzającego tut. Organ ustalił, że:


 

 1. Wniosek został złożony 17 lutego 2010 r. tj. w terminie 70 dni przed wejściem w życie nowych taryf.

 2. Wniosek został opracowany zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków i przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 3. Podstawą opracowania taryf są rzeczywiste koszty sprzedaży wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków zrealizowane w okresie dwunastu pełnych miesięcy w okresie poprzedzającym termin złożenia wniosku.

 4. Proponowana podwyżka cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków finansowo skutkować będzie następująco:

I grupa :

 1. cena za dostarczoną wodę - 1,80 zł/m3, tj. wzrost o 6,51 %

 2. stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł , bez zmian

 3. cena za odprowadzone ścieki – 2,98 zł/m3, tj. wzrost o 16,41 %

II grupa:

 1. cena za dostarczoną wodę - 2,20 zł/m3, tj. wzrost o 5,26 %

 2. stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/ , bez zmian

 3. cena za odprowadzone ścieki – 3,28 zł/m3, tj. wzrost o 14,68 %

 1. Koszty ujęte w taryfie ustalone zostały z uwzględnieniem wzrostu poszczególnych pozycji kosztowych jako efekt zastosowania wskaźnika inflacji na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług
  i równocześnie na poziomie bezpiecznym dla prowadzenia Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego.

Należy podkreślić, że w przypadku ceny za odprowadzenie ścieków, nowym istotnym składnikiem cenotwórczym powstałym na skutek likwidacji gminnego wysypiska śmieci, będą koszty związane z utylizacją osadów ściekowych i z kratek powstających w wyniku oczyszczania ścieków na oczyszczalni. Dotychczas odpady z oczyszczalni ścieków nieodpłatnie składowane były na wysypisku śmieci w Płomianach.
Na dzień dzisiejszy będą musiały być utylizowane w jednostkach zewnętrznych poza terenem Gminy Dobrzyń n/W, co skutkować będzie dodatkowo wzrostem ceny za odprowadzenie ścieków.

Jedynym instrumentem ewentualnego zmniejszenia skutku wysokości zaproponowanych taryf może być zastosowanie dopłaty przez gminę, co umożliwia art. 24 ust 6 cytowanej wcześniej ustawy.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę
o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


 


 


 

 • opublikował: Karolina Ziębakowska
  data publikacji: 2010-09-13 09:08

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1165
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-13 09:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5189466
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony