Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XVII/98/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 22 czerwca 2012 roku

 

w sprawie : zmian budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

I w uchwale Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej Dobrzynia nad Wisła z dnia 24 stycznia 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.3.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.7.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 lutego 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.13.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 marca 2012 roku

- w uchwała nr XV/82/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.16.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.21.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.23.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 maja 2012 roku

- w uchwała nr XVI/91/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.27.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 maja 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.28.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 czerwca 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.31.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 czerwca 2012 roku

 

§ 2

 

1.      Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 26.196.254,00  zł zastępuje się  kwotą 26.199.901,00 zł

-  dochody bieżące w kwocie 25.237.742,00 zł

-  dochody majątkowe w kwocie  962.159,00 zł.

2.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.700.798,00 zł . 

 

§3

1.      Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 25.070.348,00  zł zastępuje się  kwotą 25.073.916,00 zł

2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)      wydatki bieżące w wysokości 24.781.316,00 zł, w tym na: 

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          12.713.256,00 zł,

b)      dotacje  - załącznik nr 3                                                               697.032,00 zł,

c)      wydatki na obsługę długu                                                            438.764,00 zł,

2)      wydatki majątkowe w 2012 r. w wysokości                                               292.60,00 zł.

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.700.798,00 zł . 

 

§ 4

 

Przychody budżetu w wysokości 169.970,00  zł, stanowiace wolne środki, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu w wysokości 1.295.955,00 zł

- Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.008.035,00 zł

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów – 287.920,00 zł

Przychody i rozchody określa załącznik nr 4.

§ 5

 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 700.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu .

 

§ 6

Upoważnia się Burmistrza do:

1)      zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 700.00,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu .

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się budżet o 2.300,00 zł – dotacja z Powiatu Lipnowskiego:

-        1.200,00 zł – dla OSP w Dobrzyniu Nad Wisłą na dofinansowanie remontu remizy

-        1.100,00 zł – dla OSP w Mokowie na dofinansowanie zakupu elementów umundurowania

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zmniejszenie – 1.827,00 zł – części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2012 rok.

Dz. 752 – Pomoc społeczna

Zwiekszenie 2.374,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wpłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zwiekszenie – 800,00 zł – dotacja  ze Związku Miast Nadwiślańskich z przeznaczeniem na wakacyjny rejs po Wiśle dzieci objetych pomocą MGOPS.

 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiana nazewnictwa zadania inwestycyjnego:

„Budowa studni głębinowej wraz z obudową i instalacją pompową oraz włączeniem do istniejącego wodociągu publicznego w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą” , nowa nazwa

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę studni głębinowej z włączeniem do stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą „

 

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-08-21 12:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 952
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-24 14:22

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168696
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony