Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 


 

Uchwała Nr XXXIII/205/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 21 maja 2010 roku


 

w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami)


 

uchwala się, co następuje:


 

§ 1

Dyrektorowi szkoły oraz wicedyrektorowi szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i określa się go według poniższej tabeli:


 

 

Lp.

Stanowisko

Obniżka tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć

1.

Dyrektor przedszkola liczącego:

- do 2 oddziałów

- 3 i więcej oddziałów

40 %

60 %

2.

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:

- do 7 oddziałów i wicedyrektor szkoły

- 8-11 oddziałów

- 12 i więcej oddziałów


 

55 %

60 %

65 %


 


 

§ 2

Ustalony w § 1 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tego stanowiska z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko.


 

§ 3

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.


 

§ 4

1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym

obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art.35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


 

§ 5

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych dla pedagoga, logopedy i psychologa wynosi 22 godziny.


 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.


 

§ 7

Traci moc uchwała nr XXXII/197/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.


 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Załącznik

do uchwały Nr XXXIII/205/10

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 21 maja 2010 r.


 

1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym

wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opieku
ńczych według wzoru:

W = ( X 1 + X 2 ) : [ ( X 1 : Y 1 ) + ( X 2 : Y 2 ) ]

gdzie :

X 1, X 2 oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzielonych nauczycielowi w arkuszu

organizacyjnym szkoły,

Y 1, Y 2 oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych określona dla stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 6.


 

2. Przykładowy sposób naliczania pensum:

a) nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym 9 wg pensum 18 godzinnego i 11 godzin wg pensum 22 godzinnego

9/18 + 11/22 = 0,50 + 0,50 =1,00 – tygodniowy wymiar zajęć wynosi 20 godzin, brak godzin

ponadwymiarowych,


 

b) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego

6/18 + 21/26 = 0,33 + 0,81 = 1,14 jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat

stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 24 godziny, pozostałe 3 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe,


 

c) nauczyciel realizuje łącznie 21 godzin, w tym 2 godziny wg pensum 22 godzinnego i 14 godzin wg pensum 18 godzinnego i 5 godzin wg pensum 26 godzinnego

2/22 + 14/18 + 5/26 = 0,09 + 0,78 + 0,19 = 1,06 jeżeli 1,06 etatu stanowi 21 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 19,81 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 20 godzin, pozostała 1 godzina stanowi godzinę ponadwymiarową.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Uzasadnienie


 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.

674 z późniejszymi zmianami) w art. 42 ust. 7 zobowiązuje organ prowadzący szkołę
do określenia w drodze uchwały:

1) zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektora i wicedyrektora szkoły,

2) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowi
ązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów
i logopedów.

Wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) nowelizacja KN spowodowała konieczność

podjęcia nowej uchwały w tej sprawie. Wprowadzone zmiany w stosunku do dotychczas

obowiązującej uchwały polegają na:

1) wprowadzeniu tygodniowego wymiaru obniżki godzin (zamiast określenia

dotychczasowej liczby godzin, które powinien nauczyciel zrealizować w obniżonym

tygodniowym wymiarze, określono liczbę udzielonej obniżki godzin);

2) wprowadzeniu proporcjonalnego ustalania łącznej liczby realizowanych przez

nauczyciela zajęć, w przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów godzin zajęć

w ramach jednego etatu (wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią godziny

ponadwymiarowe).

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-09-13 09:23

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1239
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-13 09:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156158
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony