Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Protokół Nr XVII/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 15 września 2008 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie dziewiątej, zakończono o godzinie jedenastej trzydzieści. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady siedemnastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 14 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do protokółu z szesnastej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w holu sali konferencyjnej. Radni uwag nie wnieśli, wobec czego przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.

Protokół został przyjęty jednogłośnie - głosowało 14 radnych na 14 obecnych.

do punktu 2

Odpowiedzi na wnioski złożone na szesnastej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

(treść odpowiedzi jako załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)

do punktu 3

Informacje o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił Ryszard Bartoszewski – z-ca burmistrza.

Następnie Przewodniczący poprosił o pytania.

Jerzy Żurawski – radny. Były przeznaczone pieniądze w poprzedniej kadencji na monitorowanie ciepła. Teraz słyszę, że jest inna firma, która ma się tym zajmować. Co się stało z tymi pieniędzmi.

Ryszard Bartoszewski – z-ca burmistrza. To były decyzje jednostkowe, teraz będzie już zrobione tak jak powinno być.

Wojciech Reznerowicz – radny. Ile to kosztowało?

Jerzy Żurawski – radny. To podjęła rada w poprzedniej kadencji.

Wojciech Reznerowicz – radny. Trzeba wyciągnąć konsekwencje wobec osób, które zawiniły, ponieważ za dużo tracimy pieniędzy podatników.

( treść informacji jako załącznik nr 5 do niniejszego protokółu)

do punktu 4

Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz UMiG odczytała opinię RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku. Następnie sprawozdanie
z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 roku złożyła Pani Celina Witkowska – Skarbnik

Dochody budżetowe na zaplanowane 17.927.422,00 zł wykonano 9.711.620,35 zł, co stanowi 54,17% planu określonego uchwałami budżetowymi.
W dochodach ogółem najbardziej znaczący udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio: subwencje 50,64%, dochody własne 23,76%, dotacje 25,60%. Najwyższe źródło dochodów stanowi subwencja oświatowa i wynosi 37,63% dochodów gminy. W strukturze dochodów własnych najwyższy udział mają: podatek od nieruchomości 30,27%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 29,57% i podatek rolny 14,49%. W dochodach z podatków i opłat procentowe wykonanie dochodów nie odbiega od planowanych założeń wynosi 50,88%. Niskie wykonanie dochodów w dziale gospodarki komunalnej 13,65% co stanowi nie wykonanie kwoty 148.830,23 zł wynika z:

- planowano wpływy ze sprzedaży mieszkań 200.000 zł tj. 25 mieszkań x 8.000,00 zł, wpływy 0%. Zakłada się, że plan powinien być wykonany do końca bieżącego roku,

- wpływy za przydomowe oczyszczalnie ścieków, na zakładany plan 159.675,00 zł wykonanie 0%. Zakłada się, że wykonanie planu będzie realizowane po wykonaniu inwestycji tj. w czwartym kwartale br.

Natomiast jeżeli chodzi o zaległości podatkowe to sytuacja wygląda następująco. Kwota ogółem zaległości wynosi 339.888,69 zł co stanowi 11,84% przypisu z tego:

- zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wynoszą 176.145,40 zł co stanowi 7,95% do przypisu. Do zalegających wystawiono 485 upomnień
i 80 tytułów wykonawczych oraz skierowano 30 wniosków do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 65.198,55 zł z czego wypłacono 5.067,42 zł.

- zaległości we wpływach za kanalizację i przydomowe oczyszczalnie ścieków – 4.789,59 zł co stanowi 14,2% do przypisu. Na zalegających 11 osób najwyższa zaległość stanowi 2.091,37 zł, najniższa 91,37 zł,

- zaległości w czynszach dzierżawnych mienia komunalnego – 11.640,11 zł co stanowi 24,63% do przypisu. Na zalegających 16 osób najwyższa zaległość stanowi 4.408,52 zł, najniższa 12,20 zł.

- zaległości w podatku od środków transportowych 5.038,11 zł co stanowi 4,20% do przypisu. Na zalegających 9 osób najwyższa zaległość stanowi 1.998,80 zł, najniższa 0,31 zł.

Wydatki

Do planowanych kwot wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 9.016.633,22 zł, co stanowi 40,18% planu.

( szczegółowa treść informacji jako załącznik nr 6 do niniejszego protokółu)

Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję.

Tadeusz Pogorzelski radny. Informacja, która otrzymaliśmy jest bardzo dokładna. Większość wskaźników jest proporcjonalna do czasu. Także większych zastrzeżeń nie ma. To co się narzuca to pytanie czy niezbyt późno ruszamy z inwestycjami i koniec roku mamy bardzo napięty.

Chciałem zapytać jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy z dwoma nieruchomościami Mokowo i Płomiany?

Jerzy Żurawski – radny. Poprosiliśmy na komisji budżetowej Pana Burmistrza aby przedstawiono nam stawki za ogrzewanie Ja cały czas będę się upierał jeśli chodzi o stawki opłat ponoszonych przez dzierżawców, najemców lokali
w obiektach oświatowych. Dokument, który otrzymaliśmy dzisiaj jest mało obrazowy i kpiący z nas radnych. Z tego dokumentu wynika, że Wspólnota Mieszkaniowa w Chalinie płaci 1,51 zł/m2, natomiast wspólnota w Krojczynie płaci 4,21 zł/m2. Wygląda na to, że w Chalinie mają 6 stopni ciepła,
a w Krojczynie 18. Trwa to już prawie dwa lata. Wnoszę o załączenie tego dokumentu, który przygotował Pan Dyrektor Mazurek do protokółu i tak aby RIO mogło to sprawdzić. Nie możemy ciągle o to pytać i prosić o unormowanie tego stanu. Ja tylko powiem Państwu tak Wspólnota Mieszkaniowa, która ma blok SKR w Chalinie wszystkie okna wymienione, budynek ocieplony, opalają, składają się na opał. Ja więcej dodawał nie będę.

Maria Pruchniewska – radna. Ustosunkowując się do wykonania budżetu za I półrocze to najwyższe źródło dochodów stanowi subwencja oświatowa bo 61,54% wykonania. Zapewne na koniec roku będziemy musieli z budżetu do oświaty dołożyć jeszcze 20%. Chciałam wspomnieć, że nie został zrealizowany taki punkt jak dofinansowanie dokształcania nauczycieli gdzie zgodnie
z regulaminem do 30 czerwca to powinno być wypłacone.

Wojciech Reznerowicz – radny. Jestem tego samego zdania co kolega Żurawski, że dokument jeśli chodzi o opłaty w placówkach oświatowych ponoszone przez dzierżawców nie jest przejrzyście opracowany proszę więc o dokładne wyjaśnienie tego.

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS.

Szkoła Podstawowa w Chalinie: NZOZ „Lekarze Rodzinni” 6,62 zł/m2 tj. czynsz + woda + kanał + energia

Gabinet stomatologiczny 6,62 zł/m2 również czynsz + woda + kanał + energia,

Poczta polska 10,63 zł/m2 + opłata za wodę,

Telekomunikacja Polska 11,25 zł/m2 to jest już wszystko,

Wspólnota mieszkaniowa 1,51 zł/m2 + 2,09m3 ścieki kanał+ opłata za wodę

Szkoła podstawowa w Krojczynie

Wspólnota mieszkaniowa 4,21 zł/m2, C.W.U. 11,22 zł/m3 + opłata za zimną wodę.

Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu n/W

Mieszkania 1,82 zł/m2 c.o 1,57 zł/m2 + woda

Szkoła podstawowa w Dyblinie

Mieszkania 1.03-2,40 zł/m2 czynsz+woda+kanał

Glewo 0,60 zł/m2 tylko czynsz.

Jerzy Żurawski – radny. Czy woda ciepła w Chalinie została odcięta ponieważ nie doczytałem się opłat.?

Grzegorz Mazurek – wszystkie mieszkania są wyposażone w boliery. Ponieważ woda nie osiągnęła odpowiedniej temperatury dopływ wody został zamknięty.

Maria Pruchniewska – radna. Budowa ul. Zjazd. Patrząc na dokumenty przypominam sobie, że było przeznaczone 400.000 zł na ta inwestycję tak więc o 30.000 zł jest przeznaczone więcej.

Ryszard Bartoszewski – Z-ca Burmistrza. Łącznie było 430.000 zł 200.000 zł było z tego budżetu, a 230.000 zł z nowego budżetu. Był zapis, że do 50% możemy sfinansować i kosztorysowe wyliczenie taką kwota się zamykało.

Maria Pruchniewska – radna nie chodzi mi tu o kosztorysy ponieważ my się na tym nie znamy tylko pamiętam, że była mowa o 400.000 zł, a się okazało, że
o 30.000 zł jest więcej.

Ryszard Bartoszewski może nieprecyzyjnie była podana ta końcówka i stąd te rozbieżności.

Onka Remigiusz – radny. Potwierdzam, że wcześniejsze rozmowy opiewały na 400.000 zł, a nie 430.000 zł.

/ opłaty ponoszone przez dzierżawców, najemców lokali w obiektach oświatowych jako załącznik nr 7 do niniejszego protokółu/

do punktu 5 p-pkt „a”

Projekt uchwały dot. obniżenia bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przedstawiła Pani Agnieszka Zaborowska.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%. Burmistrz może za zgodą rady, obniżyć te bonifikatę. Zgoda ta jest korzyścią dla gminy. Biorąc powyższe pod uwagę wyrażenie zgody na obniżenie bonifikaty jest uzasadnione.

Maria Pruchniewska – radna. Jaka jest cena tej nieruchomości bez bonifikaty?

Agnieszka Zaborowska – operat szacunkowy jest na 260.000 zł, natomiast do przetargu można podnieść ta cenę do 500.000 zł

Grzegorz Zych – radny. Jaki jest to obszar?

Agnieszka Zaborowska – jest to ok. 3 ha.

Maria Pruchniewska – radna. Jakie gmina ma korzyści.

Agnieszka Zaborowska – korzyść jest taka, że gmina może otrzymać większą kwotę przy zakupie. Poprzedni właściciele mają termin do 15 października termin na decyzję, że korzystają z prawa pierwokupu. Jeśli nie skorzystają
z tego to ogłoszony zostanie przetarg.

Maria Pruchniewska – radna. Jeśli dobrze zrozumiałam poprzedni właściciele mogą skorzystać z prawa pierwokupu.

Uważam, że jeżeli właściciele skorzystają z zasady pierwokupu to nie powinniśmy stosować obniżki ponieważ i tak to jest korzystne dla nich.

Agnieszka Zaborowska – operat szacunkowy jest opracowany przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wojciech Reznerowicz – radny. Przede wszystkim powinna być ocena techniczna budynku i dopiero wycena.

Jerzy Żurawski – radny. Proponujemy odrzucić jednak tą uchwałę i poczekać do 15.10. 2008 r.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz. Jest obawa, że możemy pogorszyć tą sytuację. Proponuję przyjąć przynajmniej 10% bonifikaty.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została uchwała została odrzucona większością głosów.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych. Obecnych – 14.

Za – 14 głosów odrzuceniem projektu uchwały z bonifikatą 20%,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

Następnie Rada przystąpiła do głosowania po zmianie uchwały na bonifikatę 10%.

Głosowanie

Za – 14 radnych,

Przeciw -0

wstrz. - 0

(uchwała nr XVII/117/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8)

do punktu 5 p-pkt „b”

Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadań opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi omówił z-ca burmistrza Ryszard Bartoszewski.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta większością głosów.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 14 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XVII/118/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9)

do punktu 5 p-pkt „c”

Projekt uchwały omówiła Pani Magdalena Sujka. Projekt dotyczy regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14.

Za – 14 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XVII/119/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10)

do punktu 5 p-pkt „d”

Zmiany budżetu gminy na rok 2008 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Remigiusz Onka – radny. Czy stać nas na kolejny odcinek drogi Mokowo-Borowo. Dopiero co skończyliśmy jeden i ile nas to kosztuje. Chyba, że mamy dwie szkoły w Mokowie, bo pieniądze ze sprzedaży jednej szkoły miały być właśnie przeznaczone na budowę drogi. Uważam, że jeżeli gmina otrzyma dotację 50% do wówczas możemy tą drogę budować, jeżeli nie to nie zabieramy się za taką inwestycję.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG. Ta droga jest na pewno ważna, jeżeli dostaniemy pieniądze to ruszymy.

Remigiusz Onka – radny. Patrząc na drogi to zauważam, że robione są te
w kierunku Chalina i Płomian. Są jeszcze inne drogi w naszej gminie.

Wobec braku dalszych pytań i dyskusji przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 14.

Za – 13 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących – 1

(uchwała nr XVII/120/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11)

do punktu 6

  1. Żaneta Kalinowska – radna. Proszę o zapoznawanie radnych z wnioskami jakie wpływają do urzędu od naszych mieszkańców.

  2. ul. Łokietka – poprawienie stanu nawierzchni tej ulicy.

  3. Zamontowanie lampy w kierunku Lenia Wielkiego

Tadeusz Pogorzelski – radny.

  1. Czy jest realizowana uchwała w sprawie opłat na stołówkach szkolnych?

  2. Na jakim etapie jest sprawa stołówki w Krojczynie

  3. Oznakowanie w Szpiegowie w okolicy przystanku PKS przejścia dla pieszych. Jest to miejsce bardzo niebezpieczne, miało tam miejsce już kilka wypadków.

Burmistrz Miasta i Gminy – odpowiem na część tych wniosków.

Tak wpływają do mnie wnioski od mieszkańców np. ostatnio wpłynął wniosek dotyczący zmiany organizacji ruchu dużych samochodów. Tak aby omijały centrum miasta.

ul. Łokietka będzie naprawiana, olimpiada młodzieży spowodowała to, że nastąpiły pewne opóźnienia.

Grzegorz mazurek – dyrektor ZOS. Jeśli chodzi o wnioski, które złożył Pan v-ce Przewodniczący rady odpowiem na nie w przyjętym trybie ustawowym

Remigiusz Onka – radny. Ile płacą dzieci i nauczyciele obecnie za obiady.

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Obecnie płaca tyle co do tej pory było

do punktu 7

Wiesław Jaworski – sołtys wsi Płomiany złożył wniosek w sprawie wycięcia krzewów przy wjeździe do Płomian oraz dopilnowanie pracowników.

Usunięcia krzewów na przystanku w Zbyszewie

Czy będzie zmiana inkaso dla sołtysów.

Kazimierz Paczkowski – sołtys wsi Strachoń złożył wniosek w sprawie przestawienia tablicy przy drodze głównej ponieważ wyjazd ze Zbyszewy na drogę główna jest niewidoczny. Kolejny wniosek dotyczył uruchomienia lampy na przystanku w Zbyszewie.

Następnie wręczone zostały medale pamiątkowe Jerzemu Żurawskiemu, Wiesławowi Jaworskiemu

do punktu 8

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady siedemnastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził,
że zamyka obrady siedemnastej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała : Przewodniczący Rady

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-30 15:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1343
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 15:05

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5224573
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony