Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Regulamin wewnętrzny szkoły podstawowej obowiązujący w Szkole Podstawowej w Krojczynie.

Regulamin wewnętrzny opracowany został na podstawie następujących dokumentów:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. wraz z późniejszymi zmianami:

- 1996r. Dz. U. nr 67 poz. 329, nr 106 poz.496,

- 1997r. Dz. U. nr 28 poz. 153. nr 141 poz. 943,

- 1998r. Dz. U. nr 117 poz. 759, nr 162 poz. 1126,

- 2000 r.Dz. U. Nr 12 poz. 136, nr 19 poz. 239.

2. Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie statutu sześcioletniej szkoły piodstawowej i publicznego gimnazjum (Dz.U. nr 14 poz.131).

I Organizacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej w Krojczynie.

1. Na czele szkoły podstawowej stoi dyrektor mgr inż. Elżbieta Zalewska, który kieruje pracą przy pomocy:

a) mgr Małgorzaty Chęckiej – społecznego wicedyrektora szkoły,

b) Anna Lewandowska - nauczyciel świetlicy,

c) zespół doradczy w składzie:

- mgr Agnieszka Bielicka,

- mgr Małgorzata Chęcka.

d) mgr Dorota Eichberger – społeczny inspektor pracy,

e) mgr Ryszard Chudziński – inspektor d.s bhp i p.poż.

II Podział zadań i kompetencji.

1. Dyrektor szkoły mgr inż. Elżbieta Zalewska pełni nadzór pedagogiczno-opiekuńczo-wychowawczy nad młodzieżą. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, dysponuje finansami, kieruje zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników. Nagradza i karze, współpracuje z Radą Pedagogiczną, samorządem, środowiskiem lokalnym oraz Komitetem Rodzicielskim.

2. Wicedyrektor szkoły mgr Małgorzata Chęcka pełni funkcje pomocnicze oraz zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności na terenie szkoły.

3. Anna Lewandowska - odpowiada za całokształt pracy świetlicy, prowadzi finanse dowozu i dożywiania.

4. mgr Dorota Eichberger pełni funkcję społecznego inspektora pracy. Zakres jej obowiązków i uprawnień określają odrębne przepisy.

5. mgr Ryszard Chudziński zajmuje się obsługą szkoły pod względem bhp i p.poż. Zakres jej obowiązków i uprawnień określają odrębne przepisy.

6. Klucze od poszczególnych pomieszczeń oraz drzwi wejściowych posiadają pracownicy zgodnie z instrukcją gospodarki kluczami.

7. Rada Pedagogiczna - planuje, organizuje i odpowiada za realizację zadań zgodnie z planem pracy szkoły i regulaminem pracy rady pedagogicznej.

III Postanowienia ogólne regulaminu pracy.

1. Dyrektor kieruje całokształtem życia szkoły przy pomocy zespołu doradczego powołanego w dniu 03.11.2003 r. w następującym składzie:

- dyrektor szkoły - mgr Elżbieta Zalewska

- v-ce dyrektor - mgr Małgorzata Chęcka

- mgr Agnieszka Bielicka - opiekun Samorządu Szkolnego.

2. Ustala się następujący porządek zastępstw za czasowo nieobecnych członków kierownictwa szkoły, dyrektor mgr inż. Elżbietę Zalewską zastępuje wicedyrektor mgr Małgorzata Chęcka lub inny nauczyciel obecny w szkole.

3. Przyjmowanie interesantów z zewnątrz przez członków kierownictwa odbywa się codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00. Sprawy uczniowskie załatwiane są w godzinach określonych na wywieszkach. Nauczyciele winni przyjmować rodziców i opiekunów, w każdym dniu pracy w czasie przerw miedzy lekcjami lub po lekcjach.
Gabinet dyrektora czynny jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.

4. Dyżury nauczycieli ustalone są na każdy rok szkolny i podane do wiadomości w pokoju nauczycielskim i w gabinecie dyrektora. Każdy nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do stawienia się do pracy na 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.

5. Klucze do szkoły, gabinetów, pracowni szatni znajdują się w dyżurce woźnych. Zapasowe klucze od wszystkich pomieszczeń szkoły znajdują się u dyrektora szkoły.

6. Wynoszenie wszelkiej dokumentacji szkoły poza teren szkoły jest niedozwolone.

7. Zbiorowe wyjścia z młodzieżą poza teren szkoły mogą odbywać się za uprzednią zgodą dyrektora szkoły. Każde wyjście musi być odnotowane w zeszycie wujść.

8. Indywidualne wyjścia uczniów w czasie zajęć szkolnych mogą mieć miejsce za zgodą rodziców, wychowawcy, nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyrektora szkoły.

9.Zebrania, narady, wieczorki, zbiórki mogą się odbywać na terenie szkoły po uzyskaniu akceptacji dyrektora,.

10. Wszelkie ogłoszenia, informacje, hasła propagandowe wywiesza się w gablotach i gazetkach po zaakceptowaniu przez dyrektora szkoły.

11.Każdy zaistniały wypadek na terenie szkoły należy zgłosić dyrektorowi szkoły i odnotować w księdze wypadków.

12.Dzień 21 lutego jest dniem uroczystym, obchody święta szkoły.

IV Podstawowe obowiązki pracownicze.

Obowiązki pracownicze określa art. 100 Kodeksu Pracy i art. 6 Karty Nauczyciela.

Do podstawowych obowiązków pracownika należy:

1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie, starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy.

2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

a) przestrzegać ustalonego w zakładzie czasu pracy i wykorzystywać go w sposób jak najbardziej efektywny,

b) dążyć do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiać w tym celu odpowiednią inicjatywę,

c) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

d) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

e) dbać o dobro zakładu pracy, chronić mienie zakładu i używać je zgodnie z przeznaczeniem,

f) przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej,

g) przestrzegać zasad współżycia społecznego.

V Dyscyplina pracy, zwolnienia, urlopy.

Dyscyplina pracy.

Szczególnie rażącym naruszeniem ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest:

1. Niedbałe i niesumienne wykonywanie pracy.

2. Wykonywanie prac niezwiązanych z zadaniami wynikającymi z podstawowych funkcji szkoły.

3. Nie przybycie do pracy, spóźnienie się lub samowolne jej opuszczenie.

4. Stawienie się do pracy po spożyciu alkoholu.

5. Wykorzystywanie uczniów do wykonywania poleceń i czynności nie związanych z procesem dydaktyczno-wychowawczym.

6. Nie przystąpienie do dyżuru określonego w planie dyżurów lub niedbałe pełnienie dyżuru.
Ponadto w żadnym przypadku w obecności uczniów nie wolno palić papierosów.

Za nie przestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku pracy, regulaminu pracy, przepisów BHP i p. poż. mogą być stosowane:

- kary upomnienia,

- kary nagany,

- kary pieniężne,

- kary dyscyplinarne,

Skutki kar otrzymanych określone są w obowiązujących w szkole regulaminach: pracy, premiowania i regulaminie zakładowego funduszu nagród.

Czas pracy jednostki.

Szkoła Podstawowa w Krojczynie otwierana jest o godzinie 7.10 przez p. Janinę Sokołowską. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godzinie 8.10 i trwają do godziny 15.20. Czas pracy świetlicy szkolnej, biblioteki i innych obsługujących wykazany jest na wywieszkach drzwiowych. Szkołę zamyka przez pracownika obsługi zgodnie poniedziałek ustalonym na dany rok harmonogramem. Pracownicy niepedagogiczni potwierdzają obecność w pracy na liście obecności przed przystąpieniem do pracy. Wyjście w czasie pracy po uzyskaniu zgody przełożonego oraz godzinami powrotu muszą być odnotowane w „Księdze wyjść”.
Potwierdzeniem obecności pracowników pedagogicznych są podpisy składane w dziennikach zajęć.

Usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień oraz zwolnienia od pracy i urlopy.

1. O niemożności stawienia się do pracy pracownik winien powiadomić dyrektora szkoły najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy.

2. Usprawiedliwienie nieobecności odbywa się na podstawie odpowiednich dokumentów.

3. Spóźnienie do pracy powinno być usprawiedliwione bezzwłocznie.

4. Zakład pracy jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy dla celów służbowych w trybie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

5. Pracownik może być zwolniony od pracy dla uregulowania ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela dyrektor szkoły. Za czas zwolnienia od pracy przysługuje wynagrodzenie jeżeli nastąpiło odpracowanie czasu zwolnienia.

6. Urlopy wypoczynkowy i szkoleniowe nauczyciele i pracownicy otrzymują w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

VI Obieg korespondencji, dokumentów finansowych.

1) Prowadzenie kancelarii,

2) ewidencja pism,

3) księga druków ścisłego zarachowania,

4) załatwianie spraw służbowych - udzielanie odpowiedzi na pisma,

5) opracowywanie dokumentów finansowych, akceptacja rachunków,
potwierdzanie umów, zatwierdzanie oraz załatwianie innych spraw,

6) zasady i tryb ustalania ilości przepracowanych godzin ponadwymiarowych,

7) prowadzenie archiwum,

8) załatwianie innych spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem szkoły prowadzone jest przez dyrektora szkoły przy pomocy referenta administracyjnego.

Korespondencja i dokument przekazywane są do Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n.Wisłą pocztą lub przez nauczycieli.
Regulamin wewnętrzny pracy Szkoły Podstawowej w Krojczynie został zaakceptowany przez ogólne zebranie wszystkich pracowników szkoły.
Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 3.11.2003 r.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-01 11:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-01 12:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4009
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-01 12:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5164019
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony