Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • Ogłoszenia i komunikaty

Treść strony

GGM.6220.5.2013                             Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26 czerwca 2013r.

 

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  - Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zawiadamia:

  • o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Lenie Wielkie - Płomiany” obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 236 i 305 położone w obrębie ewidencyjnym Płomiany, gmina  Dobrzyń n/Wisłą.

      Działki sąsiadujące z terenem przedsięwzięcia:

      Obręb Płomiany: 320/3, 311/2, 310/2, 309/2, 308/3, 308/4, 306, 304, 305, 277/2, 276/1, 276/2, 276/3, 274/1, 272/3, 272/2, 271, 270, 269, 261/1, 261/2, 259/1, 258, 249/2, 249/3, 235, 236, 190, 189,184/2, 183/1, 174/3, 157/2, 159/3, 159/4, 148/1,148/2, 99/4,

  • o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnym zakresie raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Liczba stron w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuje się o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium  i z art. 73 § 1 do przeglądania akt sprawy. 

Zgodnie z art. 28 w/w Kodeksu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora i „Kartą
informacyjną przedsięwzięcia”, a także złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy  w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój nr 23 od poniedziałku do czwartku  w godzinach 800 – 1500.

 

Z up. Burmistrza

Zofia Jóźwiak

Kierownik Referatu Gospodarki

Gminnej i Mieszkaniowej

drukuj ()

Rejestr zmian

  • zmieniono 2013-06-28 09:16 przez Rafał Opalczewski
  • zmieniono 2013-06-28 09:16 przez Rafał Opalczewski

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71854
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-19 08:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3962283
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-22 10:49

Stopka strony