Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

 • Ogłoszenia i komunikaty

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2020 roku

drukuj (Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2020 roku)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-02-14 11:47

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w „Programie Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022”.

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-02-10 14:30
 • zmodyfikował: Oliwia Zalewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-10 14:32
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-20 14:44

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 19.12.2019 r. do 8.01.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny. Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie www.bip.dobrzyn.pl.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00033118/6

działka Nr 756/7

2

powierzchnia nieruchomości

0,1148 ha

3

opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym czternasto-lokalowym położonym przy ul. Robotniczej 6

w Dobrzyniu nad Wisłą

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy.  W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje sie w strefie zabudowy wielorodzinnej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

cena nieruchomości

Lokal mieszkalny Nr 5 o pow. użytkowej 36,08m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej

Cena – 44 600,00 zł

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

9

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

10

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przeznaczeniu nieruchomości mieszkaniowej do sprzedaży

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19.12.2019 r.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-12-19 08:46

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12 grudnia 2019 r.

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 26, znajdującego się na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Robotniczej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą wraz ze sprzedażą udziału 3714/184376 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 3714/184376 w gruncie (działki o numerach 761/9 i 761/12 o łącznej powierzchni 2440 m2, obręb Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, zapisane w księdze wieczystej KW Nr WL1L/00036970/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie).

 

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 23,98 m

Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze w piwnicy budynku o łącznej powierzchni 13,16 m2. Lokal nie posiada własnych pomieszczeń sanitarnych - ubikacja o pow. 1,5 m2 wspólnego użytkowania na korytarzu.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 20.000,00 zł

                 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zm.).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

 

Przetarg odbędzie się 20 stycznia 2020r. o godz. 10:30

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Szkolna 1 (sala konferencyjna).

 

Wadium w wysokości 2.000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 lub w kasie Urzędu  najpóźniej do dnia 16 stycznia 2020 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu najpóźniej  w dniu 16 stycznia 2020 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, pokój 33, tel. (54) 253-05-56 oraz Referat Gospodarczy, pok. 12 tel. (54) 253-05-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem: Referat Gospodarczy, pok. 12 tel. (54) 253-05-15 784 002 180. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w Internecie pod adresem www.monitorurzedowy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pod adresem bip.dobrzyn.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

                                                                                                                                               BURMISTRZ
                                                                                                                             Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                                                                             Piotr Wiśniewski

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-12-12 14:12

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 28.11.2019 r. do 19.12.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny. Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie www.bip.dobrzyn.pl.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00033259/6

działki Nr 761/14

2

powierzchnia nieruchomości

0,0899 ha

3

opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym ośmio-lokalowym położonym przy ul. Robotniczej 7

w Dobrzyniu nad Wisłą

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy.  W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagos-podarowania Przestrzennego znajduje się w strefie zabudowy wielorodzinnej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

cena nieruchomości

Lokal mieszkalny Nr 1 o pow. użytkowej 50,03m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej

Cena – 70 000,00 zł

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

9

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

10

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

do dnia 10.01.2020 r.

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 29.11.2019 r.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-11-29 12:23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-13 14:04

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 28.10.2019 r. do 18.11.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny. Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie www.bip.dobrzyn.pl.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00036970/7

działki Nr 761/9 i Nr 761/12

2

powierzchnia nieruchomości

0,1495 ha + 0,0945 ha

Łącznie 0,2440 ha

3

opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym trzydziestosiedmio-lokalowym położonym przy ul. Robotniczej 2

w Dobrzyniu nad Wisłą

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy. 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się

w strefie zabudowy wielorodzinnej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

cena nieruchomości

Lokal mieszkalny Nr 26 o pow. użytkowej 23,98m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej

Cena – 20 000,00 zł

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

9

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

10

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w trybie

przetargu nieograniczonego ustnego

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

do dnia 10.12.2019 r.

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28.10.2019 r.

                                                                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                                                                   Agnieszka Zaborowska

                                                                                                      Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-10-28 10:19

Ogłoszenie o konsultacjach

drukuj (Ogłoszenie o konsultacjach)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-10-11 12:17
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-11 12:16

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-10-11 12:17
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-11 12:10

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 października 2019r.

IR.6733.3.1.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 07.10.2019 r. została wydana decyzja w sprawie częściowej zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn-0,4kV, budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowie linii kablowej SN-15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 604, 613 i 676 położonych w obrębie Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                       Z up. Burmistrza

                                                                                                                  Agnieszka Zaborowska
                                                                                                  Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-10-07 13:45

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 1 października 2019r.

IR.6733.5.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 01.10.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 154, 153, 102/2, 205, 206, 207, 216/3, 209/2, 210/1 i 202/1 położonych w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń wsi Krojczyn, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                             Z up. Burmistrza

                                                                                                                        Agnieszka Zaborowska
                                                                                                           Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-10-01 10:44

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 13 września 2019r.

IR.6733.3.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE 

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nn-0,4kV, budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowie linii kablowej SN-15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 604, 613 i 676 położonych  w obrębie Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 33 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                         Agnieszka Zaborowska
                                                                          Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-09-13 08:40
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-13 08:42

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 5 września 2019r.

IR.6733.5.2019

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach 154, 153, 102/2, 205, 206, 207, 216/3, 209/2, 210/1 i 202/1 w obrębie Krojczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 33 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                                                Agnieszka Zaborowska
                                                                                  Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-09-05 09:01

Informacja w sprawie w wody - dot. SUW Grochowalsk

drukuj (Informacja w sprawie w wody - dot. SUW Grochowalsk)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-27 13:57

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9 sierpnia 2019 r.

IR.6733.3.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie zmiany decyzji

  

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 08.08.2019 r. wszczęte zostało na wniosek Firmy Zakład Ślusarski Produkcyjno-Usługowy ANDUR S.C. ul. Szkolna 8/10 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nn-0,4kV, budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowie linii kablowej SN-15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 604, 613 i 676 położonych w obrębie Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 33, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                                                                   Agnieszka Zaborowska
                                                                                                      Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-08-09 10:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-30 13:11
Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą w SPRAWIE OSZACOWANIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO - SUSZA 2019
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-26 14:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-26 14:04

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19 lipca 2019r.

IR.6733.4.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 19.07.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu nad Wisłą na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 668/1, 668/2, 669/2, 670/2, 671/2, 672/2, 696/7, 696/10, 696/11, 756/3, 758, 757/2, 761/5, 1353, 1748, 1777/1, 1777/2, 1777/3, 1777/4, 1777/5, 1777/7 położonych   w obrębie Nr 1 i 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądania – art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                     Agnieszka Zaborowska

                                                                        Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-07-19 08:33

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28 czerwca 2019 r.

IR.6733.5.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 26.06.2019 r. (po uzupełnieniu wniosku) wszczęte zostało na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji  w Rypinie ul. Piaski 31 87-500 Rypin, reprezentowanej przez pełnomocnika Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny "ENERPOL" Zbigniew Melerski ul. Skępska 29 87-600 Lipno, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach 154, 153, 102/2, 205, 206, 207, 216/3, 209/2, 210/1 i 202/1 w obrębie Krojczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 33, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                       Z up. Burmistrza

                                                                                                                  Agnieszka Zaborowska

                                                                                                   Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-06-28 12:07

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 27 czerwca 2019r.

IR.6733.4.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu nad Wisłą na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki  o numerach 668/1, 669/2, 670/2, 671/2, 672/2, 696/7, 696/10, 696/11, 756/3, 758, 757/2, 761/5, 1353, 1748, 1777/1, 1777/2, 1777/3, 1777/4, 1777/5, 1777/7 położonej w obrębach Nr 1 i 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 33 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                                      Agnieszka Zaborowska

                                                                                        Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-06-27 12:25

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 27 czerwca 2019r.

IR.6733.2.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 27.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN-15kV oraz zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 52/2, 40, 167/1, 118/2, 55/2, 168/6 i 168/8 położonych w obrębie Glewo oraz nr ewid. 67/2, 68/2, 75/6, 66/2, 50/7, 74/4, 73/3, 50/4, 68/1, 19/2, 21/1, 44/2 i 44/1 położonych w obrębie Tulibowo gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                                          Agnieszka Zaborowska

                                                                                            Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-06-27 12:03

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 27 czerwca 2019r.

IR.6733.1.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 27.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN-15kV oraz zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 10, 87, 5/2, 2/2, 86/3, 86/2, 85/1, 84, 33, 89, 88 i 90 położonych w obrębie Stróżewo oraz nr ewid. 25, 19, 20/5 i 18/1 położonych w obrębie Zbyszewo gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                                     Agnieszka Zaborowska

                                                                                         Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-06-27 10:37

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26 czerwca 2019r.

IR.6733.3.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 26.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn-0,4kV, budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowie linii kablowej SN-15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 604, 613 i 676 położonych w obrębie Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                           Agnieszka Zaborowska

                                                                              Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-06-26 14:25

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28 maja 2019r.

IR.6733.3.2019

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej  nn-0,4kV, budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowie linii kablowej SN-15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 604, 613 i 676 położonych w obrębie Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 33 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                            Z up. Burmistrza

                                                                          Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

                                                                                         Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-05-28 09:50

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28 maja 2019r.

IR.6733.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN-15kV oraz zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 52/2, 40, 167/1, 118/2, 55/2, 168/6 i 168/8 położonych w obrębie Glewo oraz nr ewid. 67/2, 68/2, 75/6, 66/2, 50/7, 74/4, 73/3, 50/4, 68/1, 19/2, 21/1, 44/2 i 44/1 położonych w obrębie Tulibowo gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 33 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                    Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

                                                                                  Agnieszka Zaborowska

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-05-28 09:05

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28 maja 2019r.

IR.6733.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN-15kV oraz zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 10, 87, 5/2, 2/2, 86/3, 86/2, 85/1, 84, 33, 89, 88 i 90 położonych w obrębie Stróżewo oraz nr ewid. 25, 19, 20/5 i 18/1 położonych w obrębie Zbyszewo gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 33 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                       Z up. Burmistrza

                                                                    Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

                                                                                  Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-05-28 08:54

Wynik konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2019 r

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-05-22 13:55

Informacja w sprawie w wody - dot. SUW Grochowalsk

drukuj (Informacja w sprawie w wody - dot. SUW Grochowalsk)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-05-10 13:27

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2019

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-04-30 15:15

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19 kwietnia 2019 r.

IR.6733.4.2019

 

OBWIESZCZENIE 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 19.04.2019 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Pana Ryszarda Bartoszewskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu nad Wisłą na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 668/1, 669/2, 670/2, 671/2, 672/2, 696/7, 696/10, 696/11, 756/3, 758, 757/2, 761/5, 1353, 1748, 1777/1, 1777/2, 1777/3, 1777/4, 1777/5, 1777/7 położonej w obrębach Nr 1 i 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 33, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                  Z up. Burmistrza
                                                                               Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

                                                                                             Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-04-19 10:37

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019

drukuj (Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-04-18 15:07

Obwieszczenie GD.RUZ.421.259.2018.MG

drukuj (Obwieszczenie GD.RUZ.421.259.2018.MG)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-04-08 08:40

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19 marca 2019 r.

IR.6733.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 11.03.2019 r. wszczęte zostało na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika SAN-TECH Piotr Szameta ul. Broniewskiego 13C/10  87-100 Toruń, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN-15kV oraz zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 52/2, 40, 167/1, 118/2, 55/2, 168/6 i 168/8 położonych w obrębie Glewo oraz nr ewid. 67/2, 68/2, 75/6, 66/2, 50/7, 74/4, 73/3, 50/4, 68/1, 19/2, 21/1, 44/2 i 44/1 położonych w obrębie Tulibowo gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

                                                                                         Z up. Burmistrza

                                                                     Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

                                                                                   Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-03-19 16:07

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 14 marca 2019 r.

IR.6733.3.2019

OBWIESZCZENIE

  

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 12.03.2019 r. wszczęte zostało na wniosek Firmy Zakład Ślusarski Produkcyjno-Usługowy ANDUR S.C. ul. Szkolna 8/10 87-610 Dobrzyń nad Wisłą reprezentowanej przez właściciela Andrzeja Urbańskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nn-o,4kV, budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowie linii kablowej SN-15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 604, 613 i 676 położonych w obrębie Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                           Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

 

                                                                                         Agnieszka Zaborowska                                                                          

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-03-14 13:53
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-14 13:56

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 13 marca 2019 r.

IR.6733.1.2019 

OBWIESZCZENIE

  

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 11.03.2019 r. wszczęte zostało na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika SAN-TECH Piotr Szameta ul. Broniewskiego 13C/10  87-100 Toruń, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN-15kV oraz zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 10, 87, 5/2, 2/2, 86/3, 86/2, 85/1, 84, 33, 89, 88 i 90 położonych w obrębie Stróżewo oraz nr ewid. 25, 19, 20/5 i 18/1 położonych w obrębie Zbyszewo gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                 Z up. Burmistrza
                                                                             Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

                                                                                          Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-03-13 11:15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej

 Nr działki

Pow. w ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Czynsz wywoławczy za           1 rok dzierżawy

Wadium

Postąpienie

74

1,70

WL1L/00022546/5

Dyblin, gmina Dobrzyń nad Wisłą

Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, stanowiąca grunty rolne klas bonitacji: RIIIa - 0,88ha, RIIIb -0,69ha, RIVa - 0,13ha.
Dla działki brak  jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w strefie wiejskiej rolniczo-osadniczej.

510,00 zł

100,00 zł

nie mniej niż  1% czynszu wywoławczego

Termin i miejsce przetargu - Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2019 r. o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą  (sala konferencyjna)

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z  dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U z 2014 poz. 1490). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej rocznej stawki  czynszu. Minimalne postąpienie  nie może wynosić  mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. 

Wymagania dotyczące wadium - Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w podanej wyżej wysokości w kasie Urzędu lub na konto Gminy - Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 w terminie do dnia 14.03.2019 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto. Dowodem wniesienia wadium w tej formie jest potwierdzenie z banku. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat wynikających z zawartej umowy. W przypadku uchylenia się strony, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie zawarta umowa na dzierżawę wyżej wymienionego gruntu. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku rolnego za wydzierżawiony grunt.

Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego, który płatny będzie w jednej racie rocznej po wystawieniu faktury przez Gminę.

Okres dzierżawy przedmiotowej nieruchomości wynosi - do 3 lat.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.

 Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój Nr 11, tel. (054) 253-05-56

                                                                                                             BURMISTRZ
                                                                                              Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                                          Piotr Wiśniewski

Dobrzyń nad Wisła, dnia 14.02.2019 r.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-02-14 11:37

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 1.02.2019 r. do 21.02.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia.

 

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00019619/4

część działki Nr 1155/2

2

powierzchnia nieruchomości

10,5 m2

3

opis nieruchomości

Działka gruntu utwardzonego położonego w Dobrzyń nad Wisłą - Plac Wolności

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy.

 W Studium Uwarunkowań i Kierunków

 Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w strefie zabudowy usługowej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

cena nieruchomości

Nie dotyczy

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

3,50 zł + VAT / 1 m2 / miesiąc

9

terminy wnoszenia opłat

Miesięczne po otrzymaniu faktury

10

zasady aktualizacji opłat

waloryzacja jeden raz w roku kalendarzowym w oparciu o wskaźnik zmian cen konsump-cyjnych stosownie do § 2 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XV/78/04  z dnia 25.08.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 103 poz. 1765)

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym

(zgodnie ze złożonym wnioskiem)

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

                                                                    

                                                                                                 Z up. Burmistrza

                                                                                             Agnieszka Zaborowska
                                                                               p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-01-31 14:09

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2019

drukuj (Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2019)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-01-18 08:08

Informacja dot. szkód wyrządzonych podczas polowań

drukuj (Informacja dot. szkód wyrządzonych podczas polowań)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-01-14 11:40
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-14 12:02

Ogłoszenie o wykazie

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 14.01.2019 r. do 04.02.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia - działka Nr 74 położona w Dyblinie, gm. Dobrzyń nad Wisłą (dzierżawa w trybie przetargu).

 

1

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

KW Nr WL1L/00022546/5

działka Nr 74

2

powierzchnia nieruchomości

1,70 ha

3

opis nieruchomości

Działka gruntu rolnego położonego w Dyblinie,

 gm. Dobrzyń nad Wisłą

klasy bonitacji: RIIIa - 0,88ha,

RIIIb - 0,69ha, RIVa - 0,13ha

4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono dla niej również warunków zabudowy.

 W Studium Uwarunkowań i Kierunków

 Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w strefie wiejskiej rolniczo-osadniczej

5

termin zagospodarowania nieruchomości

Umowa dzierżawy na okres do 3 lat

6

cena nieruchomości

Nie dotyczy

7

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

min. 300 zł / ha / rok

cena zostanie ustalona w przetargu

9

terminy wnoszenia opłat

Roczne po otrzymaniu faktury

10

zasady aktualizacji opłat

Waloryzacja jeden raz w roku kalendarzowym w oparciu  o wskaźnik zmian cen konsumpcyjnych stosownie do § 2 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XV/78/04  z dnia 25.08.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 103 poz. 1765)

11

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego

 

12

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

                                                                                        Z up. Burmistrza
                                                                                   Agnieszka Zaborowska
                                                                     p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj (Ogłoszenie o wykazie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2019-01-11 11:04

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26.11.2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 26.11.2018r. do 17.12.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia - część działki o numerze 1155/2 położonej przy Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą (dzierżawa w trybie bezprzetargowym - zgodnie ze złożonym wnioskiem).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

 

Z up. Burmistrza

Agnieszka Zaborowska

p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-11-26 09:35
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-26 09:38

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

drukuj (Informacja o wynikach konsultacji społecznych)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-11-09 11:13

Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej
położonej w Dyblinie, gm. Dobrzyń nad Wisłą

                                     

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych, na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości gruntowej rolnej, niezabudowanej:

Nr działki

Pow. w ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Cena [zł]

Wadium

[zł]

Postąpienie nie mniej niż [zł]

74

1,70

WL1L/00022546/5

Dyblin, gmina Dobrzyń nad Wisłą

Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, stanowiąca grunty rolne klas bonitacji: RIIIa - 0,88ha, RIIIb -0,69ha, RIVa - 0,13ha.
Dla działki brak  jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w strefie wiejskiej rolniczo-osadniczej.

108.500,00

15.000,00

1.085,00

 

Księga wieczysta nr WL1L/00022546/5 prowadzona dla w/w nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń.

Cena sprzedaży nieruchomości podana w wykazie została ustalona na podstawie jej wartości określonej w operacie szacunkowym z dnia 07.09.2018 r.

Gmina Dobrzyń nad Wisłą sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą  (sala konferencyjna):

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.), które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 w/w ustawy, nieruchomości objęte przetargiem, stanowią nieruchomości rolne, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.  

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 11.12.2018 r. godz. 10:00, dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty (w przypadku rolników indywidualnych, potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 w/w ustawy.), zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową i wpłacą, w pieniądzu, wadium w podanej wyżej wysokości w kasie Urzędu lub na konto Gminy - Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 w terminie do dnia 11.12.2018 r.

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 11.12.2018 r. o godz. 10:00
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące dokumenty:

- oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - jako dowód potwierdzającego zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa;

- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

- kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej), przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu.

Pisemnie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami należy przedłożyć w pokoju nr 11, w tut. urzędzie najpóźniej do dnia 11.12.2018 r. do godz. 10:00

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Agnieszka Zaborowska - p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego  tel. (54) 253-05-56 (pokój nr 11).

 

   Dobrzyń nad Wisłą, dnia 5 listopada 2018 r.                                                                                                                             

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

/-/ Jacek Waśko

  

INFORMACJA DO PRZETARGU

 Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

4) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.

5) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

6) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

7) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

8) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

9) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

10)Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-11-07 09:28

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2018

drukuj (Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-10-31 13:01

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 30.10.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 30.10.2018r. do 20.11.2018r.) wykazy lokali mieszkalnych położonych w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 8 i ul. Robotniczej 2, stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży (na rzecz najemców). Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                      Agnieszka Zaborowska
                                                                        p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-10-30 09:06

Konsultacje „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymina rok 2019”.

Załącznik do Zarządzenia nr PFZiRG.0050.86.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Z dnia 15 października 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z
dnia 15 października roku


 

Ogłasza się rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag bądź propozycji mieszkańców dotyczących projektu programu.

Termin trwania konsultacji: od 22.10.2018 r. do 05.11.2018 r.

 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

a) przyjmowania uwag w siedzibie urzędu;

b) przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uwagi będą przyjmowane:

a) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, w godzinach jego urzędowania (7:30-15:30);

b) drogą elektroniczną na adres: magdalena.turkiewicz@dobrzyn.pl, w temacie wpisując „konsultacje”.

Treść projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” jest dostępny na stronie www.dobrzyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

                                                                          Jacek Waśko

drukuj (Konsultacje „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymina rok 2019”.)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-10-15 15:08

Konsultacje „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymina rok 2019”.

drukuj (Konsultacje „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymina rok 2019”.)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-10-15 15:07

Komunikat dla rolników poszkodowanych przez niekosrzystne zjawisko atmosferyczne - suszę

drukuj (Komunikat dla rolników poszkodowanych przez niekosrzystne zjawisko atmosferyczne - suszę)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-10-01 13:03

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 24.09.2018r. do 15.10.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze 74 położona w Dyblinie, gm. Dobrzyń nad Wisłą (przetarg ograniczony do rolników indywidualnych).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

 

                                                                                                  Z up. Burmistrza

                                                                                              Agnieszka Zaborowska

                                                                               p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-09-24 10:17
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-24 10:20

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 18 września 2018r.

I.6733.6.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 18.09.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV  i stanowiska słupowego elektroenergetycznego SN-15kV, a także dodatkowego przewodu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV z wymianą wybranych stanowisk słupowych i częściowym demontażem przewodów tejże linii na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 201/1 i 202/1 położonych w obrębie Krojczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą. Celem inwestycji jest zwiększenie mocy przyłączeniowej dla obiektu budynku mieszkalnego na działce nr 201/1  w Krojczynie.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Krojczyn oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                                 Agnieszka Zaborowska
                                                                  p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-09-18 14:06

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 06.09.2018r. do 26.09.2018r.) wykazy lokali mieszkalnych położonych w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 1, ul. Robotniczej 9 i ul. Robotniczej 4, stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży (na rzecz najemców) oraz działki Nr 1777/6 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą przeznaczonej do zamiany. Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

 

                                                                                            Z up. BURMISTRZA

                                                                                               Agnieszka Zaborowska

                                                                                  p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-09-05 14:30

Obwieszczenie

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 30 sierpnia 2018r.

RZG.6733.5.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30.08.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu LPN1201A na działce nr ewid. 202/1 położonej w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Krojczyn oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                           

                                                                                             Z up. BURMISTRZA

                                                                                               Agnieszka Zaborowska

                                                                                  p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj (Obwieszczenie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-08-30 13:01

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 23 sierpnia 2018r.

I.6733.6.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV i stanowiska słupowego elektroenergetycznego SN-15kV, a także dodatkowego przewodu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV z wymianą wybranych stanowisk słupowych i częściowym demontażem przewodów tejże linii na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 201/1 i 202/1 położonych w obrębie Krojczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą. Celem inwestycji jest zwiększenie mocy przyłączeniowej dla obiektu budynku mieszkalnego na działce nr 201/1 w Krojczynie.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                              Z up. BURMISTRZA

                                                                                             Agnieszka Zaborowska

                                                                                  p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-08-23 13:21

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 2 sierpnia 2018r.

RZG.6733.5.2018

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu LPN1201A na działce nr ewid. 202/1 położonej w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                           Z up. BURMISTRZA

                                                                                             Agnieszka Zaborowska

                                                                                  p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-08-02 12:50

Komunikat dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – suszę

UWAGA ROLNICY !

 

Komunikat dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – suszę


 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy o możliwości składania wniosków w celu oszacowania szkód w uprawach w terminie do 09 lipca 2018 roku, w pok. nr 9 Urzędu Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą. W zgłoszeniu należy podać wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie rolnym, niezależnie od stopnia zniszczenia, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2018 roku z uwzględnieniem klas gruntów poszczególnych upraw. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt z 3 ostatnich lat.

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. Warunkiem sporządzenia przez Komisję protokołu z szacowania strat w uprawach jest złożenie przez rolnika wniosku w odpowiednim terminie. Na podstawie wniosku oraz wizyty w terenie sporządzony zostanie protokół.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, pok. nr 9 , czynny w godzinach 7:30-15:30 lub na stronie internetowej www.dobrzyn.pl.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z systemem monitoringu suszy rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, na dzień dzisiejszy (20.06.2018 r.) w raportach dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą wskazano wystąpienie suszy w uprawach, położonych na glebach bardzo lekkich i lekkich, obejmujących: zboża ozime, zboża jare, truskawki i krzewy owocowe.

 

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-06-28 12:30
 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-06-28 12:33

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19 czerwca 2018 r.

I.6733.6.2018

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 15.06.2018 r. wszczęte zostało na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika Przemysława Kruszka ELGREEN CENTRUM Sp. z o.o. ul. Orłowska 62 88-100 Inowrocław, postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV i stanowiska słupowego elektroenergetycznego SN-15kV, a także dodatkowego przewodu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV z wymianą wybranych stanowisk słupowych i częściowym demontażem przewodów tejże linii na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 201/1 i 202/1 położonych w obrębie Krojczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą. Celem inwestycji jest zwiększenie mocy przyłączeniowej dla obiektu budynku mieszkalnego na działce nr 201/1 w Krojczynie.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                            Z up. BURMISTRZA

 

                                                                                               Agnieszka Zaborowska

                                                                                  p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-06-19 14:28

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 5 czerwca 2018r.

RZG.6733.4.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 05.06.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci  wodociągowej w ul. Służba Polsce na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 785, 764 i 1040/3 położonej  w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                            Z up. BURMISTRZA

 

                                                                                               Agnieszka Zaborowska

                                                                                  p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-06-05 10:54

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 18 maja 2018 r.

RZG.6733.5.2018

 

OBWIESZCZENIE

  

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 17.04.2018 r. wszczęte zostało na wniosek firmy P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Marcina Bachórz P.P.P. i U.R. Lambda Sp. z o.o. ul. Siennicka 30 80-758 Gdańsk, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu LPN1201A na działce Nr 202/1  w obrębie Krojczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                         

                                                                                             Z up. BURMISTRZA

 

                                                                                               Agnieszka Zaborowska

                                                                                  p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-05-18 10:08

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9 maja 2018r.

RZG.6733.4.2018  

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci  wodociągowej w ul. Służba Polsce na nieruchomości  oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 785, 764 i 1040/3 położonej w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                            Z up. BURMISTRZA

                                                                                             Agnieszka Zaborowska

                                                                               p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-05-09 13:01

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9 maja 2018r.

RZG.6733.3.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 09.05.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci  wodociągowej w Krojczynie na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako części działek o numerach 102/2, 142 i 143 położonej w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Krojczyn oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                           Z up. BURMISTRZA

                                                                                             Agnieszka Zaborowska

                                                                               p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-05-09 12:30

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 8 maja 2018r.

RZG.6733.2.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 08.05.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody w Chalinie na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 11/4 i 11/16 położonej w obrębie Chalin, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                           Z up. BURMISTRZA

                                                                                             Agnieszka Zaborowska

                                                                               p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-05-08 12:28

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 8 maja 2018r.

RZG.6733.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 08.05.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na utwardzeniu 800 m2 gruntu przy Astro-Bazie na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 799/2 położonej w obrębie nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą,  gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                              Z up. BURMISTRZA

                                                                                             Agnieszka Zaborowska

                                                                               p.o. Kierownika Referatu Inwestycyjnego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-05-08 11:19

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2018

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji

i statystycznej liczbie dzieci w roku 2018

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłasza, co następuje:

 

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 wynosi: 887,04 zł..Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

2.dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – 665,28 zł.

 

 1.   Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji wynosi: 53.

 

drukuj (Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2018)

 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2018-04-17 12:13

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 16 kwietnia 2018r.

RZG.6733.3.2018

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w Krojczynie na nieruchomości oznaczonej  geodezyjnie jako części działek o numerach 102/2, 142 i 143 położonej w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                  Z up. Burmistrza

                                                                                             Agnieszka Zaborowska

                                                                                        Zastępca Kierownika Referatu

                                                                                            Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-04-16 11:34

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9 kwietnia 2018r.

RZG.6733.2.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody w Chalinie na nieruchomości oznaczonej  geodezyjnie jako działki o numerach 11/4 i 11/16 położonej w obrębie Chalin, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                   Z up. Burmistrza

                                                                                   Agnieszka Zaborowska
                                                                             Zastępca Kierownika Referatu
                                                                                  Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-04-09 12:31

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9 kwietnia 2018r.

RZG.6733.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na utwardzeniu powierzchni 800m2 gruntu przy Astro-Bazie w Dobrzyniu nad Wisłą, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 799/2 położonej w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                                   Agnieszka Zaborowska
                                                                             Zastępca Kierownika Referatu
                                                                                  Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-04-09 12:12

obwieszczenie - wszczęcie postępowania

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 marca 2018 r.

RZG.6733.4.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 06.02.2018 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Służba Polsce na nieruchomości oznaczonej  geodezyjnie jako działki o numerach 785, 764 i 1040/3 położonej w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                            Z up. Burmistrza

                                                                                                              Agnieszka Zaborowska
                                                                                                        Zastępca Kierownika Referatu

                                                                                                            Realizacji Zadań Gminy

drukuj (obwieszczenie - wszczęcie postępowania)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-03-07 12:56

Ogłoszenie - wykaz

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 marca 2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 7.03.2018r. do 28.03.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia - część działki o numerze 779/1 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą (bezprzetarg).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                                                   Z up. Burmistrza

                                                                                              Agnieszka Zaborowska
                                                                                            Z-ca Kierownika Referatu
                                                                                              Realizacji Zadań Gminy

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-03-07 09:58

Obwoeszczenie

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 lutego 2018 r.

RZG.6733.3.2018

 

OBWIESZCZENIE 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 06.02.2018 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w Krojczynie na nieruchomości oznaczonej  geodezyjnie jako części działek o numerach 102/2, 142 i 143 położonej w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                  Z up. Burmistrza

                                                                                                              Agnieszka Zaborowska
                                                                                                        Zastępca Kierownika Referatu

                                                                                                            Realizacji Zadań Gminy

drukuj (Obwoeszczenie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-02-06 12:29

Obwieszczenie

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 lutego 2018 r.

RZG.6733.2.2018

 

OBWIESZCZENIE 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 06.02.2018 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody w Chalinie na nieruchomości oznaczonej  geodezyjnie jako działki o numerach 11/4 i 11/16 położonej w obrębie Chalin, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                                                              Agnieszka Zaborowska
                                                                                                        Zastępca Kierownika Referatu

                                                                                                            Realizacji Zadań Gminy

drukuj (Obwieszczenie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-02-06 10:45

Obwieszczenie

        Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 lutego 2018 r.

RZG.6733.1.2018

 

OBWIESZCZENIE 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 06.02.2018 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na utwardzeniu powierzchni 800m2 gruntu przy Astro-Bazie w Dobrzyniu nad Wisłą, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 799/2 położonej w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się  z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                            Z up. Burmistrza

                                                                                                              Agnieszka Zaborowska
                                                                                                        Zastępca Kierownika Referatu

                                                                                                            Realizacji Zadań Gminy

drukuj (Obwieszczenie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-02-06 08:25

Ogłoszenie o kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2018

ZOS.3153.01.07.2018

 

 

 

 

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji

i statystycznej liczbie dzieci w roku 2018

 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza, co następuje:

 

 

 1. Miesięczna kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dla których Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą jest organem rejestrującym, obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r. na 1 dziecko wynosi: 674,07 .

 2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosi: 53.

 

drukuj (Ogłoszenie o kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w roku 2018)

 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2018-01-25 14:50

Obwieszczenie

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 4 stycznia 2018r.

RZG.6733.7.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 04.01.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Rozbudowie budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej o garaż na lekki samochód ratowniczo-gaśniczy”, przylegający narożnikiem do granicy działki nr 75, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr ewid. 74 położonej w obrębie Główczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i wsi Główczyn oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                   Z up. Burmistrza

                                                                                                              Agnieszka Zaborowska
                                                                                                        Zastępca Kierownika Referatu

                                                                                                            Realizacji Zadań Gminy

drukuj (Obwieszczenie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2018-01-04 08:30

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2017 - korekta

ZOS.3153.12.307.2017

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

w roku 2017 - korekta

         Na podstawie art. 89 d ust. 1 i 2 w związku z art. 78 c ust. 2 i 3 pkt 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o  systemie oświaty ( Dz. U. z 2016r., poz. 1943, 1954, 1985, 2169, z 2017 r., poz. 60, 949 i 1292) ogłaszam korektę II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  oraz statystyczną liczbę dzieci na rok 2017:

 1. kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 622,68 zł;
 1. statystyczna liczba dzieci wynosi: 46,34

drukuj (Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2017 - korekta)

 • autor informacji: Marzanna Kornacka
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-14 15:09

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 grudnia 2017r.

RZG.6733.7.2017

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Rozbudowie budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej o garaż na lekki samochód ratowniczo-gaśniczy”, przylegający narożnikiem do granicy działki nr 75, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr ewid. 74 położonej w obrębie Główczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                           Z up. Burmistrza

                                                       Agnieszka Zaborowska
                                                   Zastępca Kierownika Referatu
                                                       Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-12-06 07:48
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-06 07:49

Ogłoszenie o drugiej aktualizacji kwoty dotacji 2017

ZOS.3153.11.297.2017

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

w roku 2017

   

     Na podstawie art.89 d ust. 1 i 2 w związku z art. 78 c ust. 2 i 3 pkt 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2016r., poz. 1943, 1954,1985,2169, z 2017r., poz.60,949 i 1292) ogłaszam II aktualizację podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczną liczbę dzieci na rok 2017:

 

   1) kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 625,81 zł;

   2) statystyczna liczba dzieci wynosi: 46,34

 

drukuj (Ogłoszenie o drugiej aktualizacji kwoty dotacji 2017)

 • autor informacji: Agnieszka Zielińska
  data wytworzenia: 2017-11-27
 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2017-11-27 09:08
 • zmodyfikował: Agnieszka Zielińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-28 08:07

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2017

drukuj (Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2017)

 • autor informacji: Agnieszka Zielińska
  data wytworzenia: 2017-11-24
 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2017-11-24 10:30
 • zmodyfikował: Agnieszka Zielińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-25 20:24

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 16 października 2017r.

RZG.6733.6.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 16.10.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowie placu zabaw” na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 1777 położonej w obrębie Nr 3 miasta  Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                 Z up. Burmistrza

                                                            Agnieszka Zaborowska
                                                       Zastępca Kierownika Referatu
                                                            Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-10-16 12:30

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 10 października 2017r.

RZG.6733.7.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 10.10.2017 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "Rozbudowie budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej o garaż na lekki samochód ratowniczo-gaśniczy", przylegający narożnikiem do granicy działki Nr 75, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 74 położonej w obrębie Główczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                   Agnieszka Zaborowska
                                                              Zastępca Kierownika Referatu
                                                                  Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-10-10 11:02

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9.10.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 9.10.2017r. do 30.10.2017r.) wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do wydzierżawienia - działka o numerze 1215 (część) położona w Dobrzyniu nad Wisłą oraz działka Nr 29/4 położona w Chalinie (bezprzetarg).

Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                       Agnieszka Zaborowska
                                                                   Zastępca Kierownika Referatu
                                                                       Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-10-09 09:15

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 października 2017r.

RZG.6733.5.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 06.10.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Rewitalizacji parku miejskiego” na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 1308/7 położonej w obrębie Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                 Agnieszka Zaborowska
                                                             Zastępca Kierownika Referatu
                                                                Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-10-06 10:10

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 22 września 2017r.

RZG.6733.6.2017

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie placu zabaw” na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 1777 położonej w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                      Agnieszka Zaborowska
                                                                 Zastępca Kierownika Referatu
                                                                      Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-09-22 14:39

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19 września 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 19.09.2017r. do 10.10.2017r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży - działki o numerach 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 i 1776 położone w Dobrzyniu nad Wisłą.

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                           Agnieszka Zaborowska
                                                                      Zastępca Kierownika Referatu
                                                                           Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-09-19 10:42

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 13 września 2017r.

RZG.6733.5.2017

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Rewitalizacji parku miejskiego” na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 1308/7 położonej w obrębie Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                       Z up. Burmistrza

                                                    Agnieszka Zaborowska
                                               Zastępca Kierownika Referatu
                                                    Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-09-13 12:34

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 10 sierpnia 2017r.

RZG.6733.6.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 31.07.2017 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "Budowie placu zabaw" na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 1777 położonej  w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                    Z up. Burmistrza

                                                               Agnieszka Zaborowska
                                                          Zastępca Kierownika Referatu
                                                               Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-08-10 14:31

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 4 sierpnia 2017r.

RZG.6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 04.08.2017r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 102/2, 143, 141, 133, 132/2, 132/1, 131, 130, 129/2, 129/1, 128/2, 128/1, 163/1,67/1, 55, 73, 57/1, 56, 54/5, 54/6, 54/3, 54/1, 53, 69/3, 68, 52/2, 52/1, 219, 222, 51/1 i 51/2 położone w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą oraz na terenie działki o numerze 662/1 położonej w obrębie Zaduszniki, gm. Wielgie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i Urzędu Gminy Wielgie, wsi Krojczyn, wsi Zaduszniki oraz Biuletynie Informacji Publicznej.


                                                            Z up. Burmistrza

                                                        Agnieszka Zaborowska
                                                   Zastępca Kierownika Referatu
                                                       Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-08-04 08:37

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 31 lipca 2017r.

RZG.6733.5.2017

 

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 31.07.2017 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "Rewitalizacji parku miejskiego" na nieruchomości oznaczonej  geodezyjnie jako działka o numerze 1308/7 położona  w obrębie Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                Z up. Burmistrza

                                            Agnieszka Zaborowska
                                      Zastępca Kierownika Referatu
                                           Realizacji Zadań Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-07-31 10:35

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19.07.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 20.07.2017r. do 09.08.2017r.) wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 3 stanowiącego własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonego do sprzedaży (na rzecz najemcy). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                     Dobrzyń nad Wisłą

                                                                          Jacek Waśko
 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-07-19 12:31
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-19 12:33

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19.07.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza

nieograniczony publiczny przetarg ustny

na zbycie mienia komunalnego – lokal mieszkalny.

 

Lokal mieszkalny Nr 16 o pow. użytkowej 56,38m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 6413/105524części w nieruchomości wspólnej, zlokalizowany na I piętrze w budynku wielorodzinnym (18-lokalowym) przy ul. Robotniczej 3 w Dobrzyniu nad Wisłą.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej WL1L/00034450/2

Geodezyjny nr nieruchomości 756/5 o pow. 0,1335ha

Cena wywoławcza: 40.000,00 zł

Wadium: 6.000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej do dnia 21.08.2017r.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2017r. o godz. 1000  w Urzędzie Miasta i Gminy – sala konferencyjna.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój Nr 12 tel. (54) 253-05-15 lub Nr 11 tel. (54) 253-05-56.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                           Dobrzyń nad Wisłą

                                                                              Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-07-19 11:38

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 21.06.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 2147 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 22.06.2017r. do 12.07.2017r.) wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 3 stanowiącego własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonego do sprzedaży. Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                             Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                Jacek Waśko
 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-06-21 12:34

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 20 czerwca 2017r.

RZG.6733.4.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 20.06.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowie i przebudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą,
w części dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków” na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 757/1, 757/2 i 1387/2  położone
w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                               Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                 Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-06-20 12:21

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12 czerwca 2017r.

RZG.6733.3.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 09.06.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowie i przebudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą, w części dotyczącej budowy stacji uzdatniania wody" na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 672/1 i 673 położone w obrębie Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                     Dobrzyń nad Wisłą

                                                                        Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-06-12 09:32

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 24 maja 2017r.

RZG.6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 24.05.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci  wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 102/2, 143, 141, 133, 132/2, 132/1, 131, 130, 129/2, 129/1, 128/2, 128/1, 163/1,67/1, 55, 73, 57/1, 56, 54/5, 54/6, 54/3, 54/1, 53, 69/3, 68, 52/2, 52/1, 219, 222, 51/1 i 51/2 położone w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą oraz na terenie działki o numerze 662/1 położonej w obrębie Zaduszniki, gm. Wielgie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i Urzędu Gminy Wielgie, wsi Krojczyn, wsi Zaduszniki oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                     Dobrzyń nad Wisłą

                                                                         Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-05-24 10:05
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-24 10:05

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 22 maja 2017r.

RZG.6733.4.2017

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie i przebudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą, w części dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków” na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 757/1, 757/2 i 1387/2  położone w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                            Dobrzyń nad Wisłą

                                                                               Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-05-22 09:32

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 18 maja 2017r.

RZG.6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 18.05.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci  wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 1777, 1748, 1353, 756/4, 758, 761/1 i 761/5 położone w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                        Dobrzyń nad Wisłą

                                                                          Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-05-18 10:28

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 15 maja 2017r.

RZG.6733.3.2017

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 672/1 i 673 położone w obrębie ewidencyjnym Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                        Dobrzyń nad Wisłą

                                                                           Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-05-15 08:07
  • autor informacji: Andrzej Stępczyński
   data wytworzenia: 2017-05-10
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-10 15:48

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-10 15:46
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-04-27 08:24

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-15 16:19

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26 kwietnia 2017r.

RZG.6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 102/2, 143, 141, 133, 132/2, 132/1, 131, 130, 129/2, 129/1, 128/2, 128/1, 163/1, 67/1, 55, 73, 57/1, 56, 54/5, 54/6, 54/3, 54/1, 53, 69/3, 68, 52/2, 52/1, 219, 222, 51/1 i 51/2 położone w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą oraz na terenie działki o numerze 662/1 położonej  w obrębie Zaduszniki, gm. Wielgie.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                    Dobrzyń nad Wisłą

                                                                       Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-04-26 07:53

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 25 kwietnia 2017r.

RZG.6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci  wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 1777, 1748, 1353, 756/4, 758, 761/1 i 761/5 położone w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                        Dobrzyń nad Wisłą

                                                                           Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-04-25 07:58

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 30.03.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 31.03.2017r. do 20.04.2017r.) wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 2 stanowiącego własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonego do sprzedaży (na rzecz najemcy lokalu). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                         Dobrzyń nad Wisłą

                                                                            Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-03-30 13:15
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-03-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-03-16 16:33
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-03-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-03-16 16:34

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-16 16:31

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 14 marca 2017r.

RZG.6733.4.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 14.03.2017 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "Budowie i przebudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą, w części dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków" na nieruchomościach oznaczonych  geodezyjnie jako działki o numerach 757/1, 757/2 i 1387/2 położone  w obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                       Dobrzyń nad Wisłą

                                                                          Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-03-14 13:55

        Dobrzyń nad Wisłą, dnia 8 marca 2017r.

RZG.6733.3.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 2.03.2017 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 672/1 i 673 położone w obrębie ewidencyjnym Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                    Dobrzyń nad Wisłą

                                                                       Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-03-08 12:16

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 2 marca 2017r.

RZG.6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 2.03.2017 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 1777, 1748, 1353, 756/4, 758, 761/6 i 761/5 położone w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                            Burmistrz Miasta i Gminy
                                                               Dobrzyń nad Wisłą

                                                                 Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-03-02 09:42

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 1 marca 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 1.03.2017r. do 21.03.2017r.) wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 3 stanowiącego własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonego do sprzedaży (na rzecz najemcy lokalu). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                 Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                     Jacek Waśko
 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-03-01 10:50
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-01 10:52

        Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28 lutego 2017r.

RZG.6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28.02.2017 r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 102/2, 143, 141, 133, 132/2, 132/1, 131, 130, 129/2, 129/1, 128/2, 128/1, 163/1, 67/1, 55, 73, 57/1, 56, 54/5, 54/6, 54/3, 54/1, 53, 69/3, 68, 52/2, 52/1, 219, 222, 51/1 i 51/2 położone w obrębie Krojczyn, gm. Dobrzyń nad Wisłą oraz na terenie działki o numerze 662/1 położonej w obrębie Zaduszniki, gm. Wielgie.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                       Dobrzyń nad Wisłą

                                                                         Jacek Waśko

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-02-28 09:15

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 16 lutego 2017r.

RZG.6733.7.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 16.02.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie Placu Wolności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 1159, 1158 i 1154 położonych w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-02-16 08:06

                                                                       Dobrzyń nad Wisłą, dn.10.02.2017r.

 

RZG.6220.4.19.2016

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz.353)

zawiadamiam,

że w dniu 10.02.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej  na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą  w części  dotyczącej  budowy oczyszczalni ścieków polegającego na budowie oczyszczalni ścieków” w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą, województwo kujawsko-pomorskie.

Inwestorem będzie Gmina Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

            Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w            Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą pokój nr 9 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Dobrzyń nad Wisłą

Jacek Waśko

 

 

 

Umieszczono:

 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 2. Tablica ogłoszeń na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą
 3. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 10 lutego 2017r.

drukuj ()

 • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-09-28 11:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-10 15:22

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 06.02.2017r. do 27.02.2017r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia (na wniosek) - część działki Nr 757/1 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą (bezprzetarg).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-02-06 12:12
  • autor informacji: Kinga Szczypińska
   data wytworzenia: 2017-01-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-31 13:42
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-01-31 13:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-31 13:36

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26 stycznia 2017r.

RZG.6733.7.2016

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie Placu Wolności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 1159, 1158 i 1154 położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2017-01-26 07:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-10 15:53

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 20 grudnia 2016r.

RZG.6733.6.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 20.12.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 33/3 i 33/6 oraz na części działek o nr ewid. 33/4 i 36/1 położonych w obrębie Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Grochowalsk oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-12-20 07:42

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-15 16:20

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 grudnia 2016r.

RZG.6733.7.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 6.12.2016r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Pełnomocnika - Studium sp. z o.o. sp. k. Damian Pędrakowski ul. Noakowskiego 12/99 00-666 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie Placu Wolności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki  o numerach 1159, 1158 i 1154 położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-12-07 13:55

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 grudnia 2016r.

RZG.6733.5.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 06.12.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie SB telefonii komórkowej EmiTel s.b. GWL_DOBRZYNNW_GLEWO1 na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 103/1 i 185/2 położonych w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Glewo oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-12-06 09:21
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-12-05 12:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 12:05

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-05 12:01

Dobrzyń nad Wisła, dnia 2.12.2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 02.12.2016r. do 22.12.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia (na wniosek) - część działki Nr 1157 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą przy Placu Wolności (bezprzetarg).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-12-02 09:24

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 29 listopada 2016r.

RZG.6733.6.2016

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 33/3 i 33/6 oraz na części działek o nr ewid. 33/4 i 36/1 położonych w obrębie Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-11-29 08:36

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9 listopada 2016r.

RZG.6733.5.2016

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie SB telefonii komórkowej EmiTel s.b. GWL_DOBRZYNNW_GLEWO1 na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 103/1 i 185/2 położonych w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-11-09 09:32

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 02.11.2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 02.11.2016r. do 22.11.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia (na wniosek) - część działki Nr 1353 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Licealnej (bezprzetarg).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-11-02 14:00

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19.10.2016r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 19.10.2016r. do 08.11.2016r.) wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 3 stanowiącego własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonego do sprzedaży (na rzecz najemcy lokalu). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-10-19 08:53

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 11 października 2016r.

RZG.6733.4.2016

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 11.10.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 154, 186, 185/2 i 187 położone w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Glewo oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-10-11 09:28

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 10 października 2016r.

RZG.6733.3.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 10.10.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: działki o numerach 84, 85/1, 86/2, 86/3 i 86/1 położone w obrębie Stróżewo i działki o numerach 90, 23 i 21 położone w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Stróżewo i Glewo oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-10-10 13:12

RZG.6220.5.8.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 4 października 2016 roku

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuję, że w dniu 4.10.2016 r. roku, Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej  na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą  w części  dotyczącej  budowy oczyszczalni ścieków "na działkach nr 757/1, 757/2,1387/2 obręb geodezyjny nr 0003 miasto Dobrzyń nad Wisłą oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję, że organem właściwym do wydania decyzji zgodnie z art. 75 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)  jest Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy a do wydania opinii  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie ( art. 77 ust.1 w/w ustawy).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy ( w tym z raportem ooś) oraz składania uwag  i wniosków od dnia 4.10.2016 r. do dnia 25.10.2016 r.  Wnioski i uwagi : w formie pisemnej, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym można składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, pok. nr 9 w godz. 8:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, bądź pod adresem dobrzyn@dobrzyn.pl. Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia w ustawowym terminie uwag i wniosków przed wydaniem decyzji, jest Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Podanie do publicznej informacji następuje poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz na  tablicach  na terenie Miasta Dobrzynia nad Wisłą oraz stronie  www.bip.dobrzyn.pl

 

                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy 

                                                                                   Jacek Waśko

drukuj ()

 • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
  data wytworzenia: 2016-10-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 11:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-06 11:44
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2016-10-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-04 16:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-04 16:15

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 3 października 2016r.

RZG.6733.6.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 3.10.2016r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie  i rozbudowie stacji uzdatniania wody na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 33/6 i 33/3 położone w obrębie Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-10-03 11:08

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 • opublikował: Nowakowski Jacek
  data publikacji: 2016-09-28 11:56
 • zmodyfikował: Nowakowski Jacek
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-28 11:59

"Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą w części dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków "na działkach nr 757/1, 757/2,1387/2 obręb geodezyjny nr 0003 miasto Dobrzyń nad Wisłą

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-09-28 11:50
 • zmodyfikował: Nowakowski Jacek
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-28 11:54

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 15 września 2016r.

RZG.6733.2.2016

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 15.09.2016r. została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomości oznaczonej działkami ewidencyjnymi: działka nr 59 położona w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk i działki  nr 42, 40 i 41/6 położone  w obrębie ewidencyjnym Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Grochowalsk i Glewo oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-09-15 08:05

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 13 września 2016r.

RZG.6733.3.2016

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: działki o numerach 84, 85/1, 86/2, 86/3 i 86/1 położone  w obrębie Stróżewo i działki o numerach 90, 23 i 21 położone w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą..      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-09-13 08:34

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 13 września 2016r.

RZG.6733.5.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 09.09.2016r. wszczęte zostało na wniosek Firmy EMITEL Sp. z o.o. ul. Wołoska 22 02-675 Warszawa, reprezentowanej przez Pełnomocnika - Pana Tomasza Smolibowskiego ul. Piekarnicza 1 80-126 Gdańsk, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie SB telefonii komórkowej EmiTel s.b. GWL_DOBRZYNNW_GLEWO1 na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 103/1 położonej w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się  z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-09-13 08:25

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12 września 2016r.

RZG.6733.4.2016

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 154, 186, 185/2 i 187 położone w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-09-12 11:48

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 22 sierpnia 2016r.

RZG.6733.2.2016

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: działka Nr 59 położona w obrębie Grochowalsk i działki Nr 42, Nr 40 i Nr 41/6 położone w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-08-22 09:19
 • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
  data wytworzenia: 2016-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-27 12:08
  • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
   data wytworzenia: 2016-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-26 15:03
  • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
   data wytworzenia: 2016-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-27 12:12
  • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
   data wytworzenia: 2016-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-27 12:12
  • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
   data wytworzenia: 2016-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-27 12:13
  • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
   data wytworzenia: 2016-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-27 12:14
  • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
   data wytworzenia: 2016-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-27 12:14
  • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
   data wytworzenia: 2016-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-27 12:15
 • autor informacji: Magdalena Turkiewicz
  data wytworzenia: 2016-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-27 12:06

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 27.07.2016r. do 16.08.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia (na wniosek) - część działki Nr 95 położona w Mokowie (bezprzetarg).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-07-26 09:46

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 26.07.2016r. do 15.08.2016r.) wykaz nieruchomości lokalowej (użytkowej) znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej w Chalinie stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do najmu (tryb bezprzetargowy - w drodze rokowań).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-07-25 09:22

            Dobrzyń nad Wisłą, dnia 21 lipca 2016r.

RZG.6733.4.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21.07.2016r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na  nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach 154, 186, 185/2 i 187 położone w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-07-21 11:18

            Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 lipca 2016r.

RZG.6733.3.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 07.07.2016r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na  nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: działki o numerach 84, 85/1, 86/2, 86/3 i 86/1 położone w obrębie Stróżewo i działki o numerach 90, 23 i 21 położone w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                       Dobrzyń nad Wisłą

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-07-07 11:50

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 4 lipca 2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz. U. 2015r. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 05.07.2016r. do 25.07.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad wisłą przeznaczonej do sprzedaży - działka Nr 84 położona w Główczynie (bezprzetarg).Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy.
 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-07-04 12:50

            Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28 czerwca 2016r.

RZG.6733.2.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28.06.2016r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Realizacji Zadań Gminy - Pana Jacka Nowakowskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na  nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: działka Nr 59 położona w obrębie Grochowalsk i działki Nr 42, Nr 40 i Nr 41/6 położone w obrębie Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                               Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-06-28 12:10

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 2 czerwca 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 02.06.2016r. do 22.06.2016r.) wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 9 stanowiącego własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonego do sprzedaży (na rzecz najemcy lokalu). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-06-02 08:36

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 19.04.2016r. do 09.05.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży - działka Nr 1715 położona w Dobrzyniu nad Wisłą (bezprzetarg).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-04-20 07:58

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 31 marca 2016r.

NZM.6733.1.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 31.03.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomości oznaczonej działkami ewidencyjnymi o numerach 37/3 i 59 położonych w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i wsi Grochowalsk oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-03-31 13:02

UWAGA  ROLNICY !

Ujemne skutki przezimowania roślin

 

 I N F O R M A C J A  !!!

 

         W związku z wystąpieniem na terenie naszej gminy szkód  w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – ujemne skutki przezimowania -  informuję, że od dnia dzisiejszego tj. 14 marca 2016 r. można składać wnioski  o oszacowanie strat (druk wniosku  wraz ze stosownym oświadczeniem stanowi załącznik do informacji). Wnioski dostępne są również w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyń nad Wisłą  pokój nr 12 ( parter budynku ) oraz  w sekretariacie.

Wnioski należy składać  do 11 kwietnia 2016 r. w pokoju nr 12 budynku urzędu.

UWAGA: Szkody w uprawach należy zgłaszać przed  likwidacją uprawy z odpowiednim wyprzedzeniem, minimum 3 dni robocze.

 

                                                         Burmistrz Miasta i Gminy

                                                             Dobrzyń nad Wisłą

                                                                 Jacek Waśko

 

 

Do złożenia wniosku należy przygotować informacje o powierzchni wszystkich upraw (zgodnie z wnioskiem do ARiMR) niezależnie od poziomu szkód oraz średniej rocznej produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (średnia z 3 ostatnich lat).  

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Nowakowski
  data wytworzenia: 2016-03-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-15 09:39

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 8 marca 2016r.

NZM.6733.1.2016

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 37/3 i 59 położonych w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-03-08 08:53

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 25 lutego 2016r.

NZM.6733.4.2015

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 24.02.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Grochowalsk 5” oraz budowie linii kablowych 0,4 kV na nieruchomościach oznaczonych działkami ewidencyjnymi o numerach 216/1, 216/2, 218, 219/2, 219/3 i 220/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem  w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i wsi Grochowalsk oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-02-25 10:09

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

PROJEKTU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

DLA GMINY MIEJSKO-WIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

 

"Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy miejsko-wiejskiej

Dobrzyń nad Wisłą"

 

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy miejsko-wiejskiej Dobrzyń nad Wisłą wyłożony został do wglądu na okres 21 dni (tj. do dnia 16.03.2016r.) w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, pokój numer 9 w godz. 800 – 1500

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane projektem pn." Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy miejsko-wiejskiej Dobrzyń nad Wisłą" mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu.

Uwagi, wnioski, zastrzeżenia należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na adres:

Urząd Miasta i Gminy, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą w terminie do dnia 16.03.2016r.

                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                   Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                       Jacek Waśko 

drukuj ()

 • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
  data wytworzenia: 2016-02-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-23 16:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-23 16:51

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 22 lutego 2016r.

NZM.6733.3.2015

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 19.02.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Dobrzyń Szkolna" typu MBST 20/630 wraz z budową nowych powiązań kablowych SN 15kV i nn 0,4 kV przy ul. Szkolnej i przyległych w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą" na nieruchomościach oznaczonych działkami ewidencyjnymi o numerach: obręb nr 1 - 613, 676 i 678, obręb nr 3 - 696/7, 759/2, 759/3, 764, 761/8, 786/3, 785, 786/4, 760 i 761/7.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem  w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2016r. poz. 23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-02-22 08:16

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 10.02.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 11.02.2016r. do 03.03.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia: część działki Nr 757/1 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą (na wniosek).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-02-10 10:35

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 2 lutego 2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 2.02.2016r. do 23.02.2016r.) wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do wydzierżawienia: część działki Nr 992/7 oraz dwie części działki Nr 757/1 położonych w Dobrzyniu nad Wisłą (na wnioski).

Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-02-02 08:32

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 2 lutego 2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 2.02.2016r. do 23.02.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia: część działki Nr 1157 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą (na wniosek).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-02-02 08:26

            Dobrzyń nad Wisłą, dnia 1 lutego 2016r.

NZM.6733.1.2016

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 1.02.2016r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Infrastruktury Ryszarda Bartoszewskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 37/3 i 59 położonych w obrębie ewidencyjnym  Grochowalsk gm. Dobrzyń nad Wisłą

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-02-01 13:20

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 1 lutego 2016r.

NZM.6733.4.2015

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "Budowie linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Grochowalsk 5" oraz budowie linii kablowych 0,4 kV, na nieruchomościach oznaczonych działkami ewidencyjnymi o numerach 216/1, 216/2, 218, 219/2, 219/3  i 220/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk gm. Dobrzyń nad Wisłą.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-02-01 09:39

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 27 stycznia 2016r.

NZM.6733.3.2015

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "Budowie małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Dobrzyń Szkolna" typu MBST 20/630 wraz z budową nowych powiązań kablowych SN 15kV i nn 0,4 kV przy ul. Szkolnej i przyległych w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą" na nieruchomościach oznaczonych działkami ewidencyjnymi o numerach: obręb nr 1 - 613, 676 i 678, obręb nr 3 - 696/7, 759/2, 759/3, 764, 761/8, 786/3, 785, 786/4, 760 i 761/7.      

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-01-27 08:41

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

Na podstawie art.61 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.23) w związku z art.11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2031)

 

STAROSTA LIPNOWSKI

ZAWIADAMIA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – przebudowa ulic Licealnej i 1-go Maja w Dobrzyniu nad Wisłą;

inwestycja obejmuje działki o nr ewidencyjnych:

obręb ewidencyjny 003 Dobrzyń nad Wisłą: dz. nr 795; 802/4; 802/5; 1040/4; 764; 797/2 (po podziale 797/3); 798 (po podziale 798/1); 799/1; 800/1 (po podziale 800/3); 810 (po podziale 810/1); 809 (po podziale 809/1); 808/1 (po podziale 808/3).

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia - w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Mickiewicza 58, I piętro pokój nr 10 w godz. od 730 – 1430 (tel. /54/ 288–66–45).

Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w posiadanych aktach.

 

drukuj ()

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 stycznia 2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 7.01.2016r. do 28.01.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia: część działki Nr 1157 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą (na wniosek).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2016-01-07 11:43

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 31.12.2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 31.12.2015r. do 20.01.2016r.) wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do wydzierżawienia: część działki Nr 757/1 i część działki Nr 1387/6 położonych w Dobrzyniu nad Wisłą (na wniosek).

Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-12-31 08:35

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 31.12.2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 31.12.2015r. do 20.01.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do zbycia (zamiana nieruchomości) położonej w Kamienicy działka Nr 52/3.

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-12-31 08:27

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 31.12.2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1774 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 31.12.2015r. do 20.01.2016r.) wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 8 stanowiącego własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonego do sprzedaży (na rzecz najemców lokalu). Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-12-31 08:13

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 8 grudnia 2015r.

NZM.6733.4.2015

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 8.12.2015r. wszczęte zostało na wniosek „ENERGA-OPERATOR” S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Dmoch adres koresp. Nowa Wieś ul. Tulipanowa 6 87-853 Kruszyn postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Grochowalsk 5" oraz budowie linii kablowych 0,4 kV, na nieruchomościach oznaczonych działkami ewidencyjnymi o numerach 216/1, 216/2, 218, 219/2,3 219/3 i 220/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk gm. Dobrzyń nad Wisłą

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-12-08 15:08

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 grudnia 2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 782 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 07.12.2015r. do 28.12.2015r.) wykazy lokali mieszkalnych położonych w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 2 i 3 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży (na rzecz najemców lokali). Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                                          Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-12-07 08:52
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-07 08:53

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 25 listopada 2015r.

NZM.6733.3.2015

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 24.11.2015r. wszczęte zostało na wniosek „ENERGA-OPERATOR” S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Przemysława Dymarkowskiego adres koresp. Energia Projektowanie Group Sp. z o.o. Biuro Regionalne w Toruniu pl. F. Skarbka 7/9 87-100 Toruń postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Dobrzyń Szkolna" typu MBST 20/630 wraz z budową nowych powiązań kablowych SN 15kV i nn 0,4 kV przy ul. Szkolnej i przyległych  w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą" na nieruchomościach oznaczonych działkami ewidencyjnymi o numerach: obręb nr 1 - 613, 676 i 678, obręb nr 3 - 696/7, 759/2, 759/3, 764, 761/8, 786/3, 785, 786/4, 760 i 761/7.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 11, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                      Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-11-25 11:43

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 2 listopada 2015r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 782 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 03.11.2015r. do 23.11.2015r.) wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do wydzierżawienia: część działki Nr 1157 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą (na wniosek) oraz przeznaczonych do sprzedaży: działka Nr 1108/3 położona w Dobrzyniu nad Wisłą (bezprzetarg), oraz lokal mieszkalny położony w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 3 (na rzecz najemcy).

Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:09

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12 października 2015r.

NZM.6733.2.2015

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 12.10.2015r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz wymianie istniejącego stanowiska linii napowietrznej SN-15kV w miejscowości Krojczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą na nieruchomościach oznaczonych działkami ewidencyjnymi o numerach 117/2, 115 i 106.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Krojczyn oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                  Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-10-12 09:52

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA

MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

o przetargu nieograniczonym, pisemnym na sprzedaż autobusu

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:


         Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

         87-610  Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

         tel. 54/ 253-05-00; fax 54 / 253 10 06

         REGON: 910866510 ; NIP: 4660326649

         e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

         adres internetowy: www.dobrzyn.pl 

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
  Jawne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie  sprzedającego ( sala narad)  w dniu 27.10.2015 r. o godz. 10:00. Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni od daty otwarcia ofert.
 2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik mienia ruchomego:  składnik mienia będący przedmiotem przetargu  można oglądać od 12 października  2015 r. do 23 października 2015 r. w  dni pracy urzędu w  godz. 09.00 - 13.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.  Szczegółowe informacje  dotyczące  prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą w pokoju nr 12 lub pod nr telefonu  54  253 05 15. Osobą uprawnioną  do kontaktu jest pracownik urzędu-  Jacek Nowakowski.
 3. Rodzaj, typ, sprzedawanego składnika mienia oraz cena wywoławcza  i wadium:

Marka AUTOSAN  S.A.

Model  A0909 L.04 12.5 t,            

Wersja  S TRAMP,

rok produkcji  2005 r. ,

 nr rejestracyjny  CLI 59 EJ
Nr identyfikacyjny ( VIN ) SUASW3RAP5S680641
Data pierwszej rejestracji 2005/12/20
Data ważności badania technicznego 2015/12/18
Wskazanie drogomierza  295970  km
Okres eksploatacji pojazdu  117  miesięcy
Opis rodzaju pojazdu  -szkolny 2 drzwiowy,  41 osobowy
Kolor powłoki lak. ( rodzaj lakieru ) -pomarańczowy 1-warstwowy akrylowy
Oznaczenie silnika DCI4-CJ01
Rodzaj silnika-  z zapłonem samoczynnym
Pojemność ( moc silnika ) - 4120 cm (  128  kW ( 174 KM )

Stan techniczny pojazdu :

Pojazd sprawny technicznie , przystosowany i oznakowany jako autobus szkolny oraz dodatkowo przystosowany do przewozu jednego pasażera na wózku inwalidzkim.

 

lp

Cena wywoławcza
( minimalna)

Wadium

1

48 000,00 zł

 

słownie: czterdzieści osiem tysięcy 00/100

4 800,00 zł

 

słownie: cztery tysiące osiemset  złotych 00/100

Do ceny nabycia nie będzie naliczony podatek VAT.

     UWAGA! 

     4.1  Cena oferty nie może być niższa niż cena minimalna + minimalne postąpienie . Minimalne  postąpienie wynosi  100,00 złotych (sto złotych 00/100)  lub wielokrotność  tej kwoty

 1. Wysokość wadium  ( tylko w PLN ) oraz termin i miejsce jego wniesienia:

a.   Nr konta bankowego na który należy wpłacić wadium to; KDBS -  70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 z dopiskiem np.; wadium na zakup autobusu

b.   Wadium należy wpłacić do dnia 26.10.2015 r.

c.   Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

d.   Wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu,

e.   Wadium  zostaje zatrzymane, jeżeli uczestnik przetargu, który złożył ofertę najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

6.     Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

1)    Dokumenty niezbędne do złożenia oferty można pobrać ze strony internetowej www.bip.dobrzyn.pl – zakładka ogłoszenia i komunikaty  lub w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 12.

2)    Na udostępnione oferentom dokumenty składają się :
       a)    ogłoszenie,
       
b)    formularz oferty,

3)    Oferty należy składać na wypełnionym  formularzu ofertowym ( do pobrania ze strony http://www.bip.dobrzyn.pl/957,ogloszenia-i-komunikaty.html) ylub u sprzedającego pok. nr 12 oraz załączyć dowód wpłaty wadium

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty za okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie . Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:


Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą
87-610 Dobrzyń nad Wisłą , ul. Szkolna 1

Na kopercie powinien znajdować się napis:
“Oferta na kupno autobusu ”

NIE OTWIERAĆ

Koperty  z ofertami   należy składać w dni robocze (bez sobót) w godz. 8.30 – 15.00 nie później niż do dnia 27.10.2015 r. do godz. 09 45 w siedzibie sprzedającego –  pok. 25  sekretariat

 1. Organizatorowi  przysługuje prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.
 2. Inne informacje
  Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na przedmiot przetargu.  Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium.

1)  Oferent, którego oferta została w przetargu uznana za najkorzystniejszą jest nią związany do czasu zawarcia umowy, nie później niż 14 dni od dnia otwarcia ofert.

2)  W przypadku ofert zawierających tą samą cenę, Sprzedający może przeprowadzić przetarg w formie licytacji przy udziale tych oferentów jako dalszy ciąg przetargu pisemnego .

3)  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego,

4)  Wydanie przedmiotu nastąpi z chwilą wpłacenia zaoferowanej ceny na konto sprzedającego i podpisaniu umowy kupna- sprzedaży.

10. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Sprzedającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

                                                           

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-08 09:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-28 08:47

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 października 2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 782 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 06.10.2015r. do 26.10.2015r.) wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do wydzierżawienia: część działki Nr 779/1 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą (na wniosek) oraz przeznaczonych do sprzedaży: działka Nr 172/3 położona w Płomianach, działka zabudowana Nr 29/33 położona w Chalinie oraz lokal mieszkalny położony w  Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 3.

Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                        Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-10-06 07:54

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza nieograniczone, publiczne, ustne przetargi na dzierżawę gruntów rolnych będących własnością Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Położenie, powierzchnia

Płomiany, gmina Dobrzyń nad Wisłą, powierzchnia 0,5038ha

Mokowo, gmina Dobrzyń nad Wisłą, powierzchnia 0,4505ha

Nr ewidencyjny działki

172/4

143/3

Powierzchnia użytków rolnych

RIIIb – 0,4938ha
W – 0,0100ha

RIIIb – 0,0658ha
RIVa – 0,3847ha

Czynsz wywoławczy

152,00 zł rocznie

136,00 zł rocznie

KW Sądu Rejonowego w Lipnie

WL1L/00021744/6

WL1L/00023663/8

Okres dzierżawy

3 lata

3 lata

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą            ul. Szkolna 1 w dniu                     22 października 2015r.

godz. 10:00, sala konferencyjna (I piętro)


godz. 11:00, sala konferencyjna (I piętro)

Wadium

30,00zł

27,00zł

 1. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% czynszu wywoławczego.
 2. Wadium w określonej wysokości – należy wnieść do dnia 19 października 2015r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem ust. 5, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat wynikających z zawartej umowy. W przypadku uchylenia się strony, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie zawarta umowa na dzierżawę wyżej wymienionego gruntu. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku rolnego za wydzierżawiony grunt.
 2. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój Nr 11, tel. (054) 253-05-56.

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-09-17 09:04

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 17 września 2015r.

NZM.6733.2.2015

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz wymianie istniejącego stanowiska linii napowietrznej SN-15kV w miejscowości Krojczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą na nieruchomościach oznaczonych działkami ewidencyjnymi o numerach 117/2, 115 i 106.

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                               Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-09-17 08:31

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 20 sierpnia 2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 782), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 20.08.2015r. do 10.09.2015r.) wykaz nieruchomości gruntowych: działka Nr 172/4 położona w Płomianach oraz działka Nr 143/3 położona w Mokowie, stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą, przeznaczonych do wydzierżawienia (przetarg nieograniczony).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                  Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-08-20 10:25

            Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28 lipca 2015r.

NZM.6733.2.2015

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 24.07.2015r. wszczęte zostało na wniosek „ENERGA-OPERATOR” S.A. Oddział w Toruniu ul.  Gen. Bema 128 87-100 Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Ziółkowskiego adres koresp. P.P.U.H. „PAWMAX” ul. Okrężna 2B 87-800 Włocławek postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz wymianie istniejącego stanowiska linii napowietrznej SN-15kV w miejscowości Krojczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą na nieruchomościach oznaczonych działkami ewidencyjnymi o numerach 117/2, 115 i 106.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 9, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                               Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-07-28 08:31

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 27 lipca 2015r.

NZM.6733.1.2015

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 27.07.2015r. została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV wraz z wymianą istniejącego stanowiska słupowego w linii napowietrznej SN-15kV w miejscowości Główczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą na nierucho-mościach oznaczonych działkami ewidencyjnymi o numerach 59/1 i 53.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Główczyn oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                            Dobrzyń nad Wisłą
 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-07-27 07:58

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 30 czerwca 2015r.

NZM.6733.1.2015

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV wraz z wymianą istniejącego stanowiska słupowego w linii napowietrznej SN-15kV w miejscowości Główczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą na nieruchomościach oznaczonych działkami ewidencyjnymi o numerach 59/1 i 53.

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                            Burmistrz Miasta i Gminy

                                                              Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-06-30 08:16

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 25.06.2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014r. Dz. U. poz. 518 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 25.06.2015r. do 16.07.2015r.) wykaz nieruchomości gruntowej (część działki Nr 992/7), stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą położonej w Dobrzyniu nad Wisłą przeznaczonej do wydzierżawienia (na wniosek).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-06-25 09:08

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 11 maja 2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014r. Dz. U. poz. 518 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 11.05.2015r. do 01.06.2015r.) wykaz nieruchomości gruntowej (część działki Nr 74), stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą położonej w Dyblinie przeznaczonej do wydzierżawienia (na wniosek).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                     Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-05-11 08:39

            Dobrzyń nad Wisłą, dnia 27 kwietnia 2015r.

NZM.6733.1.2015

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 23.04.2015r. wszczęte zostało na wniosek „ENERGA-OPERATOR” S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Czyżniewskiego adres koresp. ELTEL Networks Energetyka S.A. Biuro Toruń ul. Wschodnia 34 87-100 Toruń postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV wraz z wymianą istniejącego stanowiska słupowego w linii napowietrznej SN-15kV w miejscowości Główczyn gm. Dobrzyń nad Wisłą na nieruchomościach oznaczonych działkami ewidencyjnymi o numerach 59/1 i 53.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 9, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                    Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-04-28 07:55

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 kwietnia 2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014r. Dz. U. poz. 518 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 7.04.2015r. do 28.04.2015r.) wykaz nieruchomości zabudowanych budynkami strażnic OSP, stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do użyczenia (na wniosek OSP).

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-04-07 11:28
  • autor informacji: Agnieszka Zaborowska
   data wytworzenia: 2015-04-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-04-02 15:59
  • autor informacji: Agnieszka Zaborowska
   data wytworzenia: 2015-02-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-02-16 12:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2015-02-16 12:54
  • autor informacji: Agnieszka Zaborowska
   data wytworzenia: 2015-02-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-02-16 12:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2015-02-16 12:54

drukuj ()

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9 lutego 2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014r. Dz. U. poz. 518 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 9.02.2015r. do 02.03.2015r.) wykaz nieruchomości gruntowej (część działki), stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą położonej w Dobrzyniu nad Wisłą przy Placu Wolności przeznaczonej do wydzierżawienia.

Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

 

                                                                              Z up. Burmistrza
                                                                           Agnieszka Zaborowska
                                                                             Starszy specjalista
                                                                      d/s planowania przestrzennego
                                                                       i gospodarki nieruchomościami

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2015-02-09 08:24

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą o konsultacjach społecznych w sprawie rekrutacji do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Szanowni Państwo.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zaprasza do konsultacji społecznych w sprawie rekrutacji do przedszkoli  w terminie od 13.02.2015r do 19.02.2015r.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła w zasadach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych siedem  tzw. kryteriów ustawowych, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym tj.

1.Wielodzietność rodziny kandydata;
2. Niepełnosprawność kandydata;
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Są one brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowanie rekrutacyjnego.

Jednocześnie, ustawa dała samorządom możliwość ustalenia własnych kryteriów samorządowych uwzględniających potrzeby dziecka i jego rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne. Mają one zastosowanie w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Dzieci 5-letnie-realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z mocy prawa.
Biorąc pod uwagę zasady rekrutacji wykorzystywane w poprzednich latach przygotowaliśmy propozycje kryteriów samorządowych oraz ich wartość punktową:

1.Dzieci, których rodzice /prawni opiekunowie/ pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 • Oboje rodzice zatrudnieni albo studiujący – 15 pkt
 • Jedno z rodziców zatrudnione lub studiujące – 10 pkt

2.Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do naszego przedszkola – 5pkt

3.Dzieci rodziców niepracujących – 3pkt

Chcemy poznać Państwa opinię w tej sprawie, dlatego zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.
Mogą w nich uczestniczyć wszyscy pełnoletni mieszkańcy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Uwagi i propozycje można zgłaszać do 19 lutego 2015 r. godz. 15.00 elektronicznie na adres:zosdobrzyn@wp.pl  lub pocztą tradycyjną (Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą). Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone anonimowo oraz po wyznaczonym terminie.

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 24 października 2014r.

I N F O R M A C J A

Niniejszym informuję, że Gmina Dobrzyń nad Wisłą uzyskała w miesiącu październiku b.r. dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 35 100,54 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzyń nad Wisłą”.

W ramach przedsięwzięcia usunięto 66,950 Mg wyrobów zawierających azbest z 24 nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

inż. Ryszard Dobieszewski


 

drukuj ()

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-10-24 08:30

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 21 października 2014r.

NZM.6733.5.2014

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21.10.2014r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Remoncie nawierzchni oraz przebudowie fragmentu drogi gminnej obejmującej ulice Licealną i 1-go Maja, od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicami Lipnowską i Franciszkańską wraz z odwodnieniem”.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                              Z up. Burmistrza
                                                                           Agnieszka Zaborowska
                                                                             Starszy specjalista
                                                                      d/s planowania przestrzennego
                                                                       i gospodarki nieruchomościami

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-10-21 11:30

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 23 września 2014r.

NZM.6733.5.2014

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21.08.2014r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Remoncie nawierzchni oraz przebudowie fragmentu drogi gminnej – ul. Licealnej, od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem” na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 795, 1040/4, 802/4 i 802/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W dniu 22.09.2014r. na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą w/w inwestycja została rozszerzona i uzupełniona w następującym zakresie:

- remont nawierzchni ul. Licealnej nastąpi w granicach własności działki Nr 795,

- inwestycję rozszerza się na teren działek: 810 (część), 809 (część) i 808/1 (część),

- zamierzenie inwestycyjne otrzymuje brzmienie:

„Remont nawierzchni oraz przebudowa fragmentu drogi gminnej obejmującej ulice Licealną i 1-go Maja, od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicami Lipnowską i Franciszkańską wraz z odwodnieniem”.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 19, w godzinach od 8-ej do 14-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.
                                                                              Z up. Burmistrza
                                                                           Agnieszka Zaborowska
                                                                             Starszy specjalista
                                                                      d/s planowania przestrzennego
                                                                       i gospodarki nieruchomościam

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-09-23 11:35

Ogłoszenie dot. zmiany terminu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-09-11 11:53

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

 

dotyczące konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Na podstawie uchwały Nr XV/88/2012 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 24.09.2012 r., poz. 1914)

zapraszam

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do przeprowadzenia konsultacji dotyczącej projektu:

uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych dotyczących projektu programu.

Termin trwania konsultacji: 1.09.2014 r. – 30.09.2014 r.

Forma konsultacji: opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, elektroniczną (na adres email: dobrzyn@dobrzyn.pl) lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą. Uczestnicy konsultacji zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia i nazwiska.

Treść projektu PROGRAMU jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-08-27 07:52

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza

nieograniczony publiczny przetarg ustny

na zbycie mienia komunalnego – lokal mieszkalny.

 

Lokal mieszkalny Nr 7 o pow. użytkowej 19,81m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 3621/79903części w nieruchomości wspólnej, zlokalizowany na poddaszu w budynku wielorodzinnym (16-lokalowym) przy ul. Wojska Polskiego 4 w Dobrzyniu nad Wisłą.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej WL1L/00035258/3

Geodezyjny nr nieruchomości 761/11 o pow. 0,1341ha

Cena wywoławcza: 15.000,00 zł

Wadium: 2.250,00 zł

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej    do dnia 25.09.2014r.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2014r. o godz. 1200  w Urzędzie Miasta i Gminy – sala konferencyjna.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój Nr 9 tel. (54) 253-05-15 lub Nr 19 tel. (54) 253-05-56.

Koszty sporządzenia operatu szacunkowego i zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

                                                                              Z up. Burmistrza
                                                                           Agnieszka Zaborowska
                                                                             Starszy specjalista
                                                                      d/s planowania przestrzennego
                                                                       i gospodarki nieruchomościami

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-08-25 09:08

             Dobrzyń nad Wisłą, dnia 21 sierpnia 2014r.

NZM.6733.5.2014

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21.08.2014r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Remoncie nawierzchni oraz przebudowie fragmentu drogi gminnej – ul. Licealnej, od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem” na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 795, 1040/4, 802/4 i 802/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 19, w godzinach od 8-ej do 14-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

                                                                                Z up. Burmistrza
                                                                           Agnieszka Zaborowska
                                                                             Starszy specjalista
                                                                      d/s planowania przestrzennego
                                                                       i gospodarki nieruchomościami
 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-08-21 12:24

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 31 lipca 2014r.

NZM.6733.3.2014

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 31.07.2014r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV YAKXS 4x70 SE, zabudowie złączy kablowych nn, przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 1780, 701, 702, 703, 704, 705, 727/2, 728/1, 1388/2, 730/1, 731/1, 732/1, 699/3, położonych w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                   Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-07-31 11:19

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28 lipca 2014r.

NZM.6733.4.2014

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28.07.2014r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dyblin, gm. Dobrzyń nad Wisłą, na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 92/1, 72/1, 57/2, 71, 57/1, 49/1, 70, 69, 68/1, 48/1, 67/2, 47 położonych w obrębie ewidencyjnym Dyblin, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wsi Dyblin oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-07-28 09:19

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 21 lipca 2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), zostały wywieszone na
okres 21 dni (tj. od 22.07.2014r. do 12.08.2014r.) wykazy: lokali
mieszkalnych położonych  w  Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 1 i 2,
ul. Wojska Polskiego 2 i 4 oraz Chalin 32 i działki Nr 80 położonej w
Główczynie stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do
sprzedaży, ponadto wykaz części działki położonej w Dobrzyniu nad Wisłą ul.
Licealna przeznaczonej do wydzierżawienia. Wykazy wywieszone są na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                      Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-07-21 08:25

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 8 lipca 2014r.

NZM.6733.3.2014

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV YAKXS 4x70 SE, zabudowie złączy kablowych nn, przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 1780, 701, 702, 703, 704, 705, 727/2, 728/1, 1388/2, 730/1, 731/1, 732/1, 699/3, położonych w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 19 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                    Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-07-08 10:15

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 3 lipca 2014r.

NZM.6733.2.2014

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 03.07.2014r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie ujęcia wody w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą w zakresie retencji oraz rurociągów technologicznych związanych z retencją wody, również w miejscu obiektów przeznaczonych do rozbiórki, na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 609/2, 610 oraz na części działki 609/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                  Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-07-03 11:06

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 3 lipca 2014r.

NZM.6733.4.2014

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dyblin, gm. Dobrzyń nad Wisłą, na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 92/1, 72/1, 57/2, 71, 57/1, 49/1, 70, 69, 68/1, 48/1, 67/2, 47 położonych w obrębie ewidencyjnym Dyblin, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 19 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                  Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-07-03 08:56

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 24.06.2014r. do 15.07.2014r.) wykazy lokali mieszkalnych położonych w  Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 2, 5, 6 i 8 oraz ul. Wojska Polskiego 2 i 3, stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                   Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-06-17 09:19
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-23 13:19

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 12.06.2014r. do 03.07.2014r.) wykazy lokali mieszkalnych położonych w  Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 2, 5 i 6 oraz ul. Wojska Polskiego 4 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                     Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-06-17 09:17

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 27 maja 2014r.

NZM.6733.2.2014

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie ujęcia wody w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą w zakresie retencji oraz rurociągów technologicznych związanych z retencją wody, również w miejscu obiektów przeznaczonych do rozbiórki, na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 609/2, 610 oraz na części działki 609/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 19 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                   Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-05-27 10:04

              Dobrzyń nad Wisłą, dnia 20 maja 2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), zostały wywieszone na
okres 21 dni (tj. od 20.05.2014r. do 10.06.2014r.) wykazy lokali
mieszkalnych położonych  w  Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 2, 3, 4
i 5 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do
sprzedaży oraz wykazy gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia (pod garaże)
przy ul. Licealnej i (pod tablicę reklamową) przy ul. Szkolnej. Wykazy
wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.
 

                                                                 Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-05-20 14:48
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-20 14:49

             Dobrzyń nad Wisłą, dnia 20 maja 2014r.

NZM.6733.3.2014

 

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 15.05.2014r. wszczęte zostało na wniosek „ENERGA-OPERATOR” S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Rypinie 87-500 Rypin ul. Piaski 31 reprezentowanej przez pełnomocnika Marka Rymaszewskiego „El-Promar” ul. Bolta 6A/21 87-100 Toruń postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

1.    Budowie linii kablowej nn 0,4 kV YAKXS 4x70 SE

2.    Zabudowie złączy kablowych nn

3.    Przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV

w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą na nieruchomościach oznaczonych działkami ewidencyjnymi o numerach: 1780, 701, 702, 703, 704, 705, 727/2, 728/1, 1388/2, 730/1, 731/1 i 732/1 i 699/3.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 19, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

                                                                 Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-05-20 14:33

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza

nieograniczony publiczny przetarg ustny

na zbycie mienia komunalnego – lokal mieszkalny.

 

Lokal mieszkalny Nr 36 o pow. użytkowej 29,65m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 3700/184376 części w nieruchomości wspólnej, zlokalizowany w budynku wielorodzinnym (38-lokalowym) przy ul. Robotniczej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej WL1L/00036970/7

Geodezyjny nr nieruchomości 761/ o pow. 0,1495ha

                                                761/12 o pow. 0,0945ha

Cena wywoławcza: 20.000,00 zł

Wadium: 3.000,00 zł

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej do dnia 12.06.2014r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.06.2014r. o godz. 1200  w Urzędzie Miasta i Gminy – sala konferencyjna.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój Nr 9 tel. (54) 253-05-15 lub Nr 19 tel. (54) 253-05-56.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

                                                                  Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-05-14 08:47
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-14 08:48

             Dobrzyń nad Wisłą, dnia 8 maja 2014r.

NZM.6733.4.2014

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 08.05.2014r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Rozbudowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dyblin gm. Dobrzyń nad Wisłą” na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 92/1, 72/1, 57/2, 71, 57/1, 49/1, 70, 69, 68/1, 48/1, 67/2 i 47 położonych w obrębie ewidencyjnym Dyblin, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 19, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.
                                                                   Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-05-08 11:09

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-05-06 12:27
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-06 12:30

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 15 kwietnia 2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 15.04.2014r. do 06.05.2014r.) wykazy lokali mieszkalnych położonych w  Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 1, 2, 3 i 5 oraz ul. Wojska Polskiego 6 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                  Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-04-15 08:56

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 25.03.2014r. do 15.04.2014r.) wykazy lokali mieszkalnych położonych w  Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 1, 3 i 5 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                  Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-03-24 08:13

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 24 marca 2014r.

NZM.6733.1.2014

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 24.03.2014r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na kształtowaniu przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 – 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody, realizowanej na działkach o nr ewidencyjnych: 181, 180/1, 184/7, 184/8, 189/4, 197, 201, 202, 179/1, 186 w obrębie Krojczyn, 76/6, 76/5, 75, 74, 73, 72/1, 70/1, 70/2, 70/3, 60/2, 60/3, 61/1, 58, 68, 7/1 w obrębie Krępa, 1/1 w obrębie Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i wsi Grochowalsk, Krojczyn i Krępa oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                    Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-03-24 08:08

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 20 marca 2014r.

NZM.6733.2.2014

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 18.03.2014r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Rozbudowie ujęcia wody w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą w zakresie retencji oraz rurociągów technologicznych związanych z retencją wody, w miejscu obiektów przeznaczonych do rozbiórki” na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 609/2 i 610 położonych w obrębie ewidencyjnym  Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 19, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

                                                                  Z up. Burmistrza
                                                   podinsp. d/s planowania przestrzennego
                                                               Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-03-20 09:54

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza
nieograniczony publiczny przetarg ustny
na zbycie mienia komunalnego – lokal mieszkalny.

Lokal mieszkalny Nr 15 o pow. użytkowej 40,67m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 5050/105524części w nieruchomości wspólnej, zlokalizowany w budynku wielorodzinnym (18-lokalowym) przy ul. Robotniczej 3 w Dobrzyniu nad Wisłą.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej WL1L/00034450/2
Geodezyjny nr nieruchomości 756/5 o pow. 0,1335ha
Cena wywoławcza: 40.000,00 zł
Wadium: 6.000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto  Nr 70 9550 0003 2006 0040 0477 0004 Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej do dnia 03.04.2013r.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.04.2014r. o godz. 1200  w Urzędzie Miasta i Gminy – sala konferencyjna.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój Nr 9 tel. (54) 253-05-15 lub Nr 19 tel. (54) 253-05-56.

Koszty sporządzenia operatu szacunkowego i zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

                                                                          Z up. Burmistrza
                                                           podinsp. ds planowania przestrzennego
                                                                       Agnieszka Zaborowska

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-03-04 08:35

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 3 marca 2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 04.03.2014r. do 24.03.2014r.) wykazy: lokali mieszkalnych położonych w  Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 2, 3 i 9 oraz ul. Wojska Polskiego 6 stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                        Z up. Burmistrza
                                                           podinsp. ds planowania przestrzennego
                                                                     Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-03-03 12:09

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28 lutego 2014r.

NZM.6733.1.2014

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki  w km 0+700 – 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody” gm. Dobrzyń nad Wisłą, powiat Lipno.

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 19 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                       Z up. Burmistrza
                                                           podinsp. ds planowania przestrzennego
                                                                     Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-02-28 12:57

GGM.6220.10.2013                                        Dobrzyń nad Wisłą, dnia 13 lutego 2014r.

 

Z A W I A D O M I E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


       Działając na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.02.2014 roku została wydana decyzja  GGM.6220.10.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „ Rozbudowa przechowalni Dobrzyń” na działkach oznaczonych numerami 865/2, 867/1 i 869/1 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Dobrzynia nad Wisłą.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Grupy Producentów Owoców i Warzyw Natura Sp. z o.o. ul. Lipnowska 20, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

 

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.dobrzyn.pl w zakładce Dostęp do informacji o środowisku.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój nr 23 tel. 054 253-05-27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

                                                                        Z up. Burmistrza
                                                                          Zofia Jóźwiak
                                                                        Kierownik Referatu
                                                              Ochrony Środowiska i Infrastruktury

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-02-13 13:49
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-13 13:50

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 lutego 2014r.

GGM.6733.9.2013

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 07.02.2014r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN, kontenerowej rozdzielni SN, kontenerowej stacji transformatorowej nN/SN, kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia  0,69kV oraz niezbędnej towarzyszącej infrastruktury energetycznej na działkach nr 36/1 i nr 38/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk, gmina Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i wsi Grochowalsk oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                        Z up. Burmistrza
                                                           podinsp. ds planowania przestrzennego
                                                                     Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-02-07 15:12

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 lutego 2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 06.02.2014r. do 27.02.2014r.) wykazy: lokali mieszkalnych położonych w  Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 3, 6 i 9, stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości położonej w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Licealnej stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do wydzierżawienia (na wniosek). Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

                                                                        Z up. Burmistrza
                                                           podinsp. ds planowania przestrzennego
                                                                     Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-02-06 07:55

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 16 stycznia 2014r.

GGM.6733.9.2013

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

     Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN, kontenerowej rozdzielni SN, kontenerowej stacji transformatorowej nN/SN, linii kablowej nN oraz niezbędnej towarzyszącej infrastruktury energetycznej  po demontażu istniejących linii kablowych nN i stacji transformatorowej w miejscowości Grochowalsk na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 36/1 i 38/1.

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 19 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                         Z up. Burmistrza
                                                           podinsp. ds planowania przestrzennego
                                                                     Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-01-16 12:16

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 13 stycznia 2014r.

NZM.6733.1.2014

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 07.01.2014r. wszczęte zostało na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74A 87-800 Włocławek reprezentowanego przez Pana Damiana Franczak „Hydroprojekt” Poznań Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21 60-783 Poznań postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn: „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 – 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody” gm. Dobrzyń nad Wisłą, powiat Lipno.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 19, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

                                                                                Z up. Burmistrza
                                                               podinsp. ds planowania przestrzennego
                                                                             Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-01-13 14:53

Obwieszczenie

Wojewoda Kujawsko-Pomorski informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego.

drukuj (Obwieszczenie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-01-09 08:56

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-01-09 08:58

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9 stycznia 2014r.

P R Z Y P O M N I E N I E

Niniejszym przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady komunalne o obowiązku zawarcia umowy na korzystanie z usług podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą znajduje się na stronie www.bip.dobrzyn.pl w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi.

Jednocześnie nadmieniam, że usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na  których zamieszkują mieszkańcy świadczy Firma SITA Płocka Gospodarka Komunalna, ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock.

W przypadku nie zawarcia przez właściciela w/w nieruchomości umowy z podmiotem odbierającym odpady Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą stosownie do art. 6 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązany z urzędu wydać decyzję ustalającą:

1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych,

2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek określonych przez Radę Miejską Dobrzyń nad Wisłą,

3) terminy uiszczania opłat,

4) sposób i terminy udostępnienia pojemników.

Wobec powyższego właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie uregulowali  gospodarki odpadami komunalnymi winni to zrobić bez zbędnej zwłoki.

                                                 Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
                                                            Zofia Jóźwiak
                                                         Kierownik Referatu
                                               Ochrony Środowiska i Infrastruktury

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2014-01-09 08:50

GGM.6220.7.2013                                     Dobrzyń nad Wisłą, dnia 24 grudnia 2013r.

                                                     OBWIESZCZENIE
                           o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

       Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  - Dz. U. z 2013r., poz. 267) związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zawiadamia:

 • o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p. n.

„Kształtowanie przekroju poprzecznego  i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 – 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody”,

 • postępowanie prowadzone jest na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek, działającego przez Pełnomocnika Pana Damiana Franczak, projektanta Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „HYDROPROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 21, 60-783 Poznań.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) stosuje się przepis art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 j. t.)  przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 28 w/w Kodeksu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości na zapoznanie się z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, w Urzędzie Miasta i Gminy  w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój nr 23 w godzinach 800 – 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1 oraz na tablicach wsi Krojczyn, Krępa i Grochowalsk.

                                                                   Z up. Burmistrza
                                                                     Zofia Jóźwiak
                                                           Kierownik Referatu Gospodarki
                                                                Gminnej i Mieszkaniowej

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-12-24 09:11

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19 grudnia 2013r.

GGM.6733.3.1.2013

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 19.12.2013r. została wydana zmiana decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na likwidacji osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy jeziorze Włocławskim KRO 08-04-004 DB1 na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1238, 1237, 1236, 1234, 1213, 1210, 1201, 1232/1, 1231/1, 1232/2, 1388/9, 1467/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 Dobrzyń nad Wisłą.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                               Z up. Burmistrza
                                                               podinsp. ds planowania przestrzennego
                                                                             Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-12-19 09:31
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-19 09:33

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.), został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 12.12.2013r. do 02.01.2014r.) wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w  Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Podzamcza 8, stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-12-13 14:05

 

                                                                        Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28 listopada 2013r.
GGM.6220.7.2013

                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E
                                                       o zakończeniu postępowania dowodowego

     Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)
                                                                                    zawiadamiam
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek, działającego przez Pełnomocnika Pana Damiana Franczak, projektanta Biura Studiów  i Projektów Budownictwa Wodnego „HYDROPROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 21, 60-783 Poznań dla przedsięwzięcia pn. „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 – 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody” gm. Dobrzyń nad Wisłą, powiat Lipno.

 Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity -Dz. U. z 2013r., poz. 1235) stosuje się przepis art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  - Dz. U. z 2013r., poz. 267) przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.
W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem decyzji stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie materiałów i dowodów w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie na podstawie posiadanego materiału dowodowego.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1, pok. 23 (w godzinach urzędowania).

                                                                                     Z up. Burmistrza
                                                                                         Zofia Jóźwiak
                                                                        Kierownik Referatu Gospodarki
                                                                             Gminnej i Mieszkaniowej

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-11-28 10:38
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-28 10:40

 

                                                                             Dobrzyń nad Wisłą, dnia 27 listopada 2013r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 27.11.2013r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Likwidacja osuwiska  w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy jeziorze Włocławskim KRO 08-04-004 DB1” na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1238, 1237, 1236, 1234, 1213, 1210, 1201, 1232/1, 1231/1, 1232/2, 1388/9 i 1467/2 położonych w obrębie ewidencyjnym  Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą, w zakresie rozszerzenia terenu inwestycji o następujące działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 1235, 1233/1, 1233/2, 1240, 1241, 1239 i 1357 położone w obrębie Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

 

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 19, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

                                                                                      Z up. Burmistrza
                                                               podinsp. ds planowania przestrzennego
                                                                                 Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-11-28 10:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-28 10:33

 

O  g  ł  o  s  z  e  n  i  e

                                                               

             Miejsko - Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   Dobrzyniu n.Wisłą      o  g  ł  a  s  z  a      nabór   wniosków  dla  podmiotów organizujacych    wypoczynek   dzieci   i   młodzieży,    szkolenia,   rekreacje    i zajęcia   sportowe   pozalekcyjne    itp.     na    dofinansowanie       planowanych   zadań   w   2014 roku.

Prosimy   o    złożenie    wniosku     do    Pełnomocnika    ds    Profilaktyki       i  Rozwiązywania    Problemów   Alkoholowych   Pani   Krystyny  Pawłowskiej    pokój    nr  4     lub     Pani     Marii   Antonowicz    pokój    nr  8    ( U M i G ) do    dnia    3  grudnia  2013 roku   ( wtorek)    do    godz. 10.00.

drukuj ()

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12 listopada 2013r.

 

 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

 

Niniejszym uprzejmie informuję, że gmina ma możliwość otrzymania w 2014 roku dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i utylizację eternitu na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

We wniosku o przyznanie dotacji gmina jest zobowiązana wykazać imiennie każdego właściciela obiektu, adres obiektu oraz ilość eternitu przeznaczoną do utylizacji (kg lub m2). Nieruchomość winna być ujęta w sporządzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.              

Oprócz tego do wniosku gmina jest zobowiązana przedłożyć dokumenty potwierdzające uregulowanie stanu formalno-prawnego przedsięwzięcia, tj. zgłoszenie robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę przez każdego właściciela nieruchomości w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Mickiewicza 58.

Termin złożenia kompletnego wniosku przez gminę upływa z dniem 28 lutego 2014r.

Wobec tego, że gmina przed złożeniem wniosku zobowiązana jest przeprowadzić wizje lokalne obiektów ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym  zadania, uprzejmie proszę o zgłoszenie się do tut. urzędu (pokój nr 23) w terminie najpóźniej do dnia 15 stycznia 2014r. z uwierzytelnioną kopią zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę.

 

 

 

                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                      inż. Ryszard Dobieszewski

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-11-12 10:09

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 listopada 2013r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 07.11.2013r. zostało wydane postanowienie o uznaniu właścicielstwa na rzecz prawdopodobnego spadkobiercy nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach 1248/3, 1248/4 i 1246 położone w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

W/w czynność wynika z prowadzonego przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy jeziorze Włocławskim KRO 08-04-004 DB2” na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1248/2, 1249/2, 1388/9, 1399/1, 1350/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1388/8, 1308/10, 1308/11 i 1350/1 położonych  w obrębie ewidencyjnym  Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

                                                                                         Z up. Burmistrza
                                                                   podinsp. ds planowania przestrzennego
                                                                                    Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-11-07 13:55
  • opublikował: Agnieszka Zaborowska
   data publikacji: 2013-11-04 13:52

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-11-04 13:48

 

                                                                    Dobrzyń nad Wisłą, dnia 30 października 2013r.

GGM.6220.7.2013

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


    Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  - Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity -Dz. U. z 2013r., poz. 1235)

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zawiadamia:

 • wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanego przedsięwzięcia p. n. „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 – 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody”
 • postępowanie prowadzone jest na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek, działającego przez Pełnomocnika – Pana  Damiana  Franczak.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity -Dz. U. z 2013r., poz. 1235) stosuje się przepis art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  - Dz. U. z 2013r., poz. 267) przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a przed wydaniem decyzji umożliwienia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań i z art. 73 § 1 do przeglądania akt sprawy.  

Zgodnie z art. 28 w/w Kodeksu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości na zapoznanie się z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, w Urzędzie Miasta i Gminy  w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój nr 23 w godzinach 800 – 1500.

 

                                                                                    Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
                                                                                                 Zofia Jóźwiak
                                                                                   Kierownik Referatu Gospodarki
                                                                                        Gminnej i Mieszkaniowej


 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-10-30 13:59
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-30 14:01

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 29 października 2013r.

GGM.6733.9.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 23.10.2013r. wszczęte zostało na wniosek Firmy P.H.U. IMET Jan Gurczyński Wichowo 18 87-600 Lipno postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej SN, kontenerowej rozdzielni SN, kontenerowej stacji transformatorowej nN/SN, linii kablowej nN oraz niezbędnej towarzyszącej infrastruktury energetycznej po demontażu istniejących linii kablowych nN i stacji transformatorowej w miejscowości Grochowalsk na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 36/1 i 38/1.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 19, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

                                                                              Z up. Burmistrza
                                                        podinsp. ds planowania przestrzennego
                                                                        Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-10-29 14:27

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

drukuj (Informacja o wynikach konsultacji społecznych)

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 22 października 2013r.

 

 

 

I  N  F  O  R  M  A C  J  A

 

 

Niniejszym informuję, że Gmina Dobrzyń nad Wisłą uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 20 971,44 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzyń nad Wisłą”.
W ramach przedsięwzięcia usunięto 37,00 Mg wyrobów zawierających azbest z 14 nieruchomości.                                                          

                                                Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

                                                                inż. Ryszard Dobieszewski

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-10-22 13:31
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-22 13:32

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 10 października 2013r.

GGM.602.2.3.2013

INFORMACJA
O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA
STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o zajęcie stanowiska w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”.

Pismem znak: NNZ.9022.3.298.2013 z dnia 23.09.2013r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji ww. dokumentu.

Pismem znak: WOO.410.305.2013.KB z dnia 3.10.2013r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy również uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji ww. dokumentu.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz powyższe uzgodnienia Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego opracowania. 

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”.  umieszczono w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.dobrzyn.pl w zakładce Dostęp do informacji o środowisku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

Z up. Burmistrza

Zofia Jóźwiak
Kierownik Referatu Gospodarki
Gminnej i Mieszkaniowej

 

Załącznik: projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-10-11 09:04

Załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia " Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 "

drukuj (Załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia " Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 " )

Zarządzenie NR OR0050.31.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 września 2013 r.

drukuj (Zarządzenie NR OR0050.31.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 września 2013 r.)

Zawiadmonienie o wydaniu decyzji

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 18 września 2013r. 

GGM.6220.6.2013

Z a w i a d o m i e n i e
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zgodnie z art. 21 ust. 2  pkt  9 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) 

                                                                    z a w i a d a m i a m

że w dniu 18.09.2013r. została wydana decyzja  GGM.6220.6.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „ Modernizacja istniejącej farmy wiatrowej pięciu generatorów wiatrowych energii elektrycznej o wysokości całkowitej do 42,0 m  i mocy do 150 kW każdy z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na działkach nr 38/1 i nr 36/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą”

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.dobrzyn.pl w zakładce Dostęp do informacji o środowisku.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Gminnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój nr 23 tel. 054 253-05-27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i w miejscu planowanej inwestycji – na tablicy ogłoszeń wsi Grochowalsk oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.                                               

Z up. Burmistrza 
Zofia Jóźwiak
Kierownik Referatu Gospodarki
Gminnej i Mieszkaniowej            

drukuj (Zawiadmonienie o wydaniu decyzji)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-09-18 10:59
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-18 11:00

GGM.6220.7.2013                                               Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12 września 2013r.

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  - Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zawiadamia:

 • o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek, działającego przez Pełnomocnika Pana Damiana Franczak, projektanta Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „HYDROPROJEKT” Sp. z o.o.               z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 21, 60-783 Poznań w sprawie wydania decyzji                               o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 – 2+500            w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody” gm. Dobrzyń nad Wisłą, powiat Lipno. Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 181, 180/1, 184/7, 184/8, 189/4, 197, 201, 202, 179/1 i 186 w obrębie ewidencyjnym Krojczyn, 76/6, 76/5, 75, 74, 73,72/1,70/1, 70/2, 70/3, 60/2, 60/3,61/1, 58, 68 i 7/1 w obrębie ewidencyjnym Krępa i 1/1 w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk, gmina  Dobrzyń n/Wisłą,
 • o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy                   i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnym zakresie raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Liczba stron w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuje się o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających                   z art. 10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium  i z art. 73 § 1 do przeglądania akt sprawy. 

Zgodnie z art. 28 w/w Kodeksu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora i „Kartą
informacyjną przedsięwzięcia”, a także złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia           w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy  w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój nr 23 od poniedziałku do piątku                     w godzinach 800 – 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy             ul. Szkolnej 1 oraz przesłane sołtysom sołectw Krojczyn, Krępa i Grochowalsk celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Z up.  Burmistrza

                                                                                              Zofia Jóźwiak

                                                                                              Kierownik Referatu Gospodarki

                                                                                              Gminnej i Mieszkaniowej

drukuj ()

GGM.6220.5.2013                                              Dobrzyń nad Wisłą, dnia 10 września 2013r. 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


       Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  - Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zawiadamia:

 • o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p. n.

      „Przebudowa drogi gminnej Lenie Wielkie - Płomiany”

 • postępowanie prowadzone jest na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 j. t.)  przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 28 w/w Kodeksu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości na zapoznanie się z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, w Urzędzie Miasta i Gminy  w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój nr 23 w godzinach 800 – 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1 oraz przesłane sołtysowi sołectwa Płomiany celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

                                                                                      Z up.  Burmistrza

                                                                                      Zofia Jóźwiak

                                                                                      Kierownik Referatu Gospodarki

                                                                                      Gminnej i Mieszkaniowej

drukuj ()

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU 2013/2014

 

Od 01 do 15 września 2013 przyjmowane będą  wnioski na stypendium szkolne dla dzieci na rok szkolny 2013/2014 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).
 2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

 • zakup podręczników - od lipca 2013
 • pozostałe materiały szkolne od lipca 2013
 • abonament internetowy – od września 2013 do czerwca 2014

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)

 1. wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
 2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :
  1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)*
  2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
  3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
  4. zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  5. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
  6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja przyznająca świadczenie z  funduszu alimentacyjnego.
  7. odcinek renty/emerytury
  8. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

  WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ
O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

 

Wnioski na stypendium szkolne można pobierać w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą , pok. nr 11A  każdego dnia w godzinach pracy urzędu oraz na stronie urzędu .

drukuj ()

   GGM.6220.5.2013                                      Dobrzyń nad Wisłą, dnia 5 sierpnia 2013r. 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


       Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  - Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zawiadamia:

 • o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanego przedsięwzięcia p. n.

      „Przebudowa drogi gminnej Lenie Wielkie - Płomiany”

 • postępowanie prowadzone jest na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 j. t.)  przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a przed wydaniem decyzji umożliwienia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań i z art. 73 § 1 do przeglądania akt sprawy. 

Zgodnie z art. 28 w/w Kodeksu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości na zapoznanie się z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, w Urzędzie Miasta i Gminy  w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój nr 23 w godzinach 800 – 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1 oraz przesłane sołtysowi sołectwa Płomiany celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

                                                                           Z up.  Burmistrza

                                                                           Zofia Jóźwiak

                                                                           Kierownik Referatu Gospodarki

                                                                           Gminnej i Mieszkaniowej

drukuj ()

GGM.6220.5.2013                             Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26 czerwca 2013r.

 

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  - Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zawiadamia:

 • o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Lenie Wielkie - Płomiany” obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 236 i 305 położone w obrębie ewidencyjnym Płomiany, gmina  Dobrzyń n/Wisłą.

      Działki sąsiadujące z terenem przedsięwzięcia:

      Obręb Płomiany: 320/3, 311/2, 310/2, 309/2, 308/3, 308/4, 306, 304, 305, 277/2, 276/1, 276/2, 276/3, 274/1, 272/3, 272/2, 271, 270, 269, 261/1, 261/2, 259/1, 258, 249/2, 249/3, 235, 236, 190, 189,184/2, 183/1, 174/3, 157/2, 159/3, 159/4, 148/1,148/2, 99/4,

 • o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnym zakresie raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Liczba stron w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuje się o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium  i z art. 73 § 1 do przeglądania akt sprawy. 

Zgodnie z art. 28 w/w Kodeksu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora i „Kartą
informacyjną przedsięwzięcia”, a także złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy  w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój nr 23 od poniedziałku do czwartku  w godzinach 800 – 1500.

 

Z up. Burmistrza

Zofia Jóźwiak

Kierownik Referatu Gospodarki

Gminnej i Mieszkaniowej

drukuj ()

Ogłoszenie o sprzedaży mienia komunalnego

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza nabór ofert na abonencką centralę telefoniczną SLICAN CCA 2720.

Minimalna cena wynosi 480zł

Oferty zawierające cenę wyżej wymienionej centrali należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą fax'em, e-mail'owo lub osobiście w zamkniętych kopertach opisanych:

" Oferta na zakup centrali abonenckiej "

w terminie do 4 lipca do godz. 9:00.

Jest możliwość obejrzenia wystawionego sprzętu do sprzedaży w godzinach pracy urzędu.

Roztrzygnięcie naboru ofert nastąpi dnia 4 lipca do godz. 11:00

Więcej informacji w sprawie sprzętu można uzyskać u Pana Pawła Szczapa pod nr tel. 601-390-616.

KONTAKT:

Fax: (54) 253 10 06

E-Mail: dobrzyn@dobrzyn.pl
 

drukuj (Ogłoszenie o sprzedaży mienia komunalnego)

Abonencka Centrala Telefoniczna

drukuj (Abonencka Centrala Telefoniczna)

 • opublikował: Rafał Opalczewski
  data publikacji: 2013-06-27 11:49

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 4 czerwca 2013r. 

GGM.6220.4.2013

 

Z a w i a d o m i e n i e

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2  pkt  9 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) 

                                                        z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 4.06.2013r. została wydana decyzja  GGM.6220.4.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „ Modernizacja istniejącej farmy wiatrowej pięciu generatorów wiatrowych energii wiatrowej o wysokości całkowitej ok. 42,0 m i mocy do 135 kW każdy  z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 217 położonej w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą”

 

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie  www.bip.dobrzyn.pl w zakładce Dostęp do informacji o środowisku.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Gminnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój nr 23 tel. 054 253-05-27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i w miejscu planowanej inwestycji – na tablicy ogłoszeń wsi Grochowalsk oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

                                                         

                                                             Z up. Burmistrza 
                                                                Zofia Jóźwiak
                                                 Kierownik Referatu Gospodarki
                                                      Gminnej i Mieszkaniowej

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-06-04 11:42

 

                                                                                 Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 maja 2013r.
GGM.6733.3.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 7.05.2013r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn. „Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy jeziorze Włocławskim KRO 08-04-004 DB1” na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1238, 1237, 1236, 1234, 1213, 1210, 1201, 1232/1, 1231/1, 1232/2, 1388/9 i 1467/2 położonych w obrębie ewidencyjnym  Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                   Z up. Burmistrza
                                                                                                Agnieszka Zaborowska
                                                                                              podinsp. d/s planowania
                                                                                                    przestrzennego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-05-08 09:39
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-08 09:40

 

                                                                                   Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7 maja 2013r.
GGM.6733.4.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 7.05.2013r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy jeziorze Włocławskim KRO 08-04-004 DB2” na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1248/2, 1249/2, 1388/9, 1399/1, 1350/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1388/8, 1308/10, 1308/11 i 1350/1 położonych w obrębie ewidencyjnym  Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem  w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje stronom podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                     Z up. Burmistrza
                                                                                                Agnieszka Zaborowska
                                                                                              podinsp. d/s planowania
                                                                                                    przestrzennego

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-05-08 09:16
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-08 09:18

 

                                                                             Dobrzyń nad Wisłą, dnia 29 kwietnia 2013r. 
GGM.6220.5.2012
                                                                                  
                                                                                 Z a w i a d o m i e n i e

                                                   o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

 

              Zgodnie z art. 21 ust. 2  pkt  9 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) 

                                                                          z a w i a d a m i a m
że w dniu 26.04.2013 roku została wydana decyzja  GGM.6220.5.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa budynku inwentarskiego (obory)  o liczbie 55 DJP wraz z budowlami do usuwania i magazynowania odchodów zwierząt na działce nr 132/1 w obrębie ewidencyjnym Kisielewo”

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie  www.bip.dobrzyn.pl w zakładce Dostęp do informacji o środowisku.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Gminnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój nr 23 tel. 054 253-05-27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i w miejscu planowanej inwestycji – na tablicy ogłoszeń wsi Kisielewo oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.                              

                                                                                Z up. Burmistrza 
                                                                                   Zofia Jóźwiak
                                                                     Kierownik Referatu Gospodarki
                                                                        Gminnej i Mieszkaniowej

 

drukuj ()

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-05-06 09:55
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-06 10:05

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 9 kwietnia 2013r. 

GGM.6220.1.2013

 

                                                           Z a w i a d o m i e n i e
                                  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zgodnie z art. 21 ust. 2  pkt  9 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

                                                                      z a w i a d a m i a m

że w dniu 8.04.2013 roku została wydana decyzja  GGM.6220.1.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Wykonanie otworu studziennego nr 5 do głębokości 115,0m na działce nr 673 położonej w obrębie  nr 1 miasta Dobrzynia nad Wisłą dla potrzeb ujęcia wody w Dobrzyniu nad Wisłą”.  

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie w.w.w.dobrzyn.pl w zakładce Dostęp do informacji o środowisku.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Gminnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój nr 23 tel. 054 253-05-27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz na stronie internetowej urzędu  www.dobrzyn.pl.

                                             

                                                                                          Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
                                                                                                   Dobrzyń nad Wisłą
                                                                                                      Zofia Jóźwiak
                                                                                      Kierownik Referatu Gospodarki
                                                                                              Gminnej i Mieszkaniowej

drukuj ()

DB-2

 

             Dobrzyń nad Wisłą, dnia 18 marca 2013r.
 

OBWIESZCZENIE

 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 18.03.2013r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy jeziorze Włocławskim KRO 08-04-004 DB2” na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1248/2, 1249/2, 1388/9, 1399/1, 1350/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1388/8, 1308/10, 1308/11 i 1350/1 położonych w obrębie ewidencyjnym  Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

 

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 19, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                        Dobrzyń nad Wisłą

drukuj (DB-2)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-03-18 13:28

DB-1

 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 18 marca 2013r.
 

OBWIESZCZENIE

 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 18.03.2013r. wszczęte zostało na wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy jeziorze Włocławskim KRO 08-04-004 DB1” na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1238, 1237, 1236, 1234, 1213, 1210, 1201, 1232/1, 1231/1, 1232/2, 1388/9 i 1467/2 położonych w obrębie ewidencyjnym  Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą.

 

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój Nr 19, w godzinach od 8-ej do 15-tej zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia.

                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                        Dobrzyń nad Wisłą

drukuj (DB-1)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2013-03-18 13:24
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-18 13:26

Ogłoszenie

 

                                                                             Dobrzyń nad Wisłą, dnia 5 grudnia 2012r.

 

 

MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

 

Niniejszym uprzejmie informuję, że jest możliwość otrzymania  w 2013 roku przez gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i utylizację eternitu na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.

We wniosku o przyznanie dotacji gmina jest zobowiązana wykazać imiennie każdego właściciela obiektu, adres obiektu oraz ilość eternitu przeznaczoną do utylizacji (kg lub m2). Ilość musi być zgodna z posiadaną przez gminę inwentaryzacją wyrobów.

Oprócz tego do wniosku gmina jest zobowiązana przedłożyć dokumenty potwierdzające uregulowanie stanu formalno-prawnego przedsięwzięcia, tj. zgłoszenie robót budowlanych przez każdego właściciela nieruchomości do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Mickiewicza 58.

Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że  deklaruje realizację zadania polegającego na zdjęciu, zabezpieczeniu i utylizacji azbestu zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi przy dofinansowaniu w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz, że nowe pokrycie dachowe wykona we własnym zakresie.

Termin złożenia kompletnego wniosku przez gminę upływa  z dniem 28 lutego 2013r.

Wobec powyższego niniejszym uprzejmie proszę o zgłoszenie osobiste do tut. urzędu (pokój nr 23) w terminie do 20 stycznia 2013r. celem podania dokładnej ilości eternitu, złożenia oświadczenia i uzyskania informacji o innych niezbędnych dokumentach do przedłożenia w celu skorzystania z dotacji. 

 

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                               inż. Ryszard Dobieszewski

drukuj (Ogłoszenie)

 • opublikował: Agnieszka Zaborowska
  data publikacji: 2012-12-05 13:29
 • zmodyfikował: Agnieszka Zaborowska
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 13:35
  • opublikował: Jarosław Nowiński
   data publikacji: 2012-11-15 08:52

drukuj ()

 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2012-11-15 08:52
 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2012-11-15 10:51

 

Dobrzyń nad Wisłą,09-11-2012r.

 

 

 

OGŁOSZENIE