Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

przeprowadzonego na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87‑610 Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stanowisko: informatyk.
 3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: nie wybrano kandydata
 4. Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko:

Żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

                                                                                       BURMISTRZ
                                                                                     
Miasta i Gminy
                                                                                   
mgr Jacek Waśko

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19 kwietnia 2016 r. 

drukuj ()

 • autor informacji: Ryszard Machnowski
  data wytworzenia: 2016-04-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-19 15:08

Informacja

 

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2016 r. dokonała pod względem formalnym analizy dwóch złożonych ofert przez kandydatów.

Żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymagań formalnych.

                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                        mgr Jacek Waśko

 

drukuj ()

 • autor informacji: Ryszard Machnowski
  data wytworzenia: 2016-04-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-08 15:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-08 15:33

OGŁOSZENIE

o wolnym stanowisku informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz o naborze na to stanowisko

I.  Ogłaszam, że wolne jest stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

II. Ogłaszam nabór kandydatów na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

            1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
                ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.
            2. Stanowisko: informatyk
            3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

                 1) niezbędne, tj. konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
                  a) obywatelstwo polskie, 
                  b) pełna zdolność do czynności prawnyh oraz korzystanie z pełni praw
                      publicznych,
                  
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
                      przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
                      przestępstwo skarbowe,
                  d) nieposzlakowana opinia,
                  e) co najmniej średnie wykształcenie o profilu zawodowym
                      umożliwiające wykonywanie zadań na danym stanowisku,
                  f) co najmniej 3 letni staż pracy w zakresie obsługi informatycznej,
                  g) znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym
                      umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej
                      oraz komunikatów w pracy na tym stanowisku,
                  h) biegła znajomość i umiejętność obsługi na poziomie
                       administracyjnym systemów operacyjnych MS Windows
                       oraz aplikacji biurowych MS Office, Open Office, Adobe 
                       Reader, Firefox, Chrome, Internet Explorera,
                    i) bardzo dobra znajomość MS Windows Serwer (2008,2008R2,
                       2012,2012R2),
                    j) bardzo dobra znajomość HTML5, CSS, JavaScript, JQuery,
                    k) znajomość technologii Java, Spring Framwework, Tomcat,
                        Ops Works,
                     l) znajomość MS SQL Server (2008 i wyższe), My SQL, PostgreSQL,
                   m) umiejętność zarządzania sieciami oraz serwerami, w tym
                         znajomość zagadnień sieci LAN i WIFI, 
                    n) znajomość obsługi sprzętu biurowego,
                    o) znajomość przepisów prawa niezbędnych do pracy na danym
                        stanowisku, w tym wynikających z:
                        - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
                          samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z 2015 r.
                          poz. 145 i 1220),
                        - ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
                          podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
                          poz.1114),
                        - ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
                          elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz.1422, z 2015 r. poz. 1844
                          i z 2016 r. poz. 147),
                        - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
                          publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 orz z 2016 r. poz. 34),
                        - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
                           (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281),
                        - ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
                          niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2015 r.
                          poz. 21, 1224 i 2281),
                        - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
                          2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
                          rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
                          i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, 
                          poz. 67 oraz Nr 27 poz. 140),
                    p) umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
                    q) samodzielność pracy na zajmowanym stanowisku, 
                     r) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

                2) dodatkowe, tj. pozwalające na optymalne wykonywanie
                           zadań na danym stanowisku
:
                    a) posiadanie wykształcenia wyższego: inżyniera informatyki
                        lub inżyniera elektroniki, lub inżyniera telekomunikacji,
                    b) znajomość systemów operacyjnych Linux (Ubuntu, Debian),
                    c) wiedza na temat środowiska Active Directory, MS Exchange,
                    d) wiedza na temat sieci wirtualnych,
                    e) umiejętność pracy w zespole,
                    f) umiejętność podejmowania decyzji,
                    g) wysoka kultura osobista, komunikatywność;

4. Zakres wykonywanych zadań:

    1) wykonywanie zadań w zakresie informatyki określonych
        Regulaminem O
rganizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń
        nad Wisłą, w szczególności:
 
       a) administrowanie systemem i siecią informatyczną w Urzędzie
            Miasta i Gminy 
Dobrzyń nad Wisłą i zapewnienie im ochrony,
       
b) prowadzenie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej
            Urzędu Miasta 
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, 
       
c) wdrażanie nabytych programów i dokonywanie ich aktualizacji,
        d) prowadzenie profilaktyki antywirusowej, 
 
       e) tworzenie kopii bezpieczeństwa zbioru przechowywanych danych, 
 
       f) diagnozowanie i usuwanie bieżących usterek sprzętu
            i oprogramowania 
komputerowego,
 
       g) archiwizacja systemów, aplikacji i baz danych;
 
   2) wykonywanie zadań z zakresu obsługi informatycznej jednostek
   
     oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad
        Wisłą.

            5. Warunki zatrudnienia na danym stanowisku:
                 - zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu,
                 - umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, z możliwością
                   zatrudnienia na czas nieokreślony,
                -  warunkiem zawarcia umowy na czas nieokreślony jest odbycie służby
                   przygotowawczej i zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym
                   lub przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie
                   pozytywnego wyniku egzaminu,
                wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta
                   i Gminy Dobrzyń Nad Wisłą, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
                   zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
                   w lutym 2016 r. wynosił mniej niż 6%.

            6. Wymagane dokumenty:

                1) list motywacyjny, z podaniem numeru telefonu kontaktowego
                    oraz adresu e-maila,
                2) życiorys - curriculum vitae,
                3) kserokopia dowodu osobistego, poświadczona przez kandydata
                    za zgodność z oryginałem,
                4) kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata
                    za zgodność z oryginałem,
                5) kserokopie dokumentów, potwierdzających wykształcenie,
                    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
                6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
                    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
                7) wypełniony i podpisany przez kandydata kwestionariusz osobowy
                    dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza
                    osobowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy
                    i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
                    prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
                    związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
                    osobowych pracownika ‑ Dz. U. Nr 62, poz. 286, z 2002 r. Nr 214, 
                    
poz. 1812, z 2003 r. Nr 230, poz. 2293, z 2006 r. Nr 125, poz. 868,
                    z 2009 r. 
Nr 115, poz. 971, z 2015 r. poz. 2005),
               8) oświadczenie kandydata, że ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność
                   
do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
               9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
                   osobowych do celów naboru, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia
                   1997 r.
 o ochronie danych osobowych, 
             10) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym
                   wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
                   publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
             11) oświadczenie kandydata, że posiada stan zdrowia pozwalający 
                   na zatrudnienie na danym stanowisku,
             12) dokument potwierdzający niepełnosprawność, jeżeli taki kandydat
                   posiada.


         7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”, z podanym adresem zwrotnym, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87‑610 Dobrzyń nad Wisłą, w terminie do 31 marca 2016 r. do godz. 1530 lub przesłać pocztą na wyżej wskazany adres (liczy się data nadania wynikająca ze stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci powiadamiani będą o etapach postępowania telefonicznie i drogą e-maili.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi z wolnym stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

drukuj ()

 • autor informacji: Ryszard Machnowski
  data wytworzenia: 2016-03-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-21 19:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-21 22:29

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2588
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-08 15:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5224580
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony