Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Najem mieszkań i lokali socjalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, Referat Gospodarki Gminnej                             i Mieszkaniowej - pokój nr 23 tel. 54 253 05 27

Godziny urzędowania: poniedziałek –piątek w godzinach 7 30  - 15 30

 

Wymagane dokumenty:

 

1.)  Wniosek o najem lokalu mieszkalnego (socjalnego)
2.) Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy oraz członków gospodarstwa domowego wnioskodawcyMiejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą – pokój nr 16

 

Opłata skarbowa:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

 

Tryb rozpatrywania i załatwienia sprawy:

 

 1. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy – pokój 16
 2. Wnioski podlegają rejestracji zgodnie z datą wpływu.
 3. Na podstawie złożonych wniosków przeprowadzane są wizje u wnioskodawców wyłącznie spoza zasobu gminy.
 4. Warunki zamieszkiwania wnioskodawców z zasobów gminy oceniane są na podstawie danych będących w dyspozycji gmin y, tj. wielkość mieszkania, standard, liczba osób zamieszkałych, stan techniczny.
 5. W przypadku odzysku lokali mieszkalnych lub socjalnych Burmistrz dokonuje wyboru osób, z którymi należy zawrzeć umowę najmu lokalu i sporządza projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu tych lokali.
 6. Listy te podane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
 7. Ewentualne zastrzeżenia i uwagi do list mogą być zgłaszane w terminie 1 miesiąca od daty wywieszenia do wglądu publicznego.
 8. Po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń Burmistrz zatwierdza listy, które również zostają podane do publicznej wiadomości.
 9. Osoby z listy otrzymują skierowanie do zawarcia umowy najmu.
 10. Dwukrotna odmowa objęcia oferowanego lokalu mieszkalnego skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 11. Bez zachowania wyżej określonego trybu mogą być zawierane umowy z osobami uprawnionymi z powodu między innymi:

- utraty lokalu w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego,

- zapewnienia lokalu na mocy orzeczenia sądu.

  

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst z 2005 Dz. U. Nr 31, poz. 266 ze zmianami).
Uchwała Nr 24/186/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzyń nad Wisłą (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 101, poz. 2085).

 

Tryb odwoławczy:

Przyznanie mieszkania następuje w formie zgody na najem mieszkania, nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a zatem nie służy odwołanie. W procedurze przydziału wnioskodawca może złożyć zastrzeżenia i uwagi do projektu listy w terminie jednego miesiąca od daty wywieszenia jej do wglądu publicznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą. Zgłoszone zastrzeżenia rozpatruje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

Informacje dodatkowe:

Nie będą rozpatrywane wnioski osób o pomoc mieszkaniową , które:

- zbyły lub przekazały swój lokal albo budynek mieszkalny,

- dokonały dobrowolnej zamiany warunków mieszkaniowych na gorsze wynajmując lokal o stanie technicznym lub powierzchni uprawniającej do starania się o pomoc gminy,

- są właścicielami lub współwłaścicielami lokalu lub budynku mieszkalnego.

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom:

- pozbawionym mieszkań wskutek klęski żywiołowej lun innego zdarzenia losowego,

- zajmującym lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego stanu zagrożenia dla życia i zdrowia,

- znajdującym się w trudnych warunkach materialnych ( wysokość miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzedzającym zakwalifikowanie osób do oddania w najem lokalu nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, a 150% w gospodarstwie jednoosobowym)   i  mieszkaniowych (zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jednego członka gospodarstwa domowego  przypada mniej niż 5 m2łącznej powierzchni pokoi, lub nie spełniającego wymogów pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi stwierdzonych przez organ nadzoru budowlanego).

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

- nabyły prawo do wynajęcia takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądu,

- utraciły lokal mieszkalny wskutek klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego,          a spełniają kryterium dochodowe do wynajęcia takiego lokalu (wysokość dochodu miesięcznego na jednego członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzedzającym zakwalifikowanie osób do oddania w najem nie przekracza 50% najniższej emerytury           w gospodarstwie wieloosobowym, a 75% w gospodarstwie jednoosobowym),

- opuściły Dom Dziecka lub inną placówkę opiekuńczą w związku z uzyskaniem pełnoletniości, jeżeli nie maja możliwości zamieszkania w lokalu zajmowanym przed umieszczeniem w wymienionych placówkach,

- nie posiadają tytułu prawnego do lokalu, a dochody nie przekraczają  wysokości podanej wyżej.

Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres 2 lat z możliwością jej przedłużenia o kolejne 2 lata, w przypadku kiedy najemca wraz z osobami wspólnie zamieszkałymi nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

drukuj ()

 • opublikował: Dawid Gruszczyński
  data publikacji: 2011-03-07 14:46
 • zmodyfikował: Dawid Gruszczyński
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-02 13:44

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego (socjalnego)

 • opublikował: Dawid Gruszczyński
  data publikacji: 2011-03-07 15:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 923
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-12-02 13:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5225355
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony