Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XIX / 114 / 05

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ N. WISŁĄ

Z DNIA 04 MARCA 2005 R.

 

 

w sprawie : ustalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

      

      Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst. jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zm. )

 

uchwala się, co następuje

 

 § 1

Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały..

 

§ 2

Wykonanie obowiązków w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr V/36/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX / 114 / 05 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 04 marca 2005 r.

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

 

I. Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania z pomocy

§ 1.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

-        stypendium szkolne,

-        zasiłek szkolny.

§ 2.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

1)          uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicz­nych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończe­nia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2)          wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożli­wiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośle­dzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, rea­lizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3)          uczniowie szkół niepublicznych, nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia re­alizacji obowiązku nauki,

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczyciel­skich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej wy­stępuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest nie­pełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

§ 3.

1.                 Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.                 Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wyso­kości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopa­da 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3.     Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze so­cjalnym i motywacyjnym.

§ 4.

Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o których mowa w § 2, znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

II. Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 5.

1.    Formami stypendium szkolnego są:

1)          całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach eduka­cyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia re­alizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2)          pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych,

3)          całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich ko­legiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

4)          świadczenia pieniężne, jeżeli burmistrz uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1) i pkt 2),a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 3), nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3), udzielenie stypen­dium w formach, o których mowa w pkt 1)-3), nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku for­mach jednocześnie.

§ 6.

Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na po­krycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rze­czowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, nie­zależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

III. Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 7.

1.                 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przy­znaje burmistrz, w drodze decyzji administracyjnej.

2.                 Burmistrz, może upoważnić imiennie pracowni­ka gminnej jednostki organizacyjnej do przyznawania świadczeń po­mocy materialnej o charakterze socjalnym. Upoważniony pracownik nie może być zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej.

§ 8.

1.    Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przy­znawane na :

1)          wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zaciągnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, na­uczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2.

2)          wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2.

2.    Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjal­nym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

3.    Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

§ 9.

1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

1)    imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

2)     miejsce zamieszkania ucznia,

3)                rodzaj świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca (stypendium szkolne, zasiłek szkolny), oraz pożądaną formę świadczenia inną niż forma pieniężna. W przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych podaje się informacje o tych zajęciach i o podmiocie prowadzącym zajęcia edukacyjne,

4)    dane uzasadniające przyznanie świadczenia.

2.                 Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświad­czenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypen­dium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pie­niężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pie­niężnych z pomocy społecznej.

3.                 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzę­dzie Miasta i Gminy na dziennik podawczy do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, na­uczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

4.                 Wniosek o zasiłek szkolny można składać w Urzędzie Miasta i Gminy na dziennik podawczy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpie­nia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

5.                 W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypen­dium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 i 4.

§ 10.

1. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym burmistrz powołuje komisję stypendialną.

2. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe za­dania ustala burmistrz w odrębnym zarządzeniu.

§ 11.

1.                 Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić burmistrza o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2.                 Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kole­gium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium nauki języków ob­cych, pracowników kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3.                 Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4.                 Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyj­nym w administracji.

5.        Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

6.                 W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części sta­nowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niwe­czyłoby skutki udzielanej pomocy, burmistrz może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 12.

Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wyso­kości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia po­mocy służy odwołanie.

 

IV. Wysokość stypendium oraz okresy i formy płatności pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 13.

1.                 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia upra­wniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

2.                 Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na za­sadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

3.        Maksymalna wysokość stypendium szkolnego (stypendium w pełnej wysokości) nic może przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

4.                 Stypendium szkolne miesięczne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

5.                 Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

6.                 Burmistrz opracuje szczegółowe zasady ustala­nia propozycji wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium z uwzględnieniem sytuacji społecznej jego rodziny oraz okoliczności, o których mowa w § 2, którymi będzie kierowała się komisja stypendialna przy opiniowaniu wniosków.

7.     Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego komisja sty­pendialna kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku. Zasady, o których mowa w pkt 6, mogą być pomocniczo stosowane przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego przez komisję stypendialną.

§ 14.

1.                 Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż d października do czerwca w danym roku szkolnym.

2.                 Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dziesięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - dziewięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości.

3.                 Zasiłek szkolny przyznany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w for­mie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku.

§ 15.

1.                 Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa § 5 ust. 1 pkt 1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

2.                 Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, realizowana jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły.

3.                 Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2-3, może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakcep­towanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających pon

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-30 13:00

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1234
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-30 13:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3048861
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony