Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XIX/05
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 4 marca 2005 rokuSesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie trzynastej trzydzieści.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.
Otwierając obrady dziewiętnastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z osiemnastej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.
Następnie Przewodniczący zaproponował na wniosek Burmistrza poprawki do porządku obrad, do którego został wprowadzony w miejsce p-pkt „d” projekt uchwały pod nazwą „utworzenie rachunku dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych” oraz zmianę nazwy projektu uchwały zawartej w p-kt „e”. Pierwotna nazwa uchwały brzmiała „zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy działka Nr 1114 o pow. 524m2 / plac targowy w Dobrzyniu n/W”, po zmianach nazwa otrzymała brzmienie „zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy”
Zmiany do porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie- głosowało 15 radnych.
Porządek obrad po zmianach:

1. Sprawy proceduralne.
2. Informacja o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu.
3. Ocena bezpieczeństwa publicznego w mieście i gminie, przyjęcie programu „Bezpieczne Miasto i Gmina na rok 2005.
4. Przyjęcie planu operacyjnego do strategii miasta i gminy na rok 2005.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy na rok 2005,
b) zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Chalin z dnia 23 lutego 2005 roku dotyczące Planu Rozwoju Miejscowości Chalin,
c) zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej,
d) utworzenia rachunku dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych,
e) zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy,
f) zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy
działka Nr 223 o pow. 1000m2 położona w Chalinie
działka Nr 221 o pow. 1200m2 położona w Chalinie,
g) ustalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej
o charakterze socjalnym,
h) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
i) udziału środków własnych na realizację zadań własnych gminy
z zakresu pomocy społecznej w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na 2005 rok..
6. Składanie wniosków.
7. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2

Przewodniczący Rady poprosił Pana Grzegorza Ryczkowskiego – Zastępcę Burmistrza o przedstawienie informacji dotyczącej pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu.
( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 4 )

do punktu 3

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady poprosił Pana Sławomira Kwiatkowskiego – Kierownika Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą
o informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
i gminie.
( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5 )
Następnie głos zabrał zastępca Komendanta Powiatowego w Lipnie. Poinformował zebranych, że przestępczość w naszym rejonie zmalała,
a pozytywne wyniki pracy tutejszego posterunku miały wpływ na zmniejszenie statystyki przestępczości w naszym rejonie. To miało wpływ na Komendę Powiatową Policji jako całość, a mianowicie z 19 miejsca pod względem wykrywalności przestępstw uzyskała pozycję na 7 miejscu.
Zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia, nie tylko w Dobrzyniu ale i w całym powiecie. Głównym kierunkiem ale nie tylko naszej pracy będzie walka z przestępczością drogową, z jeszcze większym skutkiem niż był w roku 2004. Niepokój budzą wypadki drogowe na terenie gminy Dobrzyń / 4 śmiertelne /. Łącznie na tutejszych drogach zginęło 20 osób. Chciałbym Państwu, Panu Przewodniczącemu, Wysokiej Radzie podziękować za pomoc
w zorganizowaniu naszych służb. Dzięki zaangażowaniu finansowemu tutejszych władz udało nam się utrzymać odpowiedni stan techniczny sprzętu dotyczy to radiowozu policyjnego. Sytuacja finansowa jest trudna w naszym całym resorcie stąd też tym większe słowa podziękowania za pomoc świadczoną dla Posterunku Policji w Dobrzyniu. Zwracam się z prośbą o podtrzymywanie tej pomocy w miarę możliwości finansowych samorządu. Dziękuję.
Przewodniczący Rady zarządził dyskusję. Jako pierwszy głos zabrał radny Bogusław Żuchowski jednocześnie Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego.
Panie Przewodniczący, Panowie Radni, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Na posiedzeniu Komisji w dniu 23 lutego 2005 roku analizowaliśmy informację złożoną przez Pana Kierownika Posterunku – Sławomira Kwiatkowskiego o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym rejonie, w którym działa jednostka. Wzięliśmy pod lupę wyniki z lat 2002, 2003, 2004
i te wykroczenia raczej nie odbiegają, są bardzo podobne, czy to dotyczy przestępstw kryminalnych, czy przestępstw porządku publicznego. Jako komisja i cały samorząd na czele z panem Burmistrzem nie stoimy biernie. Muszę wspomnieć, że dofinansowaliśmy z budżetu gminy kupno samochodu, komputera oraz innego sprzętu technicznego. Staramy się pomóc na tyle ile jest to możliwe. Komisja przyjęła pozytywnie informację przedstawioną przez Kierownika tut. Posterunku Policji. W imieniu Komisji wnioskuję o przyjęcie informacji. Dziękuję.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Ryszarda Bartoszewskiego – insp. ds. kultury, strategii i promocji gminy o zapoznanie radnych z realizacją „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy oraz programem „Bezpieczne Miasto i Gmina”.
Szanowni Państwo. Te działania, o których tutaj była mowa składają się na realizację uchwały Nr 16/139/01
Zgodnie z tą uchwałą te założenia są realizowane. Realizacja harmonogramu „Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą za 2004 rok” przedstawia się następująco:
1. Przeprowadzono instruktaż związany z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i posesji mieszkańców miasta i gminy.
To przedsięwzięcie zrealizowane było na spotkaniach z mieszkańcami wraz z grupami związanymi z wysokim ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa,
2. współdziałano w organizacji przedsięwzięć z Miejsko- Gminną Komisją ds. Przeciwdziałania alkoholizmowi,
3. Miasto i Gmina brała udział w utrzymaniu odpowiedniego stanu technicznego sprzętu będącego na wyposażeniu Posterunku Policji zakupionego przez Gminę,
4. zakupiono paliwo do samochodu policyjnego,
5. zakupiono nowe telefony, materiały eksploatacyjne do komputerów, kserokopiarek.
Uważam, że współpraca jest właściwa, a pomoc z naszej strony na rzecz Posterunku Policji na pewno w jakiś sposób przyczynia się do lepszego bezpieczeństwa w naszym mieście i gminie. Proszę o przyjęcie programu „Bezpieczne Miasto i Gmina” na rok 2005, który otrzymaliście państwo
w materiałach.
Bogusław Żuchowski – radny. Muszę zwrócić uwagę na duże zaangażowanie Policji gdzie odbywały się zebrania wiejskie, na których społeczeństwo było uświadamiane na temat tego jak zabezpieczać mienie aby nie stwarzać okazji do kradzieży. Uważam, że to miało duży wpływ na zmniejszenie wskaźnika przestępczości w naszym rejonie. Podkreślam jeszcze raz duże zaangażowanie ze strony Pana Kierownika Posterunku Policji. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Jerzy Żurawski zapoznał radnych z programem „Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą na rok 2005”
Następnie przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem programu. Plan „Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą na rok 2005” został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych.

do punktu 4

Przewodniczący Rady – poprosił Ryszarda Bartoszewskiego o przedstawienie Planu Operacyjnego na rok 2005. Pan Ryszard Bartoszewski szczegółowo omówił plan operacyjny na rok 2005 do realizacji dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2001-2015” uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 5 sierpnia 2000 roku uchwała nr 13/109/2000.
( materiały w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6 )
Dokumenty, będące załącznikiem do niniejszego protokółu otrzymali wszyscy radni.
Następnie przewodniczący poprosił radnych o pytania i dyskusję na temat przedstawionego planu operacyjnego na rok 2005.
Ludomir Bylicki – radny. Mam pytanie do Pana Bartoszewskiego. W strategii
na rok 2005 nie wiem czy zostały pominięte zgodnie
z rozdziałem budżetu świetlice wiejskie, czy to nie leży w gestii rozwoju wsi.
Ryszard Bartoszewski – Tak nie zostało to wprost ujęte w samej strategii, to jest dokument realizujący strategię, tak jest to oczywiście w budżecie i normalną drogą będzie realizowane.
Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał – czy Panowie sołtysi mają pytania.
Henryk Piotrowski – sołtys sołectwa Lenie Wielkie. Słyszymy tylko Chalin
i Chalin. Chciałem spytać dlaczego nie Lenie. Chciałem spytać również ile jest gospodarstw agroturystycznych. Czy macie państwo statystykę jak to wygląda liczbowo. Czy ludzie chcą przyjeżdżać do Chalina. Dla Chalina pomost, remont remizy itd. My nie mamy natomiast nic. Szkołę sprzedano bez bólu, druga wieś pod względem mieszkańców po Chalinie i cisza. Dziękuję.
Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski. dyskusja dotyczy planu operacyjnego na 2005 rok. Jakie więc Pan sołtys ma propozycje, można te uwagi wziąć na przyszłość.
Sołtys – Henry Piotrowski. My nie mamy nic. Wieszamy się, czepiamy, Chalin ma wszystko. Pomost na jeziorem może być gdzie indziej nie koniecznie
w Chalinie, 3,5 km okręgu ma jezioro. Łatwo można zauważyć, że możliwości są.
Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady Miejskiej. Problem pomostu w Chalinie
wraca po raz kolejny. Budowa pomostu będzie pod warunkiem uzyskania środków unijnych. To jest jednak znak zapytania nadal. Ten sam problem dotyczył budowy sali sportowej w Dobrzyniu. Była podejmowana uchwała, ale warunkiem jest otrzymanie pomocy finansowej ze środków Funduszu Europejskiego czy Wojewódzkiego. To wszystko zależy od środków finansowych i jest pytanie czy je otrzymamy.
Czesław Bender- Burmistrz Miasta i Gminy. Ja odniosę się krótko do zamkniętej szkoły w Leniu, o której wspomniał Pan sołtys. Została zamknięta ponieważ Wasze dzieci nie chciały do niej uczęszczać. Dziękuję.
Bogusław Żuchowski- radny. Szanowni państwo. Na pewno słuszna to uwaga
i niejednokrotnie apelowałem i prosiłem abyśmy te środki dzielili jak najbardziej sprawiedliwie. Dam przykład mojej miejscowości – Szpiegowo. Postawienie wiaty przystankowej w tej miejscowości oraz drugiej przyległej,
z której uzyskałem mandat nie jest wielkim kosztem dla urzędu. Jeszcze raz apeluję o dzielenie tych środków o jak najbardziej sprawiedliwe. Dziękuję.
Dyskusja została zamknięta. Przewodniczący zapytał radnych, kto jest za przyjęciem „Planu operacyjnego na rok 2005”.
Plan operacyjny został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych.do punktu 5 p-pkt„a”

O zabranie głosu poprosił Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół – Grzegorz Mazurek.
Zanim Pani Skarbnik będzie omawiała uchwałę dotyczącą zmian w budżecie na 2005 rok chciałem powiedzieć o jednej istotnej sprawie. Chodzi o zapis część opisową dotyczącą funduszy Miejsko–Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W jednym z punktów preliminarza tych wydatków był taki punkt: „realizacja zadań statutowych Miejsko–Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec osób uzależnionych
i ewentualna pomoc socjalna w ich rodzinach za pośrednictwem MGOPS”. To było na stronie 28 w części opisowej wydatków w budżecie, tam była kwota 6.000 zł. to się nic nie zmienia. Mam tylko prośbę aby ten zapis otrzymał takie brzmienie:„realizacja zadań statutowych Miejsko–Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec osób uzależnionych
i zagrożonych patologiami oraz ewentualna pomoc socjalna i zdrowotna ich rodzinom przy współudziale MGOPS”. Zaraz wyjaśnię o co chodzi. Niby sens ten sam, ale dodane zostało takie wyrażenie: „....i zagrożonych patologiami oraz ewentualna pomoc socjalna i zdrowotna ich rodzinom”. Takie uszczegółowienie. Z czym to się wiąże. Z tym co tutaj Pan zastępca Burmistrza mówił w sytuacji omawiania cośmy zrobili. Myśmy podjęli taką decyzję
i zapisali w budżecie pieniądze na zakup szczepionek. Zostały one zakupione
w ilości 155 sztuk. W takiej ilości, że wystarczą na zaszczepienie rocznika 1999 – 2000. To jest jedna szczepionka składająca się z trzech składników, które zabezpieczają przed chorobą. W profilaktyce mieliśmy zapis, że na ten cel mamy 4.000 zł, potrzeba by nam było 5.100 zł. Dlatego przy takiej zmianie zapisu będziemy mogli tą różnicę sfinansować właśnie z tego punktu. Dzisiaj będzie zapisana forma „ ....że ewentualna pomoc socjalna i zdrowotna...”
to będzie traktowane jako pomoc zdrowotna dla rodzin zagrożonych patologiami. Część dzieci będzie miała zapłacone z funduszu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z tym, żeby to było jasne i czytelne dla instytucji kontrolujących, że z tych funduszy możemy część tych szczepionek zakupić. Bardzo proszę Wysoką Radę o taką drobną zmianę w części opisowej, to się nie wiąże w żaden sposób z wydatkami tylko
z uszczegółowieniem zapisu. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski poprosił Panią Celinę Witkowską – Skarbnika o przedstawienie zmian budżetu gminy na rok 2005.
W zmianach do projektu budżetu zwiększyliśmy dochody na kwotę 115.827 zł
i tym samym budżet po stronie dochodów zamknął się po stronie dochodów 13.939.265 zł. Zmian dokonano w dochodach, wydatkach i inwestycjach.
Zmiany dotyczyły Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo. Zwiększenie inwestycji – 40.000,00 zł – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki pochodzą z rezerwy.
Następnie w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Zwiększenie w kwocie 6.671,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w administracji.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie. Zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 43.916,00 zł przeznaczone na usługi związane z wymianą stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu.
Dział 852 – Pomoc społeczna. W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie 54.000,00 zł, 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zwiększenie 3.100,00 zł.
W rozdziale 85214 – Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki – zwiększenie 99.700,00 zł, natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie 16.440 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.
Dział 921 – Kultura i sztuka. Zmniejszenie dotacji celowej – 11.000,00 zł. Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem
w trakcie realizacji budżetu.
Następnie Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego materiału. Wobec braku pytań odczytał treść projektu uchwały dotyczącej zmian budżetu na rok 2005 i zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
(Uchwała Nr XIX/108/05 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 7)

do punktu 5 p-pkt „b”

Przewodniczący poprosił Pana Ryszarda Bartoszewskiego – insp. ds. promocji
i strategii gminy o zapoznanie rady z projektem uchwały dotyczącej zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Chalin z dnia 23 lutego 2005 roku dotyczące Planu Rozwoju Miejscowości Chalin.
Poprzednia nazwa i poprzednia uchwała była podjęta 3 grudnia 2004 i mówiła
o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Chalin z 14 października 2004 r. w sprawie planu odnowy sołectwa. W tej chwili ukazało się Rozporządzenie, w którym nie mówi się jak było we wcześniejszych założeniach o planie odnowy sołectwa tylko w tej chwili mówi się o „Planie Rozwoju Miejscowości”. Praktycznie jest to tylko zmiana nazwy tych dokumentów. Dokument w treści jest taki sam, a ma inną nazwę. Pod tą nazwą starą dokument nie był by rozpatrywany, co będzie miało miejsce pod koniec marca. Dziękuję.
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego tematu.
Wobec braku pytań przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały
i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta 14 głosami – za, przy 1 wstrzymującym.
( Uchwała Nr XIX/109/05 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 8)

do punku 5 p-pkt „c”

Przewodniczący poprosił Pana Romana Składanowskiego – insp ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej o zapoznanie Rady z projektem uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.
Gmina Dobrzyń n/Wisłą otrzymała promesę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i oczyszczalni przy szkołach. Promesa dotyczy budowy oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Mokowie i Dyblinie. na kwotę 165.000 zł. obecnie trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji
Projekt uchwały dotyczy budowy tych dwóch oczyszczalni.
Zadanie to finansowane będzie z dochodów własnych gminy z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy – Czesłąw Beder. Realizacja tego zadania przebiegała będzie w dwóch etapach – dotyczy to Dyblina. Pierwszy etap dotyczy umożliwienia 10 rodzinom, gdzie jedna działka to będzie 11 obiektów, żeby nie zamknąć im możliwości podłączenia się do oczyszczalni. Wtedy będziemy rozmawiać. Jeśli chodzi o same przydomowe to muszę powiedzieć, że w różnych gminach jest różnie. U nas jest uchwała podjęta na 25% odpłatności i w innych gminach jest np. 70%. Nie wiemy jeszcze jak to potraktujemy. Uważam, że za ścieki na pewno te rodziny będą musiały częściowo płacić. Na pewno nie taka odpłatność jak w Dobrzyniu, będzie niższa, musi być zrobiona kalkulacja bo to będzie musiał ktoś obsługiwać.
Tu będzie musiał być dozór. Później zastanowimy się jaka będzie odpłatność.
Na pewno nie będzie większa jaka jest do tej pory. Jeżeli by mieli dołożyć
do tych urządzeń, które są w szkole budowane, to była by inwestycja bardzo droga dla tych osób, które tam mieszkają. Ci ludzie, którzy mieszkają
w okolicach szkoły nie mają szansy aby pobudować sobie przydomowej oczyszczalni indywidualnie, bo jest za ciasno. Druga rzecz, to za ich posesjami jest droga, pod która można ten rurociąg przeprowadzić nie naruszając własności osób trzecich. Ten wniosek wyszedł dopiero trzy dni temu, wcześniej dyskutowaliśmy nad tym, ale dopiero miało miejsce oddanie dokumentacji na oczyszczalnię w Dobrzyniu, która musiał być zrobiona. Myślę, że ta sama firma zajmie się sporządzeniem dokumentacji na oczyszczalnię w Szkole Podstawowej w Dyblinie i Mokowie, ponieważ ma już rozeznanie. Ponieważ promesa określa termin do kiedy możemy wystąpić o kredyt, zależy nam na tym, żeby nie zamknąć sobie „furtki” w tym roku dla tego zadania. Dziękuję.
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego zagadnienia.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta 14 głosami – za, przy 1 – wstrzymującym.
( Uchwała Nr XIX/110/05 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 9)

do punktu 5 p-pkt „d”

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady poprosił Panią Celinę Witkowską – Skarbnika o omówienie projektu uchwały dotyczącej utworzenia rachunku dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych.
W związku ze zmianą Ustawy o Finansach Publicznych został zmieniony zapis dotyczący środka specjalnego.
W miejsce zapisu o środkach specjalnych, powstał zapis o utworzeniu rachunku dochodów własnych.
Z rachunku dochodów własnych finansowane będzie dożywianie dzieci korzystających ze stołówek i przedszkola. Dziękuję.
Przewodniczący zapytał czy są pytania. Wobec braku pytań odczytał treść projektu uchwały dotyczącego utworzenia rachunku dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych.
Uchwała został podjęta jednogłośnie – 15 głosami za.
( Uchwała Nr XIX/111/05 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 10)

do punktu 5 p-pkt „e”

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski poprosił o zapoznanie Rady
z projektem uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Panią Zofię Jóźwiak – Kierownika Referatu ds. Rozwoju Gospodarczego i Urbanistyki.
Pani Zofia Jóźwiak – projekt dotyczy zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobrzyniu nad Wisłą, Są to działki Nr 1114 o pow. 524m2, Nr 1115 o pow. 920m2 oraz Nr 1116 o pow. 570m2.
Przewodniczący zarządził dyskusję.
Głos zabrał Bogusław Żuchowski – radny. Uczestniczyłem w Komisji rolnictwa, gdzie ten temat był poruszony. Wyraziliśmy swoją opinię.
Na 7 członków Komisji 6 osób się - wstrzymało od głosu, natomiast 1 był – za.
Moje osobiste zdanie jest takie i tu powtarzam to co powiedziałem wcześniej, że o ile sprzedajemy musimy zapytać co Pan Burmistrz zaoferuje w zamian.
Na dzień dzisiejszy nie posiadamy targowicy dla rolników. To tylko przychylność Pana Sebastiana Onki, że udostępnia nam kawałek działki
i rolnicy okoliczni mogą swoje produkty wymieniać między sobą. Był okres gdzie były zakusy ze strony Urzędu, aby wykupić działkę tam, gdzie była kiedyś piekarnia jak miał swoją siedzibę GS. Wydaje mi się, że nie jest to dobre podejście pozbawienia mieszkańców tego targowiska. Konsultowałem się
z mieszkańcami. Były różne wypowiedzi. Jedni byli za inni przeciw. Także wypowiedzi mieszkańców nie utwierdziły mnie jako radnego w przekonaniu jaką mam podjąć decyzję. W związku z powyższym wstrzymam się od głosowania. Dziękuję.
Ludomir Bylicki – radny. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado. Mam zaszczyt przewodniczyć Komisji Rolnictwa. Nie będę jednak się powtarzał, co do opinii Komisji dotyczącej sprzedaży działki, bo poinformował Państwa kolega Żuchowski. Uważam jednak, że trzeba rozważyć dwie kwestie: brak lokalizacji rynku, który i tak na dzień dzisiejszy właściwie nie istnieje bez względu na to czy ten plac sprzedamy czy nie. Okaże się to w trakcie głosowania. Uważam, że każdy ma prawo wyrazić swoją opinię na ten temat na tym przecież polega demokracja. Trzeba spojrzeć na drugą kwestię. Jakie będzie miało przeznaczenie tej sprzedanej działki i jaka będzie funkcjonalność tego sprzedanego placu też nie wiadomo. Czy będą to usługi medyczne, czy powstanie może supermarket, to uważam, że jeżeli przegłosujemy sprzedaż tej działki musimy myśleć o tym, aby targowisko
miało gdzie funkcjonować. Na Komisji Rolnictwa wstrzymałem się od głosu
i również podczas głosowania nad projektem tej uchwały swoje stanowisko będę podtrzymywał. Dziękuję.
Przewodniczący poprosił Panią Zofię Jóźwiak o odpowiedź jakie mogą mieć przeznaczenie te sprzedane działki.
Zofia Jóźwiak - Kierownika Referatu ds. Rozwoju Gospodarczego
i Urbanistyki.
Działka może być zabudowana pod działalność usługową, handlową. Z uwagi na brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Burmistrz wydaje decyzję o warunkach zabudowy.
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Wobec braku pytań ze strony radnych, udzielił głosu Panu Stanisławowi Golasińskiemu.
Ja reprezentuję nie tylko kupców, ale i pracowników. Myślę, że wybudowanie sklepu spowoduje zwolnienie ok. 100 pracowników.
W myśl art.5a pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym uważam, że ten temat można skonsultować z mieszkańcami, co o tym sądzą. Dziękuję.
Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski. To nie jest powiedziane, że będzie tu budowany sklep. My chcemy sprzedać tylko działkę.
Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy. Plotka wygląda tak, że wszyscy wiedzą prędzej i znają różne wersje.
U pana Gawryszewskiego są wszelkie możliwości aby powstała mała i duża targowica. Zapytam też, ile osób handluje z Dobrzynia, może 8. Nie będę uszczypliwy i mówił jak to się odbywa.
Kiedy gmina kupowała ten plac od GS-u finanse były w dość dobre. Na dzień dzisiejszy plac, który leży w centrum wygląda jak tabun cyganów. Jest wielki bałagan, który tworzą sprzedawcy rozstawiając swoje stragany. Wszystkie możliwe miejsca są zajmowane.
Aby podreperować finanse gminy chcemy po prostu ten plac sprzedać. Kto kupi nie wiem, wszystko odbędzie się w drodze przetargu. Chce jedynie aby na tym „rynku” gdzie odbywa się handel był porządek.
Poza tym, nam jako gminie kurczą się finanse. Biorąc wszystkie argumenty za
i przeciw wystąpiłem o sprzedaż.
Pan Stanisław Golasiński – Ja w tą nieomylność Pana Burmistrza nie wierzę.
W gazecie przeczytałem, że gmina straciła 290.000 zł subwencji. Tu trzeba było pilnować tych pieniędzy.
Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy. Na przyszły rok będę za tym, aby stawki podatkowe były górne dla wszystkich.
Ludomir Bylicki – radny. Szkoda, że podatek rolny został podniesiony, a od nieruchomości nie. A jednak subwencję nam zabrano.
Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy. Informacja w prasie nie ukazała się ode mnie. Można iść do Pani Skarbnik i wyjaśnić sobie tą kwestię.
Dyskusja została zamknięta.
Następnie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
Zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta 10 głosami – za, przy 4 wstrzymujących / jeden radny był nieobecny usprawiedliwiony podczas głosowania /.
( Uchwała Nr XIX/112/05 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 11)

do punktu 5 p-pkt „f”

Przewodniczący poprosił Panią Zofię Jóźwiak - Kierownika Referatu ds. Rozwoju Gospodarczego i Urbanistyki o zapoznanie radnych z projektem uchwały.
Są to nieruchomości niezabudowane położone w Chalinie. Działki oznaczone geodezyjnie Nr 223 o pow. 1000m2 i nr 211 o pow. 1200m2
Wobec braku dyskusji i pytań Przewodniczący przeczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała został podjęta 14 głosami – za.
( Uchwała Nr XIX/113/05 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 12)

do punktu 5 p-pkt „g”

O omówienie projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym Przewodniczący poprosił Pana Grzegorza Mazurka – Dyrektora ZOS.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako stypendium szkolne, zasiłek szkolny. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są: uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
Uczniowie szkół niepublicznych, nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Pełną treść informacji stanowi regulamin będący załącznikiem do projektu uchwały.
Przewodniczący zapytał czy są pytania.
Ludomir Bylicki – radny. Wspominał Pan Dyrektor o dochodzie na osobę.
Są takie rodziny, gdzie teoretycznie nie kwalifikuje się do pomocy, fizycznie jest tak, że dziecko nie ma w czym chodzić do szkoły i ogólnie jest bieda.
Czy sztywno będziemy się trzymać się litery prawa.
Grzegorz Mazurek – rodziny, które korzystają z pomocy społecznej na pewno zakwalifikują się do stypendium. Ze stypendiów na pewno nie skorzystają rodziny, których dochód przekracza, bo wydana decyzja była by wbrew przepisom.
Pytań więcej nie było. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały
i zarządził głosowanie. Uchwała została podjęta 14 głosami / jeden nieobecny usprawiedliwiony /
( Uchwała Nr XIX/114/05 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 13)do punktu 5 p-pkt „h”

Przewodniczący Rady poprosił Grzegorza Mazurka o zapoznanie radnych
z projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość
i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Pełna treść w załącznikach do niniejszego protokółu. Następnie Przewodniczący zapytał czy są pytania.
Głos zabrał Ludomir Bylicki – radny. Ustawodawca nakłada na samorząd obowiązki, że nauczyciel powinien dostać bo wynika to z karty nauczyciela. Rolnikowi nikt nie dołoży. Uważam, że nie jest to samorządność ponieważ mamy i tak ograniczenia.
Grzegorz Mazurek, ja też byłem nauczycielem i od wielu lat już tej funkcji nie pełnię. Obecnie jestem pracownikiem samorządowym. Z wieloma rzeczami się nie zgadzam, ale to prawo zagwarantowane w karcie nauczyciela nam narzuca pewne wymogi.
Przewodniczący Rady Miejskiej. W takim razie nie mamy nic do powiedzenia. Czy może nam Pan powiedzieć ile to nas będzie kosztować.
Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Na wzrost wynagrodzeń w 2005 roku była liczona zwyżka o 3% i to do budżetu zostało wprowadzone. To są dane w tym roku funkcjonujące.
Bogusław Żuchowski – radny. Jestem od wielu lat radnym. Do tej pory nie spotkałem się aby Pan Dyrektor wyprowadził nas w „maliny”. Uważam, że słowa pan dotrzyma i nie będzie potrzeby dodatkowych środków w oświacie.
Następnie Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała został podjęta 14 głosami – za, przy 1 wstrzymującym.
( Uchwała Nr XIX/115/05 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 14)

do punktu 5 p-pkt „i”

Przewodniczący poprosił Panią Krystynę Pawłowską – Kierownika MGOPS
o zapoznanie radnych z projektem uchwały.
Udział środków własnych gminy na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących ustalono w wysokości 50% kosztów zadania.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie. Uchwała został podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( Uchwała Nr XIX/116/05 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 15)

do punktu 6

Radny Bogusław Żuchowski – zgłosił wnioski w sprawie;
1. zabudowy lampy oświetleniowej w Szpiegowie,
2. zabudowy dwóch wiat przystankowych w Szpiegowie i Kisielewie
dla dzieci dojeżdżających do szkoły,
3. wycinki zakrzewień na odcinku drogi gminnej Szpiegowo – Kisielewo,
Radny Grzegorz Zych złożył wniosek w sprawie:
1. zamontowania tablic informacyjnych we wsi Kamienica, Michałkowo, Ruszkowo.
Sołtys sołectwa Grochowalsk złożył wniosek w sprawie wycinki zakrzewień na odcinku drogi gminnej Szpiegowo-Grochowalsk.

do punktu 7

Sołtys wsi Grochowalsk zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi na psy błąkające się po drogach. Ludzie wracający z pracy i młodzież powracająca
ze szkoły są atakowane przez te psy. Prosił o zwrócenie się z apelem do wszystkich właścicieli psów o wiązanie lub zmykanie w swoich posesjach.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych o Programie pod nazwą „Integracja i Reintegracja Kobiet na Rynku Pracy”, którego realizatorem jest IMC Consulting, a lokalnym partnerem Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza.
Pełną treść informacji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego prtokółu.

do punktu 8

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady dziewiętnastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dziewiętnastej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała Przewodniczył
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 10:21
Załączniki
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-06 11:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2100
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-06 11:12

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4942140
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 14:42

Stopka strony