Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA  Nr XX/121/05

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  29 kwietnia 2005 roku

 

 

w sprawie:  określenia zasad polityki czynszowej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) , art. 21 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity  Dz.U. Nr 31, poz. 266 z 2005 r. )

 

 

 

uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

1.Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do lokali mieszkalnych wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2. Zasady polityki czynszowej stanowią element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 

§ 2

 

1.Stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, zwaną stawką bazową   ustala Burmistrz Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą .

2.Stawka bazowa  o której mowa w ust. 1 dla umów najmu lokali mieszkalnych zawieranych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie może być niższa niż 1,5 % aktualnego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanego przez  Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego  z wyłączeniem;

1)       zamiany lokalu zaproponowanym przez wynajmującego,

     2) najmu lokalu zamiennego,

 

3)       najmu lokali pochodzących z gminnego zasobu mieszkaniowego wynikającego z wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych przez najemców dokonanej za zgodą wynajmującego,

 

 

§ 4

 

1. Stawkę bazową czynszu  obniża się zgodnie  z czynnikami zawartymi                      w  załączniku do niniejszej uchwały.

2. Na podstawie tabeli nr 1 maksymalna obniżka stawki bazowej nie może przekraczać 30 % .

 

§ 5

 

Stawka czynszu w lokalach socjalnych nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

 

§ 6

 

1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawki czynszu, jeżeli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.

2. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie wynajmującego czynsz najmu ulega zmniejszeniu stosownie do zapisów tabeli nr 1.

 

§ 7

 

Ze względu na modernizację mieszkania przeprowadzoną przez lokatora , za zgodą wynajmującego można stosować czasowe obniżki stawki czynszu zgodnie z tabelą nr 2 zawartą  w załączniku do uchwały.

 

§ 8

 

1.Podwyżki stawki czynszu nie mogą być przeprowadzane częściej niż dwa razy roku kalendarzowym z zachowaniem odpowiednich terminów.

2. Minimalny wzrost stawek czynszu w skali roku ustala się na poziomie 10 %.

 § 9

 

Czynsz najmu w gminnym zasobie mieszkaniowym płacony jest  
do końca miesiąca kalendarzowego, za który został naliczony.

 

§ 10

 

Najemcy lokali zobowiązani są do płacenia opłat niezależnych od wynajmującego w przypadku gdy nie maja zawartej umowy
z dostawcą mediów lub usług.

 

§ 11

 

Traci moc Rozdział IV  Uchwały Nr XXIV/188/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą   z dnia 5 lipca 2002 r.- Zasady Polityki Czynszowej.

 

 

§ 12

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-30 12:02
Załącznik
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-06 11:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 880
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-06 11:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3059018
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony