Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

U C H W A Ł A   Nr XX/119/05

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyznawania dotacji Gminnej Spółce Wodnej

                   „Dobrzynianka”w Dobrzyniu nad Wisłą z budżetu gminnego.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art.69 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r., Nr 15, poz.148 ze zm.) , w związku z art.164 ust. 4, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz.U.z 2001 r.,Nr 115, poz.1229 ze zm.)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Dotacje z budżetu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą może uzyskać Gminna Spółka Wodna „Dobrzynianka” w Dobrzyniu nad Wisłą, zwana dalej Spółką Wodną, nie działającą w celu osiągnięcia zysku, o ile spełnia niżej wymienione warunki:

1.        Wykorzysta dotacje na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań publicznych w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji szczegółowej w wysokości do 80% wartości wykonywanych robót i realizowanych na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

2.        Posiada środki własne lub z innych źródeł w wysokości niezbędnej do realizacji zadania.

3.        Zakres rzeczowy zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej:

a.        Renowacja i konserwacja rowów melioracyjnych,

b.        Renowacja i konserwacja rurociągów betonowych,

c.        Renowacja i konserwacja drenowania

d.        Renowacja i konserwacja studni drenarskich,

e.        Aktualizacja map ewidencyjnych i ewidencji użytkowników gruntów zmeliorowanych

4.        Uzyska zlecenie  Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą na realizację zadań na warunkach określonych umową.

5.        Zostanie zachowany tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz poddania się kontroli  Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą w zakresie wykonania zadania zleconego.

 

Rozdział II

Tryb postępowania o udzielenie dotacji

 

§ 2

 

1.        Spółka Wodna ubiegająca się o dotację winna przedstawić Burmistrzowi Miasta i Gminy wniosek zawierający;

a.        Dane informacyjne o Spółce Wodnej,

b.        Wskazanie bazy posiadanej przez Spółkę Wodną niezbędnej do wykonania zadania,

c.        Informacje o projekcie wnioskowanego zadania,

d.        Kalkulacje przewidywanych kosztów związanych z realizacją zadania,

e.        Informacje o posiadanych środkach finansowych przeznaczonych na realizację celu, na który ubiega się o dotację,

f.         Wskazanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów związanych
z udzieleniem dotacji i jej rozliczenia ze strony Spółki Wodnej.

2.        Do wniosku należy dołączyć;

a.        Statut Spółki Wodnej oraz aktualny wpis do organu rejestracyjnego,

b.        Oświadczenie, że Spółka Wodna nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku,

c.        Szacunkowy kosztorys zadania.

3.        Wniosek powinien być złożony w terminie do 31 października roku poprzedzającego realizację zadania pod rygorem odrzucenia.

4.        Burmistrz Miasta i Gminy zatwierdza wniosek, o którym jest mowa w ust. 1 w drodze uchwały

5.        Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

6.        Szczegółowe warunki udzielenia dotacji na zadania określone uchwałą ustala umowa zawarta pomiędzy stronami.

7.        Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

8.        Przyznana dotacja przekazana zostanie na konto Spółki Wodnej w następujący sposób:

a.        Zaliczka w wysokości 50% dotacji w terminie 14 dni od dnia  podpisania umowy przez strony,

b.        Pozostała kwota należnej dotacji w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rozliczenia dotacji.

 

Rozdział III

Sposób rozliczenia dotacji

 

§ 3

 

1.        Spółka Wodna zobowiązana jest złożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy rozliczenie rzeczowo-finansowe z otrzymanej dotacji wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami dokumentów poniesionych kosztów.

2.        Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3.        Spółka Wodna jest zobowiązana do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 172)

4.        Przekazane  zaliczkowo środki finansowe w formie dotacji:

a.        Nie wykorzystane w całości,

b.        Wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

c.        Wykorzystane z pominięciem trybu określonego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.172)

podlegają zwrotowi na konto Urzędu Miasta i Gminy wraz z odsetkami w wysokości, jak dla zaległości podatkowych, liczonymi za okres od dnia ich przekazania do dnia zwrotu zaliczki dotacji.

5.        Za dzień przekazania uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Urzędu Miasta
i Gminy

6.        Za dzień zwrotu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy.

7.        Tryb zwrotu dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

 

 

 

 

Rozdział IV

Kontrola wykonania zadania

 

§ 4

 

1.        Spółka Wodna realizująca zadania zlecone przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą  zobowiązana jest udostępnić na każde żądanie dokumentację finansową, organizacyjną
i inną niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykonania zlecenia.

2.        Burmistrz Miasta i Gminy może także dokonać kontroli w siedzibie Spółki Wodnej w celu sprawdzenia zgodności sposobu i zakresu realizacji zlecenia z umową.

3.        W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadań Burmistrz Miasta
i Gminy kierując się kryteriami: zgodności z prawem, celowości, rzetelności oraz gospodarności uprawniony jest do wstrzymania przekazania środków i rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 5

 

1.        Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne

2.        Uchwałę Rady Miejskiej zatwierdzającą dotację ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

3.        Rozliczenia dotacji zamieszcza się w okresowych sprawozdaniach z wykonania budżetu.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-30 11:58
Załączniki
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-06 11:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1557
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-06 11:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3048882
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony