Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

§4

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w paragrafie 2 i 3 zobowiązany jest do:

1.                wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia i potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych niniejszym zarządzeniem, odpowiednio do zakresu wykonywanych działalności,

2.                przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie bazy technicznej zlokalizowanej odpowiednio:

 

a)           w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą-w formie pozwolenia odpowiedniego organu na użytkowanie bazy technicznej,

b)           poza granicami administracyjnymi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą-w formie zaświadczenia wystawionego przez Urząd Gminy właściwy dla lokalizacji bazy technicznej.

§5

1.          Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

2.          Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informacji dotyczącej:

 

1)         masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy;

2)         sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych;

3)         masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów;

4)         masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.

§6

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem jest zobowiązany stosować się do wymogów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§7

1.  Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych są obowiązani dostosować swoją działalność do ustalonych wymagań oraz wystąpić z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszych wymagań.

2.              Jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą stwierdzi z urzędu, bez odszkodowania, wygaśnięcie dotychczasowej decyzji.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§9

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-30 09:29

« poprzednia strona

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2643
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-30 09:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4612424
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-08 09:49

Stopka strony