Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 23/06

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 8 listopada 2006r.

w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i § 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33 z 2006r.), zarządzam, co następuje:

ustalam wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

§1

Stosowane w wymaganiach pojęcia oznaczają odpowiednio:

1.               nieczystości ciekłe - ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

2.               zbiorniki bezodpływowe - szczelne zbiorniki nie posiadające odpływu i połączenia z miejską, bądź inną kanalizacją, w których gromadzone są czasowo nieczystości płynne;

3.               stacja zlewna - instalacje i urządzenia zlokalizowane przy oczyszczalni ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

4.               pojazd asenizacyjny - specjalistyczny środek transportu, spełniający wymagania, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

5.               Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą- szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą uchwalone przez Radę Miejską Dobrzyń nad Wisłą Uchwałą Nr XXXIII/180/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 17 października 2006r. Nr 131, poz. 1951.

6.               odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

7.               właścicieli nieruchomości- współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz także inne podmioty władające nieruchomością;

8. odbieranie odpadów od właścicieli - odebranie odpadów z pojemników, kontenerów od właścicieli nieruchomości i ich transport do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania.

§2

Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1.     posiadanie zezwolenia na zbieranie lub transport, odzysk lub unieszkodliwianie

odpadów wydane przez właściwy organ, lub udokumentowanie gotowości ich przyjęcia przez podmioty posiadające takie zezwolenia;

2.        posiadanie urządzeń do zbierania odpadów komunalnych następującego
rodzaju:

a)                    pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych o różnych pojemnościach, w zależności od potrzeb właścicieli nieruchomości;

b)         pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w ujednoliconym kolorze, dla poszczególnych rodzajów odpadów, o różnej pojemności w zależności od potrzeb zlecających usługi;

c)                     kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych.

3.                         posiadanie pojazdów specjalistycznych umożliwiających odbiór odpadów w sposób mechaniczny: typowe śmieciarki, pojazdy ciężarowe, w liczbie gwarantującej odbiór odpadów w określonym w umowach na wykonanie usług w terminie, oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi,

4.                         posiadanie bazy technicznej zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub gminy sąsiedniej, albo w odległości do 50 km od obsługiwanego terenu, umożliwiającej prowadzenie działalności objętej zezwoleniem oraz utrzymanie sprzętu w należytym stanie higieniczno-sanitarnym.

5.                         Przedsiębiorca jest zobowiązany do odbierania od właścicieli nieruchomości, oprócz niesegregowanych odpadów komunalnych, wszystkie selektywnie zbierane rodzaje odpadów komunalnych, w tym powstające w gospodarstwach domowych odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i odpady z remontów.

6.                         Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do:

a)          ich transportu do podmiotów, z którymi podpisał umowy na odzysk i utylizację odpadów,

b)          udokumentowania możliwości realizacji obowiązku ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

§3

Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1.                posiadanie własnego, co najmniej jednego pojazdu asenizacyjnego, spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) oraz oznakowanego w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi,

2.                posiadanie bazy technicznej na obszarze Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub gminy sąsiedniej, albo w odległości do 50 km od obsługiwanego terenu,

umożliwiającej prowadzenie działalności objętej zezwoleniem oraz utrzymanie sprzętu w należytym stanie higieniczno-sanitarnym.

3. dysponowanie dokumentem potwierdzającym gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną na Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Licealnej, która jest jedynym miejscem zrzutu tych ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, w formie podpisanej umowy lub posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydanego przez właściwego wójta gminy, jeżeli jako miejsce odbioru nieczystości ciekłych wskazał stację zlewną położoną poza granicami administracyjnymi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-30 09:27

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2642
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-30 09:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4612367
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-08 09:49

Stopka strony