Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XVI/01


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 28 marca 2001 r.


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie czternastej.
Miejsce obrad Sesji sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą.

Otwierając obrady szesnastej Sesji Rady Miejskiej – Przewodniczący Rady stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z prawem.
W obradach uczestniczyło 20 radnych oraz 18 gości zaproszonych.
(Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu).
Ponadto w obradach uczestniczyli uczniowie czwartej klasy Technikum Rolniczego w Dobrzyniu n.Wisłą z nauczycielem p.Piotrem Drużyńskim.
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy radni wyrażają zgodę na utrwalenie obrad Sesji na kasecie wideo, radni jednogłośnie wyrazili zgodę.
Pani Grażyna Habasińska – Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej złożyła informację o przebiegu i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą,a następnie wręczyła zaświadczenie radnemu p.Gembickiemu Wacławowi, życząc owocnej pracy na rzecz swojego
środowiska oraz całej gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał rotę ślubowania, a radny Gembicki Wacław w postawie „ baczność „ wypowiedział „ ślubuję „.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad i zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący Zarządu Miasta i Gminy – inż.Czesław Bender wniósł o wprowadzenie do pkt. 6 – p-pkt. „ e „ podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie złożony wniosek przez Przewodniczącego Zarządu.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie poddał pod głosowanie całość porządku obrad.
W wyniku głosowania porządek obrad szesnastej Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokółu piętnastej Sesji Rady Miejskiej, żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół piętnastej Sesji został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej została powołana Komisja uchwał i wniosków w składzie :
1.Dobieszewski Ryszard
2.Habasiński Krzysztof
3.Jankowski Andrzej

Porządek obrad :

1.Sprawy proceduralne.
2.Udzielenie odpowiedzi na złożone wnioski na piętnastej Sesji Rady
Miejskiej.
3.Informacja o pracy Zarządu Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.
4.Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Dobrzyń n.Wisłą.
5.Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Dobrzyń n.Wisłą.
6.Podjęcie uchwał w sprawie :
a)przyjęcia programu „Bezpieczna Gmina”,
b)poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i wynagradzania inkasentów,
c)zmian budżetu gminy na 2001 rok,
d)uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
e)zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.
7.Składanie wniosków.
8.Informacje, wolne wnioski i zapytania.
9.Zakończenie obrad szesnastej Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2

Odpowiedzi na złożone wnioski na piętnastej Sesji Rady Miejskiej udzielił Inż.Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy radni składający wnioski są usatysfakcjonowani udzieloną odpowiedzią.
Radny Lewandowski Dariusz ponowił wniosek i dodał, że skoro istnieją trudności i brak jest możliwości na zainstalowanie aparatu wrzutowego, wobec tego należy podjąć działania na rzecz przywrócenia rozmównicy w budynku dawnej Poczty w Mokowie.

do punktu 3

Informację o pracy Zarządu Miasta i Gminy za okres międzysesyjny przedstawił inż. Czesław Bender – Przewodniczący Zarządu.
Przedłożona informacja została przyjęta przez Radę bez uwag.

( Informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 3 )

do punktu 4

Informację w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy przedstawił Pan Bielicki Dionizy – Komendant gminny O.S.P.
( Informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 4 )

Pan Bielicki Dionizy zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy, aby podjął działania na rzecz konserwacji hydrantów dla celów p.poż. dwa razy w roku. Burmistrz Miasta i Gminy nawiązując do wypowiedzi przedmówcy, stwierdził iż jego życzeniem jest, aby patronat nad hydrantami przejęli druhowie strażacy i oby hydranty te rzeczywiście służyły celom p.poż.
Radny Marek Kembłowski zwrócił uwagę, że stanowczo za mało jest członków wspierających, stąd Zarząd M-G O.S.P. powinien podjąć agitację.

do punktu 5

Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komisariatu Policji w Dobrzyniu n. Wisłą przedstawił Sławomir Kwiatkowski, Obecnie Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP.

(informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał.nr 5 )
Zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy mieszkańcy nie czują się bezpiecznie, Stąd zwróci się do jednostki nadrzędnej Policji z petycją o zwiększenie liczby etatów oraz zwiększenie środków finansowych dla naszej jednostki.

do punktu 6 p-pkt a

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Bezpieczne Miasto i Gmina” Przedstawił Przewodniczący Rady.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym, projektem uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
(Uchwała nr 16)139)01 stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokółu )

do punktu 6 p-pkt b

Projekt uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i wynagradzania inkasentów przedstawił Przewodniczący Rady.

Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że Zarząd Miasta i Gminy uwzględnił wnioski zgłoszone przez Sołtysów na naradzie w dniu 16 lutego 2001 roku, ponieważ wynagrodzenie inkasentów nie zmieniło się od roku 1997.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 20 radnych.

(Uchwała nr 16)140)01 stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokółu )

do punktu 6 p-pkt c

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2001 omówiła Witkowska Celina – Skarbnik Miasta i Gminy.
Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało
19 radnych ( jeden radny chwilowo opuścił salę obrad )

( Uchwała nr 16)141)01 stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokółu )

do punktu 6 p-pkt d

Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przedstawił Przewodniczący Rady.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta 19 głosami „ za „ przy 1 głosie „wstrzym.” – głosowało 20 radnych.

( Uchwała nr 16)142)01 stanowi zał.nr 9 do niniejszego protokółu )

do punktu 6 p-pkt e

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego przedstawił Przewodniczący Rady.
Dodatkowych wyjaśnień do projektu uchwały dokonał Grzegorz Mazurek
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało
20 radnych.

(Uchwała nr 16)143)01 stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokółu )

do punktu 7

Radny Dariusz Kłobukowski złożył wniosek w sprawie zakrzewienia
pasa zieleni pomiędzy oczyszczalnią ścieków, a osiedlem mieszkalnym od strony ulicy Licealnej w Dobrzyniu n. Wisłą.

Radny Obernikowicz Jan złożył wniosek o zabudowę aparatu wrzutowego przy blokach Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Leniach Wielkich.

Radny Gembicki Wacław złożył wniosek w sprawie zainstalowania lampy oświetleniowej na przystanku PKS w Tulibowie oraz o dostarczenie żużla na remont dróg w miejscowości Tulibowo.

do punktu 8

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią projektu umowy p. Adamowicza Alfreda na dofinansowanie działalności gospodarczej w zakresie odbioru padliny z terenu gminy Dobrzyń n. Wisłą.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że przedmiotową kwestią zajmie się Zarząd Miasta i Gminy na swoim posiedzeniu po uprzednim zaciągnięciu opinii Starostwa, które wydało koncesję, a także skonsultowaniu problemu z gminami ościennymi.
Radny Kęsicki Roman zgłosił fakt, że mieszkańcy wsi Zbyszewo skarżą się na roznoszący się smród podczas przewożenia padliny przez s.c. zajmującą się wywozem padliny. W związku z tym w imieniu wyborców prosi, aby Urząd Miasta i Gminy podjął działania na rzecz wyeleminowania uciążliwości.
Pani Niekraś Helena – członek Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji i Dyscyplinarno Porządkowej wniosła o zajęcie się problemem bezpańskich psów, które grasują po śmietnikach i wywlekają nieczystości zaśmiecając miasto.
Ponadto kolejny raz zwróciła się z prośbą o wydzielenie środków finansowych z budżetu gminy na zakup rowerów dla pielęgniarki i położnej środowiskowej.
Radny Lewandowski Dariusz zwrócił się do Burmistrza Miasta i gminy, aby do czasu podjęcia się budowy nowego targowiska, przynajmiej zniwelować teren na obecnym targowisku i doprowadzić do takiego stanu, by można korzystać z niego, nie topiąc się w kałużach błota.

Radny Dobieszewski Ryszard wniósł, aby finalizując inwestycję budowy targowiska gminnego, Urząd wybrał lokalizację pomiędzy ulicami Stodólną i Polną.
Komisja uchwał i wniosków złożyła informację, że w wyniku ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącą Komisji została radna Chmielowiec Zofia, Zastępcą Przewodniczącego radny Cieślak Tadeusz i członkiem Komisji radny Gembicki Wacław.

do punktu 9

Kończąc obrady szesnastej Sesji, Przewodniczący Rady podziękował radnym oraz gościom zaproszonym za uczestnictwo w obradach.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-05 13:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1810
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-04-05 13:21

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4926383
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony