Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XVII/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 3 grudnia 2004 rokuSesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie trzynastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.
Otwierając obrady siedemnastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z szesnastej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 14 radnych na 14 obecnych.
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.

do punktu 2

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił Grzegorz Ryczkowski - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą.
( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 4 )

do punktu 3

Pani Elżbieta Habasińska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji wyborczej odczytała wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.
Wyniki głosowania w okręgu wyborczym Nr 1 utworzonym dla Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą przedstawiały się następująco:
1. Liczba uprawnionych do głosowania – 1844
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania – 221
3. Oddano kart do głosowania – 221
w tym:

- kart nieważnych – 0
- kart ważnych – 221
4. Głosów nieważnych oddano – 2
w tym:
- z powodu niestawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata – 2
5. kart ważnych z głosami oddano – 219
6. Na poszczególnych kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista Nr 1 KWW „Nasz Dobrzyń nad Wisłą” - 125
Domeradzki Henryk – 125

Lista Nr 2 KWW Jerzego Wysockiego – 94
Wysocki Jerzy Jan – 94
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany na radnego Domeradzki Henryk.

do punktu 4

Sekretarz Miasta i gminy – Grażyna Habasińska odczytała treść roty ślubowania dla radnych ( zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ). Ślubowanie złożył radny Henryk Domeradzki, który w postawie „baczność” wypowiedział słowa „ślubuję” – tak mi dopomóż Bóg.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy radni wyrażają zgodę na to, aby nowo wybrany radny Henryk Domeradzki pracował w tych samych komisjach tzn. Komisji Zdrowia i Komisji Oświaty, do których był powołany pan Zbigniew Piasecki. Radni nie wnieśli sprzeciwów.

do punktu 5

Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy przedstawiła informację dotyczącą projektu budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na rok 2005. Projekt budżetu został przekazany do Izby Obrachunkowej we Włocławku celem zaopiniowania oraz został złożony na ręce Pana Przewodniczącego. Nad budżetem pracowały wszystkie komisje. Podsumowania pracy tych komisji dokonała komisja Budżetu i Finansów, która przeanalizowała wnioski złożone przez inne komisje. Projekt budżetu gotowy do przegłosowania, zostanie przedłożony na następnej Sesji grudniowej. Tak więc dzisiejsza sesja jest pod kątem uchwał podatkowych
Następnie przewodniczący otworzył dyskusję na temat wywoływanych uchwał podatkowych.
Bogusław Żuchowski – radny. Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego, której przewodniczę proponowała aby podatek rolny określić w wysokości 34,00 zł, przypomnę, ze na ten rok podatek rolny wynosił 33,45 zł za 1q. Aby zrekompensować te środki zaproponowaliśmy przyjęcie górnej stawki w podatku od powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i wtedy wynosił by on 17,42 zł, gdzie
w tym roku obowiązuje 13,00 zł. Proponowaliśmy zmiany również w stawce dotyczącej gruntów zajętych na działalność gospodarczą, gdzie górna stawka wg Dz.U. wynosiła 0,60 zł, a do tej pory ustalona była w wysokości 0,40 zł. Jakie argumenty za tym przemawiały, postaram się państwu to umotywować.
Zasugerowaliśmy się wypowiedzią Marka Skoniecznego, który poinformował nas, że wszyscy prowadzący działalność mogą sobie odpisać od podatku poniesione koszty. Doszliśmy do wniosku, że podwyżka stawek od działalności gospodarczej nie będzie dla nich odczuwalna. Rozumie, że obniżenie tego podatku o 4 zł / przy stawce GUS 37,67 zł / w budżecie byłaby kwota
ok. 95.000 zł. Są to znaczne środki co nie da się ukryć. Dalej ponosimy konsekwencje z tytułu obniżenia subwencji.
Wszyscy jednak wiemy, że sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna.
Za rozliczeniem finansowym za odstawione produkty trzeba bardzo długo czekać, niejednokrotnie i po kilka miesięcy, nie mówiąc o znikomej odpłatności za te produkty. W rozmowie z wyborcami wynikało to, że nie chcą takiej czy innej inwestycji, aby ten podatek został. Chce również zwrócić uwagę na to,
że po raz kolejny do budżetu zgłaszam o zainstalowanie lampy w mojej miejscowości i nigdy nie ma na to środków, zawsze brakuje. Można zauważyć, że są miejscowości bardziej preferowane jak np. Chalin, gdzie środków jest przeznaczanych bardzo dużo. Wystarczy zobaczyć w budżecie na 2004 rok: budowa wodociągu w Chalinie 90.000 zł, modernizacja gruntów rolnych / melioracja / dofinansowanie ponad 53.000 zł, modernizacja drogi Chalin-Ruszkowo 260.000 zł. Budżet 2003 rok dofinansowanie Spółki Wodnej
z przeznaczeniem na rów Chalin-Ruszkowo 55.000 zł. Nie jest trudno zauważyć, że te środki wędrują prawie w jedno miejsce.
Na ten rok zaplanowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie na drodze Chalin-Ruszkowo w wysokości 300.000 zł. Zaplanowana jest również modernizacja remizy w Chalinie w kwocie 34.000 zł. nie łatwo sobie skojarzyć, że w pozostałych miejscowościach poza drobnymi remontami nic się nie robi. Z tej racji stawiam jako wniosek aby nie podwyższać podatku rolnego z uwagi na naprawdę bardzo trudną sytuację finansową rolników.
Ludomir Bylicki –radny. Szanowni państwo, również odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, na której również stanęła sprawa podwyższenia podatku rolnego. To nas rolników strasznie boli. Dwa lata temu GUS ustalił stawkę
w wysokości 34,54 zł, płaciliśmy 33,45zł. Na dzień dzisiejszy są zakusy na podwyższenie tego podatku czyli wziąć stawkę GUS 37,67 zł, co daje podwyżkę w wysokości 4,22 zł do kwintala razy 2,5 wartości żyta. Dużo czy mało można dyskutować, ale czy nie trzeba iść w innym kierunku, nie tylko uderzać w tą słaba stronę wsi czyli rolników. Również i na mojej komisji podatek był przegłosowany za nie podwyższaniem. Również dzisiaj będę głosował za tym aby nie podwyższać tego podatku. Analizując budżet trzeba spojrzeć w innym kierunku. Można np. zabrać z inwestycji OSP Chalin 15.000 zł oraz OSP Grochowalsk 15.000 zł już mamy 30.000 zł. myślę, że znalazło by się jeszcze
w budżecie wiele innych pozycji, które można finansowo zmniejszyć. To by zrekompensowało, brakująca kwotę w rolnictwie. Ja również będę głosował za tym aby nie podwyższać podatku rolnego. Popieram sugestie kolegi Żuchowskiego twierdząc, że pieniądze planowane są przeważnie w jedną stronę.
Kolega nie wspomniał jeszcze o uchwale, która dotyczy planu odnowy również sołectwa Chalin. Drodzy państwo czy tylko mamy jedno sołectwo w naszej gminie, które trzeba modernizować myślę, że mamy wszyscy takie ambicje.
Bogusław Żuchowski – radny. Nie trudno zauważyć, że inne podatki obniżaliśmy w granicach 30-40%. Nie powinniśmy dopuszczać do tego aby uderzać tylko w jedyny podatek rolny. Chcę patrzeć prosto w oczy sołtysom
i społeczeństwu. Nie może tak być, że jest preferowana jedna grupa ludzi.
Przewodniczący Rady Miejskiej – traktować ludzi trzeba wszystkich jednakowo. Zdarzają się sytuacje, że są przekazywane gospodarstwa. W tym momencie pozostają budynki objęte podatkiem od nieruchomości. Dla przykładu mogę podać emerytkę, która ma podatek od nieruchomości w wys. np. 600 zł rocznie. Zauważyć proszę, że to też nie są małe pieniądze, tak więc to nie tylko rolnicy są obciążani wydatkami. Myślę, że każdy z nas ponosi pewne wydatki, a zarobki nie są adekwatne do naszych źródeł dochodu i to nie jest tak, że „uderzamy” tylko w rolników.
Sławomir Kowalewski – radny. Ja akurat płacę podatek rolny jak i również od działalności gospodarczej. Dlatego uważam, że podwyższenie jeszcze podatku od działalności gospodarczej uderzy w również w takie grupy ludzi. I to nie jest tak, że można odpisać sobie koszty od podatku. Co w takim razie mają zrobić osoby, które nie mają zbyt wysokich obrotów. Najłatwiej jest zabrać, ale znaleźć potrzebną kwotę w budżecie to nie jest takie proste.
Ludomir Bylicki - radny Komisja Rolnictwa była za tym aby pozostawić wszystkie stawki podatkowe na poziomie ubiegłego roku.
Przewodniczący Jerzy Żurawski zapytał radnych czy są jeszcze pytania do projektu budżetu na 2005 rok. Pytań więcej nie było.

do punktu 6 p-pkt „a”

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2004 rok omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.
Pytań nie było, wobec czego Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta 13 głosami – za / dwie osoby nie brały udziału
w głosowaniu /
( uchwała nr XVII/88/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5)

do punku 6 p-pkt „b”

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2005.
Pytań i uwag nie było, wobec tego Przewodniczący zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za.
( uchwała nr XVII/89/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6 )

do punktu 6 p-pkt „c”

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2005.
Pytań i uwag nie było, wobec tego Przewodniczący zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za.
( uchwała nr XVII/90/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7 )

do punktu 6 p-pkt „d”

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi.
Bogusław Żuchowski radny. Sugerowałem wcześniej aby podatek od działalności gospodarczej był podwyższony. Będę głosował aby stawki podatku nie były zmieniane.
Uwag i pytań więcej nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za.
( uchwała nr XVII/91/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8)

do punktu 6 p-pkt „e”

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.
Pytań i uwag nie było, wobec tego Przewodniczący zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za.
( uchwała nr XVII/92/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )

do punktu 6 p-pkt „f”

Sekretarz Urzędu – Grażyna Habasińska omówiła projekt uchwały dotyczącej
zmiany Uchwały Nr IV/30/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą określającej wysokość diet dla radnych i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz ustalającej zwrot kosztów podróży.
Przewodniczący zarządził dyskusję pytań i uwag nie było. Wobec tego odczytał projekt w/w uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za.
( uchwała nr XVII/93/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )

do punktu 6 p-pkt „g”

Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
Przewodniczący zarządził dyskusję. Pytań i uwag nie było.
Jerzy Żurawski odczytał projekt w/w uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za.
( uchwała nr XVII/94/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11)

do punktu 6 p-pkt „h”

Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski omówił projekt uchwały
w sprawie zasad przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.
Przewodniczący zarządził dyskusję. Pytań i uwag nie było.
Przewodniczący odczytał projekt w/w uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14głosami za, / jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu /
( uchwała nr XVII/95/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12)

do punktu 6 p-pkt „i”

Pani Zofia Jóźwiak – Kierownik Referatu ds. Rozwoju Gospodarczego
i Urbanistyki omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany Uchwały
Nr 13/115/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000 r. określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy.
Przewodniczący zarządził dyskusję. Pytań i uwag nie było. Wobec tego odczytał projekt w/w uchwały, a następnie zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15głosami za.
( uchwała nr XVII/96/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13)

do punktu 6 p-pkt „j”

Pani Zofia Jóźwiak – Kierownik Referatu ds. Rozwoju Gospodarczego
i Urbanistyki omówiła projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia lub oddania w eksploatację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budynków, urządzeń
i gruntów z nimi związanych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą
Przewodniczący zarządził dyskusję. Pytań i uwag nie było wobec tego odczytał projekt w/w uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15głosami za.
( uchwała nr XVII/97/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 14)

do punktu 6 p-pkt „k”

Pan Ryszard Bartoszewski – inspektor ds. kultury, strategii i promocji gminy omówił projekt zmiany Uchwały Nr 13/109/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 rok dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2001-2015.
Przewodniczący zarządził dyskusję. Pytań i uwag nie było.
Jerzy Żurawski odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15głosami za.
( uchwała nr XVII/98/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 15)

do punktu 6 p-pkt „l”

Pan Ryszard Bartoszewski – inspektor ds. kultury, strategii i promocji gminy omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Chalin z dnia 14 października 2004 roku dotyczącego Planu Odnowy Sołectwa.
Przewodniczący zarządził dyskusję.
Bogusław Żuchowski – radny. Sygnalizowałem wcześniej aby środki dzielone były bardziej sprawiedliwie. Na budżet pracuje całe społeczeństwo naszej gminy.
Mam przed sobą zestawienie wniosków z zebrań wiejskich, z którego wynika, że w każdym sołectwie są potrzeby. Uważam, że taki plan można by opracować dla całej gminy, a nie tylko dla jednej miejscowości. Ja myślę, że sprawa dotyczy pomostu w Chalinie. Jeżeli jestem w błędzie proszę mi wyjaśnić.
Ryszard Bartoszewski – jeżeli chodzi o plany odnowy wsi te plany powinny powstawać na dole bez naszego udziału. Powinno społeczeństwo wskazać radzie sołeckiej czy sołtysowi jakie działania dla wsi są najważniejsze. Nie może tutaj być żadnego planu gminnego, musi być to plan budowany przez samych mieszkańców. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby plany powstawały
we wszystkich sołectwach.
Bogusłąw Żuchowski – radny. W moim pojęciu jest to inaczej napisane.
Dla przytoczenia dodam przykłady wniosków z innych miejscowości, które mają brzmienie planu. Pytam więc dlaczego ponownie i tylko Chalin został ujęty do planu odnowy wsi. Uważam, że wystarczy odpowiednio to zapisać
i plan odnowy dla wsi np. Krępa może być przygotowany.
Ryszard Bartoszewski – tytuł tego dokumentu,. Który jest uchwalany podany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów. To rozporządzenie jest z przed miesiąca i po prostu tego wcześniej nie było. Owszem te zapisy się pokrywają
z wnioskami poszczególnych sołectw. Ten dokument musi być teraz, tak się nazywać i musi być podjęty uchwałą. Takie są wymogi.
Ludomir Bylicki – radny. A skąd wiedział o tym sołtys z Chalina. Czy pozostali sołtysi o tym wiedzieli.
Sołtysi jednogłośnie stwierdzili, że nie wiadomo im było o planie odnowy sołectwa.
Przewodniczący Rady – proszę państwa to jest uchwała intencyjna i chcę powiedzieć, że do Chalina przyjeżdżają również inne osoby i proszę nie insynuować, że to jest robione tylko dla Przewodniczącego.
Ludomir Bylicki – radny ja tylko zadałem pytanie.
Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy. Szanowni Państwo chcę powiedzieć, że odbyło się szkolenie w Lipnie właśnie tematycznie związane
z planem odnowy wsi. Było kilku sołtysów, którzy byli poinformowani o takich zamierzeniach. Nieobecność sołtysów na różnego rodzaju spotkania łączy się
z konsekwencjami niewiedzy w konkretnych tematach .
Wracając do tematu nie wiadomo czy ten plan będzie jeszcze wdrożony. Głównie dotyczy to finansów.
Tomasz Gęsicki – radny, mam pytanie jeżeli nie dostaniemy tych funduszy,
a uchwała zostanie podjęta, która nas obliguje co wtedy.
Burmistrz Miasta i Gminy – ja bym tak powiedział. My mamy strategię uchwałą podjętą również. Robimy tyle na ile nam starcza. Po prostu jeżeli nie dostaniemy pieniędzy, nie robimy.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta 13 głosami – za, przy dwóch głosach przeciwnych.
( uchwała nr XVII/99/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 16)

do punktu 6 p-pkt „ł”

Projekt uchwały omówiła Pani Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS.
Pytań nie było, wobec czego Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami - za
( uchwała nr XVII/100/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 17)

do punktu 7

Bogusław Żuchowski – radny – złożył wniosek dotyczący skrzyżowania Szpiegowo – Grochowalsk, Dobrzyń – Włocławek. Zwracam się z wnioskiem
o utwardzenie terenu od strony mleczarni, ponieważ pojazdy skręcające z drogi głównej muszą ten zakręt skracać z uwagi na dość wąskie skrzyżowanie, wjeżdżając na nierówną nawierzchnię. Jest to niebezpieczne i grozi uszkodzeniem pojazdu.

do punktu 8

Sołtys ze sołectwa Strachoń zapytał czy kiedykolwiek wniosek z tej miejscowości będzie zrealizowany. Dotyczy on założenia oświetlenia przy drodze głównej Włocławek – Dobrzyń. Wnioski z naszego sołectwa były składane do projektu budżetu, ale nie są brane pod uwagę.

do punktu 9

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady siedemnastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady siedemnastej Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.


Protokółowała Przewodniczył

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 10:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1503
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 10:17

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168795
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony