Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXVIII/06


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 06 marca 2006 r.


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie jedenastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.
Otwierając obrady dwudziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 13 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dwudziestej siódmej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
Protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 13 radnych.
Następnie Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez zmian.

do punktu 2 p-pkt „a”

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Grażynę Habasińska – Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej wysokość stawek podatku od nieruchomości.
Zgodnie z art. 18. ust.2 pkt 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Rada Miejska w dniu 14 grudnia 2005roku podjęła uchwałę określającą wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2006. Uchwała została podjęta przed rozpoczęciem następnego roku podatkowego z uwzględnieniem czasu niezbędnego na publikację, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Uchwała podatkowa z założenia obowiązuje cały rok. Wszelkie zmiany dotyczące stawek podatku dokonywane w trakcie roku podatkowego mogą destabilizować ustalenia ustawy budżetowej i powodować niestabilność prawa miejscowego, a tym samym niepewność sytuacji potencjalnych podatników.
Przyjęte górne ustawowe stawki z roku 2005 w podatku od nieruchomości okazały się nie do przyjęcia przez podatników. Wywołały silne wzburzenie i rozgoryczenie i nie tylko nie zostały zaakceptowane lecz definitywnie odrzucone.
Pomimo, że podwyżka stawek podatku była uzasadniona i podyktowana przyjęciem do realizacji wielu zadań inwestycyjnych i remontowych w ramach programów unijnych, w tych okolicznościach i nowych uwarunkowaniach koniecznym stało się zmniejszenie ciężaru opodatkowania i obniżenie stawek podatku od nieruchomości w ciągu roku budżetowego od dnia 1 kwietnia bieżącego roku.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję i pytania.
Bogusław Żuchowski – radny. Chciałbym poprosić Panią Sekretarz aby przypomniała wszystkim stawki poprzednie i dla porównania przytoczyła stawki zmienione. Wszyscy będą mieli jasny obraz jaka nastąpiła zmiana.
Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu.

- Budynki mieszkalne – wielkość podatku wg uchwały Rady na 2006 r. – 0,54 zł,
projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 0,36 zł
- budynki zaj. pod działalność gosp. - wielkość podatku wg uchwały Rady
na 2006 r.– 17,98 zł,
projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 14 zł
- powierzchnia budynk. pozostałych - wielkość podatku wg uchwały Rady
na 2006 r. – 6,01 zł,
projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 3,50 zł
- pow. grunt. zaj. pod dział. gosp. - wielkość podatku wg uchwały Rady
na 2006 r. – 0,66 zł,
projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 0,50 zł
- pow. gruntów pozostałych - wielkość podatku wg uchwały Rady
na 2006 r. – 0,32 zł,
projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 0,15 zł
- pow. bud. zajęte pod mat. siewne - wielkość podatku wg uchwały Rady
na 2006 r. – 8,37 zł,
projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 8,37 zł
- grunty pod jeziorami - wielkość podatku wg uchwały Rady
na 2006 r. – 3,52 zł,
projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 3,52zł
- od budowli – wielkość podatku wg uchwały Rady
na 2006 r. – 2%
projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 2%,
- pow. zaj. na świadczenia zdrow. - wielkość podatku wg uchwały Rady
na 2006 r. – 3,61 zł,
projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 3,61 zł.

Pozostałe zwolnienia zostają bez zmian, czyli rolnicy zwolnieni są od z podatku od budynków mieszkalnych.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/142/05 z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok. została podjęta jednogłośnie – głosowało 13 radnych.
(uchwała nr XXVIII/ 154/06 w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 4 )

do punktu 2 p-pkt „b”

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Celinę Witkowską – Skarbnika
O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006.
Dochody w podatku od nieruchomości zmniejszyły się ze względu na obniżkę stawek podatkowych. W związku z tym, że nie zrobiono cięcia w wydatkach budżetowych wprowadzono deficyt budżetowy na kwotę 150.000 zł. Dziękuję.
Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006 i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 13 radnych.
( uchwała nr XXVIII/ 155/06 w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 5 )

do punktu 3

Wniosków nie zgłoszono.

do punktu 4

Radny Powiatu Lipnowskiego Krzysztof Bejnar poinformował zebranych do końca marca br. Urząd Marszałkowski przyjmuje wnioski likwidację barier architektonicznych obiektów w zakładach opieki zdrowotnej. Przynajmniej 75% jest zagwarantowane dofinansowania z zewnątrz, a 25% udział środków własnych. Takich możliwości do tej pory nie było i myślę, że warto skorzystać. Dziękuję.
Następnie sołtys wsi Szpiegowo zapytał czy pierwszą ratę podatku wszyscy płacą bez zmian.
Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz. Tak wszyscy płacą zgodnie z otrzymanym nakazem, dopiero od 1 kwietnia 2006 roku mogą być zmiany i dopiero mogą być zmienione nakazy.
Pytań więcej nie było.
Na koniec przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że dzisiejsza sesja była bardzo krótka z tego powodu, że została zwołana pod kątem zmian stawek podatku od nieruchomości. Czasu zostało nie wiele by uchwała została przekazana do publikacji. Stąd tak wąski zakres tematyczny sesji.

do punktu 5

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady dwudziestej ósmej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała: Inspektor ds. obsługi organów gminy - Renata Kwiatkowska

Przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Żurawski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-14 11:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-14 11:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1881
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-14 11:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5176032
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony