Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XVI/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 7 października 2004 rokuSesję rozpoczęto o godzinie dwunastej, a zakończono o godzinie piętnastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.
Otwierając obrady szesnastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 14 radnych, 21 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z piętnastej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 14 radnych na 14 obecnych.
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.

do punktu 2

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił Grzegorz Ryczkowski - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą.
( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 4 )

do punktu 3

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS przedstawił temat dotyczący stanu oświaty w mieście i gminie.
Na naszym terenie znajduje się 6 szkół podstawowych, trzy publiczne gimnazja, przedszkole oraz Zespół Obsługi Szkół, który prowadzi oświatę i nadzoruje ich pracę.
Stan bazy dydaktycznej w szkołach przedstawia się następująco: 3 szkoły podstawowe sąsiadują z trzema gimnazjami tj. Chalin, Dobrzyń i Krojczyn.
Po kilku latach wspólnego bytowania uważam, że to funkcjonowanie dwóch szkół w jednym obiekcie doszło do jakiejś normalności. Wiadomo, że nie jest jeszcze idealnie, ale po kilku latach praktyki udało nam się to jakoś zorganizować, że nie ma poważnych problemów i konfliktów. Jeśli chodzi szkoły, o których wspomniałem to we wszystkich z nich jest świetlica, stołówka.
Uzyskaliśmy również sprzęt do sali internetowej w Chalinie, który będzie montowany. Sprzęt został zakupiony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu. Naszym obowiązkiem było jedynie przystosować salę co też uczyniono. Umiejscowienie tej sali internetowej nie zależało bezpośrednio od nas. Ja wystąpiłem z wnioskiem o uruchomienie takiej sali w Krojczynie, Dyblinie, Chalinie. Kuratorium oceniało te wnioski przyznano właśnie
do Chalina. Mam nadzieję, że w przyszłym roku otrzymają taką salę Krojczyn bądź Dyblin.
W szkole Podstawowej w Dobrzyniu jest 16 izb lekcyjnych oraz 12 klasopracowni, w Chalinie 7 izb lekcyjnych oraz 1 klasopracownia,
w Krojczynie 10 i 4 klasopracownie, w Dyblinie 6 klas lekcyjnych,
w Płomianach 4, w Mokowie 6, w Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniu 8 i 2 klasopracownie, w Publicznym Gimnazjum w Krojczynie 6 i 1 klasopracownia, w Publicznym Gimnazjum Chalinie 7 izb lekcyjnych i 2 pracownie przedmiotowe. Przedszkole dysponuje 3 pomieszczeniami. W każdej szkole funkcjonuje biblioteka, poza szkołą w Płomianach wszystkie szkoły mają sale gimnastyczne. Stołówki są w trzech szkołach, ale dożywianie prowadzone jest we wszystkich szkołach. Ja wygląda organizacja szkół podstawowych. Mamy dwie szkoły, które mają więcej niż jeden ciąg tj. Szkoła podstawowa
w Dobrzyniu i Krojczynie. Szkoła Podstawowa w Chalinie i Dyblinie
to są szkoły jednociągowe, a Szkoła Podstawowa w Mokowie i Płominach
są szkołami z klasami łączonymi. Łącznie mamy 46 oddziałów w szkołach podstawowych i 881 dzieci. Od tego roku szkolnego nauczanie
w oddziałach przedszkolnych jest obowiązkowe.
Jeśli chodzi o Gimnazja mamy łącznie 21 oddziałów oraz 522 uczniów.
Dzieci dowożone są do wszystkich z wyjątkiem szkoły w Płomianach. Mamy trzy samochody. Łącznie dowozimy 771 uczniów. Prowadzimy również punkt logopedyczny, w którym prowadzone są raz w tygodniu w Klubie „Żak” ćwiczenia zaburzeń mowy. Kadra pedagogiczna przedstawia się następująco. Nauczyciele zatrudnieni są zgodnie z kwalifikacjami, mamy ponad ¾ nauczycieli, którzy mają studia magisterskie, 15% nauczycieli ma wykształcenie wyższe bądź wyższe zawodowe. Łącznie we wszystkich szkołach zatrudnionych jest w pełnym wymiarze godzin jest 104 nauczycieli, natomiast w niepełnym etacie 40.
Budżet oświaty na 2004 rok przedstawia się następująco. 85% budżetu to pensje i pochodne, natomiast 15% pozostaje na wydatki rzeczowe i na inwestycje.
Nie ma jak na razie żadnych zagrożeń, że nasze wydatki oświatowe przekroczą nasze dane. Jest pełna kontrola i ewidencja tych wydatków do tego zobowiązany jest właśnie Zespół Obsługi Szkół..
Łącznie nakłady na oświatę w roku 2004 wyniosły 7.235.189 zł. w tym subwencja oświatowa w wysokości 5.504.071 zł. oraz dotacja z budżetu gminy w wysokości 1.731.118 zł. Subwencja pokrywa w 76% nakłady na oświatę.
Dotacja gminy przeznaczona została na zadania własne gminy: dowożenie -276.830 zł, przedszkole – 196.081 zł, inwestycje oświatowe – 135.000 zł oraz na wydatki bieżące 1.123.207 zł.
W 2003 i 2004 roku w obiektach oświatowych zostały wykonane następujące zadania:
1. Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu n. Wisłą – remont nawierzchni placu apelowego, wymiana okien, remont zaplecza przy sali gimnastycznej.
2. Szkoła Podstawowa w Krojczynie – malowanie elewacji, wymiana okien.
3. Szkoła Podstawowa w Chalinie – malowanie elewacji, modernizacja kotłowni, wykończenie i wyposażenie stołówki, remont podłogi na hollu.
4. Szkoła Podstawowa w Dyblinie – remont instalacji elektrycznych, malowanie pomieszczeń szkoły.
5. Szkoła Podstawowa w Mokowie – wymiana okien, modernizacja kotłowni / w trakcie realizacji /.
6. Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisłą – wykonanie dokumentacji na halę sportową, remont łazienek.
7. Publiczne Gimnazjum w Krojczynie – wymiana okien, remont dachu, konserwacja i malowanie Domu Nauczyciela.
8. Publiczne Gimnazjum w Chalinie – wymiana drzwi w Domu Nauczyciela, remont podłogi na hollu.
9. Przedszkole Samorządowe – budowa kotłowni olejowej, wykonanie ogrodzenia placu zabaw.
/ szczegółowa treść informacji o stanie oświaty w mieście i gminie
w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5 /

do punktu 4

Informację dotyczącą otrzymanych oświadczeń majątkowych za rok 2003 przedstawiła Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy.
Poinformowała, że z dniem 1 stycznia 2003 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, która określa krąg osób zobowiązanych do składania oświadczeń o stanie majątkowym jak i również sam zakres przedmiotowy tych oświadczeń oraz ich kontroli. Oświadczenia majątkowe złożyli radni, burmistrz, przewodniczący rady, sekretarz, skarbnik kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza. Oświadczenia dotyczyły majątku odrębnego oraz majątku objętego wspólnością majątkową według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.
Oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie przez wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń. Analiza oświadczeń wykazała, że pewne oświadczenia wymagały uzupełnienia i skorygowania błędów. Nie nastąpiła potrzeba podjęcia działań związanych z nieprawidłościami stwierdzonymi
w analizowanych oświadczeniach majątkowych, były one nieistotne i nie wymagały potwierdzenia dyrektora Urzędu Skarbowego.

do punktu 5 p-pkt a

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik Celinę Witkowską
o przedstawienie zmian budżetu gminy na rok 2004.
Zmiany dotyczyły dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie 13.000 zł – przeniesienie wydatków z dz. 756 spowodowane jest zwiększeniem wydatków na usługi w trakcie realizacji budżetu.
Zmiany dotyczyły również dz. 801 Oświata i wychowanie.
Dochody uzyskane ze sprzedaży złomu w kwocie 2.200 zł i darowizna pieniężna od PZU Toruń w kwocie 1.000 zł przeznaczone na usługi remontowe
w Szkołach Podstawowych Chalin i Mokowo. Dochody z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Chalinie w kwocie 2.600 zł przeznaczono na usługi remontowe. Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu. Przewodniczący podziękował Pani skarbnik zapytał czy są pytania. Wobec braku dyskusji odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian budżetu gminy na rok 2004 i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych.
/ uchwała nr XVI/83/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6 /

do punktu 5 p-pkt b

Przewodniczący porosił Pana Romana Składanowskiego o przedstawienie informacji dotyczącej projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta
i Gminy Dobrzyń n. Wisłą na lata 2004-2011.
Powiedział, że ustawa o Ochronie Środowiska nakłada na organy wykonawcze powiatów i gmin obowiązek opracowania programu ochrony środowiska jak
i również wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami.
W związku z powyższym Burmistrz ogłosił przetarg na opracowanie programu „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą”
oraz projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń
n. Wisłą na lata 2004-2011”. Przetarg wygrał zakład projektowo- usługowy EKOLOG z Włocławka.
Następnie Pani inż. Barbara Panasewicz – projektant w/w programów zapoznała zebranych z planem dotyczącym gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska.
Obowiązek opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Dobrzyń
n. Wisłą wynika z ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach /Dz.U.2001.62.628 / , która wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Analiza oddziaływania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą, wskazuje, że realizacja Planu generalnie powodować będzie pozytywne skutki dla środowiska. Przedmiotowy Plan zawiera ustalenia kierunkowe, dotyczące polityki celów i zasad w zakresie gospodarowania odpadami na terenie miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą. Zasięgiem swym plan obejmuje lata 2004-2011. Wszystkie wymienione w Planie cele są ukierunkowane na ochronę środowiska, dotyczą bowiem zapobiegania
i ograniczania powstawania odpadów. Zadanie ograniczenia ilości odpadów jest zadaniem długofalowym, wymagającym rozległych działań.
Funkcjonujące na terenie gminy składowisko odpadów wymaga modernizacji,
w celu dostosowania do obecnie obowiązujących wymogów i wyeliminowania negatywnych skutków związanych z jego istnieniem.
W opracowaniach, które tutaj robiliśmy są wskazania na pozyskiwanie środków na ten cel. Są takie instytucje jak: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska max udziałem funduszu jest pożyczka w wys. 50% nakładów. Oprocentowanie takiej pożyczki dla samorządów wynosi 0,3%, są również Fundusze Spójności, Fundusze Strukturalne, Bank Ochrony Środowiska. To było by tyle. Poszczególne komponenty, opisy są ujęte w opracowaniu. Dziękuję.
Przewodniczący podziękował Pani projektant za omówienie tematu i poprosił
o pytania.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą na lata 2004-2011” oraz projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
i Gminy Dobrzyń n. Wisłą na lata 2004-2011”. Następnie zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych.
/ uchwała nr XVI/84/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7 /

do punktu 5 p-pkt c

Przewodniczący udzielił głosu Pani Krystynie Pawłowskiej – Kierownikowi MGOPS, która zapoznała zebranych z projektem statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nadanie nowego statutu dla MGOPS jest konsekwencją zmian w zakresie pomocy społecznej. Poinformowała zebranych, że z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej. Proponowany Statut dostosowuje postanowienia Statutu do treści nowych ustaw.
Przewodniczący podziękował Pani Krystynie Pawłowskiej za przedstawienie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia statutu dla MGOPS.
Wobec braku dyskusji zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych.
/ uchwała nr XVI/85/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 /

do punktu 5 p-pkt d

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Krystyna Pawłowska poinformowała radę, że z uwagi na wejście w życie nowych przepisów dotyczących dożywiania dzieci w szkołach / zmiana dotyczy kryterium dochodowego / uchwała Nr 22/179/02 straciła moc.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz zwrotu wydatków.
Wobec braku dyskusji zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych.
/ uchwała nr XVI/86/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 /

do punktu 5 p-pkt e

Głos zabrał Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski. Przedstawił uzasadnienie związane z podjęciem uchwały dotyczącej zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania inwestycji przekraczającej granicę ustalona przez Radę Miejską. Powiedział, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi nosi się z zamiarem uruchomienia programu, z którego możemy skorzystać
i wybudować pomost w Chalinie do 80% jego wartości z pieniędzy unijnych. Żeby wniosek był pełen jednym z podstawowych wymogów jest uchwała intencyjna Rady o zabezpieczeniu środków w tym przypadku nie w budżecie ale o zaciągnięciu kredytu do 160.000 zł. To zadanie wpisało by nam się w jeden
z celów, który ten program może współfinansować, a mianowicie podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności gminy poprzez stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej. Dziękuję.
Przewodniczący poprosił o dyskusję i pytania.
Ludomir Bylicki – radny zapytał, czy w związku z tym, że ze środków unijnych możemy otrzymać 80% czy gmina pozostałe 20% musi pokryć.
Grzegorz Ryczkowski – zastępca Burmistrza, to jest warunek ponieważ tylko na tej zasadzie otrzymamy zwrot i m.in. jest po to taka uchwała intencyjna.
Czesław Bender – Burmistrz, ja sam mam mieszane uczucia, jeśli gmina miała by wydać na pomost ok. 150.000 zł. Natomiast jeżeli istnieje możliwość sfinansowania tej inwestycji to dlaczego mamy nie skorzystać. Zobaczymy czy nam się to uda. A dzisiaj, żeby skorzystać z pieniędzy unijnych trzeba przygotować odpowiednią dokumentację i też nie mamy pewności czy nasz wniosek przejdzie. Myślę, że możemy spróbować.
Bogdan Żuchowski – radny, szanowni państwo. Być może, że dobrze, że mamy takie plany. Pan Burmistrz mówi, że 30.000 zł to nie wiele, ale wielu z nas często też prosi np. o 5.000 zł i nie może skorzystać. Myślę, że powinno się brać pod uwagę również inne miejscowości, gdzie potrzeby również istnieją i też zrobić.
Więcej pytań nie było. Wobec tego Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 1 wstrzymującym.
/ uchwała nr XVI/87/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 /

do punktu 6

Wniosków nie zgłoszono

do punktu 7

1. Przewodniczący przywitał nowo wybrana Panią sołtys sołectwa Mokowo.
2. Odczytał podziękowania od Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisłą, skierowane do Radnych i Przewodniczących Rad Sołeckich
za pomoc finansową na rzecz szkoły.
3. Odczytał podziękowanie za współpracę od Pana Zbigniewa Piaseckiego, który zrzekł się mandatu z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania.
4. Poinformował o szkoleniu dla radnych, które odbędzie się 20.10.2004 r.
w Lipnie.
5. Poinformował, że wpłynęło pismo z Zakładu Rehabilitacyjnego
z Radziejowa, z prośbą o zakup komputera. Umotywowane było tym, iż coraz więcej pacjentów z naszej gminy korzysta w tamtejszej placówce
z leczenia, wspominając, że sytuacja materialna służby zdrowia jest bardzo trudna.
6. Zastępca Burmistrza poinformował, że zostało podpisane porozumienie
ze Starostą Lipnowskim dotyczące przekazania środków w wys. 50.000 zł
na zakup karetki, w kosztach partycypuje również gmina Tłuchowo – 25.000 zł. Czekamy teraz na realizację.
7. Ludomir Bylicki – radny przypomniał o sukcesywne zbieranie poboczy, trzeba pomyśleć o tym wiosną, ponieważ pęka szosa i naprawdę szkoda aby to uległo zniszczeniu.
Jerzy Żurawski – jeśli chodzi o pobocza są to drogi powiatowe, mamy obecnego na Sesji Radnego Powiatu być może będzie miał wpływ na to, aby o drogi powiatowe sukcesywnie dbano.
Korzystając z obecności przedstawicieli Izb Rolniczych Pana Sławomira Kowalewskiego o Stanisława Sadowskiego chciałem spytać dlaczego nie dostajemy w ustawowych terminach zapłaty za sprzedane produkty. Przecież przepisy obligują kupujących do przestrzegania terminów płatności. Uważam, że Izby Rolnicze powinny tym tematem się zająć.
Odpowiedzi udzielił Pan Sławomir Kowalewski – my naprawdę nie mamy na to wpływu. Myślę, że jeżeli rolnik podpisze umowę i wyrazi zgodę na pewne warunki to co my możemy zrobić. Wówczas rolnicy sami muszą dochodzić swoich praw. My nie możemy występować w imieniu rolników i toczyć spory o terminowe wypłaty za sprzedane produkty.
8. Krzysztof Jankowski – radny wystąpił z kandydaturą Pana Orbaczewskiego właściciela firmy ORPAK do wręczenia corocznej nagrody Adama Adamandego Kochańskiego.
Kandydatura została przyjęta bez sprzeciwu.


do punktu 8

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady szesnastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady szesnastej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała Przewodniczył

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 10:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1941
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 10:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5176801
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony