Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XV/04
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 25 sierpnia 2004 roku


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie dwunastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.
Otwierając obrady piętnastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 14 radnych, 20 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z czternastej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 14 radnych na 14 obecnych.
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie 14 głosami.

do punktu 2

Odpowiedzi na złożone wnioski na czternastej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender
( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 4 do nr 5 )
Przewodniczący zwrócił się do wnioskującego radnego Bogusława Żuchowskiego czy odpowiedź jest satysfakcjonująca.
Uwag nie zgłoszono.

do punktu 3

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą.
( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6 )do punktu 4

Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz zapoznała z treścią uchwały nr 250/04 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 18.08.2004 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2004 r.
( uchwała Nr 250/04 Składu Orzekającego Nr 8 z dnia 18.08.2004 r. – jako załącznik nr 7 do niniejszego protokółu )
Następnie Przewodniczący poprosił Panią Celine Witkowską o przedstawienie informacji dotyczącej wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.
( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )
Pytań nie było.

do punktu 5 p-pkt a

Pani Celina Witkowska – Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2004. Wobec braku dyskusji nad przedstawionymi materiałami przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych.
( uchwała nr XV/77/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )

do punktu 5 p-pkt b

Pani Zofia Jóźwiak – Kierownik Referatu ds. Rozwoju Gospodarczego
i Urbanistyki omówiła projekt uchwały dotyczący ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów i najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz określenia wysokości czynszu za dzierżawę i najem.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionymi materiałami przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych.
( uchwała nr XV/78/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )

do punktu 5 p-pkt c


Pani Zofia Jóźwiak – Kierownik Referatu ds. Rozwoju Gospodarczego
i Urbanistyki omówiła projekt uchwały dotyczący zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionymi materiałami przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych.
( uchwała nr XV/79/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11 )

do punktu 5 p-pkt d

Pan Andrzej Stępczyński – Inspektor ds. spraw dróg i gospodarki komunalnej omówił projekt uchwały dotyczący ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionymi materiałami Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych.
( uchwała nr XV/80/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12

do punktu 5 p-pkt e

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały dotyczący nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą.
W tym miejscu głosu udzielił Dyrektorowi Gimnazjum Panu Dariuszowi Kłobukowskiemu, który podziękował Radzie za pozytywne podejście do sprawy dotyczącej nadania szkole imienia.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych.
( uchwała nr XV/81/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13 )
do punktu 5 p-pkt f

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Wyjaśnił, że Pan Zbigniew Piasecki, który uzyskał mandat radnego w wyborach
do rad, które odbyły się dnia 27 października 2002 roku, z listy Nr 9 oznaczonej nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze Samorządowe Powiatu Lipnowskiego Zgoda, w okręgu wyborczym Nr 1 w Dobrzyniu nad Wisłą,
na swój własny wniosek złożony dnia 15 czerwca 2004 roku wymeldował się
z terenu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Utracił tym samym, prawa wyborcze.
Rada Miejska przed podjęciem uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu umożliwiła radnemu złożenie wyjaśnień w tej sprawie.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych.
( uchwała nr XV/82/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 14 )

do punktu 6

Wniosków nie zgłoszono.

do punktu 7

Przewodniczący Rady poinformował wszystkich zebranych o śmierci Pani Ireny Zawidzkiej, która była pracownikiem Urzędu oraz sołtysa sołectwa Mokowo – Pana Mieczysława Szredera. Pamięć zmarłych zebrani uczcili minutą ciszy.
Poinformował również, że odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Mokowo
i odbędą się wybory sołtysa.

do punktu 8

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady piętnastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady piętnastej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała Przewodniczył
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 10:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1421
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 10:14

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5209106
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony