Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XIV/04
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 28 czerwca 2004 roku


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie dwunastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.
Otwierając obrady czternastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z trzynastej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie 15 głosami.

do punktu 2

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą.
( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 4 )

do punktu 3

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski poprosił Panią Krystynę Pawłowską – Kierownika MGOPS o przedstawienie oceny działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5 )

do punktu 4 p-kt a

Grzegorz Mazurek – dyrektor ZOS w Dobrzyniu n. Wisłą omówił projekt uchwały dotyczącej zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji przekraczającej granicę ustalona przez Radę Miejską.
Dokładnie 21 czerwca czyli tydzień wcześniej na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ukazały się informacje
co do uzyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
My mieliśmy informację, że to się ukaże ale głównych informacji nie posiadaliśmy. Termin składania wniosków określony jest na dwa tygodnie
od tego momentu. Mamy więc czas do piątku aby złożyć wniosek by wziąć udział w konkursie na pozyskanie tych środków, a więc czasu było bardzo niewiele. Te uchwały były przygotowywane konkretnie pod ten wniosek. Takie są wymagania i osoby, które zajmują się przyjęciem takiego wniosku nie są wcale zainteresowane jak my to robimy i kiedy. Jest określony termin i tego trzeba się trzymać. Musimy tak ten wniosek skonstruować jak sobie życzą, stąd te nagłe działania, zmiany i poprawki wobec materiałów, które państwo dostali przed Sesją, a które macie w tej chwili. To tyle wyjaśnienia.
Przewodniczący zarządził dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec braku dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami.
( uchwała nr XIV/69/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6 )

do punktu 4 p-kt b

Burmistrz Miasta i Gminy omówił projekt uchwały dotyczącej planu inwestycyjnego. Powiedział, że gmina nie miała podjętej uchwały o planie inwestycyjnym, który jest potrzebny m.in. aby realizacja sali gimnastycznej była ujęta do planu w województwie. Ten plan wieloletni jest do 2006 roku.
W zasadzie na 2004 rok nie odbiega od naszego budżetu. Jest on zgodny ze strategią skorygowany przez komisje, która na sesji była przyjęta. Jeżeli nie będzie środków własnych bo trudno przewidzieć jak będzie np. w 2005 roku może wystąpić konieczność zaciągnięcia kredytu niskoprocentowego.
Grzegorz Mazurek kontynuując wypowiedź Burmistrza powiedział. Wydatki, które poniesione zostały wcześniej ze środków własnych gminy możemy odzyskać ujmując to w planie wieloletnim. Dotyczą one dokumentacji, za wykonanie studium wykonalności, za analizę i ocenę wpływu na środowisko. To było powodem, że taki projekt uchwały został sporządzony.
Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad projektem uchwały.
Głos zabrał radny Bogusław Żuchowski. Przyglądam się tym planom
i inwestycjom i goły okiem można stwierdzić, że zdecydowanie preferowane środki finansowe są dla miasta. Nie jestem przeciwnikiem budowy tej hali. Podnosiłem rękę aby budować. Znalazło się jednak wiele innych inwestycji, nad którymi można dyskutować czy są potrzebne czy nie. Żeby nie być gołosłownym to zaplanowane środki na 2004 rok / pominąłem wydatki na zakup np. komputerów czy pieca, bo to dotyczy zarówno miasta jak i wsi / uwzględniłem tylko te inwestycje, które mają służyć społeczności wiejskiej jak
i miejskiej. Środki własne w roku 2004 wynoszą 744.000 zł dla miasta, natomiast dla wsi przeznaczono 385.960 zł. W 2005 roku te środki przedstawiają się następująco: miasto 850.533 zł, wieś 50.000 zł, dalej 2006 rok, miasto 967.312 zł, wieś 425.000 zł. Trzeba tu jeszcze dodać, że w 2006 roku zaplanowana jest budowa drogi we wsi Mokówko ewentualnie w Glewie, gdzie plan wykonania tej inwestycji może nastąpić w 2007 roku. Przypominam, że kadencja kończy się w 2006 roku, a więc jeżeli pomniejszymy jeszcze o kwotę 300.000 zł zostaje kwota 125.000 zł. Przykro mi o tym mówić ale bardzo często podkreślam dzielmy bardziej sprawiedliwie. Panie Burmistrzu prawie 65% głosów uzyskał Pan ze wsi. Z dużym rozgoryczeniem muszę wspomnieć o tym, że na założenie oświetlenia przy ulicy Sportowej pieniądze się znalazły. Natomiast kilkakrotnie z tego miejsca prosiłem o założenie jednej lampy
w Szpiegowie otrzymywałem odpowiedź, że środków brak. Dlatego nie zgadzam się z takim podziałem środków będę głosował przeciw. Dziękuję.
Radny – Ryszard Dobieszewski. Myślę, że jeżeli budowa sali dojdzie do skutku to skorzysta cała gmina. Będzie to wizytówka dla nas wszystkich nie tylko dla miasta. Dziękuję.
Radny Bogusław Żuchowski. Nie zgadzam się z kolegą radnym w dalszym ciągu uważam, ze wieś będzie pomijana.
Pytań więcej nie było, w związku z czym Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczącej planu inwestycyjnego na lata 2004-2005 i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta 14 głosami za przy 1 głosie przeciwnym.
( uchwała nr XIV/70/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7 )

do punktu 4 p-kt c

Projekt uchwały dotyczącej zmian w statucie Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą przedstawiła Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu. Dyskusji nie było
w związku z czym Przewodniczący zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami.
( uchwała nr XIV/71/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )
do punktu 4 p-kt d

Przewodniczący poprosił Pana Grzegorza Mazurka o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia porozumienia zawartego pomiędzy Miastem
i Gminą Dobrzyń n. Wisłą, a Miastem Włocławek o przekazaniu dotacji celowej na działalność profilaktyczna i terapeutyczną Miejskiej Izby Wytrzeźwień
we Włocławku.
Dyskusji nie było w związku z czym Przewodniczący zarządził głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami.
( uchwała nr XIV/72/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )

do punktu 4 p-kt e

Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały dotyczącej nabycia działki położonej w Dobrzyniu n. Wisłą. Wobec braku dyskusji uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami.
( uchwała nr XIV/73/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )

do punktu 4 p-kt f

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały dotyczącej zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Chalinie. Wobec braku dyskusji uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami.
( uchwała nr XIV/74/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11 )

do punktu 4 p-kt g

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały dotyczącej zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Glewie. Wobec braku dyskusji uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami.
( uchwała nr XIV/75/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12 )

do punktu 4 p-kt h

Pani Celina Witkowska – Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2004.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionymi materiałami Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XIV/76/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13 )

do punktu 5

Radny Bogusław Żuchowski – złożył dwa wnioski.
1.Zwrócił się do mnie Pan Remigiusz Onka zam.
w Glewie w sprawie braku gruntów. Ma usytuowaną działkę
w miejscowości Szpiegowo to jest na granicy drogi, która dzieli Szpiegowo i Krojczyn. Właścicielem sąsiedniej działki jest Pan Piwczyński. Pan Onka twierdzi, że podczas pomiarów do dopłat bezpośrednich okazało się, że brakuje mu 5 arów gruntu. Prosi więc
o wznowienie pasa drogowego.
2.W Zarządzie Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego zapadła decyzja o sprzedaży budynku po dawnej filii banku spółdzielczego
w Szpiegowie /obecnie dzierżawi ten obiekt Pan Pichalski /.
Stąd mój wniosek aby podjąć starania dotyczące wykupu tego obiektu
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Chcę nadmienić, że do chwili obecnej sołectwo Szpiegowo nie posiada żadnego lokalu, w którym można by organizować zebrania wiejskie. Wszystkie spotkania odbywają się w domu prywatnym.

do punktu 6

brak

do punktu 7


Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady czternastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady czternastej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała Przewodniczył

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 10:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1406
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 10:12

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4927738
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony