Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XIII/04
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 26 kwietnia 2004 roku


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie dwunastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.
Otwierając obrady trzynastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dwunastej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie 15 głosami.

do punktu 2

Odpowiedzi na złożone wnioski na dwunastej Sesji Rady Miejskiej udzielił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Grzegorz Ryczkowski.
( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 4 do nr 5 )
Przewodniczący zwrócił się do wnioskujących radnych Ludomira Bylickiego i Bogusława Żuchowskiego czy odpowiedź jest satysfakcjonująca.
Uwag nie zgłoszono.

do punktu 3

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Grzegorz Ryczkowski.
( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6 )do punktu 4

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Miasta i Gminy – Czesława Bendera o przedstawienie informacji dotyczącej wykonania budżetu za rok 2003.
( część opisowa i tabelaryczna wykonania budżetu gminy za rok 2003 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7 i 8 )
Następnie Burmistrz przedstawił propozycje podziału nadwyżki budżetowej.
( propozycje podziału w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )
Burmistrz wyjaśnił, że przedstawione propozycje wstępnie były omawiane
z Komisją Budżetu i Finansów. Szczegóły podziału znajdują się w części opisowej projektu uchwały w sprawie zmian budżetu.

do punku 4 p-kt a

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Bętlewski zapoznał
z treścią wniosku Komisji w sprawie wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2003 oraz z wnioskiem wystosowanym do RIO dotyczącym udzielenia absolutorium.
( wniosek w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )

do punktu 4 p-kt b

Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy – Grażyna Habasińska zapoznała z treścią Uchwały Nr 181/2004 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15.04.2004 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za rok 2003.
( uchwała nr 181/2004 w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 11 )

do punktu 4 p-kt c

Po zapoznaniu materiałów złożonych przez Burmistrza, Przewodniczący Rady Jerzy Żurawski zarządził dyskusję.
Radny Bogusław Żuchowski powiedział, że tak niewiele czasami potrzeba aby wykonać czy zrealizować drobną rzecz, nie dotyczy to nawet inwestycji aby wyborcom czy radnym przyniosło to satysfakcję. Przecież my radni jesteśmy reprezentantami środowiska, w którym mieszkamy. Staramy się aby oczekiwania naszych wyborców były w jakimś stopniu realizowane. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko jest możliwe ale na miarę możliwości finansowych próbujemy coś dla swojego środowiska robić.
Analizując opinię RIO oraz Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu za rok 2003 będę głosował za udzieleniem absolutorium.
Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender. Nie zawsze jest tak, że możemy zrealizować wszystko o co wnioskują radni. Przede wszystkim musimy wywiązać się z tego do czego obliguje nas ustawa.
Radny Ludomir Bylicki – po zapoznaniu się z informacją na temat wykonania budżetu za rok 2003 będę głosował za udzieleniem absolutorium. Na przyszłość prosił bym aby spraw załatwionych pozytywnie było więcej. Radny, który występuje z wnioskiem nie robi tego dla siebie.
Karol Kwiatkowski – Radny Pwiatu Lipnowskiego. Możecie państwo sobie pogratulować i ja dołączam się do gratulacji bo myślę, że budżet wypadł na piątkę. Życzę aby budżet za ten rok zamknął się w strukturze nie gorszej
Na tym dyskusję zakończono. Przewodniczący Rady zarządził 15 minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.

do punktu 5 p-kt a

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą za rok 2003 przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej. Wobec braku dyskusji nad przedstawionymi materiałami przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XIII/67/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12 )

do punktu 5 p-kt b
Pani Celina Witkowska – Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2004. Wskazała, że w projekcie uchwały rozdysponowana jest nadwyżka budżetowa
Wobec braku dyskusji nad przedstawionymi materiałami przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XIII/68/04 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13 )


do punktu 6

Radni nie zgłaszali wniosków.

do punktu 7

Przewodniczący Rady poinformował wszystkich zebranych, że 3-go maja będzie obchodzony Dzień Strażaka. Zbiórka o godzinie 1100 przy strażnicy w Dobrzyniu n. Wisłą msza święta o godzinie 1130.
Następna informacja dotyczyła uroczystości złożenia kwiatów w Łagiewnikach w dniu 07.05.2004 roku o godz. 1200.
Burmistrz poinformował sołtysów aby uzgodnili z pracownikiem urzędu miejsca gdzie mają być postawione tablice informacyjne.
Jacek Kowalewski – radny prosił aby zwrócić uwagę na robienie projektu przydomowych oczyszczalni. Zdarzają się takie sytuacje, że projekt sporządzany jest na linii wodociągowej lub telefonicznej.

do punktu 8

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady trzynastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady trzynastej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała: Przewodniczył:
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 10:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1385
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 10:11

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155869
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony