Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XII/04
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 31 marca 2004 roku


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie trzynastej
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.
Otwierając obrady dwunastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z jedenastej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie 15 głosami.

do punktu 2

Odpowiedzi na złożone wnioski na jedenastej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy.
( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 4 do nr 6 )
Przewodniczący zwrócił się do wnioskujących radnych Ludomira Bylickiego i Sławomira Kowalewskiego czy odpowiedź jest satysfakcjonująca.
Uwag nie zgłoszono.

do punktu 3

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Grzegorz Ryczkowski.
( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7 )



do punktu 4 p-pkt „a”

Przewodniczący Jerzy Żurawski poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian do uchwały budżetowej.
(treść uchwały w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )
Pytań nie było w związku z czym Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej zmian budżetu na rok 2004.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami.

do punktu 4 p-pkt „b”

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy.
Wobec braku pytań do przedstawionego projektu uchwały, przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
(treść uchwały w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )

do punktu 4 p-pkt „c”

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały dotyczącej nabycia działek położonych w Dobrzyniu n. Wisłą. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Przewodniczący zarządził głosowanie.
Uchwała został podjęta jednogłośnie – 15 głosami.
( treść uchwały w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )

do punktu 4 p-pkt „d”

Przewodniczący Rady poprosił Grzegorza Mazurka - Przewodniczącego Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych o odczytanie projektu uchwały dotyczącej określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki ich sprzedaży, ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Przewodniczący zarządził głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie – 15 głosami.
( treść uchwały w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11 )




do punktu 4 p-pkt „e”

Grzegorz Mazurek – Przewodniczący Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych odczytał treść uchwały dotyczącej przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie – 15 głosami.
( treść uchwały w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12 )

do punktu 5

Pan Grzegorz Mazurek – Przewodniczący Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawił sprawozdanie z działalności gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2003.
( pełna treść sprawozdania w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13 )
Radny Bogusław Żuchowski – wyraził słowa uznania dla Pana Grzegorza Mazurka za działalność na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

do punktu 6

Z uwagi na to, że nie mógł przybyć zaproszony na sesję Komendant Powiatowy Policji, Przewodniczący Rady poprosił Kierownika Posterunku Policji w Dobrzyniu n. Wisłą o przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.
( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 14 )
Przewodniczący Rady poprosił o pytania do Kierownika Posterunku.
Żuchowski Bogusław – radny stwierdził, że stopień wykrywalności przestępstw jest mniejszy w stosunku do lat ubiegłych. Działania policji są coraz bardziej widoczne.
Kierownik Posterunku Policji – Sławomir Kwiatkowski zwrócił się z apelem do wszystkich zebranych aby zwracali w swoich środowiskach uwagę na działania związane z ewentualnym rozprowadzaniem narkotyków. Ten proceder zdarza się coraz częściej na naszym terenie. Jest to wielkie zagrożenie dla naszych dzieci.




do punktu 7

Ryszard Bartoszewski – insp. ds. kultury, strategii i promocji gminy przedstawił plan operacyjny do strategii miasta i gminy na rok 2004.
( pełna treść informacji w załączonych materiałach do protokółu – jako załącznik nr 15 )
Przewodniczący zarządził dyskusję w tym temacie.
Ludomir Bylicki –radny. Uważam, że w strategii zabrakło pomysłu na utworzenie dla gminy targowicy dla rolników. Obecne warunki tzw. „rynku końskiego” to wielki wstyd dla władz gminy. Tym bardziej, że rejon jest w większości rolniczy.
Bogusław Żuchowski – radny. Nie zauważyłem w strategii planów dotyczących likwidacji dzikiego wysypiska na granicy Szpiegowo-Krojczyn. Ten problem istnieje już od wielu lat.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem planu operacyjnego do strategii miasta i gminy na rok 2004.
Plan został przyjęty jednogłośnie – 15 głosami.

do punktu 8

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady przedstawił proponowany skład Komisji do spraw aktualizacji strategii rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą:
1. Piasecki Zbigniew – V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej zam. Dobrzyń n. Wisłą,
2. Gęsicki Tomasz – Radny Rady Miejskiej zam. Krojczyn,
3. Wojciechowski Stanisław - Radny Rady Miejskiej zam. Mokówko,
4. Ryczkowski Grzegorz – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą,
5. mazurek Grzegorz – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół,
6. Stępczyński Andrzej – Inspektor ds. dróg – Referat Urbanistyki,
7. Bartoszewski Ryszard – Inspektor ds. kultury, sportu i turystyki, Referat spraw społecznych,
8. Sadowski Stanisław – Przedstawiciel Izb Rolniczych, zam. Chudzewo,
9. Bruliński Bogdan – Przedsiębiorca zam. Dobrzyń n. Wisłą,
10. Czarnowska Anna – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dyblinie.
Zastrzeżeń do składu komisji nie było. Rada jednogłośnie przyjęła skład komisji – 15 głosami.





do punktu 9

Przewodniczący Rady poprosił Pana Artura Rybickiego, który reprezentował Prezesa Towarzystwa Rozwoju Powiatu – Jana Wadonia, który z powodów służbowych nie mógł wziąć udziału w Sesji.
Pan Artur Rybicki przedstawił informację na temat działalności Towarzystwa. Podziękował władzom samorządowym za członkostwo wspierające Towarzystwo Rozwoju Powiatu Lipnowskiego.

do punktu 10

Żuchowski Bogusław – radny ponowił wniosek w sprawie obniżenia pobocza przy trasie Szpiegowo od skrzyżowania w kierunku Grochowalska Droga się po prostu zapadła, tworzą się zastoiska wodne. Jakie są tego konsekwencje szczególnie dla pieszych możemy się domyśleć.
Bylicki Ludomir radny – złożył ponownie wniosek w sprawie: 1. Ustawienia gabloty ogłoszeniowej we wsi Zbyszewo.
2. Stworzenia miejsca utwardzonego na targowicę dla rolników.

do punktu 11

Sławomir Kowalewski – radny poinformował wszystkich zebranych o uruchomieniu w miesiącu kwietniu br. biura w Lipnie ramienia Izb Rolniczych. Będzie służyło pomocą wszystkim rolnikom w związku z dopełnianiem obowiązków związanych z wejściem do Unii.
Przewodniczący rady na zakończenie złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

do punktu 12

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady dwunastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwunastej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała: Przewodniczył:








  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 10:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1383
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 10:10

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4927440
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony