Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr X//03
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 30 grudnia 2003 roku


Sesję rozpoczęto o godzinie dwunastej, a zakończono o godzinie trzynastej trzydzieści.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dziesiątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
(listy obecności z stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dziewiątej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie 15 głosami.

do punktu 2

Odpowiedzi na wnioski złożone na dziewiątej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy.
( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 4 do nr 7 )
Przewodniczący zwrócił się do wnioskujących radnych Tomasza Gęsickiego, Ludomira Bylickiego, Krzysztofa Habasińskiego czy odpowiedź jest satysfakcjonująca.
Radny Ludomir Bylicki – powiedział, że odpowiedź na złożony wniosek jest lakoniczna i niezadowalająca.
do punktu 3

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian na 2003 rok do uchwały budżetowej.
Celina Witkowska przedstawiła uzasadnienie zmian dotyczących uchwały budżetowej:
Dz.801-Oświata i wychowanie, 1.wpłata prowizji PZU w kwocie 960,00 zł z przeznaczeniem na wydatki
rzeczowe w Publicznym Gimnazjum w Chalinie
2. przeniesienia miedzy paragrafami w szkołach podstawowych związane
ze zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.
Dz. 600 – Transport i łączność
Przeniesienie 1.260,00 zł z wydatków rzeczowych na inwestycje na zapłacenie rachunku za nadzór inwestorski modernizacji drogi w Krojczynie.
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Przeniesienie wydatków na zakup usług pozostałych w celu zapłacenia rachunku za prace związane z niwelacją gruntu przy Górze Zamkowej.
Pytań nie było w związku z czym Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem zmian do uchwały budżetowej na 2003 rok.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosami.
( treść uchwały w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8)

do punktu 4

Pan Dariusz Kłobukowski – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisłą wystąpił z prośbą o wyrażenie opinii na temat umieszczenia herbu Miasta Dobrzynia nad Wisłą w sztandarze szkoły. Uzyskał jednogłośną akceptację Rady.

do punktu 5

Radny Zbigniew Piasecki – wrócił do tematu składanego wniosku na Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w 27stycznia 2003 roku dotyczącego zamontowania opraw oświetlenia na ulicy Sportowej w Dobrzyniu, wniosek poparty był podpisami mieszkańców i użytkowników tej ulicy. Otrzymałem odpowiedź, że w związku z braku środków przewidzianych w budżecie na rok 2003 wniosek nie może być zrealizowany. W związku z tym po raz kolejny składam wniosek dotyczący zamontowania oświetlenia na ulicy Sportowej. Chciałbym usłyszeć od Pana Burmistrza czy są zabezpieczone środki w budżecie na 2004 rok na ten cel i w jakim terminie zamontowanie oświetlenia na ulicy Sportowej będzie wykonane.
Argumenty do zamontowania oświetlenia na ulicy Sportowej są następujące:
1. brak chodników dla pieszych na tej ulicy,
2. łączenie ulicy Sportowej z drogą wojewódzką,
3. częste okradanie tych posesji.

Radny Ludomir Bylicki – ponowił wniosek o zamontowanie lampy oświetleniowej przy przystanku autobusowym Bachorzewo

do punktu 6

Przewodniczący Rady podziękował za życzenia świąteczne, które wpłynęły do biura Rady, przekazał informację o kursie chemicznym dla rolników.

do punktu 7

Kończąc obrady dziesiątej Sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dziesiątej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała Przewodniczył  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 09:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1300
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 09:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4927586
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony