Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr IX/03

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 15 grudnia 2003 roku


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie dwunastej trzydzieści.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dziewiątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności z stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z ósmej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, wnosząc propozycje poszerzenia pkt 5 o p-pkt „f” i „g” dotyczących podjęcia uchwał w sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego oraz obniżenia wskaźnika procentowego w wysokości dodatku mieszkaniowego.
Proponowany po zmianie porządek obrad został przyjęty jednogłośnie - 15 głosami.

do punktu 2

Odpowiedzi na wnioski złożone na ósmej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy.
( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 4 do nr 8 )
Przewodniczący zwrócił się do wnioskujących radnych Ryszarda Dobieszewskiego, Bogusława Żuchowskiego oraz Grzegorza Zych czy odpowiedź jest satysfakcjonująca.
Zastrzeżeń nie było.


do punktu 3

Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski przedstawił informację dotyczącą pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu.
( treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9)

do punktu 4

Przewodniczący poprosił Panią Grażynę Habasińską – Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy o przedstawienie projektu budżetu na 2004 rok
Termin przedstawienia projektu budżetu na 2004 rok mija 15 grudnia 2003 roku.
Informuję, że otrzymaliśmy wszystkie dane, wskaźniki do projektu budżetu na początku grudnia. Opracowując ten projekt budżetu przyjęliśmy podatki i opłaty lokalne na poziomie br. Subwencja ogólna przyznana na rok 2004 jest o 2,7% wyższa od obecnej, subwencja zaś oświatowa jest niższa. Dochody na 2004 rok wyniosą 99,8% w stosunku do roku 2003.

do punktu 5 p-pkt „a”

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian do uchwały budżetowej.
( treść uchwały w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )
Pytań nie było w związku z czym Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej zmian budżetu na rok 2003.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 15 głosami.

do pkt 5 p-pkt „b”

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.
Zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta 13 głosami przy 1 przeciwnym, jeden nieobecny był w trakcie głosowania.
( treść uchwały w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11 )

do pkt 5 p-pkt „c”

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały dotyczącej ustalenia podatku od posiadania psów na 2004 rok. Pytań nie było w związku z czym zarządził głosowanie, w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami.
( treść uchwały w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12 )
do pkt 5 p-pkt „d”

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok. . Pytań nie było w związku z czym zarządził głosowanie, w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami.
( treść uchwały w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13 )do pkt 5 p-pkt „e”

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały dotyczącej opłaty administracyjnej na 2004 rok. Pytań nie było w związku z czym zarządził głosowanie, w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami.
( treść uchwały w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 14 )

do pkt 5 p-pkt „f”

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały dotyczącej obniżenia średniej ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego na 2004 rok. Pytań nie było w związku z czym zarządził głosowanie, w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami.
( treść uchwały w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 15 )

do pkt 5 p-pkt „g”

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały dotyczącej obniżenia wskaźnika procentowego wysokości dodatku mieszkaniowego.
Pytań nie było w związku z czym zarządził głosowanie, w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami.
( treść uchwały w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 16 )

do punktu 6

Ludomir Bylicki – radny złożył wniosek w sprawie:
1. Naprawy uszkodzonego mostku w Zbyszewie, który był remontowany, ale wymaga ponownej naprawy ponieważ popękały ławy betonowe .
2. Zabudowy lampy oświetleniowej przy przystanku autobusowym w Bachorzewie.
3. Uprzątnięcia betonu po starym przystanku na wysokości Spółdzielni Produkcyjnej, natomiast na nowym przystanku zapadły się płytki, które trzeba umocnić.
Tomasz Gęsicki – radny złożył wniosek w sprawie:
1. Jak wygląda sytuacja z budynkiem po starej szkole w Krojczynie tam mieszkają dwie rodziny, budynek jest w złym stanie technicznym, wymaga remontu nie wiadomo kto ma tym się zająć i czy istnieje taka możliwość aby ten budynek odprzedać tym rodzinom.
2. Dotyczy przejścia dla pieszych przy szkole Podstawowej w Krojczynie. Jest to miejsce oznaczone ale usytuowane na samym łuku jezdni, czy jest możliwość zainstalowania sygnalizacji pulsacyjnej w tym miejscu chodzi głównie o bezpieczeństwo dla dzieci.

Krzysztof Habasiński – radny złożył wniosek w sprawie:
1. Utrzymywania się wody na wysokości dworca autobusowego. Rozlewiska tej wody zamarzają na łuku jezdni, co powoduje pewne zagrożenie.

do punktu 7

Przewodniczący Rady Miejskiej złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Poinformował również o Sesji, która jest planowana na 30 grudnia 2003 roku.

do punktu 8

Kończąc obrady dziewiątej Sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dziewiątej Sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała: Przewodniczył:


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 09:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1406
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 09:57

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4927373
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony