Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr VII/2003

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 31 października 2003 rokuSesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie trzynastej pięć. Miejsce obrad – sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady siódmej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący - Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 14 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, 7 gości zaproszonych miedzy innymi Starosta Powiatu Lipnowskiego – Przemysław Gęsicki oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki id nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu szóstej sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 14 radnych na 14 obecnych. Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad siódmej Sesji, do którego został dołączony projekt zbycia działki położonej w Krojczynie. W związku z tym zostanie zmieniona numeracja porządku obrad p-pktem „g” będzie w/w projekt uchwały, po czym zapytał, czy są wnioski bądź uwagi do przedstawionego porządku. Wobec braku wniosków, Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad w wyniku którego został on przyjęty 14 głosami na 14 obecnych.

do punktu 2

Odpowiedzi na wnioski złożone na szóstej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy.
( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki nr 4 i 5 ).
Przewodniczący Rady zwrócił się do wnioskujących radnych Ludomira Bylickiego i Grzegorza Zych czy odpowiedź jest satysfakcjonująca. Zastrzeżeń nie wniesiono.

do punktu 3

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił Grzegorz Ryczkowski – zastępca Burmistrza
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6 )

do punktu 4 p-pkt „a”

Skarbnik Miasta i Gminy – Celina Witkowska omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2003. Wskazała na zmiany w Dz. 801 - Oświata i Wychowanie, Dz. 853 – Opieka Społeczna, Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Przewodniczący poprosił o pytania dotyczące zmian budżetu na 2003 rok.
Pytań nie było wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała została podjęta 13 głosami przy 1 wstrzymującym.
( uchwała Nr VII/40/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7 )

do punktu 4 p-pkt „b”

Kierownik do ds. rozwoju gospodarczego i urbanistyki – Zofia Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały dotyczący zbycia działki stanowiącej mienie komunalne, położonej w Dobrzyniu n. Wisłą.
Pani Jóźwiak wyjaśniła usytuowanie działki i przedstawiła na mapie jej położenie. Działka ta ma kształt bardzo ostrego trójkąta na pewno nie może być zabudowana samodzielnie, przylega do pól uprawnych i powinna być moim zdaniem zbyta. Trudno nawet nazywać to działką z wagi na niewielką jej powierzchnię. Przewodniczący Rady zarządził dyskusje nad zbyciem proponowanej działki
Radny Bogusław Żuchowski –zapytał jak będzie wyglądało zbycie tych działek.
Zofia Jóźwiak -Cała procedura zbycia działek w przypadku wyrażenia zgody będzie zgodna z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Działki zostaną oszacowane, będą wywieszone na specjalnym wykazie do publicznego wglądu i zostanie ustalone, że osoby, które miały by pierwszeństwo / tzn. ci którzy mieli tzw. sołtysówki i mieli umowę sporządzoną na trzy lata bądź użytkowanie co najmniej 10 lat /, będą te działki zbywane w trybie bez przetargowym, natomiast jeżeli nie będzie takich osób odbędzie się przetarg.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem tej uchwały. Została podjęta 13 głosami przy 1 wstrzymującym.
(uchwała Nr VII/41/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )
do punktu 4 p – pkt „c”

Kierownik do ds. rozwoju gospodarczego i urbanistyki – Zofia Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały dotyczący zbycia działek stanowiących mienie komunalne, położonych w Chalinie. Nie są to działki pod zabudowę mają charakter typowo rolniczy.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Uchwała została podjęta 11 głosami przy 3 wstrzymujących
(uchwała Nr VII/42/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )

do punktu 4 p – pkt „d”

Kierownik do ds. rozwoju gospodarczego i urbanistyki – Zofia Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały dotyczący zbycia działek stanowiących mienie komunalne, położonych w Płomianach. Są to tzw. sołtysówki – jedną użytkuje Pan Wiesław Jaworski, drugą Pan Kownacki Wiesław. To też są działki rolnicze. Na pewno nie jest to teren pod zabudowę.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami na 14 obecnych.
(uchwała Nr VII/43/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )

do punktu 4 p- pkt „e”

Kierownik do ds. rozwoju gospodarczego i urbanistyki – Zofia Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały dotyczący zbycia działek stanowiących mienie komunalne, położonych w Michałkowie. To są również tzw. sołtysówki. Działki nr 54 i 62 położone są w takim terenie gdzie może być tylko wykorzystana rolniczo. Działki 324/1 i 111/3 mogą tylko być wykorzystane rolniczo.
Radny Grzegorz Zych – jestem za sprzedaniem działek w Michałkowie.
Sołtys sołectwa Michałkowo – połowa to nieużytki, myślę, że mogą być sprzedane.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami na 14 obecnych.
(uchwała Nr VII/44/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11 )

do punktu 4 p- pkt „f”

Kierownik do ds. rozwoju gospodarczego i urbanistyki – Zofia Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały dotyczący zbycia działki stanowiącej mienie komunalne, położonej w Mokowie. Typowo rolnicza działka. Położona przy drodze w kierunku Płomian
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami na 14 obecnych.
(uchwała Nr VII/45/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12 )

do punktu 4 p- pkt „g”

Kierownik do ds. rozwoju gospodarczego i urbanistyki – Zofia Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały dotyczący zbycia działki stanowiącej mienie komunalne, położonej w Krojczynie. Ta działka położona jest u zbiegu dwóch dróg: wojewódzkiej i powiatowej. Obecnie jest użytkowana rolniczo ale może być wykorzystana na cele budowlane. Może również być podzielona na mniejsze działki.
Radny Bogusław Żuchowski - zapytał czy będą to duże pieniądze dla kasy gminy ze sprzedaży tej działki - myślę, że nie. W związku z tym, że usytuowanie tej działki jest w dość atrakcyjnym miejscu nie jestem przeświadczony czy wyzbywanie tej działki jest zasadne. Niech ktoś mnie przekona, że rzeczywiście trzeba tego się wyzbyć. Dzieląc ta działkę na trzy części można by dochód o wiele wyższy uzyskać. Druga sprawa to jest przecież Komisja Rolnictwa, która mogła by objechać i zobaczyć jak te działki wyglądają zobaczyć je po prostu wizualnie. W tej chwili wiem tylko z opowieści, że są działki i gdzie mają swoje położenie i na tym to się kończy.
Burmistrz Miasta i Gminy - Czesław Bender powiedział, że podziela w części zdanie radnego Żuchowskiego. We wszystkich miejscowościach są obiekty służące mieszkańcom. Działkę w Krojczynie chciałem również aby przegłosowała cała rada. W zasadzie szkoła w Krojczynie jest, remiza również oraz sklep. Jeżeli Rada przegłosuje będzie sprzedana.
Przewodniczący Rady – Komisja i tak nie będzie podejmowała uchwały, jedynie może coś zasugerować, a uchwałę muszą podjąć wszyscy radni. Poza tym na Sesji obecni są sołtysi poszczególnych miejscowości, którzy nie wnosili sprzeciwów w tym temacie. Jest również sołtys z Krojczyna, który będzie mógł wypowiedzieć się w tej sprawie.
Radny Paweł Bętlewski- czy jest możliwość podniesienia ceny działki w Krojczynie.
Burmistrz Miasta i Gminy – na to pytanie powinien odpowiedzieć radca Na pewno musi być rzeczoznawca, który tę działkę wyceni.
Ponieważ pytań więcej nie było Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zbycia działki w Krojczynie.
W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta – 3 głosy były za podjęciem uchwały, 9 głosów było przeciw, 2 wstrzymało się od głosowania.
Wobec powyższego uchwała w sprawie zbycia działki w Krojczynie nie została podjęta.

do punktu 4 p-pkt „h”

Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy – Grażyna Habasińska przedstawiła projekt uchwały dotyczącej procedury uchwalania budżetu miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Przewodniczący zapytał czy są pytania.
Żuchowski Bogusław – pytanie dot. § 2 jak mam rozumieć - upoważnienie Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie. To znaczy, że można tak konstruować będzie tym budżetem aby wszystko odpowiadało. Po co w takim razie my jesteśmy.
Sekretarz Urzędu – to dotyczy projektu budżetu, który jest analizowany i korygowany przez Burmistrza, a następnie przedkładany Radzie Miejskiej i Izbie Obrachunkowej. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości projekt budżetu w trybie przewidzianym dla ogłaszania budżetu. Następnie komisje analizują projekt budżetu i dokonują jego oceny.
Przewodniczący zarządził głosowanie na przyjęciem uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami na 14 obecnych.
( uchwała Nr VII/46/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13 )

do punktu 4 p –pkt „i”

Przewodniczący zespołu powołanego do zweryfikowania kandydatów na ławników odczytał informację dotyczącą tych osób.
( informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu oraz materiały związane z kandydaturami jako załącznik od nr 15 do nr 19 )
Przewodniczący zapoznał radnych z regulaminem głosowania na ławników, następnie zarządził glosowanie.
W wyniki głosowania regulamin został przyjęty jednogłośnie 14 głosami na 14 obecnych.
( regulamin wyborów na ławnika stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący stwierdził, że przed przystąpieniem do wyborów Rada powołuje zespół skrutacyjny.
W skład zespołu weszli:
1. Ryszard Dobieszewski – Przewodniczący
2. Sławomir Kowalewski – członek
3. Paweł Bętlewski – członek
Komisja skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z wyborem ławnika.
W wyniku głosowania tajnego większością głosów na ławnika do Sądu Rejonowego w Lipnie został wybrany Pan Stanisław Golasiński zam. Dobrzyń n. Wisłą.
( protokół z wyboru ławnika stanowi załącznik nr 21 oraz uchwała Nr VII/47/03 jako załącznik nr 22 do niniejszego protokółu ).

do punktu 5

Informację dotyczącą otrzymania oświadczeń majątkowych składanych do odbierających oświadczenia przedstawiła Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy – Grażyna Habasińska.
( treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 23 do nr 25 )
Przewodniczący zarządził 10 min przerwę.

do punktu 6

Starosta Powiatu Lipnowskiego - Przemysław Gęsicki przywitał wszystkich zgromadzonych i podziękował za zaproszenie do wzięcia udziału w VII Sesji Rady Miejskiej. Na roboczej Sesji jest po raz pierwszy. Wspomniał, że Gmina doskonale daje sobie radę w tych realiach jakie mamy w Polsce. Tak się składa, że samorząd powiatowy jest samorządem bardzo młodym, gminy natomiast maja doświadczenia o wiele większe. Po to tu jestem m. in. żeby od państwa się uczyć, bo doświadczenia gmin z naszego terenu są duże i myślę, że trzeba współpracować i nie wstydzić się tego. Jestem tu dzisiaj z paniami, które zajmują się współpracą na terenie powiatu jeżeli chodzi o Unię Europejską, pozyskiwanie środków. My zapoznamy państwa szczególnie z tym jak należy wypełniać wnioski. Nie wygląda to najlepiej ale nie jesteśmy już biała plamą w Kujawsko-Pomorskim.. Bo gdy wiosną byłem na spotkaniu u Wojewody wytknięto nas, że w powiecie lipnowskim nie ma złożonych żadnych wniosków.
W tej chwili jest ich już dużo więcej. Mam nadzieję, że gmina Dobrzyń też będzie tym zainteresowana. My jesteśmy otwarci na wszystko.
O merytorycznych sprawach, technicznych powiedzą Panie ze mną przybyłe.
Pani Barbara Jesionowska – inspektor ds. rozwoju lokalnego poinformowała, że w Starostwie ma powstać komórka organizacyjna, która będzie zajmowała się szeroko pojętym rozwojem lokalnym i szeroko pojętą informacją europejską.
My już z niektórymi gminami koordynujemy wysyłkę wniosków o pozyskanie środków strukturalnych. Jesteśmy otwarte na szeroko pojętą współpracę, służymy pomocą w wypełnianiu tych wniosków oraz wyszukiwaniu środków strukturalnych również na poziomie krajowym. Powstała inicjatywa powstania na poziomie ponad powiatowym funduszu poręczeń kredytowych. Miał by on obejmować 5 powiatów w tym lipnowski. Celem funduszu ma być udzielanie gwarancji tym podmiotom, które nie mają spełnionej tzw. bariery bankowej.
Mamy ogromna prośbę o zabezpieczenie w budżecie 2004 r. kwoty 15.000 zł na Uruchomienie takiego funduszu, jeżeli państwo będzie uważać, że może powstać taki fundusz.
Agata Szafrańska – referent administracyjno–prawny ds. informacji europejskiej. Zapraszamy wszystkich, którzy będą chcieli skorzystać z usług doradczych. Wszystkie usługi są bezpłatne.
Pan Ludomir Bylicki – radny. Dobrze się stało, że przedstawiciele starostwa zostali zaproszeni. Na dzień dzisiejszy spytać mogę przeciętnego obywatela co wie na temat pozyskiwania środków z Unii, jestem głęboko przekonany, że takich informacji nie ma nikt. Jak to się ma odbywać te informacje jakie posiadam, a powinienem wiedzieć więcej z uwagi na to, że jestem radnym są znikome. Nie wiem czy każdy indywidualnie ma się ubiegać, czy przy współudziale Izb Rolniczych. Powinny być konkretne propozycje. Musza to być informacje skonkretyzowane.
Radny Sławomir Kowalewski – chcę poinformować, że żadna wioska nie zostanie pominięta. Spotkania organizowane przez Izby Rolnicze zaczęły się już od 15 października
Pytań więcej nie było.

do punktu 7

Radny Bogusław Żuchowski - złożył wniosek w sprawie:
1. Ile kosztuje średnio zabudowa lampy,
2. naprawienia lamp oświetleniowych w kierunku Szpiegowo - Grochowalsk nie świeci 1, kierunek Szpiegowo – Lipno nie świecą 2,
3. usunięcia krzewów i zadrzewień przy drodze Spiegowo - Kisielewo na wysokości posesji Pana Zielińskiego.

Radny Stanisław Wojciechowski – złożył wniosek w sprawie:
1. naprawy lamp oświetleniowych w Kochoniu z 5 świecą tyko 2,
2. naprawa lamp oświetleniowych na Kol. Mokowo z 5 lamp nie świeci żadna.

Radny Ryszard Dobieszewski – złożył wniosek aby zastanowiono się nad zmianą przystanku autobusowego. Zaobserwowałem, że wszystkie autobusy wjeżdżają przez krawężnik gdzie stoją ludzie. Namalowane są pasy, które nie pozwalają wjeżdżać autobusom w inny sposób. Jeden wjazd został zablokowany rozumiem, że przez skrzyżowanie nie mogły przejeżdżać Jest pewne zagrożenie dla pasażerów. Myślę, że nie musi to być od razu ale trzeba w przyszłym roku o zmianie pomyśleć.do punktu 8
Przewodniczący poprosił radnego Ryszarda Dobieszewskiego o przedstawienie kandydatury Pana Mikołaja Konczlskiego do nagrody Adama Adamandego Kochańskiego za rok 2003.
Mikołaj Konczalski – ur. w 1935 r. w Chrostkowie k. Lipna. Poeta i artysta plastyk. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W swoim dorobku posiada 8 tomików poetyckich. Polskie radio i telewizja wielokrotnie emitowała jego twórczość. Jest osobą znaną na naszym terenie.
Ma w dorobku obrazy z plenerów Dobrzynia, z którymi gościł u nas.
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie kandydatury pana Mikołaja Konczalskiego.
Została przegłosowana jednogłośnie 14 głosami na 14 obecnych.
( treść informacji o kandydacie w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 26 )

Następnie głos zabrał Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą – Dariusz Kłobukowski.
Wystąpił o akceptację przez Radę nadania imienia znanego pedagoga Adama Adamandego Kochańskiego dla Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą. Akceptację taką uzyskał. Głosowało 14 radnych na 14 obecnych.
Pytań i zastrzeżeń nie było

do punktu 9

Kończąc obrady siódmej Sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady siódmej Sesji Rady Miejskiej.Protokółowała: Przewodniczył:

Renata Kwiatkowska


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 09:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1632
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 09:54

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155702
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony