Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2003

Rady Miejskiej Dobrzyń n . Wisłą, z dnia 29 sierpnia 2003 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono godzinie dwunastej czterdzieści pięć. Miejsce obrad – sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady szóstej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 13 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich, 3 gości zaproszonych oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu piątej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 13 radnych na 13 obecnych. Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad szóstej Sesji, po czym zapytał, czy są wnioski bądź uwagi do przedstawionego porządku. Wobec braku wniosków, Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad w wyniku, którego został on przyjęty 13 głosami na 13 obecnych.

do punku 2

Odpowiedzi na wnioski złożone na piątej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy.
( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki nr 4 i 5 ).
Przewodniczący Rady zwrócił się do wnioskujących radnych Bogusława Żuchowskiego i Ludomira Bylickiego czy odpowiedź jest satysfakcjonująca. Zastrzeżeń nie wniesiono.


do punktu 3

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił Grzegorz Ryczkowski – zastępca Burmistrza.
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6 )

do punktu 4

Na prośbę Przewodniczącego Rady, Sekretarz Miasta i Gminy – Grażyna Habasińska przedstawiła treść Uchwały Nr 203/2003 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20.08.2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2003 r.
( uchwała Nr 203/2003 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu )
Realizację z wykonania budżetu za I półrocze 2003 przedstawiła Celina Witkowska – Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy.
( część opisowa i tabelaryczna z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8)

do punktu 5

Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.
Radny Bogusław Żuchowski poprosił Skarbnika Miasta i Gminy o wyjaśnienie kilku zapisów w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r., dotyczyło to wykonania dochodów: Dz. 020 – Leśnictwo - dlaczego wykonanie jest zero. Dz.750 – Administracja Publiczna, plan był 69.100 zł., a wykonanie 71.472 zł. dlaczego wykonanie jest tak duże. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia. Dz.756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych, wykonanie wydatków: Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Dz. 600 – Transport i łączność, dlaczego jest tak niskie wykonanie.
Celina Witkowska – Skarbnik wyjaśniła wymienione działy:
Dz. 020 w pierwszym półroczu dochody nie zostały przekazane ze Starostwa Powiatowego w Lipnie. Nie mamy na to wpływu. Dz. 750 – nie były zaplanowane odsetki od lokat nocnych w kwocie 25.454 zł. Również składki na Izby Rolnicze przekazywane są od podatku rolnego, a w końcu roku rozliczamy się do faktycznego wykonania podatku rolnego. Stąd zwrot składki nie przyjętej do planu finansowego. W związku z tym jest takie duże wykonanie.


Dz.756 – dotyczy podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, jest on przekazywany przez Urząd Skarbowy w Lipnie.
Na pytanie do Dz. 600 powinien odpowiedzieć pracownik merytoryczny. Część inwestycji wykonywanych jest po półroczu stąd w sprawozdaniu nie jest wykazywane.
W Dz. 754 nie zrealizowano planowanego zakupu samochodu dla OSP Mokowo. Nie przekazano dotacji w kwocie 6.000,00 zł dla Policji w Dobrzyniu n. Wisłą, ponieważ nie jest zawarte porozumienie ani umowa.
Radny Bogusław Żuchowski podziękował Pani Skarbnik za wyjaśnienie.
Przewodniczący Rady ogłosił 30 minutową

do punktu 6

Grzegorz Mazurek – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą, przedstawił stan oświaty i projekty organizacji szkół na rok 2003/2004.
( część opisowa i tabelaryczna stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu )
Bardzo często słyszę i to nie od osób związanych z naszą gminą, że estetyka szkół się poprawiła. Jest to bardzo zadawalające. Pomoc władz samorządowych jest zauważalna. Dyrektor przedstawił wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkołach z terenu naszej gminy. Świadczą one o tym, że praca i wysiłek nauczycieli jest zadawalający.
Pytań do tej części obrad nie było.

do punktu 7 p-pkt „a”

Skarbnik Miasta i Gminy – Celina Witkowska omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2003 rok. Radni nie podjęli dyskusji, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 13 radnych ( dwóch nieobecnych )
( uchwała nr VI/37/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )

do punktu 7 p-pkt „b”

Sekretarz Miasta i Gminy – Grażyna Habasińska omówiła projekt uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników MGOPS w Dobrzyniu n. Wisłą.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 13 radnych ( dwóch nieobecnych )
( uchwała nr VI/38/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11 )

do punktu 7 p-pkt „c”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą przedstawił Przewodniczący Rady.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 13 radnych ( dwóch nieobecnych )
( uchwała nr VI/39/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12 )

do punktu 8

Radny Ludomir Bylicki – złożył wniosek w sprawie naprawienia melioracji w Bachorzewie u Pana Mariana Zielińskiego.

Radny Grzegorz Zych – złożył wniosek o zamontowanie 2 lamp oświetleniowych przy przystanku autobusowym na skrzyżowaniu Michałkowo-Kamienica.

do punktu 9

Przewodniczący Rady Sołeckiej – Tadeusz Amroziewicz zwrócił się z zapytaniem do Radnego Powiatu Lipno – Krzysztofa Bejnara co będzie z Ośrodkiem Zdrowia w Grochowalsku.
Odnosząc się do pytania Pan Krzysztof Bejnar powiedział, że był ogłoszony przetarg na ten ośrodek, ze względu na brak zainteresowania przetarg się nie odbył. Dobrze, że się tak stało kontynuował ponieważ przetarg nie został należycie przygotowany. Nie były powiadomione o takim zamierzeniu ani władze samorządowe jak również mieszkańcy. Wiejski Ośrodek w Grochowalsku nie istnieje również w statucie w strukturach S.P.ZOZ w związku z czym formalnie on nie istnieje.
W najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia w Radzie Powiatu, na którym ta sprawa zostanie poruszona. Bulwersujące jest to, że wszystko co się dzieje jest bez wcześniejszych informacji ze strony dyrekcji S.P. ZOZ, choćby właśnie sprawa ośrodka zdrowia w Grochowalsku.
Radny Ludomir Bylicki – co robi Rada szpitala.
Krzysztof Bejnar – Radny Powiatu Lipno, Rada właśnie zmieniła statut, nie jest jeszcze prawomocny, w związku z tym można pewnej korekty jeszcze dokonać, choćby sprawa Grochowalska.
Pytań więcej nie było. Przewodniczący podsumowując stwierdził, że niepokojące jest to co się dzieje w służbie zdrowia. Jako potencjalni pacjenci jesteśmy tym zaniepokojeni.

do punktu 10

Kończąc obrady szóstej Sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady szóstej Sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała: Przewodniczył:

Renata Kwiatkowska
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 09:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1277
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 09:52

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5022545
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:22

Stopka strony