Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr V)2003

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 28 kwietnia 2003 roku.
Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie czternastej trzydzieści. Miejsce obrad – sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu n. Wisła, ul. Szkolna 4.

Otwierając obrady piątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, ze Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, – (frekwencja
100 %) 23 przewodniczących rad sołeckich, 4 gości zaproszonych oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu)
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników obrad. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokółu czwartej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad piątej Sesji, po czym zapytał, czy są wnioski bądź uwagi do przedstawionego porządku. Wobec braku wniosków, Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad w wyniku, którego został on przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
Na wniosek Przewodniczącego Rady jednogłośnie została powołana komisja uchwał i wniosków w składzie :
- radny Skonieczny Marek,
- radny Nowakowski Stanisław,
- radny Ziółkowski Henryk.

do punktu 2

Odpowiedzi na wniosek złożony na czwartej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy.
(treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 4)
Przewodniczący Rady zwrócił się do wnioskującego radnego Bogusława Żuchowskiego, czy udzielona odpowiedź satysfakcjonuje go.

- 2 -
Radny Bogusław Żuchowski odpowiedział, że nie, ponieważ wniosek powielany jest od kilku lat, stąd prośba do Burmistrza, aby w budżecie roku 2004 zaplanować środki finansowe na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia. Zainstalowanie lampy oświetleniowej będzie stanowiło ciąg oświetleniowy, a także poprawi estetykę, stwierdził mówca.
Burmistrz Miasta i Gminy ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówcy, stwierdził, że każdy wniosek złożony przez radnych uważa za zasadny, lecz nie zawsze starcza środków finansowych na realizację pilnych potrzeb. Dalej mówca dodał, że sołectwo Szpiegowo jest najlepiej oświetloną miejscowością na terenie naszej gminy.
do punktu 3

Informację na temat podjęcia oraz realizacji ważniejszych zadań i przedsięwzięć przez Burmistrza Miasta i Gminy od początku kadencji 2002-2006 przedstawił Grzegorz Ryczkowski - zastępca Burmistrza.
(informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 5)
Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad przedstawioną informacją.

Radny Bogusław Żuchowski w swojej wypowiedzi podkreślił, że na posiedzeniu zespołu w dniu 18 lutego 2003 roku wspólnie ustalono, że na zakup samochodu przeznaczy się 50.000 zł, a z informacji wynika, że wartość samochodu wynosi brutto 78.533 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że od samego początku wspólnie ustalono, że dofinansowanie z nadwyżki budżetowej zakupu samochodu będzie oscylowało w granicach 50.000 zł i tak się stało, bowiem w tegorocznym budżecie gminy na ten cel zaplanowano kwotę 30.000 zł, ponieważ był zamiar zakupu samochodu w systemie ratalnym. Jednak po głębszym rozpoznaniu
i zaciągnięciu informacji u poszczególnych dealerów, zakup w systemie ratalnym kosztował by budżet gminy dodatkowo w granicach, nawet 38.000 zł. Stąd decyzja o zakupie samochodu za gotówkę, ale decyzja wspólna nie Burmistrza, co chcę wyraźnie podkreślić, stwierdził mówca.

do punktu 4

Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy za rok 2002 złożył
inż. Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy.
(część opisowa i tabelaryczna wykonania budżetu gminy za rok 2002
w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6 i nr 7)
Następnie szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu 2002 r. w dz. 853
„ Opieka Społeczna” z zdań własnych i zleconych złożyła Krystyna Pawłowska – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
(sprawozdanie w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 8)
-3-
Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił propozycje podziału nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu (wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych).
(propozycje podziału w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 9)
Burmistrz wyjaśnił, że przedstawione propozycje wstępnie były konsultowane
z zespołem doradczym w skład, którego wchodzą wszyscy przewodniczący stałych komisji rady miejskiej. Następnie były omawiane z komisją budżetu
i finansów R.M. Szczegóły podziału znajdują się w części opisowej projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003.

do punktu 5

Po rozpoznaniu materiałów złożonych przez Burmistrza i Kierownika M-G Ośrodka Pomocy Społecznej, Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski zarządził dyskusję.
Radny Bogusław Żuchowski poprosił Skarbnika Miasta i Gminy
o wyjaśnienie kilku zapisów w sprawozdaniu z wykonania budżetu roku 2002, mianowicie: na str. 2 pkt 8, dlaczego realizacja podatku od działalności gospodarczej oscyluje tylko w granicach 66 %,
- na str. 10 w dz. leśnictwo wydatki zrealizowano tylko w granicach 35 %,
- na str. 14 w dz. 900, rozdz. 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki zrealizowano w 60,5 % i na tej samej stronie rozdz. 90095 „pozostała działalność” wydatki zrealizowano tylko w 71,2 %.
Skarbnik Miasta i Gminy udzieliła kolejno wyjaśnień radnemu:
- podatek od działalności gospodarczej realizuje Urząd Skarbowy w Lipnie i takie niestety były wpływy, być może plan był nieco zawyżony, trudno jest zaplanować trafnie, ponieważ wielkości te każdego roku się zmieniają,
- w dz. leśnictwo planowane są środki tylko na zakup sadzonek drzew
i krzewów, zakupiono pierwszą partię i dokonano nasadzeń, a już w nocy duża część została skradziona i stąd odstąpiono od dalszych zakupów. Burmistrz Miasta i Gminy wystąpił z Apelem w formie obwieszczeń, które zostały bardzo szeroko rozpropagowane w mieście i na terenie gminy. W treści owego Apelu zawarł prośbę o zaprzestanie procederu kradzieży i dewastacji nasadzeń, zadeklarował również przekazanie sadzonek nieodpłatnie osobom, których nie stać na zakup,
- w dz. 900 rozdz. 90015 faktycznie zaoszczędzono środki finansowe poprzez oszczędność zużycia energii elektrycznej wskutek przestawienia zegarów sterujących, po prostu później włączano, a wcześniej wyłączano. Ponadto zaplanowano więcej środków na oświetlenie uliczne, ponieważ zapowiadana była znaczna podwyżka dopływu energii elektrycznej, ale na szczęście nie była ona zbyt duża,
- 4 -

- w rozdz. 90095 zaoszczędzono na korzystnie przeprowadzonym przetargu na modernizację SUW Grochowalsk, ponadto nie zrealizowano szeregu prac modernizacyjnych w SUW Dobrzyń n. Wisłą z przyczyn natury subiektywnej. Aktualnie nastąpiła zmiana eksploatora wodociągów
i kanalizacji i planowane zamierzenia będą zrealizowane w roku bieżącym, po prostu środki planowane na ten cel w roku 2002, przeszły na rok bieżący.

Radny Ludomir Bylicki zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość przepłukania sieci kanalizacyjnej przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, w ten sposób zaoszczędzi się zaplanowane na ten cel środki finansowe z nadwyżki budżetowej. Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że niema takiej możliwości, ponieważ czyszczenie sieci kanalizacyjnej trzeba zrobić przez fachowców, ludzi przeszkolonych z zachowaniem przepisów bhp.
Wobec braku dalszej dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zamknięciem dyskusji. W wyniku głosowania dyskusję zamknięto jednogłośnie – głosowało 15 radnych.

Na prośbę Przewodniczącego Rady, Sekretarz Miasta i Gminy – Grażyna Habasińska przedstawiła treść Uchwały Nr 105/2003 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 03 kwietnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2002 r. wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej, przekazanych ustawowo i wykonanych na podstawie porozumień oraz zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
(uchwała nr 105/2003 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10)
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Bętlewski zapoznał
z treścią wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.
(wniosek w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11)
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski zapoznał z treścią Uchwały Nr 122/2003 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 09 kwietnia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z wykonania budżetu gminy za rok 2002.
(uchwała nr 122/2003 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12).
- 5 -

do punktu 6 p-pkt „a”

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Dobrzyń n. Wisłą za 2002 rok przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionymi materiałami Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
(uchwała nr V/32/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako
załącznik nr 13).
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie wznowiono obrady.

do punktu 6 p-pkt „b”
Przewodniczący Rady powitał przybyłych na obrady: Panią mgr arch. Elżbietę Matusiak projektantkę planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta
i Gminy Dobrzyń n. Wisłą oraz Panów Waldemara Kujawskiego
i Zbigniewa Pruc – przedstawicieli firmy PALTRAK.
Pani Elżbieta Matusiak przeprosiła za nieobecność na obradach Pani arch. Władysławy Rekowskiej głównego projektanta, jej nieobecność spowodowana jest tym, że w dniu dzisiejszym zbiegły się dwie Sesje Rady.
Pani mgr Elżbieta Matusiak omówiła procedurę czynności związanych
z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego. Bardzo szczegółowo omówiła rysunek planu wykonany na mapie w skali 1:1000, który jest integralną częścią uchwały. Na rysunku planu uwzględniony jest teren gdzie będą wybudowane wiatrowe siłowe oraz tereny potencjalne. Kolorem żółtym jest zaznaczony teren ochronny od istniejących zabudowań. Podkreśliła, że grunty te nadal pozostają jako rolnicze i w przypadku korzystania z kredytu przez rolnika nie będzie żadnych perturbacji.
Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad omówionymi materiałami.
Radny Ludomir Bylicki zapytał, czy w Polsce są już pobudowane wiatrownie siłowe i co zyskamy jako konsumenci po wybudowaniu ich. Przedstawiciel firmy PALTRAK wyjaśnił, że wybudowano już około 70 sztuk większych o sile 43 megawatów i bardzo dużo mniejszych, lecz nie jest
w stanie podać liczby dokładnej. Ustosunkowując się do drugiego pytania wyjaśnił, że firma PALTRAK jest jedynie wykonawcą i wyprodukowaną energię musimy sprzedać do Zakładów Energetycznych i trudno mówić na dzień dzisiejszy o cenie jednostkowej za dostawę energii. Dalej mówca podkreślił, że po wstąpieniu do Unii Europejskiej z pewnością zmieni się, bo dotychczas Zakłady Energetyczne są monopolem.
- 6 –
Radny Henryk Ziółkowski (jako technik elektryk) zwrócił się do kolegów radnych, aby optowali za wybudowaniem wiatrowni siłowych, ponieważ Gmina Dobrzyń n. Wisłą jest na końcu linii zasilających, a wybudowanie wiatrowni siłowych rozwiąże w pewnym stopniu problem na naszym terenie. Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego częściowo w obrębie ewidencyjnym Nr 1 miasta Dobrzyń n. Wisłą oraz w obrębach ewidencyjnych: Zbyszewo, Bachorzewo, Płomiany, Lenie Wielkie i Chalin w gminie Dobrzyn n. Wisłą. Następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych ( nieobecny, usprawiedliwiony radny Stanisław Wojciechowski).
(uchwała nr V/33/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako
załącznik nr 14).

do punktu 6 p-pkt „c”

Skarbnik Miasta i Gminy – Celina Witkowska omówiła projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu na rok 2003. Wskazała, że w projekcie uchwały rozdysponowana jest nadwyżka budżetowa oraz wolne środki budżetowe i ten temat omówił dokładnie Burmistrz Miasta i Gminy w pkt 4 porządku dzisiejszych obrad. Radni nie podjęli dyskusji, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych ( nieobecny, usprawiedliwiony radny Stanisław Wojciechowski).
(uchwała nr V/34/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako
załącznik nr 15).
do punktu 6 p-pkt „d”
Sekretarz Miasta i Gminy – Grażyna Habasińska omówiła procedurę opracowania projektu statutu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, określając szczegółowo podstawę prawną. Projekt statutu był konstruowany przy współudziale Komisji Statutowej, powołanej w drodze uchwały Rady Miejskiej. Podkreśliła również fakt, że projekt statutu jest zaopiniowany przez radcę prawnego pod względem prawnym i merytorycznym. Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad projektem statutu. Radni nie podjęli dyskusji, wobec czego Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Dobrzyn n. Wisłą, po czym zarządził głosowanie nad uchwaleniem statutu. W wyniku głosowania statut Miasta i Gminy Dobrzyń
n. Wisłą został uchwalony jednogłośnie – głosowało 14 radnych ( nieobecny, usprawiedliwiony radny Stanisław Wojciechowski).
(statut wraz z uchwałą nr V/35/03 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 16).
- 7 –
do punktu 6 p-pkt „e”

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów
z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą przedstawił Przewodniczący Rady. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Grzegorz Mazurek – dyrektor Zespołu Obsługi Szkół. Poinformował, że w roku szkolnym 2002/2003 przyznane były dwa stypendia po 200 zł miesięcznie dla uczniów publicznego gimnazjum
i jedno stypendium dla studentki. Natomiast na rok szkolny 2003/2004 planuje się cztery stypendia dla uczniów publicznego gimnazjum.
Radny Paweł Bętlewski zapytał, czy są możliwości przyznania stypendium dla studenta. Dyrektor „ZOS” wyjaśnił, że teoretycznie tak, ale jest to ryzykowne, ponieważ Komisja Uczelniana może przydzielić stypendium zupełnie innemu studentowi wg swoich kryteriów.
Radny Krzysztof Habasiński zapytał ilu uczniów spełniło wymagania do otrzymania stypendium. Dyrektor „ZOS” wyjaśnił, że 38 uczniów spełniło wymogi, a jedynie dwóch otrzymało, ponieważ tyle środków było zabezpieczone w budżecie gminy.
Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych (nieobecny, usprawiedliwiony radny Stanisław Wojciechowski).
(uchwała nr V/36/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako
załącznik nr 17).
do punktu 7

Radny Bogusław Żuchowski złożył wniosek w sprawie zabezpieczenia mostku przy drodze gminnej w miejscowości Kisielewo.

do punktu 8
Radny Ludomir Bylicki zwrócił się z zapytaniem, czy będą podjęte czynności ze strony Urzędu Miasta i Gminy w związku z naruszeniem pasa drogowego, drogi gminnej pod nazwą „bieżyczka”. Radny podkreślił, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego wspólnie
z Inspektorem ds. dróg Andrzejem Stępczyńskim w czasie wizji lokalnej dokonanej w dniu 03 kwietnia 2003 r. stwierdziła, że szerokość pasa drogowego nie jest zgodna z szerokością zapisaną na mapie. Radny podniósł także niespójność w zakresie dystrybucji żużla na remont dróg w danej miejscowości, bowiem wcześniej uzgodnił z Inspektorem – Andrzejem Stępczyńskim na, którą drogę i od, której strony ma być nawieziony, okazało się, że żużel został rozdysponowany poza wiedzą Inspektora ds. dróg wbrew wcześniejszym uzgodnieniom. Kończąc swoją wypowiedź stwierdził, iż jako radny
oczekuje wyjaśnienia w tym względzie.
- 8 –
Radny Sławomir Kowalewski zwrócił się z zapytaniem, dlaczego społeczna grupa sportowa z Glewa nie może korzystać z sali gimnastycznej w szkole Krojczyn, analogicznie jak w roku ubiegłym.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że w przeszłości była zawarta umowa między burmistrzem, a dyrektorką szkoły, jednak RIO dopatrzyła się nieścisłości natury formalnej, bowiem burmistrz nie może zawierać umów na wynajem ze szkołą podległą Gminie jako organu prowadzącego. W związku
z powyższym Burmistrz zaproponował rozwiązanie przedmiotowej sprawy
w następujący sposób. Środki przeznaczone w budżecie gminy na ten cel
w dz. kultura fizyczna Rada przeniosłaby w drodze uchwały do dz. oświata
i wychowanie, a dyrektor umożliwi korzystanie z sali przez grupę sportową.
Radny Henryk Ziółkowski poprosił dyrektora „ZOS” o bliższe informacje
w temacie dokonania wyboru, któregoś z projektów hali sportowo widowiskowej, załączonych do materiałów na dzisiejszą Sesję. Dyrektor wyjaśnił, że owe projekty załączyłem szanownym radnym w celu ogólnego zapoznania się. Lecz na dzień dzisiejszy za wcześnie mówić, który z nich będzie brany pod uwagę, ponieważ najważniejsze jest ustalenie ścisłej lokalizacji
i opracowanie koncepcji, a dopiero dalszą czynnością będzie ogłoszenie przetargu na sporządzenie dokumentacji projektowej. Mówca stwierdził, że na bieżąco będzie się dzielił pomysłami w tym zakresie, a także oczekuje pomysłów ze strony radnych.
Radny Ludomir Bylicki podniósł kwestię odbioru padłych zwierząt gospodarskich z terenu naszej gminy. Inne większe gminy n. p. Rypin potrafiły rozwiązać problem, a w naszej gminie s. c. Adamowicz uzurpowała sobie prawo do dyktowania warunków w tej materii. Sądzę, że to władze samorządowe Gminy powinny koordynować zagadnienie.
Radny Sławomir Kowalewski nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że poza Gminą Rypin wszystkie inne gminy na terenie byłego województwa włocławskiego problem rozwiązały.
Burmistrz Miasta i Gminy odnosząc się do problemu odbioru padliny wyjaśnił, że były prowadzone rozmowy z firmą HETMAN, ale w konsekwencji firma ta nie wyraziła zgody na podpisanie umowy w zakresie świadczenia przedmiotowych usług. Dalej mówca wyjaśnił, że spółka Adamowicz usilnie zabiegała o dopłatę z budżetu gminy za świadczone usługi. Jednak po konsultacji z radcą prawnym wiadomo już, że brak jest możliwości prawnych na dofinansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez w/w spółkę cywilną.
Radny Sławomir Kowalewski podniósł kwestię nagminnie uszkadzanych hydrantów – kradzieże elementów aluminiowych zabezpieczających pobór wody i problemu tego nikt nie zauważa, w przypadku pożaru praktycznie nie będzie można korzystać z hydrantów, które przecież są dla celów przeciwpożarowych.
- 9 -

Przewodniczący rady sołeckiej Grochowalsk – Tadeusz Amroziewicz stwierdził, że stan dróg gminnych w Grochowalsku jest w opłakanym stanie, prosiłem już, aby przyjechał pracownik Urzędu z mapką i ustalił szerokość pasów drogowych, ponieważ brakuje kamieni granicznych, a drogi są coraz węższe, którymi nie można przejechać ze sprzętem rolniczym.
Radny Sławomir Kowalewski w swoim wystąpieniu podkreślił, że jako delegat Izb Rolniczych bardzo ściśle współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie, wspólnie organizowali szereg spotkań i szkoleń na temat warunków przystąpienia do Unii Europejskiej. Niestety pozostało tylko ubolewanie nad nikłym zainteresowaniem ze strony rolników, dlatego zastanawia się, czy naprawdę wszystko wiedzą, czy też kompletnie nic.
Przewodniczący rady sołeckiej Szpiegowo - Chyliński Zenon zwrócił się
z zapytaniem do Burmistrza jak głosować w referendum unijnym.
Burmistrz Miasta i Gminy ustosunkowując się do zapytania powiedział, że on pragnie jedynie zaapelować, aby wszyscy wzięli udział w referendum akcesyjnym, a sposób głosowania pozostawia bez komentarza. Jako obywatel Czesław Bender mogę powiedzieć, że mam świadomość iż wstąpienie do Unii
z pewnością poprawi byt naszym wnukom i może młodszym dzieciom.
Przewodniczący Rady Miejskiej podał informację o bezpłatnych badaniach raka dla kobiet w wieku 40 – 50 lat prowadzonych przez SP ZOZ w Lipnie. Każda chętna kobieta może się poddać badaniom bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.

do punktu 9

Kończąc obrady piątej Sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady piątej Sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała: Przewodniczył:


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 09:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1730
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 09:51

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4927339
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony