Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr XIX)01

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 16 listopada 2001 roku.
Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie czternastej.

Otwierając obrady dziewiętnastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady – Bogusław Żuchowski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z prawem.
W obradach uczestniczyło 18 radnych i 14 członków Komisji R.M. spoza Rady.
( listy obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 1 i nr 2 ).
Nieobecni na obradach radni : Ryczkowski Grzegorz i Żurawski Jerzy – usprawiedliwieni przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad Sesji. Zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do przedstawionego proponowanego porządku obrad. Radni nie wnieśli uwag do porządku, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 18 radnych.
Na wniosek Przewodniczącego Rady siedemnastoma głosami „ za „ przy jednym „ wstrzym „ została powołana Komisja uchwał i wniosków w składzie :
- radny Obernikowicz Jan
- radny Gembicki Wacław
- radny Skonieczny Marek

Porządek obrad :

1. Sprawy proceduralne.
2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski złożone na osiemnastej Sesji Rady
Miejskiej.
3. Informacja o pracy Zarządu Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.
4. Informacja na temat realizacji „ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.
5. Ocena realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za
trzy kwartały 2001 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmian budżetu gminy na rok 2001,
b) w sprawie unieważnienia uchwały nr XXI/108/97 w sprawie ustalenia
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Dobrzyniu n. Wisłą oraz uchwały nr 11/98/2000 w
sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
podstawowej i publicznego gimnazjum w mieście i gminie Dobrzyń n. Wisłą
c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru wielofunkcyjnego przy ul. Lipnowskiej w Dobrzyniu n. Wisłą.
d) ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolu samorządowym, szkołach podstawowych
i publicznych gimnazjach dla których miasto i gmina Dobrzyń n. W
jest organem prowadzącym.
e) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
f) rozwiązania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
g) wprowadzenia zmian w treści załączników nr 1 i 2 do uchwały
nr 17)146)01 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, sposobu
wydawania i cofania zezwoleń oraz gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
7. Wytypowanie kandydata do przyznania nagrody im. Adama,Adamandego
Kochańskiego na rok 2001.
8 Składanie wniosków.
9. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie obrad dziewiętnastej Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2

Odpowiedzi na złożone wnioski na osiemnastej Sesji Rady Miejskiej udzielił Wiesław Kaptur - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy. Radni nie wnieśli uwag do udzielonych odpowiedzi, uznając je za wyczerpujące.
( pisemne odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załaczniki od nr 3 do nr 10 ).

do punku 3
Informację o pracy Zarządu Miasta i Gminy za okres międzysesyjny przedstawił inż. Czesław Bender - Przewodniczący Zarządu.
Informacja została przyjęta bez uwag.
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11 ).

do punktu 4
Informację o realizacji dokumentu pod nazwą „ Strategia Rozwoju Miasta i
Gminy przedstawił Ryszard Bartoszewski – Inspektor w Urzędzie M i G.- 3 -

( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 12 ).
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym materiałami przez Inspektora d)s Kultury, Strategii i Promocji Gminy.

do punktu 5

Informację na temat realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiła Pawłowska Krystyna - Kierownik GOPS.
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 13 ).

do punktu 6 p-pkt „a”

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2001 przedstawił – Przewodniczący Rady Miejskiej, a następnie zarządził dyskusję nad projektem uchwały.
Radny Dobieszewski Ryszard zwrócił się z zapytaniem, jakie czynniki spowodowały wyrównanie płac nauczycielom i czy to jest absolutnie konieczne.
Wyjaśnień udzielił dyrektor Zespołu Obsługi Szkół, mianowicie nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu muszą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami osiągnąć odpowiednią wysokość średniego wynagrodzenia. W naszej gminie nauczyciele stażyści i kontraktowi mieli niższe wynagrodzenie a nauczyciele mianowani i kontraktowi osiągnęli wymagany poziom wynagrodzenia. Istnieje zatem ustawowy obowiązek wyrównania wynagrodzeń nauczycielom kontraktowym i stażystom.
Radny Dobieszewski Ryszard zapytał dalej, co się stanie jeżeli nie wypłaci się wyrównania nauczycielom, dyrektor „ZOS” wyjaśnił, że jeżeli by Urząd nie wypłacił, nauczyciele będą dochodzić na drodze sądowej.
Bartoszewski Ryszard – Inspektor d)s Kultury, Strategii i Promocji Gminy zgłosił konieczność dofinansowania dz. Kultura Fizyczna i Sport ) kwotą 3.540.00 zł z przeznaczeniem dla MLKS „Wisła” – 2.000 zł i 1.540 zł utrzymanie Świetlic wiejskich. Rada jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2001. Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 16 głosami „za” przy 2 głosach wstrzymujących – głosowało 18 radnych.
(uchwała nr 19)154)01 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu )

do punktu 6 p-pkt „ b „
Projekt uchwały w sprawie unieważnienia uchwały nr XXI/108/97 w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu n. Wisłą oraz uchwały nr 11/98/2000 w sprawie
- 4 -
ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum w mieście i gminie Dobrzyń n. Wisłą przedstawił Przewodniczący Rady. Dyrektor „ZOS” dodatkowo wyjaśnił, że konieczność wywołania tej uchwały wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty
Radny Dobieszewski Ryszard zapytał, kto może z ramienia organu prowadzącego wchodzić w skład Komisji konkursowej. Dyrektor „ZOS” wyjaśnił, że przedstawicielem organu prowadzącego mogą być : radni, członkowie Zarządu oraz pracownicy Urzędu i Zespołu Obsługi Szkół.
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 17 radnych ( jeden radny Kłobukowski Dariusz chwilowo opuścił salę obrad )
(uchwała nr 19)155)01 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu )

do punktu 6 p-pkt „ c „

Pani mgr Elżbieta Matusiak - Projektant szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wielofunkcyjnego przy ul. Lipnowskiej w Dobrzyniu n. Wisłą. Projekt dotyczy zmiany użytkowania gruntów rolnych Pana Sebastiana Onki na cele nierolnicze. Wyjaśniła jednocześnie, że wszystkie elementy i warunki zagospodarowania zostały spełnione, stąd uchwałę należy podjąć zgodnie z obowiązującym prawem. Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 18 radnych.
(uchwała nr 19)156)01 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu )


do punktu 6 p-pkt „ d „

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu samorządowym, szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach dla, których miasto i gmina Dobrzyn n. Wisłą jest organem prowadzącym, przedstawił Przewodniczący Rady. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem, Przewodniczący zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 18 radnych.
(uchwała nr 19)157)01 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu )

do punktu 6 p-pkt „ e„

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
- 5 -
mieszkaniowego, przedstawił Przewodniczący Rady. Dyrektor „ZOS” wyjaśnił, że uchwała nie pociąga skutków finansowych, zmiana musi nastąpić dlatego, że poprzedni regulamin był mało przejrzysty, teraz jest bardziej uszczegółowiony i zgodny ze znowelizowaną Ustawą, prawie w 100 % wzorowany jest na Rozporządzeniu MEN.
Radny Skonieczny Marek wniósł, aby w § 2, pkt 3 dodać „ wraz z ustawowymi odsetkami „. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Skoniecznego Marka. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 18 radnych.
Po naniesieniu poprawki do projektu uchwały, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 18 radnych.
(uchwała nr 19)158)01 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu )

do punktu 6 p-pkt „ f „

Projekt uchwały w sprawie rozwiązania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawił Przewodniczący Rady. Ryczkowski Edmund - Koordynator gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wyjaśnił, że w związku z Ustawą o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Komisja musi być rozwiązana i w ciągu 30 dni od daty Sesji musi być powołana nowa Komisja uchwałą Zarządu Miasta i Gminy.
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 18 radnych.
(uchwała nr 19)159)01 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokółu )


do punktu 6 p-pkt „ g „

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w treści załączników nr 1 i nr 2 do uchwały Nr 17)146)01 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, sposobu wydawania i cofania zezwoleń oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawił Przewodniczący Rady. Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie - głosowało 18 radnych.
(uchwała nr 19)160)01 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu )- 6 -
do punktu 7

Ryszard Bartoszewski w imieniu Klubu Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej zgłosił kandydaturę nieżyjącego Pana Kalinowskiego Jerzego do przyznanie pośmiertnie nagrody im. Adama, Adamandego Kochańskiego na rok 2001.
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie zaproponowanej kandydatury. W wyniku głosowanie kandydatura Pana Kalinowskiego Jerzego została poparta jednogłośnie – głosowało 18 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował do przyznania nagrody Adama, Adamandego Kochańskiego na rok 2001 Pana mgr Andrzeja Rutkowskiego.
Rada przyjęła zaproponowaną kandydaturę jednogłośnie – głosowało 18 radnych.
( życiorys oraz uzasadnienie wniosku w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 22 )

do punktu 8

Przewodniczący Rady odczytał wniosek radnej Chmielowiec Zofii w sprawie zatrzymywania się w Dobrzyniu n. Wisłą kursów „ POLSKI EXSPRES „
(wniosek stanowi załącznik 23 do niniejszego protokółu )
Radny Kęsicki Roman złożył wniosek o : zainstalowanie oświetlenia przy przystanku PKS w Bachorzewie oraz remont tego przystanku, odnowienie elewacji przystanków autobusowych w Strachoniu i Zbyszewie, naprawienie oświetlenia ulicznego w Zbyszewie tak, aby co druga lampa świeciła.
Radny Kłobukowski Dariusz złożył wniosek o odnowienie znaków drogowych w mieście, ponieważ są bardzo zniszczone i nieczytelne. Przewodniczący Rady dodał, aby uzupełnienia takiego dokonać także na terenie gminy.
Radny Jaskólski Lech złożył wniosek o dokonanie sprawdzenia stanu technicznego budynku komunalnego w Płomianach (budynek starej szkoły ) oraz w sprawie zmiany nazwy ulicy obecnej Służba Polsce na Kardynała Wyszyńskiego.
Członek Komisji R.M. Leszek Rutkowski złożył wniosek o dokonanie przeglądu urządzeń melioracyjnych w Dobrzyniu n. Wisłą, ponieważ dzieje się coś anormalnego, woda na gruntach zmeliorowanych zamiast odpływać, przypływa. Wnioskodawca podejrzewa dzikie podłączenie do głównego kolektora.
Radny Lewandowski Dariusz złożył wniosek w sprawie zaplanowania środków finansowych w budżecie 2002 roku na wykup gruntów pod duże targowisko gminne.
Członek Komisji R.M - Bylicki Ludomir złożył wniosek w sprawie wygospodarowania środków finansowych w budżecie gminy na masowe badania mammograficzne dla kobiet wiejskich.


- 7 -
do punktu 9

Radny Kembłowski Marek nawiązując do wniosku radnego Jaskólskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy, stwierdził iż jest absolutnie przeciwny. Nazwa ulicy Służba Polsce jest niezmienna od lat powojennych i ściśle nawiązuje do naszej historii, dlatego stawia wniosek aby nie zmieniać nazwy.
Członek Komisji R.M. Kwiatkowski Karol w pełni popiera wniosek radnego Marka Kembłowskiego.

do punktu 10

Kończąc obrady dziewiętnastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący podziękował za udział w obradach wszystkim uczestnikom.


Protokółowała : Przewodniczący Rady
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 09:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2517
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 09:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4927562
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony