Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr IV)2003

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 26 marca 2003 roku.


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie czternastej. Miejsce obrad – sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, ul. Szkolna 4.

Otwierając obrady czwartej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych – (frekwencja 100 %) 23 przewodniczących rad sołeckich oraz 6 gości zaproszonych.
(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 - nr 3 do niniejszego protokółu).
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym przywitał wszystkich uczestników obrad i złożył gratulacje nowo wybranym sołtysom
w wyborach, które zostały przeprowadzone w lutym 2003 roku.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokółu trzeciej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w Biurze Rady Miejskiej, a przed obradami w holu przy sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad czwartej Sesji Rady Miejskiej, po czym zapytał, czy są wnioski bądź uwagi do przedstawionego porządku obrad. Wobec braku wniosków, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego porządek obrad czwartej Sesji Rady został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
do punktu 2
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy przedstawić informację
o przeprowadzonych zebraniach wiejskich sprawozdawczo wyborczych. Radni przyjęli przez aklamację, że takiej potrzeby niema, ponieważ wszyscy otrzymali
w komplecie materiałów na dzisiejszą Sesję. Wobec czego Przewodniczący Rady odczytał tylko treść zawartą na stronie 2 przedmiotowej informacji, która tyczy wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w kampanii sprawozdawczo wyborczej w sferze wykładni uprawnionych do udziału w akcie głosowania na wybór sołtysa i rady sołeckiej. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że wszystkie wnioski zgłoszone na zebraniach wiejskich zostały usystematyzowane tematycznie i przekazane na stanowiska pracy, merytorycznie związane
z zakresem czynności. Będą one przedmiotem analizy i rozpoznania możliwości ich realizacji przez Burmistrza i Jego Zastępcę przy współudziale organów pomocniczych Rady Miejskiej.
(informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 4)
- 2 -

do punktu 3
Informację o realizacji zadań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą za rok 2002 przedstawił asp. szt. Sławomir Kwiatkowski – Kierownik Posterunku Policji
w Dobrzyniu n. Wisłą.
(informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 5)
Przewodniczący Rady ogłosił dyskusję nad przedstawionym materiałem.
Radny Bogusław Żuchowski, jednocześnie Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego R. M. w swoim wystąpieniu stwierdził jednoznacznie, że wykrywalność przestępstw za rok 2002 wydatnie zwiększyła się, bo jeszcze w roku 2000 oscylowała ona
w granicach 50 %. Dalej mówca stwierdził, że Rada doskonale zna potrzeby miejscowego Posterunku Policji, stąd na obradach Komisji w dniu
27 stycznia b. r. został wypracowany wniosek w sprawie zakupu telefonu
z sekretarką oraz wniosek dotyczący przeznaczenia środków finansowych
z dz. 851 „ przeciwdziałanie alkoholizmowi” na sfinansowanie przypadków skorzystania z Izby Wytrzeźwień we Włocławku, mieszkańców z terenu naszej Gminy. Z satysfakcją muszę stwierdzić, że obydwa wnioski zostały uwzględnione, stwierdził mówca.
Radny Ludomir Bylicki – członek Komisji, o której mowa wyżej podkreślił, że generalnie odbiera się pozytywne opinie na temat funkcjonowania naszej Policji, bowiem poprawiło się w wielu dziedzinach. Pozytywny jest fakt zaostrzenia przepisów wobec sprawców, bo dotychczas prawo chroniło bardziej przestępców, natomiast funkcjonariuszy Policji traktowano jako „chłopców do bicia”, mówca podkreślił, że jest pełen obaw, że przestępczość może wzrosnąć
z chwilą opuszczenia zakładów karnych przez osobników z Dobrzynia, którzy wchodzili wiele razy w kolizję z prawem, a tym bardziej, że fala bezrobocia ciągle wzrasta. Dlatego wnioskuję o przywrócenie etatu w miejscowym Posterunku Policji.
Kierownik Posterunku Policji - Sławomir Kwiatkowski podziękował członkom Komisji za wypracowane wnioski, a Burmistrzowi Miasta i Gminy za uwzględnienie ich do realizacji. Dalej mówca podkreślił, że telefon
z sekretarką usprawni w dużej mierze kontakt ze społeczeństwem, bowiem bez żenady i anonimowo można informować o sytuacjach, które naprowadzą Policję do baczniejszego patrolu, a w konsekwencji ujęcia osobników wchodzących
w kolizję z prawem.
Komendant Powiatowy Policji w Lipnie – mgr Józef Piasecki w swoim wystąpieniu podkreślił, że życzył by sobie, aby współpraca była tak dobra
w innych gminach jak w tutejszej. Podziękował władzom samorządowym za wydatną pomoc w zakupie samochodu dla Policji w Dobrzyniu n. Wisłą, niewiele jest takich gmin z inicjatywą i chęcią niesienia pomocy.
- 3 -

Przewodniczący Rady Miejskiej w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Ludomira Bylickiego również zwrócił się z prośbą o przywrócenie etatu
w naszym Posterunku Policji.
Komendant mgr Józef Piasecki poinformował, że przynajmniej w najbliższym czasie nie przewiduje się zwiększenia obsady, ponieważ generalnie Policja cierpi na brak środków finansowych. Działalność Policji w Dobrzyniu jest na tyle dobra, że sprosta postawionym zadaniom, ponadto wspomagana jest przez służby prewencyjne KPP w Lipnie w razie potrzeby.
Burmistrz Miasta i Gminy stwierdził, że Policja działa coraz lepiej i skuteczniej, widać to szczególnie na przykładzie Miasta Dobrzynia n. Wisłą. Jeszcze
w niedalekiej przeszłości zdarzały się bardzo często kradzieże, rozboje
i. t. p. wykroczenia.

do punktu 4
Sprawozdanie z realizacji uchwały nr 22/173/02 Rady Miejskiej Dobrzyń
n. Wisłą, z dnia 29 marca 2002 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożył inż. Grzegorz Mazurek – Przewodniczący Komisji, o której mowa wyżej.

(sprawozdanie w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 6)

Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad złożonym sprawozdaniem.
Radny Henryk Ziółkowski zwrócił się z zapytaniem, na jaki cel będzie przeznaczone 30 % niewykorzystanych środków z dz. „przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Grzegorz Mazurek – Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że weszły one w nadwyżkę budżetową, a Rada Miejska na Sesji kwietniowej zdecyduje w drodze uchwały o jej przeznaczeniu.

do punktu 5
Inspektor d)s kultury, strategii i promocji gminy - Ryszard Bartoszewski omówił szczegółowo plan operacyjny na rok 2003 do realizacji dokumentu pod nazwą „ Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
na lata 2001-1015”, uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 25 sierpnia
2000 roku (Uchwała Nr 13/109/2000) oraz harmonogram realizacyjny
na 2003 rok do dokumentu pod nazwą „ Program Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą” uchwalonego przez Radę Miejską w dniu
28 marca 2001 roku (Uchwała Nr 16/139/2001).
(materiały w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 7)

Dokument będący załącznikiem do niniejszego protokółu otrzymali wszyscy uczestnicy obrad.
- 4 -
Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad przedstawionym materiałami przez Inspektora – Bartoszewskiego Ryszarda.

Radny Bogusław Żuchowski w swojej wypowiedzi odniósł się do jednego
z zapisów w planie operacyjnym do Strategii ..., mianowicie, że będzie realizowana dokumentacja na budowę sali widowiskowo – sportowej i to kwota aż około 100.000 zł. Wyjaśnień udzielił Grzegorz Mazurek – dyrektor „ZOS” w Dobrzyniu n. Wisłą. W dniu 17 marca 2003 roku Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu, po uprzednim dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z trudnościami w sferze prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, wypracowała wniosek, by przystąpić do budowy sali sportowo – widowiskowej, zaś środki finansowe
na opracowanie dokumentacji w kwocie ca 96.000 zł przeznaczyć z wolnych środków finansowych (t. z. w. nadwyżka budżetowa). Dalej mówca podkreślił, że podane koszty mogą szokować, ale są to koszty faktyczne, bowiem w Gminie Skępe za opracowanie dokumentacji na pełno wymiarową salę wyniosły
97.000 złotych. Oczywiście będzie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i być może oferent zaproponuje niższą cenę.
Radny Bogusław Żuchowski nawiązując do wypowiedzi dyrektora „ZOS” stwierdził iż jego zdaniem notuje się systematyczny niż demograficzny,
a w związku z tym, czy istnieje potrzeba kontynuacji tak kosztownej inwestycji. Ponadto mówca stwierdził, iż na zebraniach wiejskich w, których uczestniczył mieszkańcy wskazywali na konieczność inwestowania w budowę i modernizację dróg gminnych, tym bardziej, że inwestycja w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście pochłonęła ogromne środki finansowe.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że póki co, jest to tylko propozycja do planu realizacyjnego Strategii, zaś na Sesji kwietniowej Rada zdecyduje, czy
w ogóle podejdzie się do rozpoczęcia inwestycji. Wszystko zależy od wielkości pozyskanych środków z zewnątrz w granicach 30 – 40 %. Jeżeli Rada nie wyrazi zgody na rozpoczęcie inwestycji, wówczas środki w kwocie 100.000 zł, będą przeznaczone na inne potrzeby, których przecież nie brakuje, stwierdził mówca. Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad materiałami przedstawionymi przez Ryszarda Bartoszewskiego. W wyniku głosowania zostały one przyjęte jednogłośnie – głosowało
15 radnych.
do punktu 6 p -pkt „a”
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta
i gminy sprzedaży napojów alkoholowych i warunki ich sprzedaży, ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu, z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak
i w miejscu sprzedaży tych napojów przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Żurawski.
- 5 -

Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
Radny Bogusław Żuchowski odniósł się do zapisu w pkt 7 na stronie 4 załącznika nr 1 do projektu uchwały i zapytał, dlaczego podmiot gospodarczy
w razie cofnięcia zezwolenia, może otrzymać następne dopiero po upływie trzech lat. Przewodniczący gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - Grzegorz Mazurek wyjaśnił, że do takiego zapisu obliguje nas ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie - głosowało 15 radnych.
(uchwała Nr IV/26/03 w załączeniu do niniejszego protokółu– jako zał. nr 8)

do punktu 6 p – pkt „ b „

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003 przedstawił Przewodniczący Rady, po czym zarządził dyskusję nad przedmiotowym projektem.
Burmistrz Miasta i Gminy wniósł, aby na stronie 3 załącznika do projektu uchwały w pkt 3 „Postanowienia końcowe” zmienić zapis w sposób następujący „za udział w posiedzeniu członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje dieta w wysokości 80,00 złotych „.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Burmistrza.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 13 głosami „za”, 1 „przeciw”
i 1 „wstrzym” - głosowało 15 radnych.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały, po uwzględnieniu wniosku Burmistrza. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 14 głosami „za” i 1 głosie „wstrzym” - głosowało 15 radnych.
(uchwała Nr IV/27/03 w załączeniu do niniejszego protokółu –jako zał. nr 9)

do punktu 6 p - pkt „c”

Kierownik Referatu - Zofia Jóźwiak omówiła załącznik graficzny do projektu uchwały, przedstawiony na kopii mapy „ Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dobrzynia n. Wisłą „. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie zarządził dyskusję nad przedstawionym projektem. Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

- 6 -

w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało
15 radnych.
(uchwała Nr IV/28/03 w załączeniu do niniejszego protokółu– jako załącznik nr 10)

do punktu 6 p – pkt „d”

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 omówiła Skarbnik Miasta i Gminy - Celina Witkowska. Podstawowe zmiany polegają na wniesienie do budżetu zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych i subwencji oraz zwiększenie planu w podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie wyliczeń ze złożonych deklaracji podatkowych podatników o kwotę 23.575,00 złotych. Po udzieleniu wyjaśnień przez Skarbnika Miasta i Gminy, Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, a następnie zarządził dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Burmistrz poinformował, że planował zrobienie podjazdu do budynku Urzędu Miasta i Gminy, ale Gmina nie otrzyma wsparcia finansowego na ten cel z zewnątrz w związku z czym wymieni się wszystkie okna oraz drzwi w Urzędzie, praktycznie niebawem zakończą się roboty w tym zakresie. Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego została ona podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
(uchwała Nr IV/29/03 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 11)
do punktu 6 p –pkt „e”
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej przedstawił Przewodniczący Rady, a następnie zarządził dyskusję nad przedstawionym projektem.
Radny Bogusław Żuchowski posiłkując się notatką zamieszczoną w Gazecie Kujawskiej z dnia 17 stycznia 2003 roku poinformował o wysokości diet dla radnych i przewodniczących rad oraz wynagrodzenia wójtów i burmistrzów
w ościennych gminach. Z wyliczeń wynika, że średnia dieta dla radnego oscyluje w granicach 227 złotych, stąd stawia wniosek, aby dieta dla radnego
w naszej Gminie wynosiła średnią podaną wyżej.
Burmistrz Miasta i Gminy w swoim wystąpieniu stwierdził, że podtrzymuje propozycje wysokości diet zamieszczone w projekcie uchwały.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Bogusława Żuchowskiego. W wyniku głosowania „za” wnioskiem głosował 1 radny, „przeciw” 7 radnych i 7 radnych wstrzymało się od głosu – głosowało
15 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został uwzględniony.
- 7 -

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała została podjęta 11 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” i 3 „wstrzym” - głosowało 15 radnych.

(uchwała Nr IV/30/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12)

do punktu 6 p – pkt „f”

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 16/140/01 Rady Miejskiej Dobrzyń
n. Wisłą z dnia 28 marca 2001 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i wynagradzania inkasentów przedstawił Przewodniczący Rady, a następnie ogłosił dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały.
Radny Bogusław Żuchowski zaproponował, aby sołtysi wypowiedzieli się
w sprawie wysokości diety za udział w obradach Sesji dla przewodniczących rad sołeckich.
Wiesław Jaworski - przewodniczący rady sołeckiej w Płomianach wniósł
o uchwalenie diety w wysokości 90 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy stwierdził, że podtrzymuje wysokość diety zaproponowaną w projekcie uchwały.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
w wyniku, którego uchwała została podjęta 13 głosami „za” i 2 głosach „wstrzym”. – głosowało 15 radnych.
(uchwała Nr IV/31/03 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 13)

Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że w projekcie porządku obrad w pkt 6 był jeszcze zaplanowany p – pkt „g”, ale po konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową, wiadomo już, że nie potrzeba wywoływać uchwały na zbycie samochodu „Lublin”, będącym własnością komunalną Gminy.
Zatem Przewodniczący Rady stwierdził, że przechodzimy do realizacji pkt 7.

do punktu 7

Radny Bogusław Żuchowski złożył wniosek w sprawie zainstalowania lampy oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu drogi powiatowej
Szpiegowo – Lipno z drogą gminną do Kisielewa.- 8 -

do punktu 8

Radny Bogusław Żuchowski stwierdził, że w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej do porządku obrad zawsze był wprowadzony punkt „informacja
o pracy Zarządu Miasta i Gminy” za okres między sesyjny. W bieżącej kadencji Zarząd już nie funkcjonuje, stąd moim zdaniem powinna być informacja Burmistrza Miasta i Gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówcy, stwierdził, że już na następną Sesję przedstawi taką informację, w której uwzględniona będzie działalność kompleksowo, a więc Burmistrza oraz Urzędu Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady zapoznał z treścią pisma (podziękowania) Parafii Rzymskokatolickiej w Dobrzyniu n. Wisłą za przekazaną pomoc pieniężną dla tej Parafii.
(pismo w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 14)

Pan Krzysztof Bejnar - radny Powiatu Lipno, będący przewodniczącym Komisji Zdrowia Rady Powiatu, podziękował za zaproszenie na Sesję, jednocześnie stwierdził, że od początku bieżącej kadencji był każdorazowo zapraszany, ale dopiero dzisiaj udało się wygospodarować chwilę na uczestnictwo w obradach. W swoim wystąpieniu poinformował, że w dniu
28 marca 2003 roku odbędzie się Sesja Rady Powiatu Lipno, poświęcona przede wszystkim sytuacji w lipnowskim SP ZOZ. Przedstawiony będzie program naprawczy nad, którym Rada Powiatu będzie dyskutować i ewentualnie przyjąć, bądź nie. Przygotowane są projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie sprzedaży bądź wydzierżawienia majątku SP ZOZ. Na dzień dzisiejszy wiadomo już, że na sprzedaż jest majątek ZOZ w Tłuchowie, Skępem, nadal nie wiadomo co z pozostałym majątkiem w Kikole, Dobrzyniu i Grochowalsku bo WOZ w Chalinie jest własnością Gminy. Dlatego zwracam się do radnych oraz Burmistrza Miasta i Gminy, aby określili jak ma wyglądać opieka zdrowotna na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, ponieważ czas nagli i do czasu Sesji Rady Powiatu muszę posiąść takie informacje, stwierdził mówca.
Przewodniczący Rady - Jerzy Żurawski stwierdził, że zgodnie
z wcześniejszymi ustaleniami Pan Krzysztof Bejnar ma wszelkie upoważnienia do pilotowania tematu, lecz wykup majątku ZOZ nie jest brany pod uwagę, ponieważ nie zabezpieczone są środki finansowe w budżecie gminy.
Pan Karol Kwiatkowski - radny Powiatu Lipno w swojej wypowiedzi mocno podkreślił, że jest to temat bardzo istotny, przecież chodzi o opiekę zdrowotną dla naszych dzieci, żon, rodzin najbliższych i całego naszego społeczeństwa. Jest podjęta próba zmiany struktury SP ZOZ, Ośrodki Zdrowia mają pójść na własny „garnuszek”, tak zakłada program podkreślił mówca.
- 9 -

Pan Krzysztof Bejnar nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Rady, stwierdził, że owszem otrzymał przyzwolenie na podejście do przejęcia, ale pod nadzorem Rady i Burmistrza. Ja mogę zaangażować się merytorycznie w temat, jednak podjęcie decyzji nie do mnie należy. Władze samorządowe muszą jednak wystąpić z oficjalnym wnioskiem do dyrekcji SP ZOZ o przejęcie majątku, by można dopiero podjąć współpracę z innymi podmiotami i może to zafunkcjonować na korzyść wszystkich mieszkańców naszego środowiska.
Radny Ryszard Dobieszewski w swoim wystąpieniu podkreślił, że jest to temat bardzo poważny i bez zwłoki trzeba się zająć. Dlatego wnioskuje, aby zajęła się tematem Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego R. M. przy współudziale Burmistrza oraz przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej.
Radny Ludomir Bylicki poinformował, że na zebraniach wiejskich mieszkańcy zgłaszali potrzebę, aby w M-G Ośrodku Zdrowia przyjmowali, chociaż raz w tygodniu lekarze specjaliści n. p. kardiolog, neurolog i. t. p. stąd zwraca się z zapytaniem do Pana Krzysztofa Bejnara, czy istnieje taka możliwość.
Pan Tadeusz Amroziewicz - przewodniczący rady sołeckiej
w Grochowalsku zgłosił, że w WOZ Grochowalsk w godzinach popołudniowych brak jest obsługi medycznej.
Radny Bogusław Żuchowski zasygnalizował, że w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Grochowalsku dawno nie można zobaczyć lekarza stomatologa, bo pacjentów to praktycznie nie przyjmuje, a jeżeli już, to bardzo sporadycznie.
Pan Krzysztof Bejnar ustosunkowując się do wypowiedzi i zapytań pod adresem opieki zdrowotnej wyjaśnił; radnemu Ludomirowi Bylickiemu, że brak jest możliwości, aby w M-G Ośrodku Zdrowia w Dobrzyniu przyjmowali lekarze specjaliści, po prostu Kasa Chorych nie zapłaci chyba, że takie usługi zakontraktują niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Panu Amroziewicz Tadeuszowi wyjaśnił, że Ośrodki Zdrowia nie pełnią całodobowych dyżurów, jedynie w Dobrzyniu n. Wisłą pacjenci przyjmowani są do godziny 19oo .
W nagłych wypadkach należy zgłaszać się do Pogotowia ratunkowego, bądź
w przypadkach uzasadnionych wezwać karetkę pogotowia. Takie informacje są wywieszone w każdej placówce służby zdrowia. Mówca nie ustosunkował się do wypowiedzi radnego Bogusława Żuchowskiego dotyczącej opieki stomatologicznej w WOZ Grochowalsk.
Jurek Statkiewicz - Inspektor d)s rolnictwa i gospodarki gruntami przekazał Sołtysom publikacje tematycznie związane z kolczykowaniem zwierząt gospodarskich.- 10 -


Sekretarz Miasta i Gminy zapoznała z treścią zapisu w art. 24h. 24i. 24j. 24k.
o raz 24l. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591) traktujących w swojej treści
o obowiązku i formie składania oświadczeń majątkowych. Następnie przekazała wszystkim radnym druk oświadczenia i poinformowała, że termin złożenia upływa 30 kwietnia 2003 roku.

do punktu 9

Kończąc obrady czwartej Sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że obrady czwartej Sesji uważa za zakończone.

Protokółowała : Przewodniczył obradom :
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 09:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1747
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 09:46

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155783
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony