Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr XXI)01

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 28 grudnia 2001 roku.Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie czternastej trzydzieści.

Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. W.

Otwierając obrady dwudziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady – Żuchowski Bogusław stwierdził, że Sesja została zgodnie z prawem. W obradach brało udział 20 radnych ( frekwencja 100 % ) oraz 14 gości zaproszonych.

( listy obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki nr 1 i nr 2 ).

Protokół z dwudziestej Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednogłośnie została powołana Komisja uchwał i wniosków w składzie :
1. radny Bętlewski Paweł,
2. radna Chmielowiec Zofia,
3. radny Cieślak Tadeusz.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, a następnie zapytał czy są uwagi, bądź wnioski do proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący Zarządu Miasta i Gminy inż. Czesław Bender wniósł o wprowadzenie w punkcie 3 p-pkt „ f „ podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem, w wyniku głosowania wniosek został przegłosowany 19 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” - głosowało 20 radnych.
Po wprowadzeniu do porządku obrad p-pkt „f’ Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad całością porządku obrad, w wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych.

Porządek obrad :
1.Sprawy proceduralne.
2.Udzielenie odpowiedzi na wnioski złożone na dwudziestej Sesji Rady.
3.Podjęcie uchwał w sprawie ;
a) uchwalenia budżetu gminy na rok 2002,
b ) zmian budżetu gminy na rok 2001,`

- 2 -
c) opłat za wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych z
ujęcia wodociągowego w Dobrzyniu n. Wisłą,
d) ustalenia opłat za wodę z ujęć wodociągowych na terenie gminy
Dobrzyń n. Wisłą oraz kupowanej z ujęcia w Zadusznikach,
e) przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń
Kredytowych.
4. Złożenie sprawozdań z działalności za rok 2001 Rady Miejskiej oraz
stałych Komisji Rady Miejskiej.
5. Zatwierdzenie rocznych planów pracy na rok 2002 :
- Rady Miejskiej
- Zarządu Miasta i gminy
- Stałych Komisji Rady Miejskiej.
6. Składanie wniosków.
7.Informacje, wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad dwudziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2
Odpowiedzi na złożone wnioski na dwudziestej Sesji Rady Miejskiej w dniu 05 grudnia 2001 roku udzielił inż. Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy.

( odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załączniki od nr 3 do nr 11 ).

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy udzielone odpowiedzi satysfakcjonują radnych.
Radny Jankowski Andrzej stwierdził, że udzielona odpowiedź nie zadowala, bowiem zdaniem mówcy Urząd powinien podjąć radykalne działania, nie można tolerować samowoli, a tak uczynił Pan Kraśnicki, na gruntach będących własnością komunalną Gminy zrobił ogrodzenie i punkt świetlny, który służył mieszkańcom Grochowalska w chwili obecnej jest tylko dla jego potrzeb.
Radny Żurawski Jerzy poinformował, że na poprzedniej Sesji zgłaszał awarię jednej lampy oświetleniowej, a w chwili obecnej nie świeci pięć i nadal oczekuje usunięcia tych awarii, ponieważ jest to centrum wsi.
Radny Żuchowski Bogusław stwierdził, że odpowiedź nie zadowala jego, bowiem pracownicy Urzędu nie zadali sobie trudu na dokonanie wizji lokalnej, przecież słupek jest w swoim miejscu, należy przykręcić tylko znak i myślę, że warunki atmosferyczne nie mogą determinować tej czynności, stwierdził mówca. Ponadto mówca zasygnalizował fakt, że odpowiedzi na złożone wnioski nie są udzielane w terminie określonym w Regulaminie Rady.

do punktu 3 p-pkt „a”
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem budżetu gminy na rok 2002.

- 3 -

Burmistrz Miasta i Gminy - inż. Czesław Bender jako Przewodniczący Zarządu Miasta i Gminy wygłosił referat wprowadzający do uchwalenia budżetu gminy na rok 2002.
( referat w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12 )

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał z treścią Uchwały Nr 306)01 z dnia 13 grudnia 2001 roku Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą na rok 2002 z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami.

( uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13 )

Skarbnik Miasta i Gminy poinformowała, że w projekcie budżetu po stronie dochodów nie planowane są odsetki, ponieważ nie ma takiego obowiązku, dopiero w trakcie roku budżetowego wprowadza się w drodze Uchwały Rady Miejskiej.
Członek Komisji Rady Miejskiej spoza Rady Jankowski Krzysztof zwrócił się do Rady z prośbą o dofinansowanie budowy Strażnicy OSP w Grochowalsku o ile to możliwe. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł w budżecie 2001 roku nie zostały wykorzystane i zostały przeniesione na inwestycje.
Radny Żurawski Jerzy zwrócił uwagę, że zaplanowana kwota w projekcie budżetu na diety dla Zarządu Miasta i gminy jest nieadekwatna do faktycznie poniesionych wydatków na ten cel. Skarbnik Miasta i gminy wyjaśniła, że pod tą pozycją są zaplanowane również środki finansowe na diety dla różnych Komisji między innymi dla : komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans, komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Radny Lewandowski Dariusz wskazał, iż jego zdaniem w projekcie budżetu za dużo zaplanowane jest na Kulturę, a za mało na Opiekę społeczną zważywszy na występujące na bardzo szeroką skalę bezrobocie, a tym samym postępujące zubożenie społeczeństwa z terenu miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą.
Burmistrz Miasta i Gminy podkreślił, że wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej pracowały nad analizą projektu budżetu wypracowując stosowne wnioski. Zarząd Miasta i Gminy na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2001 roku poddał dogłębnej analizie wszystkie wnioski przedłożone przez Przewodniczącego Rady. W integralnej części Zarząd uznał wnioski i podjął Uchwałę Nr 66)01 w sprawie zmian projektu budżetu gminy na rok 2002, którą Państwo otrzymali z materiałami na dzisiejszą Sesję, kończąc swoje wystąpienie Przewodniczący Zarządu zawnioskował o uchwalenie budżetu na rok 2002. Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem budżetu, Przewodniczący Rady

- 4 -
przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002, po czym zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania budżet na rok 2002 został uchwalony 17 głosami „za” przy 3 głosach wstrzymujących - głosowało 20 radnych.

( uchwała nr 21)167)01 wraz z budżetem gminy w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 14 ).

do punktu 3 p-pkt „b”
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2001 przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie - głosowało 20 radnych.

( uchwała nr 21)168)01 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 15 ).

Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady do punktu 3 p-pkt „c”
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych z ujęcia wodociągowego w Dobrzyniu n. Wisłą przedstawił Przewodniczący Rady, po czym otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
Radny Lewandowski Dariusz w swojej wypowiedzi wskazał, że Zarząd Miasta i Gminy powinien rozważyć możliwość wprowadzenia innych praktyk w stosunku do zarządzania wodociągami miejskimi na wzór jak dzieje się to w innych gminach n.p. w Kikole, czy Łącku w pow. Płockim, w tamtejszych gminach należność za pobór wody inkasowana jest poprzez Sołtysów.
Radny Kembłowski Marek w swojej wypowiedzi wskazał, że z analiz opracowanych przez Pana Reznerowicz Wojciecha wynika iż jest on wielkim filantropem i cały czas dokłada, inaczej mówiąc prowadzi działalność charytatywną.
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała została podjęta 7 głosami „za” 6 głosów przeciwnych oraz 5 wstrzymujących – głosowało 18 radnych. Dwoje radnych za przyzwoleniem Przewodniczącego opuściło salę obrad. ( wyjazd na pogrzeb w rodzinie )

( uchwała nr 21)169)01 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 16 ).

do punktu 3 p-pkt „d”
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za wodę z ujęć wodociągowych na terenie gminy Dobrzyn n. Wisłą oraz wody kupowanej z ujęcia w Zadusznikach,
przedstawił Przewodniczący Rady.
- 5 -
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta 11 głosami „za” 1 głosie „przeciw” i 6 głosach „ wstrzym’ - głosowało 18 radnych.

( uchwała nr 21)170)01 w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 17 )

do punktu 3 p-pkt „e”
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych przedstawił Przewodniczący Rady. Burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że powstanie tego Funduszu zapisane jest w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z Funduszu tego mogą korzystać jednostki chcące podjąć działalność gospodarczą, a nie mają kapitału wówczas występują do Funduszu o poręczenie kredytu. Poinformował również o wysokości zadeklarowanego wkładu finansowego przez inne gminy. Aby Fundusz mógł funkcjonować musi mieć szacunkowo około 13 mln złotych. Następnie Sekretarz Miasta i Gminy zapoznała z treścią projektu Regulaminu tego Funduszu. Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta 17 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym - głosowało 18 radnych.

( uchwała nr 21)171)01 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 18 )

do punktu 4

Sprawozdania z działalności za rok 2001 kolejno złożyli :

- Rady Miejskiej - Przewodniczący Żuchowski Bogusław,
- Komisji Budżetu ... - Przewodniczący Komisji Skonieczny Marek,
- Komisji Rolnictwa .. - Przewodniczący Komisji Mierzejewski Mirosław,
- Komisji Rewizyjnej - Zastępca Przewodniczącego Cieślak Tadeusz,
- Komisji Oświaty ... - Przewodniczący Komisji Kłobukowski Dariusz,
- Komisji Kultury ... - Przewodniczący Komisji Ryczkowski Grzegorz.
( sprawozdania w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 19 - nr 24)
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad złożonymi sprawozdaniami, radni nie podjęli dyskusji wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego złożone sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie – głosowało 18 radnych.
Przewodniczący Zarządu Miasta i Gminy – inż. Czesław Bender poinformował, że w okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 15 posiedzeń na których łącznie zostały podjęte 22 uchwały. Następnie poinformował, że w okresie między Sesjami Rady Zarząd odbył jedno posiedzenie w dniu 14 grudnia 2001 roku i zapoznał z treścią protokółu nr 66)01.
- 6 -

do punktu 5

Plany pracy na rok 2002 celem zatwierdzenia przez Radę ,kolejno złożyli :

- dla Rady Miejskiej - Przewodniczący Żuchowski Bogusław,
- dla Zarządu Miasta i Gminy - Przewodniczący Bender Czesław,
- dla Komisji Budżetu ... - Przewodniczący Skonieczny Marek,
- dla Komisji Rolnictwa ... - Przewodniczący Mierzejewski Mirosław,
- dla Komisji Rewizyjnej - Zastępca Przewodniczącego Cieślak Tadeusz,
- dla Komisji Oświaty ... - Przewodniczący Kłobukowski Dzriusz,
- dla Komisji Kultury ... - Przewodniczący Ryczkowski Grzegorz.
(plany pracy w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 25 – nr 31 )
W wyniku głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady, wszystkie przedłożone plany pracy zostały zatwierdzone jednogłośnie – głosowało 18 radnych.

do punktu 6

Radny Jankowski Andrzej złożył wniosek w sprawie ustawienia znaku drogowego „zakręt w lewo” przed skrzyżowaniem dróg w Grochowalsku od strony Glewa oraz zawieszenie znaku t.z.w. „ sierżanta” przy płocie obiektu gorzelni w Grochowalsku.
Radny Kembłowski Marek złożył wniosek w sprawie zainstalowania oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Zjazd i Podzamcze. Wniosek swój uzasadnił tym, że przy tych ulicach zamieszkuje dużo emerytów i rencistów, a brak oświetlenia rozzuchwala osobników do częstego okradania tej grupy społecznej.

do punktu 7

Radny Żurawski Jerzy, który jest delegatem do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej złożył krótką informację o działalności Izby, wskazał na problematykę, którą próbuje rozwiązać. Ważniejsze z nich to budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – możliwości uzyskania kredytów preferencyjnych na ten cel, dopłaty do paliwa dla rolników, wprowadzenie rent strukturalnych dla rolników.
Radny Kowalewski Sławomir, który również jest delegatem Izby Rolniczej uzupełnił informację na temat korzystania z funduszy europejskich głównie ze środków SAPARD.
Przewodniczący Rady zapoznał z treścią Komunikatu Instytutu Meteorologii, który został nadesłany z Centrum Zarządzania Kryzysowego o bardzo złych warunkach atmosferycznych na najbliższe trzy doby.
- 7 -

Radny Kembłowski Marek przekazał kilka informacji na temat prowadzonych wykopalisk archeologicznych przez archeologów z Uniwersytetu Łódzkiego na jego działce położonej w Dobrzyniu n. Wisłą.

do punktu 8

Na zakończenie obrad dwudziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom obrad oraz złożył życzenia Noworoczne.
Na tym obrady zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Rady
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 09:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1349
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 09:36

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155675
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony