Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr XX)01


Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 05 grudnia 2001 roku.Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie czternastej.


Otwierając obrady dwudziestej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady – Bogusław Żuchowski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z prawem. W obradach uczestniczyło 20 radnych i 15 gości zaproszonych.
(listy obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 1 i nr 2 ).
Protokół z dziewiętnastej Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad Sesji. Zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do proponowanego porządku obrad. Przewodniczący Zarządu wniósł o poszerzenie porządku obrad „podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2001”. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie złożony wniosek. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad całością porządku obrad. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
Na wniosek Przewodniczącego Rady 18 głosami „za” przy 2 wstrzymujących została powołana komisja uchwał i wniosków w składzie :
- radny Ryczkowski Grzegorz,
- radny Zych Grzegorz,
- radny Żurawski Jerzy

Porządek obrad :

1. Sprawy proceduralne.
2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski złożone na dziewiętnastej Sesji Rady
Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmian budżetu gminy na rok 2001.
b) zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok,

- 2 -
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2002 rok,
e) ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2002,
f) ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2002.
4. Składanie wniosków.
5. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad dwudziestej Sesji Rady Miejskiej.


do punktu 2
Odpowiedzi na wnioski złożone na dziewiętnastej Sesji Rady Miejskiej udzielił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy - Kaptur Wiesław.
( odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załączniki od
nr 3 do nr 9 )
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni składający wnioski mają uwagi do udzielonych odpowiedzi.
Radny Lewandowski Dariusz zapytał, czy w związku z Jego wnioskiem zostały zaplanowane środki w budżecie gminy na 2002 rok na wykup gruntów pod urządzenie targowiska. Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że nie są zaplanowane, ponieważ w dalszym ciągu będą prowadzone pertraktacje z Panem Góreckim Aleksandrem, a jeżeli on definitywnie nie wyrazi zgody na sprzedaż gruntów, wówczas Zarząd będzie poszukiwał innych terenów.
Radny Kęsicki Roman poinformował, że nadal nic nie zrobiono w sprawie naprawy oświetlenia ulicznego w Zbyszewie.

do punktu 3 p-pkt „a”
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy omówiła Witkowska Celina – Skarbnik Miasta i Gminy.
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 18 radnych ( chwilowo salę obrad opuścili radni : Kembłowski Marek i Obernikowicz Jan ).
(uchwała nr 20)161)01 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 10 ).

do punktu 3 p-pkt „b”
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej przedstawił Przewodniczący Rady. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta i Gminy, informując iż pożyczka zagwarantowana jest promesą, lecz niezależnie od tego musi być wywołana uchwała. Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
- 3 -

(uchwała nr 20)162)01 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako
załącznik nr 11 ).

do punktu 3 p-pkt „ c”

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2002 przedstawił Przewodniczący Rady.
Radny Dobieszewski Ryszard zwrócił uwagę, że stawki podatku od nieruchomości wzrosły więcej niż 6% w porównaniu do roku 2001. Sekretarz Miasta i Gminy wyjaśniła, że ustawodawca podniósł o 6%, a do projektu budżetu na 2002 rok przyjęto obniżkę mniej aniżeli 50%, jak to miało miejsce w roku ubiegłym. Mówca w swoim wystąpieniu podkreślił również, że nie zgadza się z zapisem § 3 projektu uchwały, w związku z czym stawia wniosek o wyjaśnienie pisemne czy jest to zgodne z obowiązującym prawem.
Radny Lewandowski Dariusz stwierdził iż jego zdaniem wysokość stawek podatku od nieruchomości powinna pozostać na poziomie roku 2001.
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta 14 głosami „za”, 2 radnych „przeciw” oraz 4 radnych wstrzymało się od głosu.
(uchwała nr 20)163)01 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12 ).

do punktu 3 p-pkt „d”

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2002 przedstawił Przewodniczący Rady. Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Sekretarz Miasta i Gminy, która dokładnie omówiła załącznik do uchwały. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie - głosował 20 radnych.
(uchwała nr 20)164)01 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13 ).

do punktu 3 p-pkt „e”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na rok 2002 przedstawił, Przewodniczący Rady.
Radny Żurawski Jerzy zwrócił uwagę, że w uchwale określającym wysokość podatku od posiadania psów na rok 2001 były wprowadzone pewne zwolnienia, a dlaczego w projekcie na rok 2002 takowych nie przewiduje się.

- 4 -

Sekretarz Miasta i Gminy wyjaśniła, że w związku ze zmianą Ustawy, sam ustawodawca wprowadził pewne zwolnienia. Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta 17 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym.
(uchwała nr 20)165)01 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 14 ).
Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie przystąpiono do realizacji dalszego porządku obrad.

do punktu 3 p-pkt „f”
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2002 przedstawił Przewodniczący Rady. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem, Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 19 radnych ( jeden radny chwilowo opuścił salę obrad ).
(uchwała nr 20)166)01 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 15 ).
Radny Mierzejewski Mirosław - Przewodniczący Komisji Rolnictwa ... R.M. poinformował, że w czasie przerwy w obradach Sesji, Komisja odbyła krótkie obrady na, których wypracowała wniosek o wywołanie uchwały w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta o 1 zł 37 groszy ( do poziomu jak w roku 2001 )do wymiaru podatku rolnego na rok 2002, w związku z czym wnosi o zmianę porządku obrad. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że porządek obrad został uchwalony i zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej nie można już dokonywać żadnych zmian.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że w przypadku obniżenia podatku rolnego, zgodnie z wnioskiem Komisji – skutki oscylować będą w granicach 30.000 zł, czyli o kwotę, która została zaplanowana w projekcie budżetu gminy jako dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej „dobrzynianka” na odtworzenie rowów melioracyjnych.
Radny Żurawski Jerzy w swoim wystąpieniu stwierdził, że składki na konserwację urządzeń melioracyjnych są bardzo niskie, jeżeli gmina zaplanuje własne środki to jest realna szansa na dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Członek Komisji Budżetu ... R.M. Kwiatkowski Karol nawiązując do wypowiedzi przedmówcy, powiedział iż nie zgadza się ze stwierdzeniem iż składki są aż tak niskie, problem tkwi w tym, że wiele osób nie płaci składek na konserwację, dlatego wszelkimi sposobami należy zmobilizować wszystkich do płacenia w 100%.

- 5 -
Radny Lewandowski Dariusz, który jest członkiem Zarządu G.S.W. wyjaśnił, że są ogromne trudności ze ściągalnością składek, Komornik odmawia egzekucji, dopiero na rok 2002 rysują się optymistyczne prognozy, ponieważ zmienia się prawo wodne, stąd na pierwsze posiedzenie Zarządu G.S.W. będzie poproszony Komornik Administracyjny, który będzie władny egzekucji zaległości.
Członek Komisji Budżetu ... R.M. – Ciarkowski Leszek w swojej wypowiedzi wskazał na konieczność odtworzenia rowów melioracyjnych, bowiem podczas prowadzonych robót melioracyjnych zdecydowana większość gruntów na terenie Ruszkowa i Michałkowa nie została zmeliorowana ze względu na brak środków finansowych, po prostu roboty są niedokończone, brak jest spadku i dlatego zalewane są pola.
Radni : Lewandowski Dariusz i Żurawski Jerzy optują za tym, aby podatek rolny wyliczyć po cenie 1 q żyta podanego przez Główny Urząd Statystyczny, ponieważ dla poszczególnego rolnika nie będzie to wielka kwota, a globalnie w budżecie gminy można zrobić coś konkretnego.
Po wysłuchaniu dyskusji w temacie oraz wyjaśnień Przewodniczącego Rady, Przewodniczący Komisji Rolnictwa ... R.M. - Mierzejewski Mirosław wycofał wniosek.

do punktu 4

Członek Komisji R.M. – Niekraś Helena złożyła wniosek o ustawienie tablicy informującej o zagrożeniu na ul. Podzamcze na wysokości posesji Państwa Bętlewskich.
Radny Kłobukowski Dariusz - złożył wniosek o zainstalowanie lampy oświetleniowej na szczycie budynku szkoły w Dobrzyniu n. Wisłą, gdzie składowany jest opał na potrzeby szkoły.
Radny Żurawski Jerzy - złożył wniosek o naprawę oświetlenia ulicznego w Chalinie na rogu przy posesji Pana Walter Ryszarda ( po Ostrowickim Henryku)
oraz o wyeleminowanie praktyk parkowania samochodów na ulicach, szczególnie w dni targowe, notuje się częste przypadki zatarasowania ulicy przy Placu Wolności.
Radny Jankowski Andrzej - złożył wniosek o przeniesienie punktu oświetleniowego w Grochowalsku z miejsca przy budynku byłego Urzędu Pocztowego na skrzyżowanie przy Gorzelni, oraz o naprawę telefonicznych aparatów wrzutowych w miejscowościach Szpiegowo i Grochowalsk.
Radny Skonieczny Marek - złożył wniosek o doprowadzenie do należytego stanu drogę w kierunku Dyblinka, ponieważ na drodze tej pozostały gruzy i nierówności po przeprowadzeniu robót w zakresie wodociągowania, stanowią one niebezpieczeństwo dla użytkowników, szczególnie w okresie zimowym.

- 6 -

Radny Żuchowski Bogusław - złożył wniosek o ustawienie znaku drogowego „ Uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu” na drodze Szpiegowo – Kisielewo.
Radny Cieślak Tadeusz - złożył wniosek o systematyczne posypywanie piaskiem w okresie zimowym na łuku drogi przy szkole w Krojczynie.

do punktu 5
Uczestnicy obrad nie wnieśli żadnych wniosków, ani zapytań.

do punktu 6

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady złożył wszystkim serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz podziękował za udział w obradach dwudziestej Sesji Rady Miejskiej.
Na tym obrady zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący
Rady Miejskiej
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 09:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1237
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 09:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5177174
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony