Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII)01

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 14 sierpnia 2001 roku.Sesję rozpoczęto o godzinie jedenastej, a zakończono o godzinie piętnastej.

Otwierając obrady osiemnastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady – Bogusław Żuchowski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z prawem.
W obradach uczestniczyło 20 radnych 16 członków Komisji R.M. spoza Rady oraz 22 gości zaproszonych.
(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu).
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym przedstawił proponowany porządek obrad i zapytał, czy są uwagi bądź wnioski do przedstawionego porządku obrad.
Przewodniczący Zarządu Miasta i Gminy - inż. Czesław Bender zgłosił wniosek, aby do porządku obrad w punkcie 6 wnieść p-pkt „ c „ podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 15)125)2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie całość porządku obrad. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
Protokół obrad siedemnastej Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
Na wniosek Przewodniczącego Rady została powołana Komisja uchwał i wniosków w składzie :
- radny Kowalewski Sławomir,
- radny Mierzejewski Mirosław,
- radny Lewandowski Dariusz.

Porządek obrad :

1.Sprawy proceduralne.
2.Udzielenie odpowiedzi na wnioski złożone na siedemnastej Sesji R.M.
3.Informacja o pracy Zarządu Miasta i Gminy za okres między sesyjny.
4.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2001 roku.
5.Dyskusja nad złożonym sprawozdaniem.
6.Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmian budżetu gminy na 2001 rok,
- 2 -

b) powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
c) zmieniająca uchwałę Nr 15)125)2000 Rady Miejskiej w sprawie
zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.
7.Składanie wniosków.
8.Informacje, wolne wnioski i zapytania.
9.Zakończenie obrad osiemnastej Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2

Odpowiedzi na wnioski złożone na siedemnastej sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy – inż. Czesław Bender.
(treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 4 do nr 8 ).
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do udzielonych odpowiedzi.
Sołtys wsi Kamienica p. Kowalska Jadwiga podziękowała za zrealizowanie integralnej części składanego wniosku i zwróciła się z prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy o zakupienie przez gminę materiałów budowlanych, a wieś wybuduje ubikację przy Świetlicy wiejskiej w czynie społecznym.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że w tegorocznym budżecie gminy brak jest wolnych środków finansowych, stąd niemożliwa będzie realizacja.

do punktu 3

Informację o pracy Zarządu Miasta i Gminy za okres między sesyjny przedstawił Przewodniczący Zarządu.
(informacja w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 9 )
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

do punktu 4

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią uchwały Nr 190)2001 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Miasta i Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dobrzyn n. Wisłą za I półrocze 2001 roku.
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni z pewnością dokładnie zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, ponieważ otrzymali je na siedem dni przed terminem Sesji.
(sprawozdanie z wykonania budżetu w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11 ).
- 3 -

do punktu 5

Burmistrz Miasta i Gminy złożył szczegółową informację z wykonania inwestycji w I półroczu, zaplanowanych w budżecie gminy na 2001 rok.
(informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12 )
Radni nie podjęli dyskusji nad sprawozdaniem i przyjęli jego wykonanie jednogłośnie.

do punktu 6 p-pkt „ a „

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2001 przedstawił Przewodniczący Rady, a następnie ogłosił dyskusję nad projektem uchwały.
Radny Obernikowicz Jan zapytał, dlaczego nastąpiło zmniejszenie o 10.000 zł w dz. 754 „ Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa”. Skarbnik Miasta i Gminy - Witkowska Celina wyjaśniła, że w budżecie zaplanowano dotację w kwocie 15.000 zł jako partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Policji, jednakże Komenda Powiatowa Policji w Lipnie nie dysponowała środkami finansowymi na zakup samochodu, stąd nastąpiło zmniejszenie, Zarząd pozostawił tylko 5.000 zł na zakup paliwa dla miejscowej Policji.
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
( uchwała Nr 18)151)01 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13 ).

do punktu 6 p-pkt „ b „

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przedstawił Przewodniczący Rady. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem, Przewodniczący zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - głosowało 20 radnych.
( uchwała Nr 18)152)01 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 14 ).

do punktu 6 p-pkt „ c „

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Nr 15)125)2000 przedstawiła Sekretarz Miasta i Gminy – Habasińska Grażyna. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
- 4 -

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
( uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 15 ).

do punktu 7

Radny Kembłowski Marek złożył wniosek o podjęcie działań w kwestii przeniesienia handlu pieczywem na plac utwardzony przy kujawsko – dobrzyńskim Banku Spółdzielczym w Dobrzyniu n. Wisłą.

Radny Obernikowicz Jan wniósł, aby podjąć działania na rzecz naprawy oświetlenia ulicznego przy blokach RSP „ Agropol „ w Leniach Wielkich oraz wykonanie remontu i malowania przystanków PKS w Leniach Wielkich.

Radny Lewandowski Dariusz wznowił wniosek w sprawie pobudowania chodnika we wsi Mokowo na odcinku od skrzyżowania w kierunku sklepu spożywczo-przemysłowego p. Bielickiego Piotra.

Radny Żuchowski Bogusław złożył trzy wnioski : o podjęcie działań na rzecz usunięcia zakrzaczeń w pasach drogowych, ponieważ blokują swobodny ruch pojazdów mechanicznych, o dokończenie remontu Świetlicy wiejskiej w Szpiegowie i o zabudowanie zbiornika retencyjnego przy SUW w Grochowalsku.

Radny Bętlewski Paweł złożył wniosek w sprawie pobudowania boiska do piłki nożnej na gruntach komunalnych Gminy przy ul. Królowej Jadwigi i Robotniczej. Radny ze swojej strony zadeklarował wykonanie prac przy budowie boiska przy zaangażowaniu społeczeństwa, zaś Urząd Miasta i Gminy żeby zakupił trawę oraz bramki.

Sołtys wsi Strachoń – Bartoszewski Henryk złożył wniosek o podjęcie działań na rzecz likwidacji chwastów przy drodze wojewódzkiej w Strachoniu.

Sołtys wsi Płomiany – Jaworski Wiesław wniósł o dokonanie utwardzenia placu w centrum wsi, naprawienie wyrwy przy sklepie w Płomianach oraz usunięcie zakrzaczeń przy drodze do zlewni mleka.

Członek Komisji budżetowej R.M. – Ciarkowski Leszek wniósł o podjęcie działań na rzecz ustawienia znaku drogowego „ ograniczenie szybkości „ na drodze powiatowej w Michałkowie ( okolice sklepu ).


- 5 -

Burmistrz Miasta i Gminy – inż. Czesław Bender zaapelował do Sołtysów o nadzór w swoich sołectwach w zakresie utrzymania ładu i porządku, aby nie dopuszczać do mnożenia dzikich wysypisk śmieci. Poinformował, że w minionym tygodniu robione zdjęcia z helikoptera ujawniły dzikie wysypiska w Chalinie.

do punktu 9

Kończąc obrady osiemnastej Sesji Rady Miejskiej – Przewodniczący podziękował radnym oraz gościom zaproszonym za udział w obradach.

Protokółowała : Przewodniczył :
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 09:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1244
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 09:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155866
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony