Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K ÓŁ Nr XVII)01

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 27 kwietnia 2001 roku.


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie czternastej.

Otwierając obrady siedemnastej Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady – Bogusław Żuchowski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z prawem.
W obradach uczestniczyło 19 radnych oraz 39 gości zaproszonych.
Ponadto w obradach Sesji uczestniczyli uczniowie klasy drugiej Technikum Agrobiznesu w Dobrzyniu n. Wisłą z nauczycielem Piotrem Drużyńskim.

( listy obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 1 – 3 )
Nieobecny na obradach radny Kęsicki Roman – usprawiedliwiony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad i zapytał, czy są uwagi bądź wnioski do przedstawionego porządku obrad.
Radny Dariusz Lewandowski wniósł, aby po podjęciu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy wprowadzić jako p-pkt.b przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie złożony wniosek.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 17 głosami „ za „ przy 1 głosie
„wstrzmującym” – głosowało 18 radnych.
Po wprowadzeniu zmiany całość porządku obrad została przyjęta jednogłośnie,
głosowało 19 radnych. ( na obrady przybył radny Obernikowicz Jan ).
Na wniosek Przewodniczącego Rady została powołana komisja uchwał i wniosków w składzie : radny Jankowski Andrzej, radny Jaskólski Lech i radny Kłobukowski Dariusz.
Protokół obrad szesnastej Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie – głosowało 19 radnych.

Porządek obrad :

1. Sprawy proceduralne.
2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski złożone na szesnastej Sesji Rady.
3. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy za rok 2000.
4. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy,


- 2 -
b) przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-wetery-
naryjnego na terenie miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą,
c) zmian budżetu gminy na rok 2001,
d) ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuo-
wania miejsc sprzedaży, sposobu wydawania zezwoleń oraz gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
złożenie sprawozdania z realizacji uchwały Nr 11)97)2000 z dnia
26 kwietnia 2000 roku,
e) powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chalinie,
f) ustalenia przedstawicieli Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą do Komisji
kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela
dyplomowanego,
g) ustalenia przedstawicieli Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą do Komisji
kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela
kontraktowego,
h) zmieniająca uchwałę Nr 19)86)96 z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie powołania jednostki organizacyjnej pod nazwą „ Zespół Obsługi Szkół „
6. Składanie wniosków.
7. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad siedemnastej Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2

Odpowiedzi na złożone wnioski na szesnastej Sesji Rady Miejskiej udzielił
Wiesław Kaptur – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.
Do udzielonych odpowiedzi radni nie wnieśli uwag.
(treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 4-6 )

do punktu 3

Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy za rok 2000 złożył
Inż. Czesław Bender – Przewodniczący Zarządu Miasta i Gminy.
( część opisowa i tabelaryczna wykonania budżetu w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki nr 7 i 8 )
Sekretarz Miasta i Gminy mgr Grażyna Habasińska zapoznała z treścią uchwały
Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Zarząd Miasta i Gminy
Dobrzyń n. Wisłą sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za rok 2000 wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych zadań
z zakresu administracji rządowej, przekazanych ustawowo i wykonywanych
na podstawie porozumień.
( uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu )
- 3 -
Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2000 wraz z wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy przedstawiła Chmielowiec Zofia – Przewodnicząca Komisji.
( opinia wraz z wnioskiem stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady Miejskiej – Bogusław Żuchowski zapoznał z treścią uchwały Nr 143)01 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy
Dobrzyń n. Wisłą z wykonania budżetu za rok 2000.
( uchwała stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu )

do punktu 4

Po rozpatrzeniu wszystkich przedstawionych materiałów – Przewodniczący
Rady zarządził dyskusję nad przedłożonymi materiałami.
Radni nie podjęli dyskusji z uwagi na pełną znajomość realizacji budżetu,
bowiem materiały z wykonania budżetu radni otrzymali ponad dwa tygodnie
przed terminem Sesji.

do punktu 5 p-pkt. a

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy
Dobrzyń n. Wisłą za rok 2000 przedstawił Przewodniczący Rady.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem, Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania jawnego uchwała została podjęta jednogłośnie –
głosowało 19 radnych.
( uchwała Nr 17)144)01 stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu )

do punktu 5 p-pkt b

Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą przedstawił Pan Kluszczyński Sylwester
lekarz weterynarii.
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał nr. 13 )

do punktu 5 p-pkt c

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy omówiła Celina Witkowska
Skarbnik Miasta i Gminy.
Radny Dariusz Kłobukowski w swojej wypowiedzi wskazał, że mimo bardzo trudnej sytuacji w budżecie gminy, spowodowanej zmniejszeniem subwencji,
Zarząd Miasta i Gminy podjął decyzję godną naśladowania nadając priorytet
- 4 –

oświacie gminnej poprzez przeznaczenie wolnych środków finansowych na kontynuację remontu budynku szkoły w Dobrzyniu n. Wisłą.
Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało
18 radnych ( salę obrad chwilowo opuścił radny Lewandowski Dariusz ).

( uchwała Nr 17)145)01 stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu)
do punktu 5 p-pkt d

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr 11)97)2000 Rady Miejskiej Dobrzyń
nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2000 roku złożył Pan Tadeusz Szymański – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rada przyjęła przedstawione sprawozdanie
( sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu )
Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, sposobu wydawania i cofania zezwoleń oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawił Przewodniczący Rady.
Radni nie podjęli dyskusji do projektu uchwały, wobec tego Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 19 radnych.
( uchwała Nr 17)146)01 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu )

do punktu 5 p-pkt e

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Chalinie przedstawił Przewodniczący Rady.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjeta jednogłośnie – głosowało 19 radnych.
( uchwała Nr 17)147)01 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu )

do punktu 5 p-pkt f

Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Miejskiej Dobrzyń
nad Wisłą do komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego przedstawił Przewodniczący Rady.
Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

- 5 –

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało
19 radnych.
( uchwała Nr 17)148)01 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu)

do punktu 5 p-pkt g
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Miejskiej Dobrzyń
nad Wisłą do komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego przedstawił Przewodniczący Rady.
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół – Grzegorz Mazurek udzielił dodatkowych wyjaśnień dotyczących pojęć awansu na nauczyciela kontraktowego oraz dyplomowanego omówił również kwestię warunków i kryteriów ubiegania się
o awans nauczyciela.
Rada nie podjęła dyskusji nad projektem uchwały, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało
19 radnych.
( uchwała Nr 17)149)01 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokółu)

do punktu 5 p-pkt h

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 19)86)96 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie powołania jednostki organizacyjnej pod nazwą
Zespół Obsługi Szkół, przedstawił Przewodniczący Rady.
Rada nie podjęła dyskusji nad projektem, wobec czego Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie – głosowało 19 radnych.
( uchwała Nr 17)150)01 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu)

do punktu 6

Radny Kembłowski Marek złożył wniosek w sprawie podjęcia interwencji poprzez służby porządkowe na okoliczność wymuszenia od dwóch rodzin dyscypliny i zastosowania się do ogólnych zasad, które obowiązują mieszkańców bloków wielorodzinnych.
Sprawa dotyczy rodziny Fajfer Czesława i Szklarczyk Teresy zam. w Dobrzyniu
nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 4.
Radny Gembicki Wacław złożył wniosek w sprawie odnowienia Świetlicy
Wiejskiej w Tulibowie.
Sołtys wsi Kamienica – Pani Kowalska Jadwiga złożyła wniosek o odnowienie
Świetlicy wiejskiej oraz pobudowanie ubikacji przy tym budynku.
Sołtys wsi Płomiany – Pan Jaworski Wiesław złożył wniosek w sprawie wzmożenia nadzoru nad gminnym wysypiskiem śmieci, ponieważ nagminnie są
wypalane nieczystości stałe wskutek czego roznosi się straszny smród.
- 6 –

Sołtys wsi Dyblin – Pan Gruszczyński Zbigniew złożył wniosek w sprawie zainstalowania budki telefonicznej w centrum wsi.

do punktu 7

Informację Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej – Bogusław Żuchowski.
Pan Kluszczyński Sylwester – Lekarz Weterynarii ( dzierżawca obiektu lecznicy
dla zwierząt ) zwrócił się z zapytaniem, czym Zarząd Miasta i Gminy uzasadnia
udzielając odpowiedzi na pismo kierowane do Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Zarządu – inż. Czesław Bender wyjaśnił, że Przewodniczący Rady skierował przedmiotowe pismo do Zarządu zgodnie z właściwościami,
bowiem tylko w gestii Zarządu jest decyzyjność w podnoszonej sprawie.
Jeżeli Rada Miejska podejmie uchwałę w sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości, wówczas Zarząd będzie ją realizował, póki co,
takiej uchwały niema, a warunki umowy dzierżawnej ustala Zarząd.
Następnie Inspektor d)s inwestycji i gospodarki komunalnej – Jerzy Statkiewicz
W porządku chronologicznym przedstawił Radzie pisma korespondujące w spornej sprawie i w imieniu Zarządu Miasta i Gminy oznajmił, że jeżeli Pan Kluszczyński nie podpisze umowy dzierżawnej w wersji przyjętej przez Zarząd,
będzie ogłoszony nowy przetarg na dzierżawę obiektu.
Radny Lewandowski Dariusz zapytał, kto będzie wykonywał usługi weterynaryjne do czasu wygrania nowego przetargu.
Pan Statkiewicz wyjaśnił, że Zarząd zwróci się do p. Kluszczyńskiego o prowadzenie usług bezumownie.
Przewodniczący Zarządu podziękował Wysokiej Radzie za jednomyślne udzielenie absolutorium dla Zarządu.

do punktu 8

Przewodniczący Rady podziękował radnym oraz gościom zaproszonym za uczestnictwo w obradach siedemnastej Sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : Przewodniczył :  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 09:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1526
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 09:31

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4927424
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony