Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI)02

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 10 października 2002 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie czternastej. Miejsce obrad – sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 4.
Otwierając obrady dwudziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Bogusław Żuchowski stwierdził, że dzisiejsza Sesja jest ostatnią w kadencji 1998-2002 i ma charakter podsumowujący działalność w okresie czteroletniej kadencji Rady Miejskiej jako organu stanowiącego oraz Zarządu Miasta i Gminy jako organu wykonawczego. W obradach uczestniczyło 19 radnych oraz 40 gości zaproszonych ( członkowie komisji spoza rady oraz przewodniczący rad sołeckich z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą).

( listy obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 1 do nr 3 )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, a następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokółu dwudziestej piątej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony do wglądu. Żadnych uwag do protokółu radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 19 radnych. Na wniosek Przewodniczącego Rady została powołana jednogłośnie komisja uchwał i wniosków w składzie :

1. radny Lewandowski Dariusz,
2. radny Mierzejewski Mirosław,
3. radny Ryczkowski Grzegorz.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, a następnie zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie wniesiono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego porządek obrad dwudziestej szóstej Sesji został przyjęty jednogłośnie – głosowało 19 radnych.
- 2 -

Porządek obrad :

1. Sprawy proceduralne.
2. Referat Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej.
4. Wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy, jednocześnie Przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.
5. Wytypowanie kandydata do przyznania nagrody im. Adama, Adamandego Kochańskiego na rok 2002.
6. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad dwudziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2
Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą za okres kadencji 1998 – 2002 złożył Przewodniczący Rady – Bogusław Żuchowski. W treści sprawozdania zostały uwzględnione takie elementy jak : średnia frekwencja na obradach, ilość podjętych uchwał oraz stopień ich realizacji, ilość złożonych wniosków i zapytań oraz stopień aktywności radnych pod względem zabierania głosów w dyskusji i.t.p.
( sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu )
Poza formalnym złożeniem sprawozdania, Przewodniczący Rady serdecznie podziękował kolegom radnym za dobrą współpracę w pomnażaniu dorobku na rzecz mieszkańców naszej Gminy, Zarządowi Miasta i Gminy oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy na czele z ich kierownictwem.
do punktu 3
Zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad głos zajęli poszczególni Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej w następującej kolejności :
Jako pierwsza wystąpiła radna Chmielowiec Zofia – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, która poinformowała, że Komisja w okresie mijającej kadencji przeprowadziła łącznie 20 kontroli na różnych stanowiskach w Urzędzie Miasta i Gminy. Szczegółowe roczne sprawozdania składane były zawsze na Sesji grudniowej kończącej rok kalendarzowy. W roku 2002 komisja przeprowadziła pięć kontroli, a jej zakresem objęto : wydatkowanie środków finansowych na inwestycje w roku 2001, celowość wydatkowanych środków finansowych za 2001 rok w dz. 851 rozdz. 85154 „ przeciwdziałanie alkoholizmowi „ windykację zaległości z różnych tytułów i zastosowane umorzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku 2001, celowość wydatkowanych środków finansowych na zasiłki celowe i dodatki mieszkaniowe. W dniu 25 marca 2002 komisja badała wykonanie budżetu, wypracowując wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.
- 3 -

Przewodniczący Komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego – Skonieczny Marek poinformował, że w roku bieżącym komisja obradowała czterokrotnie, zaś ważniejsza tematyka to między innymi : analiza wykonania budżetu gminy za rok 2001, ocena stanu nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy i analiza celowości wykorzystania środków finansowych w dz. „ Transport „ analiza wykorzystania środków finansowych na inwestycje w roku 2001 oraz stan przygotowania do rozpoczęcia inwestycji zaplanowanych w tegorocznym budżecie gminy i na ostatnich obradach w dniu 02 września 2002 roku, komisja analizowała wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2002 roku. W okresie mijającej kadencji komisja obradowała dwadzieścia trzy razy. Szczegółowe roczne sprawozdania składane były zawsze na Sesji grudniowej kończącej rok kalendarzowy.
Przewodniczący Komisji kultury, sportu i rekreacji, dyscyplinarno-porządkowej – Grzegorz Ryczkowski poinformował, że w roku bieżącym komisja obradowała czterokrotnie, zaś tematyka zgodna z zatwierdzonym przez Radę rocznym planem pracy i tak; na obradach w dniu 22 stycznia 2002 roku komisja dokonała analizy działalności klubów sportowych i celowości wykorzystania środków finansowych pochodzących z budżetu gminy, przekazanych na działalność statutową w formie dotacji, komisja również wypracowała propozycje podziału środków finansowych uchwalonych w tegorocznym budżecie gminy na działalność sportową dla poszczególnych klubów sportowych. W dniu 18 marca 2002 roku tematem obrad był stan bezpieczeństwa w mieście i gminie oraz analiza stanu realizacji Programu „ Bezpieczne Miasto i Gmina „. Na ostatnich obradach, które miały charakter wyjazdowy komisja zaznajomiła się z zaawansowaniem przebiegu robót inwestycyjnych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych oraz z przebiegiem wykopalisk na nowych stanowiskach archeologicznych w Dobrzyniu n. Wisłą ( na polu Pana Kembłowskiego Marka oraz na placu Spółdzielni Handlowo Produkcyjnej. Szczegółowe roczne sprawozdania składane były zawsze na Sesji grudniowej kończącej dany rok kalendarzowy. W mijającej kadencji Komisja obradowała łącznie dwadzieścia jeden razy.
Pan Kłobukowski Dariusz, który pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji oświaty, zdrowia i spraw socjalnych w mijającej kadencji ( mandat radnego wygasł 02 września wskutek złożonej rezygnacji z mandatu radnego – powód powołanie na stanowisko dyrektora publicznego gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisłą ) poinformował, że w okresie kadencji 1998-2002 Komisja obradowała dwadzieścia cztery razy. Szczegółowe roczne sprawozdania były składane na Sesji grudniowej kończącej dany rok kalendarzowy, wobec czego poinformuje Wysoką Radę o tematyce obrad odbytych w roku bieżącym, które zamykają się liczbą pięć. Zasadnicza tematyka obrad to : zapoznanie się ze stanem oświaty w mieście i gminie, analiza funkcjonowania placówek służby zdrowia w Gminie.
- 4 -

Ponadto przedmiotem obrad była analiza działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej za rok 2001 i I kwartał 2002 roku, wizytacja placówek oświatowych w terenie i wypracowanie wniosków pod adresem Zarządu Miasta i Gminy, zapoznanie się z projektem organizacji szkół na rok szkolny 2002)2003 oraz ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Przewodniczący Komisji rolnictwa ochrony środowiska, handlu, usług i drobnej wytwórczości - Mierzejewski Mirosław poinformował, że w okresie mijającej kadencji komisja obradowała 21 razy. Szczegółowe roczne sprawozdania były składane na Sesji grudniowej kończącej dany rok kalendarzowy. W roku 2002 Komisja obradowała czterokrotnie. Podstawowa tematyka obrad to : analiza planów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia budowy III etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu n. Wisłą, analiza wykonania planu konserwacji urządzeń melioracyjnych za rok 2001 i zapoznanie się z planem na rok 2002, stan zaopatrzenia w wodę odbiorców w mieście i gminie oraz stan przygotowania do rozpoczęcia robót w zakresie modernizacji SUW w Dobrzyniu n. Wisłą i budowy zbiornika retencyjnego w Grochowalsku. Komisja dokonała również lustracji stanu dróg gminnych w terenie i na tej podstawie wypracowała wnioski dotyczące nadania priorytetu modernizacji i budowy dróg w roku 2002.

do punktu 4

Burmistrz Miasta i Gminy - inż. Czesław Bender w swoim wystąpieniu przedstawił bilans realizacji przedsięwzięć za okres mijającej kadencji 1998-2002
( referat Burmistrza Miasta i Gminy podsumowujący kadencję stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu )


do punktu 5

Radny Ryczkowski Grzegorz podał kandydaturę do nagrody im. Adama, Adamandego Kochańskiego na rok 2002 Pana dr Adama Wróbla, który jest ściśle związany z Ziemią dobrzyńską, na tej ziemi urodzony i wychowany. Następnie podał charakterystykę osiągnięć naukowych i populizatorskich na rzecz małej ojczyzny, jaką jest „ Ziemia Dobrzyńska „
Radny Lewandowski Dariusz zgłosił kandydaturę inż. Czesława Bendera – Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą. Burmistrz oznajmił, że nie wyraża zgody, jednocześnie wyraził swoją opinię dot. kandydatury dr Adama Wróbla, którą to popiera w całej rozciągłości.

- 5 -

Radny Dobieszewski Ryszard zgłosił do nagrody, o której mowa wyżej kandydaturę Pani Krystyny Piotrowskiej –Kłobukowskiej.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o wyrażenie opinii poprzez uniesienie prawej ręki, która kandydatura zostaje zaakceptowana przez Radę Miejską. Rada jednogłośnie poparła wniosek radnego Ryczkowskiego Grzegorza, aby do nagrody wytypować dr Adama Wróbla, a tym samym złożyć wniosek do Kapituły o nadanie nagrody im. Adama, Adamandego Kochańskiego Panu dr Adamowi Wróblowi.

do punktu 6

Radny Lewandowski Dariusz zwrócił się z zapytaniem, dlaczego osoby eksploatujące Stacje Uzdatniania Wody na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą nie płacą czynszu dzierżawnego do Urzędu Miasta i Gminy, a z budżetu zakupuje się pompy i inne urządzenia dla SUW.
Burmistrz Miasta i Gminy poinformował radnego, że otrzyma on wyczerpujące wyjaśnienie w formie pisemnej.

do punktu 7

Kończąc obrady dwudziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady raz jeszcze podziękował za udział w dzisiejszej Sesji oraz za współpracę na przestrzeni całej mijającej kadencji.

Protokółowała : Przewodniczył :
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 09:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1475
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 09:22

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4927792
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony