Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr XXV)02

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 12 września 2002 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie czternastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą.
Otwierając obrady dwudziestej piątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Bogusław Żuchowski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z prawem.
W obradach uczestniczyło 20 radnych oraz 37 gości zaproszonych ( członkowie stałych komisji spoza rady oraz przewodniczący rad sołeckich ).
( listy obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 1 do nr 3 )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, a następnie zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do protokółu dwudziestej czwartej Sesji Rady, który był wyłożony do wglądu. Żadnych uwag do protokółu radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych. Na wniosek Przewodniczącego Rady została powołana jednogłośnie komisja uchwał i wniosków w składzie :

1. radny Habasiński Krzysztof,
2. radny Jankowski Andrzej,
3. radny Jaskólski Lech.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy – Wiesław Kaptur wniósł o wykreślenie z proponowanego porządku obrad p-pkt „c” w punkcie 6. Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Miasta i Gminy – Witkowska Celina, mianowicie po konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową nie potrzeba wywoływać osobnej uchwały w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych, jedynie zrobić w formie załącznika do Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2002. Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 19 głosami „ za „ i 1 głosie wstrzymującym – głosowało 20 radnych. Ponadto Zastępca Przewodniczącego Zarządu wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6 „ podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 24)190)02 Rady Miejskiej z dnia 05 lipca 2002 roku.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem w wyniku, którego został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
- 2 -

Po wprowadzeniu przegłosowanych zmian, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie całość porządku obrad dwudziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w wyniku, którego został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych.

Porządek obrad :


1. Sprawy proceduralne.
2. Informacja o pracy Zarządu Miasta i Gminy za okres między sesyjny.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2002 roku.
4. Dyskusja nad złożonym sprawozdaniem.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2002 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) wygaśnięcia mandatu radnego,
b) zmian budżetu gminy na rok 2002,
c) udziału mieszkańców gminy w partycypacji kosztów budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków,
d) akceptacji zmian charakteru użytkowania gruntów z rolnych na leśne,
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
f) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
g) zmieniająca Uchwałę Nr 24)190)02 Rady Miejskiej, z dnia 05 lipca 2002 roku.
7. Składanie wniosków.
8. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad dwudziestej piątej Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2

Informację o pracy Zarządu Miasta i Gminy za okres między sesyjny przedstawił Wiesław Kaptur – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy.
( informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu )

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionej informacji, została ona przyjęta jednogłośnie.- 3 -

do punktu 3

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią Uchwały Nr 209)02 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2002 roku w sprawie : wyrażenia opinii przedłożonej przez Zarząd Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2002 roku.
( uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są pytania do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2002 roku, które Państwo otrzymali na 8 dni przed terminem obrad Sesji. Przewodniczący podkreślił, że analiza wykonania budżetu była również przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego R. M. Komisja ta, analogicznie jak Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła pozytywnie przebieg realizacji budżetu.
( sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu )

do punktu 4

Radny Kęsicki Roman zwrócił się z zapytaniem, czy Zarząd analizował przyczyny wysokich zaległości z tytułu podatku rolnego, zdaniem mówcy przyczyną jest ustalona przez Radę zbyt wysoka stawka za q żyta do wymiaru podatku rolnego.
Radny Żurawski Jerzy nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że faktycznie w naszej gminie podatek rolny jest dość wysoki, ale Rada zrekompensowała obciążenie rolników poprzez zwolnienie w drodze uchwały od obowiązku płacenia podatku od nieruchomości od powierzchni mieszkalnej budynków.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu w wyniku, którego zostało ono przyjęte jednogłośnie – głosowało 20 radnych.

do punktu 5

Informację dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2002 roku złożył Wiesław Kaptur - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.
( informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu )

Przedstawiona informacja przez Zastępcę Burmistrza została przyjęta bez uwag.

- 4 -

do punktu 6 p-pkt „a”

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią rezygnacji z mandatu radnego Pana Dariusza Kłobukowskiego.
( pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady podziękował Panu Dariuszowi Kłobukowskiemu za dobrą współpracę i bardzo duże zaangażowanie jako radnego oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych R.M.
Pan Dariusz Kłobukowski w swoim wystąpieniu również podziękował za dobrą współpracę i stwierdził, że funkcję swoją zawsze starał się pełnić starannie, wykorzystując maksymalnie swoje zdolności i predyspozycje.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu po czym zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 19 radnych.( salę obrad chwilowo opuścił radny Kowalewski Sławomir ).
( Uchwała Nr 25)194)02 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu )

do punktu 6 p-pkt „b”

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2002 omówiła Witkowska Celina – Skarbnik Miasta i Gminy.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 18 radnych ( salę obrad opuścił radny Zych Grzegorz ).
( Uchwała Nr 25)195)02 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu )

do punktu 6 p-pkt „c”

Projekt uchwały w sprawie udziału mieszkańców gminy w partycypacji kosztów budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej przedstawił Przewodniczący Rady. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Roman Składanowski – Inspektor d)s gospodarki wodnej, który poinformował, że w roku bieżącym buduje się 11 takich oczyszczalni, koszt jednostkowy budowy wynosi 8.000 zł, zaś udział mieszkańców w partycypacji kosztów wynosi 2.000 zł. W roku 2003 koszt jednostkowy będzie oscylował w granicach 10.000 zł, stąd projekt uchwały o procentowym udziale mieszkańców.
Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 18 radnych ( nadal na sali obrad nieobecny radny Zych Grzegorz ).
( Uchwała Nr 25)196)02 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu )
- 5 -

do punktu 6 p-pkt „d”

Projekt uchwały w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów rolnych na leśne przedstawił Przewodniczący Rady. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Roman Składanowski – Inspektor d)s gospodarki wodnej, który wyjaśnił, że po dokonaniu wizji lokalnej oraz dostępnej dokumentacji przedmiotowe grunty są częściowo zmeliorowane ( na powierzchni ca 3 ha ) i w związku z tym powstał projekt uchwały na „ nie „ . Zalesienie tych gruntów zdewastowało by urządzenia melioracyjne poprzez korzenie drzew. Ponadto brak jest możliwości określenia granicy, gdzie są grunty meliorowane, a gdzie nie. Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta 15 głosami „za” i 2 głosach wstrzymujących – głosowało 17 radnych ( nadal na sali obrad brakowało radnego Zycha Grzegorza, ponadto salę obrad opuścił radny Habasiński Krzysztof ).
( Uchwała Nr 25)197)02 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu )

do punktu 6 p-pkt „e”

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego omówiła Zofia Jóźwiak – Kierownik Referatu gospodarki gminnej i mieszkaniowej. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem, Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 17 radnych ( nadal na sali obrad brakowało dwóch radnych : Zycha Grzegorza i Habasińskiego Krzysztofa ).
( Uchwała Nr 25)198)02 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu )

do punktu 6 p-pkt „f”

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedstawił Przewodniczący Rady. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Jurek Statkiewicz - Inspektor d)s rolnictwa i gospodarki gruntami, który wyjaśnił, że znowelizowana ustawa z 2001 roku nakłada obowiązek na rady uchwalenia takiego regulaminu najpóźniej do 14 września 2002 roku.
Radny Marek Kembłowski zapytał, czy są zainstalowane dodatkowe liczniki określające ilość wyprodukowanych nieczystości płynnych. Inspektor wyjaśnił, że takich liczników nie będzie się instalować, zaś ilość wyprodukowanych nieczystości płynnych oblicza się na podstawie zużycia wody w m3 .

- 6 -
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 17 radnych ( na sali obrad nadal brak dwóch tych samych radnych ).
( Uchwała Nr 25)199)02 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu )

do punktu 6 p-pkt „ g”
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 24)190)02 Rady Miejskiej z dnia 05 lipca 2002 roku przedstawił, Przewodniczący Rady. Ryszard Bartoszewski – Inspektor d)s kultury, strategii i promocji gminy wyjaśnił, że po konsultacji z kolegium radców prawnych, niezbędne jest wprowadzenie kilku poprawek do uchwalonego przez Radę Statutu, celem ujednolicenia jego treści dla wszystkich gmin wchodzących w skład związku między gminnego.
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 17 radnych ( nadal na sali obrad brak było dwóch radnych j.w. ).
( Uchwała Nr 25)200)02 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu )

do punktu 7
Radni nie złożyli żadnych wniosków.
do punktu 8 p-pkt „a”
Pan Krzysztof Bejnar - lekarz medycyny zatrudniony w WOZ w Chalinie poinformował o zmianach jakie mają nastąpić z dniem 01 stycznia 2003 roku w strukturach lecznictwa podstawowego. Dalej poinformował, że z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej, doszło do spotkania z Komisarzem Rządowym w Lipnie, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą oraz on osobiście. Na spotkaniu tym Komisarz udzielił wyczerpujących informacji w przedmiotowej sprawie. Jeżeli Rada Miejska wyrazi wolę przejęcia podstawowej opieki zdrowotnej przez samorząd gminny, należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem do Komisarza o przejęcie podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ do czasu podpisania kontraktów zostało niewiele czasu, praktycznie dwa miesiące. Jeżeli Rada nie wyrazi takiej woli to po prostu Samodzielny Publiczny ZOZ sprzeda majątek i pozostanie wielki znak zapytania, co dalej ?.
Radny Lewandowski Dariusz zapytał, kto będzie utrzymywał substancję majątkową w przypadku przejęcia podstawowej opieki zdrowotnej przez nasz samorząd. Pan Krzysztof Bejnar wyjaśnił, że musi być uchwalony przez Radę Miejską Statut gminnej przychodni i w nim będą zawarte szczegóły. Dalej mówca poinformował, że Gmina Lubień Kujawski już przejęła i są bardzo zadowoleni, zarówno mieszkańcy jak i władze samorządowe, również w powiatach toruńskim i bydgoskim wiele Gmin przejęło już podstawową opiekę zdrowotną.
- 7 -

Pan Karol Kwiatkowski - członek Komisji budżetowej R.M. w swoim wystąpieniu podkreślił, że zarówno oświata jak i podstawowa opieka zdrowotna powinna być dla władz samorządowych zadaniem priorytetowym. Mówca zwrócił się do radnych z Apelem, aby problem opieki zdrowotnej potraktowali bardzo poważnie i przystąpili niezwłocznie do czynności zmierzających przejęcie podstawowej opieki zdrowotnej.
Radny Jerzy Żurawski w pełni podzielił pogląd swojego przedmówcy, jednocześnie poinformował, że on również uczestniczył w rozmowach z Komisarzem Rządowym.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Wiesław Kaptur poinformował, że Zarząd Miasta i Gminy wystąpił już z wnioskiem do SP ZOZ o oszacowanie wartości majątku, po otrzymaniu tych danych, Zarząd może dopiero podjąć kolejne czynności.
Rada jednogłośnie ( głosowało 18 radnych ) upoważniła Zarząd Miasta i Gminy do podjęcia kolejnych czynności zmierzających do przejęcia podstawowej opieki zdrowotnej.
do punktu 8 p-pkt „b”

Pan Henryk Bartoszewski - Przewodniczący rady sołeckiej Strachoń zwrócił się z zapytaniem, czy uczniowie dowożeni autokarem szkolnym powinni być przeprowadzani przez opiekunkę na drugą stronę jezdni. Ten sam problem poruszył Pan Bolesław Górczyński - Przewodniczący rady sołeckiej Kochoń, mówca stwierdził, że nigdy nie widział aby opiekunka wychodziła z autokaru szkolnego i przeprowadziła uczniów.
Wyjaśnień udzielił Wiesław Kaptur – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy, który stwierdził, że opiekunki mają absolutny obowiązek przeprowadzenia przez jezdnię dojeżdżających do szkół uczniów. Jednocześnie poinformował, że niezwłocznie będzie zorganizowane spotkanie z opiekunkami, które zobowiąże się do pełnej subordynacji w wykonywaniu swoich obowiązków.

do punktu 8 p-pkt „c”

Inspektor d)s kultury, strategii i promocji gminy – Ryszard Bartoszewski przedstawił Pana Dariusza Nierzwickiego, artystę – malarza, który złożył ofertę w zakresie promowania naszej Gminy. Pan Dariusz Nierzwicki szczegółowo omówił sposoby, którymi zamierza promować naszą Gminę.

( oferta wraz z opisanymi sposobami promocji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu ).


- 8 -
Zarząd Miasta i Gminy na swoim posiedzeniu przeanalizuje możliwości sfinansowania i jeżeli zaakceptuje do realizacji zaplanuje w projekcie budżetu na rok 2003 środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z promocją w)g złożonej oferty.

do punktu 8 p-pkt „ c „

Sekretarz Miasta i Gminy – Grażyna Habasińska złożyła informację na temat przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych, podała terminarz kalendarza wyborczego oraz omówiła sposób zgłaszania kandydatów na radnych oraz burmistrzów. Poinformowała również, że została już powołana Miejska Komisja Wyborcza w składzie dziewięcioosobowym, zaś kandydatury zostały zgłoszone do Komisarza Wyborczego przez zawiązane poszczególne Komitety Wyborcze.

do punktu 9

Kończąc obrady dwudziestej piątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w obradach.

Protokółowała : Przewodniczył :
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 09:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1407
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 09:20

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5022566
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:22

Stopka strony