Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr III ) 2002

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie czternastej trzydzieści. Miejsce obrad – sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą, ul. Szkolna 4.

Otwierając obrady trzeciej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z prawem ( w oparciu
o art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
W obradach uczestniczyło 15 radnych - frekwencja 100 % oraz
23 przewodniczących rad sołeckich.
( listy obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 1 i 2)
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, a następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokółu drugiej Sesji, który był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz przed obradami na stole w holu przed salą konferencyjną. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu w wyniku, którego został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednogłośnie została powołana Komisja uchwał i wniosków w składzie :
- radny Gęsicki Tomasz,
- radny Habasiński Krzysztof,
- radny Kowalewski Sławomir.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad trzeciej Sesji Rady Miejskiej, po czym zapytał, czy są wnioski bądź uwagi do proponowanego porządku obrad. Wobec braku wniosków, Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało
15 radnych.

Porządek obrad :

1. Sprawy proceduralne.
2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski złożone na II Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) uchwalenia budżetu gminy na rok 2003,
b) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
c) zmian budżetu gminy na rok 2002,
- 2 -

d) przeprowadzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów
w jednostkach pomocniczych Gminy Dobrzyń n. Wisłą,
e) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą do wystąpienia z wnioskiem do Starosty Lipnowskiego
o dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Krojczynie,
f) wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu,
g) akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów rolnych na leśne,
h) zbycia mienia komunalnego,
i) zmieniająca uchwałę Nr 17)148)01 Rady Miejskiej z dnia
27 kwietnia 2001 roku w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą do komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego,
j) zmieniająca uchwałę Nr 17)149)01 Rady Miejskiej z dnia
27 kwietnia 2001 roku w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą do komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego.
4. Zatwierdzenie rocznych planów pracy na 2003 rok :
a) Rady Miejskiej
b) Stałych Komisji Rady Miejskiej.
5. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad trzeciej Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2

Odpowiedzi na złożone wnioski na drugiej Sesji przez radnych udzielił
inż. Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy.

( treść udzielonych odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 3 do nr 7 )
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy udzielone odpowiedzi w pełni ich satysfakcjonują. Radny Zbiegniew Piasecki stwierdził, że odpowiedź na dwa wnioski w pełni go satysfakcjonuje, natomiast ma zastrzeżenie do udzielonej odpowiedzi na wniosek dotyczący wykonania zaleceń pokontrolnych określonych decyzją administracyjną, a konkretnie nie wykonane jest nadal zalecenie dot. zbiorników dla celów p.poż.
- 3 -
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że punkt ten raczej nie będzie zrealizowany z uwagi na brak środków finansowych w budżecie gminy, ponadto dodał, że
w uzgodnieniu z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie zbiorniki nie są konieczne, wystarczy aby zawsze były czynne punkty czerpalne
( hydranty ) dla celów pożarniczych. W przypadku wyłączenia dopływu energii elektrycznej woda będzie zabezpieczona poprzez agregat prądotwórczy, który jest na stanie SUW w Dobrzyniu n. Wisłą. Jeżeli chodzi o SUW Chalin
i Grochowalsk problem będzie rozwiązany na miarę wygospodarowanych środków finansowych w budżecie gminy 2003 roku.
do punktu 3 p-pkt „a”
Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad projektem budżetu gminy
na rok 2003.
Radny Żuchowski Bogusław zwrócił się z zapytaniem, dlaczego w projekcie budżetu gminy po stronie dochodów nie zaplanowano odsetek od lokat. Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że aktualnie Gmina nie ma lokat w Banku, w przeciwieństwie do roku 2002, kiedy to środki na inwestycje były deponowane w Banku. Następnie mówca zapytał dlaczego w dz. 750 „Administracja Publiczna „ po stronie wydatków zaplanowane jest o 700.000 więcej aniżeli w budżecie 2002 roku, także w rozdz. wynagrodzenia i pochodne jest dużo więcej zaplanowane. Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że zmieniła się klasyfikacja budżetowa, stąd wynagrodzenia ze wszystkich działów zostały skumulowane w administracji, dalej wyjaśniła, że zwiększenie wydatków rzeczowych to skutek zaplanowanego remontu budynku Urzędu, zrobienie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ( zgodnie z uchwalonym dokumentem „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy „ ) ponadto skomputeryzowanie pozostałych stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy oraz stała konserwacja sieci komputerowej.
Burmistrz Miasta i Gminy w swoim referacie dokonał wprowadzenia do uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2003. Podkreślił, że nad projektem budżetu gminy pracowały wszystkie stałe komisje Rady Miejskiej dokonujące analizy i oceny. Podczas wspólnych prac pojawiły się pewne spostrzeżenia
i uwagi i stąd wnioskuje do Rady o ich uwzględnienie i wprowadzenie zmian do projektu budżetu gminy na rok 2003.
( pełna treść wystąpienia Burmistrza w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )
Radny Skonieczny Marek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
w swoim wystąpieniu stwierdził, że projekt opracowany jest czytelnie
i merytoryczne bez usterek na co wskazuje opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Projekt budżetu wszyscy radni otrzymali już 03 grudnia
2002 roku, stąd uważam, że wszyscy radni doskonale są zaznajomieni
z dokumentem, dlatego stawiam wniosek o jego uchwalenie.
( pokwitowanie odbioru projektu – załącznik nr 9 do protokółu )
- 4 -
Sekretarz Miasta i Gminy zapoznała z treścią Uchwały Nr 320)2002 składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
03 grudnia 2002 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą na rok 2003 wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
( uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą na rok 2003, a następnie zarządził głosowanie nad uchwaleniem budżetu. W wyniku głosowanie uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( Uchwała Nr III)16)02 wraz z budżetem Miasta i Gminy na rok 2003 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu )

do punktu 3 p-pkt „b”

Inspektor d)s gospodarki wodnej Roman Składanowski poinformował, że zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską dokumentem p.n. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą „ w roku 2003 planuje się wybudować 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, koszt budowy przedmiotowych oczyszczalni to kwota rzędu 344.017,00 zł z tego 25 % partycypacja ze strony zainteresowanych rolników, zaś 75 % środków finansowych będzie pochodziła z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest to kredyt najtańszy. Poinformował również, że koszt opracowania jednej dokumentacji wynosi
610 zł łącznie z podatkiem VAT i koszty te ponosi budżet gminy. Przedmiotowe oczyszczalnie zostaną zlokalizowane w gospodarstwach rozproszonych pojedyńczych i oddalonych od centralnej zabudowy.
( szczegółowa charakterystyka zadania – budowa oczyszczalni w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12 )

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej, a następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie
– głosowało - 15 radnych.
( uchwała Nr III) 17 )02 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu )

do punktu 3 p-pkt „ c”

Skarbnik Miasta i Gminy - Witkowska Celina omówiła szczegółowo konieczne zmiany w budżecie gminy na rok 2002. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.

- 5 -

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie
– głosowało - 15 radnych.
( uchwała Nr III ) 18 )02 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu )

do punktu 3 p-pkt „d”

Sekretarz Miasta i Gminy - mgr Grażyna Habasińska omówiła ustawę
o samorządzie gminnym w części dotyczącej wyboru rad sołeckich i sołtysów
w jednostkach pomocniczych Gminy Dobrzyń n. Wisłą, następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów w jednostkach pomocniczych Gminy Dobrzyń n. Wisłą. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało
15 radnych.
( uchwała Nr III ) 19 )02 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu )

do punktu 3 p-pkt „e”
Sekretarz Miasta i Gminy - mgr Grażyna Habasińska dokonała wprowadzenia do projektu uchwały, informując radę o przeznaczeniu działki, a następnie przedstawiła pełną treść w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą do wystąpienia z wnioskiem do Starosty Lipnowskiego
o dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Krojczynie. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie
- głosowało - 15 radnych.
( uchwała Nr III) 20 )02 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu )

do punktu 3 p-pkt „f”
Bogusław Żuchowski - pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady poinformował, że pismo z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie wpłynęło pod koniec poprzedniej kadencji na jego ręce, dlatego bardziej stosowne będzie, aby obecna rada podjęła decyzję. Następnie odczytał pełną treść pisma wraz
z uzasadnieniem, dlaczego Komenda zwraca się z taką prośbą. Rada po zaznajomieniu się jednogłośnie podjęła uchwałę ( głosowało 15 radnych )
w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu.
( uchwała Nr III )21 )02 oraz pismo Komendy Powiatowej Policji stanowią załącznik nr 17 do niniejszego protokółu )

- 6 -

do punktu 3 p-pkt „g”

Inspektor d)s gospodarki wodnej - Roman Składanowski poinformował, że Rada Miejska w dniu 12 września 2002 roku podjęła Uchwałę Nr 25)197)02 nie akceptując zmiany charakteru gruntów rolnych na leśne, o które występował Pan Szulecki Roman posiadający grunty we wsi Krojczyn. Podstawą odmowy było domniemanie, że grunty te są zmeliorowane i nie można dokonywać zalesienia. Jednak zainteresowany wystąpił z ponownym wnioskiem dołączając dokumentację źródłową ( inwentaryzacja ) na swój koszt powołał ekspertów, którzy jednoznacznie stwierdzili, że na przedmiotowych gruntach brak jest sieci drenarskiej, stąd nie ma podstaw na odmowę zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnych na leśne. Następnie przedstawił treść projektu uchwały
w sprawie akceptacji charakteru użytkowania gruntów rolnych na leśne.
Radny Gęsicki Tomasz zapytał, w którym miejscu położone są przedmiotowe grunty. Inspektor Składanowski Roman poinformował o ich lokalizacji i dodał, że konfiguracja terenów jest górzysta.
Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie - głosowało 15 radnych.

( uchwała Nr III) 22 )02 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu )

do punktu 3 p-pkt „h”

Burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że wystąpił z wnioskiem do wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej z prośbą o wyrażenie opinii
w sprawie sprzedaży dawnego Domu Ludowego z jednoczesnym podjęciem działań zmierzających do przygotowania i realizacji ze środków pozabudżetowych, budowy nowoczesnej, pełno wymiarowej sali sportowo-widowiskowej w Dobrzyniu n. Wisłą. Wszystkie komisje zajęły stanowisko akceptujące zamysł Burmistrza Miasta i Gminy.

( treść pisma w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 19 )

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie
-głosowało 15 radnych.

( uchwała Nr III )23 )02 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu )

- 7 -

do punktu 3 p-pkt „ i „

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 17)148)01 w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą do komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego przedstawiła mgr Grażyna Habasińska - Sekretarz Miasta i Gminy. Wyjaśniła przy tym, że konieczność wywołania uchwały zmieniającej nastąpiła wskutek zmiany personalnej na stanowisku zastępcy burmistrza Miasta i Gminy
Dobrzyń n. Wisłą. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie - głosowało 15 radnych.

( uchwała Nr III ) 24 )02 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokółu )

do punktu 3 p-pkt „ j „

Sekretarz Miasta i Gminy poinformowała, że wywołanie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 17)149)01 analogicznie jak poprzedniej następuje wskutek zmiany personalnej na stanowisku zastępcy burmistrza Miasta i Gminy. Następnie przedstawiła pełną treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 17)149)01 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą do komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie - głosowało 15 radnych.

( uchwała Nr III)25)02 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokółu )

do punktu 4 p-pkt „ a „

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił plan pracy na rok 2003 dla Rady, po czym zapytał czy są wnioski bądź uwagi do przedstawionego dokumentu. Radni nie wnieśli żadnych uwag, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem rocznego planu pracy. W wyniku głosowania plan pracy został zatwierdzony jednogłośnie.

( plan pracy na rok 2003 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokółu )


- 8 -

do punktu 4 p-pkt „ b „

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy głosowanie nad zatwierdzeniem rocznych planów pracy na rok 2003 dla poszczególnych stałych komisji Rady Miejskiej przeprowadzać rozdzielnie, czy też po przedstawieniu wszystkich planów przez przewodniczących poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za głosowaniem kompleksowym dla wszystkich komisji.
Wobec przyjętego stanowiska przez radnych, Przewodniczący Rady kolejno prosił przewodniczących komisji o przedstawienie planu pracy na rok 2003. Plany pracy kolejno przedstawili :
- dla Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący Paweł Bętlewski,
- dla Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego – Przewodniczący Bogusław Żuchowski,
- dla Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego – Przewodniczący Ludomir Bylicki,
- dla Komisji Budżetu i Finansów - Przewodniczący Marek Skonieczny,
- dla Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodniczący Ryszard Dobieszewski.

Po przedstawieniu wszystkich planów pracy, Przewodniczący zapytał, czy są uwagi. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ich zatwierdzeniem w wyniku, którego plany zostały zatwierdzone jednogłośnie - głosowało 15 radnych.

( roczne plany pracy w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 24 do nr 28 )

do punktu 5
Radny Ludomir Bylicki złożył wniosek o wystąpienie z pismem do Zarządu Powiatowego Dróg w sprawie usunięcia konarów drzew rosnących przy drodze powiatowej w miejscowości Bachorzewo ( na zakręcie przy posesji Pana Sadowskiego ). Wnioskujący stwierdził, że wystające konary stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla użytkowników tej szosy, ponadto utrudniają widoczność prowadzącym pojazdy mechaniczne.
Powołana na trzeciej Sesji Rady komisja uchwał i wniosków, na podstawie dyskusji pomiędzy radnymi w czasie ogłaszanych przerw w obradach zgłosiła do protokółu Sesji wniosek pod adresem Burmistrza Miasta i Gminy
o przygotowanie na najbliższą Sesję Rady projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą.
- 9 -
do punktu 6

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz jego pierwszy zastępca złożyli podziękowanie Panu Wiesławowi Kapturowi – byłemu zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą za wieloletnią współpracę na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, a także wręczyli okazjonalny prezent
oraz kwiaty. Były zastępca Burmistrza – Wiesław Kaptur również podziękował wszystkim radnym oraz sołtysom za współpracę.
Następnie Przewodniczący Rady podziękował za udział w obradach trzeciej Sesji Rady Miejskiej oraz złożył serdeczne życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2003.

Na tym obrady trzeciej Sesji zostały zakończone.


Protokółowała : Przewodniczył :


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 09:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1658
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 09:03

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4927523
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony