Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr II )2002


Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 09 grudnia 2002 roku.
Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie czternastej. Miejsce obrad – sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy
w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Szkolna 4.

Otwierając obrady drugiej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady
Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z prawem.
W obradach uczestniczyło 15 radnych – frekwencja 100 % oraz
22 przewodniczących rad sołeckich i dwóch gości zaproszonych.
( listy obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 1 do nr 3)
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, a następnie poinformował, że wpłynął wniosek od Burmistrza Miasta i Gminy
o poszerzenie porządku obrad, mianowicie : w pkt 2 proponowanego porządku obrad wprowadzić „ informacja o stanie gospodarki finansowej Gminy „ w pkt 3 p-kt „ g” podjęcie uchwały w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, w p-pkt „h” podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych. Po wprowadzeniu poprawek do proponowanego porządku obrad – Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad w wyniku, którego został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych. Po przyjęciu porządku obrad, Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokółu I Sesji Rady Miejskiej. Żadnych uwag nie wniesiono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu w wyniku, którego został przyjęty jednogłośnie
– głosowało 15 radnych.
Radny Żuchowski Bogusław – I zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej poprosił o informację na temat ustalenia ceny 1 q żyta do wymiaru podatku na rok 2003 i uzasadnił, że nowo wybrani radni muszą posiąść informację w tym temacie. Radca prawny wyjaśnił, że do konstrukcji projektu budżetu gminy na rok 2003 Zarząd Miasta i Gminy przyjął cenę żyta w)g Komunikatu GUS, stąd w materiałach Sesji niema projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta.

- 2 -
Na wniosek Przewodniczącego Rady jednogłośnie została powołana komisja uchwał i wniosków w składzie :
1) radny Bętlewski Paweł,
2) radny Bylicki Ludomir,
3) radny Dobieszewski Ryszard.


Porządek obrad :

1. Sprawy proceduralne.
2. Informacja o stanie gospodarki finansowej Gminy.
3. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmian budżetu gminy na rok 2002,
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok oraz określenia wzoru formularzy dla ustalenia wymiaru i poboru podatku,
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok,
d) ustalenia stawki podatku od posiadania psów na
rok 2003,
e) ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2003,
f) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy,
g) przyjęcia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku rolnego,
h) przyjęcia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku leśnego,
i) wyboru przedstawicieli Gminy do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.
4. Wybór Delegata do Związku Miast Nadwiślańskich.
5. Składanie wniosków.
6. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad II drugiej Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2

Informację o stanie gospodarki finansowej Gminy Dobrzyń n. Wisłą przedstawił inż. Czesław Bender - Burmistrz Miasta i Gminy.
( informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu )
Informacja została przyjęta przez Radę bez żadnych uwag.
Po złożeniu informacji Burmistrz Miasta i Gminy oznajmił Wysokiej Radzie, że swoim Zarządzeniem na Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy powołał
mgr Grzegorza Ryczkowskiego.
- 3 -

do punktu 3 p-pkt „a”

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2002 szczegółowo omówiła Skarbnik Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad projektem uchwały.
Radny Dobieszewski Ryszard zapytał, skąd wzięły się takie wysokie wpływy należności z tytułu podatku od nieruchomości. Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że konstruując projekt budżetu gminy na każdy rok nigdy nie planuje się 100 % wpływu, bowiem podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i w ciągu roku mogą zaistnieć zmiany, stąd lepiej wygospodarować nadwyżkę, aniżeli budżet zamknąć deficytem. Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( Uchwała Nr II)7 )02 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu )

do punktu 3 p-pkt „b”

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok oraz określenia wzoru formularzy dla ustalenia i poboru podatku przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
Radny Dobieszewski Ryszard wniósł o obniżenie o 50 % podatku zapisanego w § 1 pkt 1, p-pkt b projektu uchwały.
Radny Ziółkowski Henryk wniósł o obniżenie o 1 złoty podatek, o którym mowa wyżej. Radny Dobieszewski Ryszard wycofał złożony wniosek.
Następnie radny Dobieszewski Ryszard wniósł o obniżenie o 50 % podatku zapisanego w projekcie uchwały w § 1 pkt 1, p-pkt „e” oraz o obniżenie podatku zapisanego w pkt 3 p-pkt „ c” z 0,10 zł od m2 powierzchni na 0,06 zł.
Wobec braku dalszych wniosków Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad kolejno złożonymi wnioskami.
Za wnioskiem radnego Ziółkowskiego Henryka opowiedziało się 15 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek radnego Ziółkowskiego został przyjęty jednogłośnie.
Wynik głosowanie nad pierwszym wnioskiem radnego Dobieszewskiego Ryszarda : „za” 1 radny, „przeciw” 7 radnych i 7 radnych wstrzymało się od głosu - głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty przez Radę.

- 4 -

Wynik głosowania nad drugim wnioskiem radnego Dobieszewskiego
Ryszarda : „ za” 4 radnych, „ przeciw” - 5 radnych i 6 radnych wstrzymało się od głosu - głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek radnego nie został przyjęty przez Radę Miejską.
Po wprowadzeniu poprawki do projektu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta 14 głosami „za” przy
1 głosie wstrzymującym – głosowało 15 radnych.

( Uchwała Nr II) 8 )02 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu )

do punktu 3 p-pkt „c”

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2003 przedstawiła Sekretarz Miasta i Gminy, która poinformowała, że Zarząd Miasta i Gminy przyjął do projektu budżetu zmniejszenie stawek podatku o 30 % w porównaniu do obowiązujących stawek roku bieżącego.
Przewodniczący Rady ogłosił dyskusję nad projektem uchwały.
Radny Bylicki Ludomir poprosił o podanie stawek obowiązujących w roku bieżącym. Sekretarz Miasta i Gminy podała stawki od poszczególnych środków transportowych.
Radny Dobieszewski Ryszard stwierdził, że faktycznie Zarząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom podatnika, ale ustawodawca wciąż wprowadza nowe podatki dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, bo praktycznie będą to trzy podatki : od posiadania środków transportowych, przy zakupie paliwa i trzeci poprzez planowane przez Rząd RP winiet.
Radny Piasecki Zbigniew zwrócił się z zapytaniem jaka jest ściągalność zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych i pytanie drugie jakie działania podejmuje Urząd po linii pełnej ściągalności.
Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Miasta i gminy; ściągalność oscyluje w granicach 80 % w stosunku do przypisu, w stosunku do osób zalegających podejmowane są działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o windykacji zaległości zobowiązań pieniężnych.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( Uchwała Nr II ) 9 )02 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu )- 5 -

do punktu 3 p-pkt „ d”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na
rok 2003 przedstawiła Sekretarz Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady ogłosił dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
Radny Dobieszewski Ryszard zwrócił się z zapytaniem ile wpłynęło należności z tytułu podatku od posiadania psów w roku bieżącym. Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że około 3,500,00 zł. Wobec tego radny Dobieszewski złożył wniosek o zniesienie w ogóle podatku od posiadania psów, wobec braku dalszych wniosków, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez radnego Dobieszewskiego.
W wyniku głosowania za wnioskiem opowiedział się 1 radny, 6 radnych przeciw oraz 8 radnych wstrzymało się od głosu – głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty przez Radę,
po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wyniku, którego uchwała została podjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym.
( Uchwała Nr II) 10) 02 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu )
Radny Bylicki Ludomir podniósł kwestię utrzymywania psów ras agresywnych, jakie regulacje prawne obowiązują na dzień dzisiejszy w tym zakresie. Dalej mówca stwierdził, że coraz więcej takich psów jest na terenie naszej gminy i oby nie wydarzyły się w naszej Gminie tragedie, o których wiadomo nam ze środków masowego przekazu.
Wyjaśnień udzielił radca prawny Urzędu Miasta i Gminy, mianowicie posiadacz psa rasy uznanej za agresywną powinien okazać się zezwoleniem wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy. Dalej radca podkreślił, że przepisy w podnoszonej kwestii przez radnego są ustanowione tylko bardzo często nie respektowane przez posiadaczy psów i stąd notowane tragedie.

do punktu 3 p-pkt „e”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2003 przedstawiła Sekretarz Miasta i Gminy, która jednocześnie poinformowała, że Zarząd Miasta i Gminy zaplanował wzrost o 4 % zgodnie ze wskaźnikami do projektu budżetu.
Przewodniczący Rady ogłosił dyskusję nad przedstawionym projektem. Wobec braku dyskusji zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( Uchwała Nr II) 11 )02 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu )- 6 -
do punktu 3 p-pkt „f”

Sekretarz Miasta i Gminy omówiła obowiązujące przepisy w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych w urzędach gmin w tym również Burmistrza Miasta i Gminy. Następnie poinformowała jakie wynagrodzenie miał Burmistrz dotychczas i jakie są
„ widełki „ w grupie XX Rozporządzenia Rady Ministrów, najwyższe wynagrodzenie w)g grupy XX przekracza miesięcznie 10.000 zł brutto.
Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.
Radny Piasecki Zbigniew złożył wniosek, aby przed uchwaleniem wynagrodzenia, Burmistrz Miasta i Gminy określił kierunki działania na rzecz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą. Przewodniczący Rady oraz jego I Zastępca wyjaśnili, że kierunki działania określone są w dokumencie p. n. „ Strategia rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą” i na każdy rok kalendarzowy opracowany jest plan realizacyjny do Strategii, a dokument ten musi być ściśle zsynchronizowany z budżetem gminy na dany rok. Dalej Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym wszyscy nowo wybrani radni otrzymają wspomniany dokument.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Piaseckiego Zbigniewa. W wyniku głosowania za wnioskiem opowiedziało się 5 radnych, 6 radnych „ przeciw” oraz 4 radnych wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek radnego nie został przyjęty przez Radę. Radny Żurawski Jerzy wniósł, aby przyjąć średnią w)g grupy
i uwzględnić 4 % podwyżkę zgodnie z uchwałą w sprawie określenia parametrów przyjętych do projektu budżetu gminy na rok 2003. Po wyliczeniu wszystkie składniki wynagrodzenia brutto stanowią wielkość 6.460 zł, zaś wynagrodzenie netto - 4,300 zł. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyliczonego wynagrodzenia. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 14 głosami „ za „
i 1 głosie „ przeciw „
( Uchwała Nr II )12 )02 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu )

do punktu 3 p-pkt „ g „

Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, a następnie wyjaśniła, że taki wymóg nakłada znowelizowana ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem, Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta 14 głosami „ za „ przy 1 głosie „ przeciw „ - głosowało 15 radnych.
( Uchwała Nr II) 13 )02 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu )
- 7 -

do punktu 3 p-pkt „ h „

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego przedstawiła Sekretarz Miasta i Gminy. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie
-głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr II ) 14 )02 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu )

do punktu 3 p-pkt „ i „

Inspektor d)s strategii promocji Gminy - Bartoszewski Ryszard złożył informację, szczególnie dla nowo wybranych radnych na temat działalności Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, jednocześnie poinformował, że dotychczas na mocy Uchwały Rady Miejskiej przedstawicielami naszej Gminy do Stowarzyszenia zostali wybrani radny poprzedniej kadencji Ryczkowski Grzegorz oraz Bartoszewski Ryszard – jako pracownik Urzędu Miasta i Gminy.
Radny Żuchowski Bogusław zgłosił kandydaturę z Rady Bętlewskiego Pawła, a z Urzędu Miasta i gminy Bartoszewskiego Ryszarda. Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Żuchowskiego. W wyniku głosowania jednogłośnie na delegatów do Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej zostali wybrani : Ryszard Bartoszewski i radny Paweł Bętlewski.
( Uchwała Nr II) 15 )02 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu )

do punktu 4

Radni Żuchowski Bogusław i Żurawski Jerzy złożyli wniosek, aby na Delegata do Związku Miast Nadwiślańskich został wybrany mgr Grzegorz Ryczkowski - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.
Rada jednogłośnie przyjęła złożony wniosek, czyli Delegatem do Związku Miasta Nadwiślańskich został wybrany Grzegorz Ryczkowski.


do punktu 5

Radny Kowalewski Sławomir złożył wniosek, aby w roku 2003 remonty dróg gminnych były wykonywane kamieniem na wzór jak to robi Gmina Fabianki. Zdaniem mówcy remonty dróg poprzez nawiezienie żużla nie zdają egzaminu, a ponadto stwarza nieprzyjazne warunki dla ekologii.

- 8 -


Radny Piasecki Zbigniew - wniósł o wyjaśnienie, dlaczego nadal nie wykonano zaleceń określonych w decyzji administracyjnej wydanej przez Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Radny Dobieszewski Ryszard - wniósł o sporządzenie wykazu w układzie sołectw prowadzących działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne
z określeniem rodzaju prowadzonej działalności. Wykazy te przygotować dla wszystkich radnych na Sesję budżetową w dniu 30 grudnia 2002 roku.

Radny Żuchowski Bogusław - spowodować naprawę oświetlenia ulicznego Szpiegowo - Grochowalsk, Szpiegowo w kierunku wsi oraz od wsi Szpiegowo
do miejscowości Kisielewo.

Radny Bylicki Ludomir - zainstalować lampy oświetlenia ulicznego na przystankach PKS w miejscowości Bachorzewo.

Radny Piasecki Zbigniew - spowodować aby w okresie zimowym wcześniej włączać lampy oświetlenia ulicznego w Dobrzyniu n. Wisłą.
Ponadto radny wniósł o wyjaśnienie, dlaczego cena poboru wody za 1 m3
w Dobrzyniu n. Wisłą jest najdroższa w całym powiecie lipnowskim.

do punktu 6

Radny Bętlewski Paweł - jako Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej dla wyboru delegatów do Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej złożył informację o przebiegu i wynikach wyborów. Dla naszej Gminy były dwa mandaty, w wyniku tajnego głosowania delegatami zostali wybrani : Kowalewski Sławomir z miejscowości Glewo i Sadowski Stanisław z miejscowości Chudzewo. Frekwencja na wyborach wyniosła 18 %.

do punktu 7

Kończąc obrady drugiej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom obrad za udział w Sesji.

Protokółowała : Przewodniczył obradom :


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-14 12:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1806
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-14 12:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4927844
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony