Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr I )2002

Rady Miejskiej Dobrzyń n . Wisłą, z dnia 20 listopada 2002 roku.
Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej odegraniem hymnu państwowego. Zakończono o godzinie czternastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą, ul. Szkolna 4.
Ustępujący Przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji – Bogusław Żuchowski powitał wszystkich obecnych na sali obrad, po czym poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, Sesję poprowadzi najstarszy wiekiem radny, obecny na sali obrad Pan Henryk Ziółkowski.
Otwarcia Sesji dokonał Pan Henryk Ziółkowski słowami „ otwieram pierwszą
w IV kadencji Sesję Rady Miejskiej i proponuję następujący porządek obrad :
1. Złożenie informacji o przebiegu i wynikach głosowania do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw przez Przewodniczącą M – G Komisji Wyborczej w Dobrzyniu n. Wisłą.
2. Złożenie ślubowania :
a) przez radnego prowadzącego Sesję,
b) przez pozostałych radnych.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór :
a) Przewodniczącego Rady Miejskiej,
b) Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
6. Złożenie informacji o przebiegu i wynikach głosowania na wybór Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą w wyborach bezpośrednich.
7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy.

do punktu 1

Przewodnicząca M-G Komisji Wyborczej Pani Jadwiga Grudzińska złożyła informację o przebiegu i wynikach głosowania do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw.
( informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu )
Następnie kolejno w)g listy radnych ułożonej w porządku alfabetycznym wręczyła zaświadczenia radnym i złożyła gratulacje oraz życzenia owocnej pracy na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.


- 2 -

do punktu 2

Sekretarz Miasta i Gminy - Grażyna Habasińska odczytała treść roty ślubowania dla radnych ( zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ). Jako pierwszy ślubowanie złożył radny Henryk Ziółkowski, prowadzący obrady Sesji. Następnie Sekretarz odczytywała nazwiska radnych umieszczonych na liście w kolejności alfabetycznej, którzy w postawie
„ baczność „ wypowiedzieli słowa „ ślubuję” - tak mi dopomóż Bóg.

do punktu 3

Prowadzący obrady - Henryk Ziółkowski stwierdził, że w obradach w)g listy obecności bierze udział 15 radnych, czyli frekwencja wynosi 100 %.
( lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu)
Ponadto w załączeniu do niniejszego protokółu listy obecności Przewodniczących rad sołeckich oraz gości zaproszonych – zał. nr 3 i nr 4.

do punktu 4

Prowadzący obrady zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są wnioski
do proponowanego porządku obrad. Radny Paweł Bętlewski wniósł
o poszerzenie porządku obrad o następujące punkty : określenie liczebności i rodzajów stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej oraz ich składów osobowych.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem w wyniku, którego został on przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych. Po wprowadzeniu zmian do proponowanego porządku obrad, prowadzący obrady zarządził głosowanie nad całością porządku obrad. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych.

Porządek obrad :
1. Złożenie informacji o przebiegu i wynikach głosowania do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw przez Przewodniczącą M-G Komisji Wyborczej w Dobrzyniu n. Wisłą.
2. Złożenie ślubowania :
a) przez radnego prowadzącego Sesję,
b) przez pozostałych radnych.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór :
a) Przewodniczącego Rady Miejskiej,
b) Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej ( I oraz II )

- 3 -
6. Złożenie informacji o przebiegu i wynikach głosowania na wybór Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą w bezpośrednich wyborach.
7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy.
8. Określenie liczebności i rodzajów stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej.
9. Określenie składów osobowych poszczególnych Komisji.
10. Zakończenie obrad pierwszej w IV kadencji Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 5 p- pkt „a”

Prowadzący obrady Sesji poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Stanisław Wojciechowski zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Żurawskiego.
Radny Tomasz Gęsicki zgłosił kandydaturę radnego Bogusława Żuchowskiego.
Radny Zbigniew Piasecki zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Dobieszewskiego.
Prowadzący obrady zapytał kolejno zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę. Radni : Jerzy Żurawski i Bogusław Żuchowski wyrazili zgodę, natomiast radny Ryszard Dobieszewski nie wyraził zgody.
Następnie prowadzący obrady Sesji poprosił o zgłoszenie trzech kandydatów do komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady.
Rada zgłosiła do komisji skrutacyjnej następujących radnych :
1. Ludomira Bylickiego,
2. Ryszarda Dobieszewskiego,
3. Zbigniewa Piaseckiego
4. Krzysztofa Jankowskiego.
Prowadzący obrady zapytał kolejno zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę. Radny Zbigniew Piasecki nie wyraził zgody, natomiast pozostali radni zgłoszeni w skład komisji wyrazili zgodę.
Prowadzący obrady poprosił o przegłosowanie składu osobowego komisji skrutacyjnej. W wyniku głosowania 14 głosami „ za „ przy 1 wstrzymującym została powołana komisja skrutacyjna w składzie :
1. radny Ludomir Bylicki - Przewodniczący
2. radny Ryszard Dobieszewski - Członek
3. radny Krzysztof Jankowski - Członek
Sekretarz Miasta i Gminy - Grażyna Habasińska przedstawiła projekt regulaminu głosowania na wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.- 4 -
Prowadzący obrady Sesji otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem głosowania, wobec braku dyskusji zarządził głosowanie nad przyjęciem regulaminu. W wyniku głosowania regulamin głosowania na wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie – głosowało
15 radnych.
( Regulamin stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu )
Prowadzący obrady poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do prac,
a następnie ogłosił 15 minutową przerwę.
Po przerwie radni przystąpili do czynności głosowania, zgodnie z uchwalonym przez Radę Regulaminem.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej – radny Ludomir Bylicki odczytał protokół komisji. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany Jerzy Żurawski.
( protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania oraz uchwała Nr I )1 )02 Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6 )
Nowo wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Żurawski podziękował radnym za wybór i złożył obietnicę, że swoją funkcję pełnił będzie godnie dla dobra wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.
Sekretarz Miasta i Gminy - Grażyna Habasińska w imieniu wszystkich uczestników obrad złożyła gratulacje Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz wręczyła wiązankę kwiatów.
Od tego momentu obradom Sesji przewodniczył - Jerzy Żurawski jako Przewodniczący Rady Miejskiej.

do punktu 5 p-pkt „b”
Sekretarz Miasta i Gminy wyjaśniła, że zgodnie ze Statutem Gminy uchwalonym przez Radę poprzedniej kadencji, który na dzień dzisiejszy jeszcze obowiązuje, w § 4 Rozdział II zapisane jest że rada wybiera dwóch Wiceprzewodniczących, pierwszego i drugiego i stąd czynności głosowania na ich wybór będą odbywały się rozdzielnie.
Przewodniczący Rady - Jerzy Żurawski poprosił o podanie kandydatur
na pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Stanisław Wojciechowski zgłosił kandydaturę radnego Henryka Ziółkowskiego.
Radny Sławomir Kowalewski zgłosił kandydaturę radnego Bogusława Żuchowskiego.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur w wyniku, którego listę zamknięto jednogłośnie – głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady zapytał zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę – odpowiedź padła tak wyrażamy.


- 5 -
Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt regulaminu głosowania dla wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodniczący zarządził dyskusję nad projektem. Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad regulaminem w wyniku, którego został uchwalony jednogłośnie - głosowało 15 radnych.
( Regulamin stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu )
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy dla wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego, rada życzy sobie wybór nowej komisji skrutacyjnej. Rada w wyniku głosowania jednogłośnie opowiedziała się, aby skład komisji skrutacyjnej pozostał taki jak dla wyboru Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę i poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do prac.
Po przerwie wznowiono obrady Sesji.
Radni przystąpili do czynności głosowania na wybór pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, zgodnie z uchwalonym przez radę Regulaminem. Przewodniczący komisji skrutacyjnej - radny Ludomir Bylicki odczytał protokół komisji. W wyniku tajnego głosowania pierwszym Wiceprzewodniczącym został wybrany Bogusław Żuchowski.
( protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania oraz uchwała Nr I) 2 )02 Rady Miejskiej w sprawie wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 8 ).
Przewodniczący Rady poprosił o podanie kandydatur na drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Ludomir Bylicki zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Piaseckiego. Radny Stanisław Wojciechowski zgłosił kandydaturę radnego Henryka Ziółkowskiego.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur w wyniku, którego listę zamknięto jednogłośnie – głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady zapytał zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę - odpowiedź padła tak wyrażamy.
Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt regulaminu głosowania dla wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem. Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad regulaminem
w wyniku, którego regulamin na wybór drugiego Wiceprzewodniczącego został uchwalony jednogłośnie - głosowało 15 radnych.
( Regulamin stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu )
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych,
czy wybrana przez radę komisja skrutacyjna nadal ma działać przy czynnościach związanych z wyborem drugiego Wiceprzewodniczącego Rady.


- 6 -
Rada w wyniku głosowania jednogłośnie opowiedziała się, aby nie dokonywać zmian w składzie osobowym komisji. Przewodniczący Rady zarządził
10 minutową przerwę i poprosił komisję skrutacyjną aby przystąpiła do prac.

Po przerwie wznowiono obrady Sesji.
Radni przystąpili do czynności głosowania na wybór drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, zgodnie z uchwalonym przez radę Regulaminem. Przewodniczący komisji skrutacyjnej – radny Ludomir Bylicki odczytał protokół komisji. W wyniku tajnego głosowania drugim Wiceprzewodniczącym Rady został wybrany Zbigniew Piasecki.

( protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania oraz uchwała Nr I) 3)02 Rady Miejskiej w sprawie wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 10 )

do punktu 6

Informację o przebiegu i wynikach głosowania na wybór Burmistrza Miasta
i Gminy Dobrzyń n. Wisłą złożyła Pani Jadwiga Grudzińska
Przewodnicząca M-G Komisji Wyborczej w Dobrzyniu n. Wisłą.
( informacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu )

do punktu 7

Sekretarz Miasta i Gminy - Grażyna Habasińska poinformowała, że zgodnie
z art. 29 a ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) objęcie obowiązków Burmistrza następuje
z chwilą złożenia wobec rady ślubowania. Następnie odczytała treść roty ślubowania.
Burmistrz Miasta i Gminy w postawie „baczność” wypowiedział „ślubuję” dodając wyrazy – tak mi dopomóż Bóg.
Po złożeniu ślubowania Burmistrz Miasta i Gminy podziękował wyborcom za zaufanie i złożył obietnicę, że wykonując Urząd Burmistrza nie będzie szczędził sił w pełnieniu służebnej roli na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń
nad Wisłą. Gratulacje Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą złożyli uczniowie oraz dyrektorzy szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum
w Dobrzyniu n. Wisłą, a także wręczyli wiązanki kwiatów.

- 7 -

do punktu 8

Sekretarz Miasta i Gminy wyjaśniła, że obecnie obowiązująca ustawa
o samorządzie gminnym w art. 21 zniosła ust. 2, który mówił, że w skład stałych komisji rady miejskiej z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej mogli wchodzić członkowie spoza Rady. Zatem zgodnie z ustawą rada ze swojego grona powołuje stałe i doraźne komisje rady miejskiej. Dalej poinformowała, że w Statucie Gminy, który nadal obowiązuje przewidzianych jest pięć stałych komisji. Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia liczebności i rodzajów stałych Komisji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec braku dyskusji zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( uchwała nr I) 4) 02 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu )
do punktu 9
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłoszenie kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
Radny Stanisław Nowakowski zgłosił kandydaturę radnego Pawła Bętlewskiego.
Radny Bogusław Żuchowski zgłosił kandydaturę radnego Ludomira Bylickiego.
Radny Stanisław Wojciechowski zgłosił kandydaturę radnego Henryka Ziółkowskiego.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów w wyniku, którego lista została zamknięta jednogłośnie - głosowało 15 radnych. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad składem osobowym Komisji Rewizyjnej w wyniku, którego wymieniony skład osobowy został przyjęty przez radę jednogłośnie
– głosowało - 15 radnych.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej oraz złożenia deklaracji ( poprzez wpisanie się na listę z nazwami komisji ) przez poszczególnych radnych w których komisjach chcą pracować w okresie kadencji rady 2002 - 2006.

Po przerwie wznowiono obrady.
Komisja Rewizyjna po ukonstytuowaniu się zgłosiła wniosek do Rady Miejskiej o wybór radnego Pawła Bętlewskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.- 8 -

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Prezydium Rady dokonało drobnych korekt w zadeklarowanych przez radnych składach poszczególnych komisji, konieczność taka wynika z faktu podjęcia już uchwały
o siedmioosobowych składach komisji, a na zadeklarowanych listach, dwie komisje musiały by liczyć 8 i 9 osób. Następnie przedstawił składy osobowe poszczególnych komisji po korekcie i zapytał, czy są uwagi. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił poszczególne składy osobowe komisji o ukonstytuowanie się, i podanie informacji Radzie, celem dokonania zapisu w Protokóle Rady oraz w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej. Po dokonaniu tych czynności – Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie - głosowało 15 radnych.
( uchwała Nr I) 5) 02 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu )
Sekretarz Miasta i Gminy poinformowała Wysoką Radę o wielu zmianach
w tekście jednolitym z 2001 roku o samorządzie gminnym oraz zmianami ogłoszonymi w Dz. U. Nr 113, poz. 984 o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. W związku z tym zachodzi pilna potrzeba opracowania nowego Statutu Gminy i przedstawienia go Radzie do uchwalenia, zatem rodzi się konieczność powołania na dzisiejszej Sesji komisji doraźnej pod nazwą Komisja Statutowa.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu komisji statutowej.
Radny Bogusław Żuchowski zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Gęsickiego.
Radny Stanisław Nowakowski zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Dobieszewskiego.
Radny Żurawski Jerzy zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Habasińskiego.
Wobec braku zgłaszania dalszych kandydatur – Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu komisji statutowej
w wyniku, którego została ona zamknięta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał zgłoszonych kandydatów,
czy wyrażają zgodę, wszyscy trzej kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji statutowej.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej p. n. „ Komisja Statutowa „.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało
15 radnych.
( uchwała Nr I ) 6 )02 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu )


- 9 -

Sekretarz Miasta i Gminy poinformowała, że zgodnie z art. 24 h ustawy
o samorządzie gminnym radni są zobowiązani złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 30 dni
od dnia objęcia mandatu, zaś Przewodniczący Rady oświadczenie swoje składa Burmistrzowi Miasta i Gminy. W przypadku nie złożenia oświadczenia w tym terminie radnemu nie przysługuje dieta do czasu złożenia. Następnie wszyscy radni otrzymali druk wymaganego oświadczenia.

do punktu 10

Na zakończenie obrad pierwszej Sesji – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim uczestnikom obrad za udział w Sesji.

Protokółowała : Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Żurawski

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 09:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1645
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 09:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4927994
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony