Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROJEKT

UCHWAŁA NR…………..

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia……………………….

 

o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 90 ust. 2b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, 357, 1045, 1418 i 1629, z 2014 r. poz. 7 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) uchwala się, co następuje:


 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/114/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1277) wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. W odniesieniu do jednostek, dla których wysokość dotacji jest uzależniona od wydatków bieżących przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, podstawą obliczenia stawek dotacji na jednego ucznia w danym roku budżetowym są wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej przyjętej na dany rok budżetowy, z tym, że do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą obliczenia dotacji jest projekt uchwały budżetowej.”;

  1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1. Dla przedszkola niepublicznego, o którym mowa w art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przysługuje dotacja:

  1. na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym, którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;

  2. na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą z budżetu państwa;

  3. na każdego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą z budżetu państwa.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 483
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-22 14:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5214358
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony