Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROJEKT

UCHWAŁA NR …………

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą w dotychczasowych wysokościach netto na okres od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r. odpowiednio:

  1. dla gospodarstw domowych:

  1. cena za dostarczoną wodę - 2,16 zł/m3,

  2. stawka opłaty abonamentowej za 1-miesięczny okres rozliczeniowy – 2,00 zł na odbiorcę,

  3. cena za odprowadzone ścieki – 4,12 zł/m3;

  1. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nie prowadzących działalności gospodarczej:

  1. cena za dostarczoną wodę – 2,54 zł/m3,

  2. stawka opłaty abonamentowej za 1-miesięczny okres rozliczeniowy – 2,00 zł na odbiorcę,

  3. cena za odprowadzone ścieki – 4,62 zł/m3.

2. Do cen oraz stawki opłaty abonamentowej, o których mowa w ust. 1, będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

§ 2. Taryfy, o których mowa w §1, mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą oraz do zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą, realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne: ZAKŁAD USŁUGOWY „WOD-BUD” Zdzisław Kliński, ul. Sportowa 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/115/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 488
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-22 14:41

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159294
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony