Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 30 marca 2016 roku

 

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (
tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, 1045 i 1890) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, 938, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym Uchwałą Nr XXI/101/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.2016.poz.138), zmienionym zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2016 roku oraz zarządzeniem Nr FN.0050.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lutego 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie „ Ustala się dochody budżetu w wysokości 26.082.656,64 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 25.682.656,64 zł;

2) majątkowe w wysokości 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;

3) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 5.429.575,46 zł zgodnie

z załącznikiem nr 3”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki budżetu w wysokości 28.075.339,65 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 26.175.380,28;

2) majątkowe w wysokości1.899.959,37 - zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 5.429.575,46 zgodnie

z załącznikiem nr 3a.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany

deficyt budżetu w kwocie 1.992.683,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami

pochodzącymi z:

 1. wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 761.554,01,

 2. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 1.231.129,00 zł”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie; „ 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.546.114,01

z tytułu:

1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 961.554,01 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 1.584.560,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 553.431,00z tytułu:

1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 450.911,00;

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 102.520,00 zł.

Przychody i rozchody określa załącznik nr 5”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów

i pożyczek w kwocie 4.584.560,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

3.000.000,00 zł;

2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.231.129,00 zł;

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie

353.431,00 zł:

- spłatę pożyczki na udział środków unijnych 250.911,00 zł,

- spłatę pożyczek i kredytów krajowych 102.520,00 zł”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych

z budżetu Miasta i Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 320.000,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.066.226,00

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7) § 9 otrzymuje brzmienie: „Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

 1. dochody w wysokości 15.000,00 zł;

 2. wydatki w wysokości 52.039,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 116.000,00 zł z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 117.347,92

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym

programie przeciwdziałania narkomanii”;

9) § 13 pkt. 1 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

3.000.000,00 zł,

b) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.231.129,00 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie

353.431,00 zł:

- spłatę pożyczki na udział środków unijnych 250.911,00 zł,

- spłatę pożyczek i kredytów krajowych 102.520,00 zł”;

10) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

14) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

15) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

drukuj ()

 • data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-23 16:04

drukuj ()

 • data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-23 16:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 539
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-23 16:08

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5206901
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony