Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

przeprowadzonego na stanowisko do spraw kadrowych, działalności gospodarczej i archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87‑610 Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stanowisko: do spraw kadrowych, działalności gospodarczej i archiwum.
 3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego: Pani Adrianna Rozwora zamieszkała we Włocławku.
 4. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Adrianna Rozwora spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej została oceniona najlepiej spośród wszystkich kandydatów.

                                                                                             BURMISTRZ
                                                                                            
Miasta i Gminy                                                                                                                            mgr Jacek Waśko

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19 kwietnia 2016 r.                                 

 

drukuj ()

 • autor informacji: Ryszard Machnowski
  data wytworzenia: 2016-04-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-19 15:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-19 15:06

Informacja

Komisja, powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw kadrowych, działalności gospodarczej i archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2016 r. dokonała pod względem formalnym analizy czterech złożonych ofert przez kandydatów.

Wszystkie złożone oferty spełniają wymagania formalne. Kandydaci dopuszczeni zostają do dalszego etapu naboru.

Przewodniczący Komisji

mgr Jacek Waśko

drukuj ()

 • autor informacji: Ryszard Machnowski
  data wytworzenia: 2016-04-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-08 15:29

OGŁOSZENIE

o wolnym stanowisku do spraw kadrowych, działalności gospodarczej i archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz o naborze na to stanowisko.

I.  Ogłaszam, że z dniem 26 kwietnia 2016 r. wolnym staje się stanowisko
     do spraw kadrowych, działalności gospodarczej i archiwum w Urzędzie
     Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

II. Ogłaszam nabór kandydatów na stanowisko do spraw kadrowych,
     działalności gospodarczej i archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy
     Dobrzyń nad Wisłą
.

            1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
                ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. 

            2. Stanowisko: do spraw kadrowych, działalności gospodarczej
                i archiwum.
           
3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

                1) niezbędne, tj. konieczne do podjęcia pracy na danym
                    stanowisku
:

                     a) 
obywatelstwo polskie, 
                     b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
                         praw publicznych, 
                     
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
                         przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
                         przestępstwo skarbowe,
                     
d) nieposzlakowana opinia,
                     
e) wykształcenie wyższe na kierunku administracja lub archiwistyka
                         lub na innym kierunku o profilu umożliwiającym wykonywanie
                         zadań na danym stanowisku,
                     
f) co najmniej 3 letni staż pracy,
                     
g) umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
                     
h) samodzielność pracy na zajmowanym stanowisku,
                     
i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, 
                     
j) znajomość przepisów prawa niezbędnych do pracy na danym
                         stanowisku, w tym wynikających z: 
                         - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
                           samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1201 z 2015 r.

                           poz. 145 i 1220) i aktów wykonawczych do niej,
                         - 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z
                           2014 r. poz. 1502, 1662, z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224,
                           1240, 1268) i aktów wykonawczych do niej, w tym
                           w szczególności: rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
                           Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
                           prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
                           związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
                           osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z 2002 r.
                           Nr 214, poz. 1812, z 2003 r. Nr 230, poz. 2293, z 2006 r.
                           Nr 125, poz. 868, z 2009 r. Nr 115, poz. 971, z 2015 r. poz.
                           2005),
                        -  
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
                           archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446, 566 i
                           978) i aktów wykonawczych do niej, w tym w szczególności:
                           rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 
                           r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
                           wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
                           działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 oraz
                           Nr 27 poz. 140), 
                         - 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
                           gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 266, 699, 875, 978,
                           1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 oraz z 2016 r.
                           poz. 65) i aktów wykonawczych do niej,
                         - 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
                           w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r.
                           poz. 1268, 1045, 1916 oraz z 2016 r. poz. 156) i aktów
                           wykonawczych do niej,
                         - 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
                           publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34),
                         - 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
                           (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281),
                         - 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
                           niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2015 r.
                           poz. 21, 1224 i 2281);

2) dodatkowe, tj. pozwalające na optymalne wykonywanie
    zadań na danym stanowisku
:

   
a) umiejętność pracy w zespole, 
   
b) umiejętność podejmowania decyzji,
    c) 
wysoka kultura osobista, komunikatywność.

  4. Zakres wykonywanych zadań:

      Wykonywanie zadań określonych Regulaminem Organizacyjnym
      Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w zakresie:
     
1) spraw kadrowych, w tym: 
          
a) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych
              ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników
              Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, 
         
b) prowadzenie akt osobowych kierowników jednostek
              organizacyjnych Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
         
c) prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne
              stanowiska pracy,
         
d) współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie
              robót publicznych, prac interwencyjnych, staży, wspierania
              i inicjowania innych form aktywizacji zawodowej osób
              poszukujących pracy;

2) działalności gospodarczej, w tym prowadzenie spraw
     związanych z:
   
  a) przyjmowaniem wniosków o wpis do CEIDG, ich
         potwierdzaniem i przekształcaniem,
     
b) archiwizowaniem i niszczeniem wniosków o wpis do CEIDG,
     
c) przyjmowaniem wniosków i oświadczeń w zakresie działalności
         regulowanej,
    
d) przyjmowaniem wniosków i wydawaniem oraz cofaniem
        zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

3) archiwum zakładowego w tym:
    
a) przyjmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego
        należyte przechowywanie jej i zabezpieczanie,
    
b) udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym.

            5. Warunki zatrudnienia na danym stanowisku:

                 - 
zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu,
                 
- umowa o pracę zawarta będzie na czas określony,
                   z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
                 - warunkiem zawarcia umowy na czas nieokreślony jest odbycie
                   służby przygotowawczej i zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym
                   lub przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie
                   pozytywnego wyniku egzaminu,
                 -
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie
                   Miasta i Gminy Dobrzyń Nad Wisłą, w rozumieniu przepisów
                   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
                   niepełnosprawnych, w lutym 2016 r. wynosił mniej niż 6%

            6. Wymagane dokumenty:

                 1) list motywacyjny, z podaniem numeru telefonu kontaktowego
                     oraz adresu e-maila,
                 2) 
życiorys - curriculum vitae,
                 3) 
kserokopia dowodu osobistego, poświadczona przez kandydata
                     za zgodność z oryginałem,
                 4) 
kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata
                     za zgodność z oryginałem,
                 5) 
kserokopie dokumentów, potwierdzających wykształcenie,
                     poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
                 6) 
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
                     poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
                 7) 
wypełniony i podpisany przez kandydata kwestionariusz osobowy
                     dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza
                     osobowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy
                     i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
                     prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
                     związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
                     osobowych pracownika),
                 8) 
oświadczenie kandydata, że ma obywatelstwo polskie, pełną
                     zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
                 9) 
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
                     danych osobowych do celów naboru, zgodnie z ustawą 
z dnia 29
                     sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
               10) 
oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym
                     wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
                     publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
               11) 
oświadczenie kandydata, że posiada stan zdrowia pozwalający
                     na zatrudnienie na danym stanowisku,
               12) 
dokument potwierdzający niepełnosprawność, jeżeli taki kandydat
                     posiada.


           7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na stanowisko do spraw kadrowych, działalności gospodarczej i archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, z podanym adresem zwrotnym, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87‑610 Dobrzyń nad Wisłą, w terminie do 31 marca 2016 r. do godz. 1530 lub przesłać pocztą na wyżej wskazany adres (liczy się data nadania wynikająca ze stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci powiadamiani będą o etapach postępowania telefonicznie i drogą e-maili.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi z wolnym stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

drukuj ()

 • autor informacji: Ryszard Machnowski
  data wytworzenia: 2016-03-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-21 19:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-21 23:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2711
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-19 15:06

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5224544
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony